INNEHÅLL NUMMER 23, 2010

REFLEXION

»Vi är alla mutanter« 1520
Ovanstående citat är hämtat ur en artikel med titeln »Genomic medicine – an updated primer« (N Engl J Med 2010;362:2001-11). Om man i likhet med mig är föga bevandrad i den genetiska forskningens landvinningar är detta en informativ och intressant läsning...

LEDARE

Ett ofullständigt förslag 1523
Toivo Heinsoo har lämnat sitt fjärde och avslutande betänkande (SOU 2009:84) i utredningen Patientens rätt i vården. Förslagen handlar om att införa ett nytt system för etablering av vårdgivare med offentlig finansiering inom den öppna specialiserade vården...

LT DEBATT

Krångel och byråkrati hot mot klinisk forskning 1525
Sverige riskerar att gå miste om många lysande förmågor på grund av byråkratin vid ansökningsprocessen för klinisk forskning. En lösning skulle kunna vara en central elektronisk ansökan, skriver Jeffrey Yachnin och Gunilla Enblad.
Har vi förlorat respekten för den döda kroppen? 1527
Apropå! En nära anhörigs bortgång
Min man dog efter ett skalltrauma. Han snubblade i badrummet, slog bakhuvudet i kakelväggen och ådrog sig ett subduralhematom. Han opererades men vaknade aldrig efter operationen utan dog ett dygn senare...

AKTUELLT

Vad är vårdens viktigaste valfråga? 1528
Lokalföreningarna svarar
I nästan hälften av landstingen har vårdplatsbristen seglat upp som en viktig valfråga för läkarföreningarna. Det visade sig när Läkartidningen frågade Läkarförbundets 28 lokalföreningar om de viktigaste sjukvårdspolitiska frågorna inför valet.
Antalet ESBL-bildande bakterier ökar markant 1532
Förskrivningen av antibiotika minskar i Sverige. Trots detta förvärras antibiotikaresistensläget, där i synnerhet ESBL-bildande bakterier ökar markant. Det framgår av årets rapport om resistensläget.
Ingen åldersdiskriminering låta 67-åriga läkare sluta 1532
Fyra läkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset anmälde i fjol arbetsgivaren till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu har tagit ställning.
Sjukskriva ingen lätt arbetsuppgift 1532
Att sjukskriva är en arbetsuppgift som vållar många läkare huvudbry. Det framgår av en ny avhandling från Karolinska institutet.
Ny lag för nationella vaccinationsprogram? 1532
Statliga vaccinationsutredningen föreslår att regeringen ska besluta om nationella vaccinationsprogram. I dag är det Socialstyrelsen som bestämmer.
Rehabgaranti når sex av tio 1532
Sex av tio som antas behöva KBT eller multimodal rehabilitering för att kunna klara arbetslivet får vård genom rehabiliteringsgarantin. Men utbyggnadstakt och kvalitet varierar stort mellan landstingen.
Svenska Ship to Gaza-läkarna hemma 1532
Överläkaren Victoria Strand, Stockholm, kom hem till Sverige på tisdagskvällen. Barnläkaren Henry Ascher, Göteborg, kom tillbaka på torsdagskvällen.
Uppdaterad 2010-06-04 kl 16.40
Hur går det med organisationsutredningen? 1533
Håkan Wittgren, vd för Läkar­förbundet
Efter beslut av Läkarförbundets fullmäktige 2009 genomförs under året en bred utredning på tjänstemannanivå i syfte att ta fram förslag för hur framtidens Läkarförbund ska vara organiserat. Läkarförbundets ordförande Håkan Wittgren berättar hur det går.

MEDICINSK KOMMENTAR

Osäker nytta av lågdos-ASA
vid perifer artärsjukdom 1534
Nya studier medför att nyttan av prevention med acetylsalicylsyra (ASA) vid perifer artärsjukdom ifrågasätts. Åtskillnad bör dock göras mellan symtomgivande och asymtomatisk sjukdom. Vid symtom ge lågdos – vid asymtomatisk sjukdom gör individuell bedömning.
Indikatorer kan spegla vårdens kvalitet 1536
Indikatorer (av latinets indico som betyder ange, röja, visa) används dagligen i vården, även om vi inte benämner laboratoriedata, undersökningsfynd och lik­nande så till vardags...

NYA RÖN

Träffad av blixten eller långsam kvävning – genuskodade uttryck för depression 1537
Avhandling
I forskning om depression uppmärksammas sällan patientperspektivet, och männens berättelser saknas nästan helt. Omedvetenhet om genuskoder kan bidra till att kvinnor övertolkas som deprimerade, medan mäns depression kan missas. Det visar en avhandling som jämfört mäns och kvinnors sjukdomsberättelser.
Kostråd vid diabetes – SBU:s rapport 1537
Evidensen för olika kostråd vid diabetes har granskats av SBU, och mycket tänkvärd information som presenteras. Vad gäller den omdebatterade frågan kost med lite fett eller kost lite socker konstaterar SBU att båda metoderna tycks ge liknande effekt på både HbA1c och vikt.
Tillsatt socker kopplat till lipidstatus 1538
En amerikansk studie presenterad i JAMA visar att individer som får i sig mycket tillsatt socker i kosten har sämre lipidstatus överlag. Ju större kaloriintaget var via socker, desto lägre var HDL-kolesterol och desto högre var LDL-kolesterol och triglycerider.
A-vitamintillskott påverkade inte mödradödligheten 1538
I en omfattande studie från Ghana har A-vitamintillskott till gravida kvinnor jämförts med placebo. Ungefär lika många dödsfall sågs i båda grupperna. Studien ska ses mot bakgrund av en tidigare studie från Nepal, där A-vitamintillskott resulterade i kraftigt sänkt mödradödlighet.
MRT bättre än hjärnstamsaudiometri vid utredning av akustikusneurinom 1539
Autoreferat
Vid utredning av misstänkt akustikusneurinom (tumör i hörsel- och balansnerven) är magnetkameraundersökning (magnetresonanstomografi, MRT) utan kontrastmedel en tillförlitlig och kostnadseffektiv metod...
Transatlantisk jämförelse av kirurgkompetens 1539
Det har debatterats mycket om kortare arbetstid, 48 timmar per vecka i Europa jämfört med 80 timmar i Nordamerika, påverkar kirurgkompetensen. En studie som jämfört kirurger i Holland och Kanada visar på både positiva och negativa effekter.
Stor satsning på cancersekvensering 1540
I tidskriften Nature redogörs för en stor satsning på sekvensering av tumörer för att hitta onkgener. Organisationen International Cancer Genome Consortium har som mål att sekvensera 500 tumörer från 50 cancerformer, totalt 2 500 kompletta sekvenseringar.

KLINIK OCH VETENSKAP

Screening med spirometri kan identifiera
nya fall av astma och KOL 1541
Offentlig lungfunktionsundersökning på Stockholms centralstation
I samband med en lungmedicinkongress erbjöds allmänheten gratis spirometri på Stockholms centralstation. Drygt 2 800 personer genomförde undersökningen, och 20 procent av testvärdena visade tecken på försämrad lungfunktion.
WITH ENGLISH SUMMARY

Psykisk ohälsa stort problem hos primärvårdens patienter 1545
Enkät besvarad av över 2 000 patienter
En enkätundersökning i primärvården visar att drygt 18 procent angav psykisk ohälsa som anledning till läkarbesöket. Av dessa hade majoriteten värden på skalor som mäter depression, ångest och utmattning som var över eller lika med gränsen för klinisk relevans.
WITH ENGLISH SUMMARY

Oplanerade återinläggningar på kirurgisk klinik 1548
Frekvens, orsaker och åtgärder analyserade i en ettårsstudie från Linköping
Åtgärder för att minska antalet oplanerade återinläggningar skulle innebära ett mer optimalt utnyttjande av antalet vårdplatser i landet. I denna ettårsstudie från Linköping analyserades samtliga oplanerade återinläggningar under 2007 avseende frekvens och orsaker.
WITH ENGLISH SUMMARY

Parkinsons sjukdom – en utmaning för anestesiologen 1552
Parkinsons sjukdom är en viktig orsak till perioperativ morbiditet. Sjukdomen har en prevalens på 150–200 per 100 000 invånare. Prevalensen ökar med stigande ålder och är högst vid 75–80 års ålder... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Blödning« var spricka i skenbenet 1558
En 24-årig man uppsökte vårdcentralen sedan han blivit sparkad på smalbenet under en fotbollsmatch. Han hade svårt att stödja på benet på grund av smärta, och det ömmade över fram- och utsidan av underbenet. Läkaren som undersökte mannen kunde inte känna någon svullnad utan bedömde att det rörde sig om en blödning under benhinnan. Patienten ordinerades avlastning av benet med kryckor och uppmanades att återkomma vid behov.
Viktigt utreda tilltagande besvär 1558
Trots att den fysiskt aktive mannen behövde kryckor för att gå utreddes besvären inte tillräckligt. Orsaken visade sig senare vara prostatacancer...
Stroke borde ha misstänkts 1558
Vid plötsligt insättande känselnedsättning ska misstanke om stroke utredas...
Appendicit misstogs för magkatarr 1559
Patientens buksmärtor bedömdes som gastrit, trots att det funnits tecken till feber. Efter flera dagars besvär dia­gnostiserades en perforerad appendicit med abscessbildning...

DEBATT OCH BREV

Lean-marknaden passar inte i sjukvården 1560
Våra beslutsfattare har okritiskt köpt kostsamma lean-aktiviteter som är ovaliderade inom sjukvården men lukrativa för snabbfotade konsultföretag. Läkekonsten offras och vi tvingas genomlida infantila lean-spel, anser Eric Bertholds.
Hur mycket behöver sjukvården veta om oss? 1561
Under några decennier på 1900-talet var det en etablerad uppfattning inom den svenska sjukvården att god vård bygger på en förtroende- relation mellan läkare och patient; patienten skulle kunna lita på att det som skedde under undersökning och behandling stannade inom en...
Patientsäker sjukvård kräver tillräckligt med vårdplatser 1562
Sverige ligger i bottenskiktet bland OECD-­länderna vad gäller antalet ­vårdplatser per tusen invånare. Ensidig ekonomism får inte tillåtas styra vården. Fler vårdplatser krävs för en patientsäker och ­människovärdig sjukvård, skriver Jan Halldin.
Läkarförbundet:
Satsa på beslutsstöd vid läkemedelsförskrivning 1563
Satsa på ett kunskapsbaserat beslutsstöd, som används när läkemedel skrivs ut, skriver Läkarförbundet med anledning av regeringens proposition »Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivningen«.
Vad är ett »Centre of Excellence« och vem ska utnämna ett sådant? 1564
I Läkartidningen 17/2010 läser jag under rubriken »Meddelanden«att endoskopienheten vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, utsetts till »Centre of Excellence« i »hård internationell konkurrens«. Det är inte utan viss undran jag läser detta. Vilka var kriterierna för en dylik utnämning?

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Papperslösas rätt till sjukvård:
Bristen på lagstiftning lägger stort ansvar på vårdpersonalen 1564
Papperslösa i Sverige saknar reglerad tillgång till sjukvård, men kan, enligt hälso- och sjukvårdslagen, inte nekas osubventionerad »omedelbar« vård. Oklar reglering lägger stort ansvar på den enskilda vårdgivaren, och situationen skulle underlättas om det fanns tydligare, väl kommunicerade riktlinjer, skriver Erika Sigvardsdotter.

KULTUR

Avundsjukans sociala smärta, skadeglädjens sanna lycka 1565
Den som är avundsjuk eller skadeglad kan fortfarande dölja det, också i stunder då hjärnans inre analyseras genom avbildningar av olika slag. Avunden kan nämligen bara registreras som smärta, och skadeglädje som just sann glädje. Allt enligt ny forskning omtalad i artikeln av Niels Lynøe, professor i medicinsk etik.
Outtömlig idéspruta, konstnär och läkare 1568
Kultursidans artikel om Salieri och Mozart i det här numret av Läkartidningen illustreras med konstnärliga teckningar av Magnus Stenstam, till sin pensionering läkare i Eskilstuna...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1588
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1590
Ladda ner pdf