INNEHÅLL NUMMER 24, 2010

REFLEXION

Ett förlag i utveckling 1596
Även Läkartidningen Förlag AB måste utvecklas. För fem år sedan var den tryckta tidningen tillsammans med en modest sajt den enda kommunikationskanalen till läsarna. I dag har vi en utvecklad sajt som dateras upp, ofta flera gånger dagligen... / Jonas Hultkvist

LEDARE

Alla tycker (något) om AT 1599
»AT må ha sina brister, men fyller likafullt en angelägen funktion.«

LT DEBATT

Läkarnas administrativa arbete ökar allt snabbare 1600
Läkarna tyngs av administ­ration. Ett krav borde vara att varje nytt förslag till administrativt arbete i sjukvården bevisligen ska vara till nytta för patienten, skriver Sven-Erik Marklund.

AKTUELLT

Hjärtat klappar för det glömda Sverige 1604
LT valbevakning

Det glömda Sverige är Barbro Westerholms politiska tema. De äldre, personer med sällsynta sjukdomar och HBT-personer är grupper som behöver lyftas fram, enligt riksdagens »grand old lady«.
Många läkare bland riksdagskandidaterna 1604
LT valbevakning

43 läkare kandiderar till riksdagen den 19 september. Alla riksdagspartier har läkare bland kandidaterna. Övriga hittar vi i Sveriges pensionärers intresseparti, SPI, och Feministiskt initiativ, FI. Flest läkare finns i Kristdemokraterna. Läkartidningen har talat med dem som står högt på listorna.
Artikeln är uppdaterad 2010-06-18.
Vill ha försäkringsfinansierat sjukvårdssystem 1605
LT valbevakning

Finn Bengtsson (M) är en av riksdagens flitigaste motionärer. Han vill ge poliser utbildning i psykiatri, införa passiv organdonation, lyfta fram ringaktade sjukdomar och, inte minst, införa ett försäkringsfinansierat sjukvårdssystem.
Vill satsa på mellanvårdsenheter 1606
LT valbevakning

Tillgänglighet, patientsäkerhet och omhändertagandet av multisjuka äldre. Det är de viktigaste förbättringsområdena inom sjukvården, enligt Juan Tapia (KD).
Vill ha offentligt driven primärvård 1606
LT valbevakning

Det går att få ut fler specialister om landstingen driver sådana frågor, säger Thomas Lundberg (V), 63 år, specialist i pediatrik och allmänmedicin.
Papperslösas vård och klimatfrågan viktigast 1607
LT valbevakning

Tre av Feministiskt initiativs 37 riksdagskandidater är läkare. Högst upp av de tre, på tredje plats, står Roya Hakimnia, 26 år, med färsk läkarexamen från Karolinska institutet.
Våga satsa på den offentliga sektorn 1607
LT valbevakning

– Våga satsa på den offentliga sektorn generellt. Den senaste mandatperioden har statens intäkter sänkts med 100 miljarder i relation till BNP. Det drabbar hela den offentliga sektorn, bland annat sjukvården. Jag vill återställa det mesta av det.
Vill värna patientsäkerheten och de äldre 1607
LT valbevakning

Läkare som känner till den kliniska vardagen behövs i politiken, tycker Anders W Jonsson (C), 48 år, politiskt sakkunnig för centerpartiet i Statsrådsberedningen.
Varför kandiderar du inte en mandatperiod till? 1608
LT valbevakning

Lennart Levi, riksdagskandidat (C) och professor emeritus i miljömedicin:
Vårdplatserna fortsätter att minska 1609
Tre landsting står för största förändringen

Vårdplatsminskningen fortsätter trots tillsynsmyndigheternas kritik. Men den är ojämnt fördelad. Tre landsting stod för mer än tre fjärde­delar av minskningen 2009. Många landsting erkänner nu att tillgången på vårdplatser är mindre än behoven.
Direktiv om utlandsvård på gång 1610
EU:s hälsoministrar har enats kring det så kallade patientrörlighetsdirektivet. Det spanska ordförandeskapet lyckades på tisdagen i förra veckan nå en kompromiss.
Läkarrollen hjälpte oss hantera situationen 1610
Svenska läkarna på Ship to Gaza:

Läkarrollen hjälpte oss att hantera situationen, och våra medicinska kunskaper kom till nytta. Det säger barnläkare Henry Ascher och överläkare Victoria Strand, två av de elva svenskarna i konvojen Ship to Gaza som bordades och besköts av israelisk militär på internationellt vatten den 31 maj.
Statsepidemiologen sommarpratar om virus 1610
Statsepidemiologen Annika Linde, läkare och professor i klinisk virologi, debuterar som sommarpratare den 18 augusti.
WMA engageras i papperslösas rätt 1610
Sveriges läkarförbund vill att World Medical Association, WMA, ska utvidga reglerna om flyktingars och internflyktingars (flyktingar i sitt eget land) rätt till vård till att även omfatta asylsökande och papperslösa.
Fyra av tio svenskar säger sig
ha varit med om en vårdskada 1610
Fyra av tio svenskar uppger att de själva eller någon familjemedlem drabbats av en vårdskada. Det är bland de högsta siffrorna i Europa, enligt en enkät från EU-kommissionen. I hela EU uppger var fjärde medborgare att de varit med om en vårdskada.
Nej 2 för hjärt­byten vid Karolinska 1610
Rikssjukvårdsnämnden har för andra gången avslagit Stockholms läns landstings begäran om att få utföra hjärttransplantationer vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

MEDICINSK KOMMENTAR

Allt färre barn drunknar – i Sverige och internationellt 1611
Global trend kopplas till ekonomisk utveckling och välstånd
Den globala trenden mot färre drunkningar bland barn kopplas till ekonomisk utveckling och välstånd. I Sverige brukar barnsäkerhetsarbetet framhållas som förklaring. Men kanske är strukturella förändringar som följer av välstånd en viktigare förklaring, t ex barnkullarnas storlek, utbildningsnivå och möjlighet till god tillsyn.

NYA RÖN

Total sekvensering
gav viktig klinisk information 1614
Personlig genomik, dvs kartläggning av vilka sjukdomsrisker individens arvsmassan innehåller och hur individen kommer att svara på läkemedelsbehandling, kan vara klinisk praxis inom tio år. Det menar forskare som sekvenserat arvsmassan från en 40-årig frisk man och sökt efter riskgener.
Infektioner största barnadödaren 1614
Under 2008 dog 8,8 miljoner barn under 5 års ålder. Infektionssjukdomar var huvudsaklig orsak. Det visar en studie där man undersökt barnadödligheten i 193 länder med anledning av det fjärde millenniemålet, som innebär att spädbarnsdödligheten i världen ska minskas kraftigt.
Troligen ingen ökad cancerrisk av mobiltelefoner 1615
Autoreferat
De flesta resultat från Interphonestudien tyder på att det inte finns någon ökad risk för hjärntumör i samband med mobiltelefonanvändning. Studien är av fall–kontrolltyp och omfattar 13 länder.
Allt fler barn med cancer överlever till vuxen ålder 1615
Även om allt fler barn med cancer överlever till vuxen ålder är det viktigt att vara vaksam på följdtillstånd och följa upp patienterna. Det visar en studie där forskare med hjälp av en matematisk modell beräknat livslängden för en grupp barncanceröverlevare.
Nya biomarkörer för njurskada 1616
Inte sällan får utveckling och prövning av läkemedelskandidater avbrytas på grund av njurpåverkan. I Nature Biotechnology presenteras ett antal nya biomarkörer i urin som indikerar njurpåverkan. Förhoppningen är att de ska kunna användas inom bland annat läkemedelutveckling.
Periodiskt uttryck av genen
Lhx2 reglerar hårväxten 1616
Autoreferat
Hur hårväxten regleras har undersökts i en svensk studie presenterad i PLoS Genetics. Man visade att genen Lhx2 troligtvis är inblandad. När genen var inaktiv bildades inget hår, men när den aktiverades slogs hårbildningen på.
SBU-översikt om sömnbesvär hos vuxna 1616
Sömnbesvär hos vuxna är ett vanligt problem, men det finns effektiv behandling att tillgå. Man behöver dock ta hänsyn till biverkningsrisken, och det finns betydande kunskapsluckor på flera områden...
Kokleaimplantat förbättrar
hörsel och talförmåga 1617
Barn med svår hörselnedsättning som får kokleaimplantat inopererat lär sig tala bättre och förstår också talat språk bättre. Det framgår av en studie presenterad i JAMA. Bäst resultat fick man om operationen gjordes före 18 månaders ålder.
Vanligt med depression efter hjärnskada 1617
Depression förekommer ofta bland individer som nyligen drabbats en traumatisk hjärnskada. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA. Forskare från USA följde under perioden 2001 till 2005 ett material med 559 individer som drabbats av en traumatisk hjärnskada...

KLINIK OCH VETENSKAP

Barn med ensamstående förälder riskgrupp för drunkning 1618
Även barn från Mellanöstern och Iran löper ökad risk, visar deskriptiv studie
En deskriptiv studie av de 0–17-åriga barn som under 1998–2007 drunknade i Sverige visar att risken för drunkning var ökad för förskolebarn till ensamstående föräldrar, för barn med ursprung från Mellanöstern och Iran och för barn med neurologiska sjukdomar.
WITH ENGLISH SUMMARY

Dödsstatistik – en livsviktig utmaning 1623
»Verbal obduktion« kan hjälpa fattiga länder bygga bättre vård
Den indirekta epidemiologiska metoden »verbal obduktion« kan hjälpa fattiga länder bygga bättre vård. Verbal obduktion används för skattning av orsaksspecifik mortalitet i länder där tillförlitliga dödsorsaksuppgifter saknas.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ghrelin – ny lovande behandling vid anorexi och katabola tillstånd 1627
Ghrelinbehandling har vid sjukdomstillstånd som hjärtsvikt, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, cancer och kronisk njursvikt medfört bättre aptit och tecken på muskelanabolism.
Planeringen för A/H1N1-pandemin fungerade väl i Värmland 1630
En första summering
En första summering har gjorts av hur den nationella strategin för A/H1N1-influensan implementerades på regional nivå och hur det fungerade när väl influensan kom.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Riskabel förlossningsvård 1634
Doktorsavhandling visar på många brister
Nästan två av tre nyfödda med tecken på syrebrist hade utsatts för bristande vård i samband med förlossningen. Men även för drygt en tredjedel av de friska kontrollerna var handläggningen under förlossningen att betrakta som suboptimal! Det framkommer i en doktorsavhandling från KI.
Barnmorskan signalerade problem men läkaren agerade inte – CTG pekade tydligt på asfyxi 1634
Enligt Socialstyrelsen är en läkare ansvarig för att personligen undersöka patienten vid ett avvikande CTG-mönster. Det räcker inte att förlita sig på barnmorskans kliniska bedömning.
Passivitet trots alltmer avvikande CTG – barnet föddes med grav syrebrist 1635
CTG-kurvor felbedömdes och personalen kommunicerade illa. Dessutom följdes inte verksamhetsrutiner i en akut situation. Sammantaget fick detta ödesdigra konsekvenser i form av ett hjärnskadat barn.

DEBATT OCH BREV

Fysisk aktivitet vid mental ohälsa ges stort värde i nya riktlinjer 1636
Socialstyrelsens nya riktlinjer för fysisk aktivitet vid depression och ångest innebär en pedagogisk utmaning för hela sjukvården inklusive förskrivande läkare, skriver Lena Hedlund och medförfattare.
Kolesterolmyten lever på konstgjord andning 1637
Eftersom det inte föreligger något orsakssamband mellan blodets kolesterolhalt och risken att dö i hjärtinfarkt är det dags att begrava kolesterolhypotesen, anser Ralf Sundberg och Tore Scherstén.
Slutreplik:
Patienten framför allt! 1639
Sundberg och Scherstén har uppenbarligen inte tagit till sig något av den övertygande biokemiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska, djurexperimentella, kliniska och epidemiologiska evidens för kolesterolets roll i den aterogena processen som vi försökte förmedla i vår artikel...
Läkarförbundet:
Stöd i rättsliga frågor erbjuds 1640
Professor emeritus Lars ­Jacobsson föreslår i en debattartikel i Läkartidningen 22/2010 att Läkarförbundet ska inrätta en fond för att kunna bistå läkare i rättsliga frågor.
Läkarförbundet måste protestera mot Israels blockad av Gaza 1640
Vi uppmanar därför Sveriges läkarförbund att i likhet med Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening protestera mot blockaden och kidnappningen av Freedom Flotilla och kräva att fartygen med last får anlöpa Gaza, skriver företrädare för det svenska medicinska nätverket för Palestina.
Replik:
Ligger utanför vårt uppdrag 1640
Läkarförbundet är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi har många medlemmar som engagerar sig i angelägna frågor som inte Läkarförbundet deltar i. Människor över hela världen har upprörts över de rapporter som kommit angående situationen i Gaza...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Optimera Läkartidningens innehåll och publicistiska principer 1640
Nyligen pekade vi på brister i Läkartidningens redaktionella praxis. I sin kommentar reflekterar redaktionen tyvärr inte på allvar över våra synpunkter. Det är synd. Bristerna vi höll fram är nämligen lätta att rätta till, skriver Bengt Järhult och Åke Thörn.
Arbetar fortlöpande med frågorna 1640
Slutreplik:

Vi förstår att Bengt Järhult och Åke Thörn är intresserade och engagerade i Läkartidningen, vilket vi uppskattar. Frågor som debattinlägget tar upp arbetar vi fortlöpande med, till exempel att rekrytera en ny redaktör för allmänmedicin efter nyligen bortgångne Anders Håkansson...
Ett »feltänk«? Sa juristen verkligen det? 1640
En professors funderingar utifrån ett möte med Socialstyrelsen

Ett tillsynsmöte med Socialstyrelsen om användningen av s k skyddshandskar vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är utgångspunkten för denna kritiska betraktelse av Henrik Belfrage.
Apropos Svenne Brittons golfström 1640
Vill härmed meddela att jag med entusiasm ansluter mig till Brittons förening Läkare mot golf, förutsatt att jag blir minst vice ordförande.
Ska läkare ha fritid? 1640
Jag läste med nöje dr Brittons kloka ord om golfspel [1]. Idén är lysande men kan säkert utvecklas vidare.
Skriv mindre – arbeta mer? 1640
Nog är det gott om utrymme på Läkartidningens debattsidor när Sven Britton skriver om golfspelet som om det vore något fasansvärt. Att en del klär sig i tröjor från Lacoste är nog historia.
»Läkare mot golf« inget nytt 1640
Broder Britton! Du uppger i LT 22/2010 (sidan 1492) att du just startat föreningen »Läkare mot golf«. »Omstart« brukar det kallas inom utförsåkning …
Golf spelas på fritid 1640
I Läkartidningen 22/2010 (sidan 1492) raljerar Sven Britton över att spela golf. Med anledning av detta vill jag bara kommentera påståendet att om golfspelande läkare arbetade i stället för att spela golf skulle läkarbristen i landet kunna avhjälpas.

KULTUR

»Vem ropade ’jag’ genom min mun?« 1641
Bertil Malmbergs poesi förnyad av alkoholmissbruk och stroke

Diktaren och akademi­ledamoten Bertil Malmberg ägnade en stor del av sitt litterära skapande åt den inre resan, allt under påverkan av rus, psykos och den klarsyn som följer »när för vildare fåglar / ruset viker«.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1664

FÖRBUNDSNYTT

Information från Läkarförbundet 1666

ENDAST PÅ WEBBEN

Golfdebatten går vidare
Sven Britton lyckades med sitt inlägg »Läkare mot golfströmmen« i LT 22/2010 (sidan 1492) sätta läsarnas sinnen i brand.