INNEHÅLL NUMMER 26, 2010

REFLEXION

Sjukvård handlar också om att gå i mål 1672
Jag minns en besvärlig journatt då bakjouren yttrade de bevingade orden »om detta var fotboll skulle vi vara stjärnor i Premier League«. Som pojklagstränare och neonatolog in spe tyckte jag det var en pricksäker reflektion...

LEDARE

Läkarförbundet i Almedalen 1675
För våra medlemmar är det av stor betydelse att Läkarförbundet är med och påverkar samhällsutvecklingen för en bättre hälso- och sjukvård. Kort sagt, att på olika sätt bedriva opinionsbildning för förbundets hälso- och sjukvårdspolitik; en politik som är till gagn för både... / Eva Nilsson Bågenholm
»På förekommen anledning« 1675
Bland Läkarförbundets etiska regler finns regel 15: »Läkaren ska bemöta sina kollegor som han/hon vill bli bemött av dem. Utan att träda patientens intressen förnär ska läkaren respektera sina kollegors arbete och så långt det är möjligt undvika att undergräva kollegors...

LT DEBATT

Beslut om finansieringsmodell krävs för ny specialistutbildning 1677
Om företagshälsovården inte ska bli en »slutstation för äldre läkare« måste staten, landstingen och branschen gemensamt besluta hur den nya specialistutbildningen i arbets- och miljömedicin ska ­finansieras, anser Gunnar Ahlborg och Jan Rosén.
Kommentar till ett HSAN-beslut:
Vad är vetenskap och beprövad erfarenhet vid otillräcklig avancerad nervblockad? 1678
Åtta anestesi- och intensivvårdsläkare vänder sig mot ett HSAN-beslut kring en otillräcklig spinalanestesi. Läkarna anser att HSAN:s yttrande att man »enligt praxis« skulle ha gjort en förnyad spinalbedövning saknar vetenskaplig evidens, i stället borde man förorda en generell anestesi.

AKTUELLT

»Matchmaking« i Gdansk 1680
Här träffas läkarstudenterna och de svenska rekryterarna
Intresset är stort, varmt och ömsesidigt när svenska läkarstuderande och rekryterare från fyra svenska landsting möttes på campus i Gdansk. Eleverna fick biljett på att de är välkomna i svensk hälso- och sjukvård. Glesbygdslandstingen upplevde ett gensvar de sällan möter på mässor i Sverige.
Gdansk och Kalmar samarbetar om praktikplatser 1682
Ett samarbete om praktikplatser har inletts mellan Medical University i Gdansk och Kalmar läns landsting. Ett 20-tal skräddarsydda avlönade praktikplatser startar från och med i sommar...
Maria Ehlin Kolk till utlandsstudenterna:
Bilda lokala klubbar där ni är 1683
Medicine studerandes förbund, MSF, uppmanar utlandsstuderande att bilda lokala klubbar. Ordförande Maria Ehlin Kolk är beredd att driva utlandsstuderandes frågor på hemmaplan...
Regler kan komma att ses över 1683
Socialstyrelsen kan på sikt komma att se över utlandsstudenters möjlighet till yrkesutövande i Sverige under studietiden. Utlandsstuderande har i dag inte möjlighet att vikariera som underläkare efter termin 9...
Läkarkris hotar på akuten på Akademiska sjukhuset 1684
Sjukhusläkarföreningen i Uppsala varnar för akut läkarbrist på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i sommar. Man kräver att landstinget omedelbart häver hyrläkarstoppet för att klara verksamheten och rädda akutläkarnas hälsa.
Samordnare ska påskynda kommunalisering av hemsjukvård 1684
Regeringen tillsätter en nationell samordnare för att kommunalisera hemsjukvården. Ewa Samuelsson (KD), äldreborgarråd i Stockholm, har tilldelats uppgiften och ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni nästa år.
Företagshälsovårdsinsatser utreds 1684
Försäkringskassan ska på uppdrag av regeringen granska satsningen på en utbyggd företagshälsovård.
Samordning om sällsynta sjukdomar 1684
Personer som lider av sällsynta sjukdomar möts ofta av okunskap i sina kontakter med hälso- och sjukvården, och samordningen av insatser från olika instanser lämnas ofta till patienter och anhöriga.
Riksstämman nu även för sjuksköterskor 1684
Den medicinska riksstämman öppnas från och med i år för sjuksköterskorna. Svenska Läkaresällskapet samarbetar inför stämman med Svensk sjuksköterskeförening.
Jouravtalet pekas ut som orsak till problem 1685
Långa vårdköer i Västernorrland, patientsäkerheten i Gävleborg. I båda fallen pekas läkarnas arbetstider ut som orsaken till problemen av de politiska landstingsledningarna.
Psykiskt sjuka dör i förtid 1685
Öppna jämförelser av den psykiatriska vården:

Psykiskt sjuka får sämre vård än andra och dör oftare än andra i behandlingsbara sjukdomar. De får heller inte samma tillgång till rekommenderade läkemedel som andra patienter, till exempel blodfettssänkande läkemedel.
Nya riktlinjer för lungcancervård 1685
Lungcancervården ska bli effektivare och geografiskt mer jämlik med nya nationella riktlinjer, som Socialstyrelsen presenterade torsdagen den 17 juni. De regionala skillnaderna i fråga om hur länge patienter överlever i lungcancer är i dag stora.
Analyssvar bekräftas i Finland 1685
Astrid Lindgren-fallet:

En analys i Finland visar att ett spätt blodprov från den döda flickan innehåller tiopental i samma koncentration som svenska RMV har angett.
13 nya diagnoser i sjukskrivningsråd 1685
Socialstyrelsen har uppdaterat sina rekommendationer för sjukskrivning på myndighetens webbplats. Bland annat har förtydliganden förts in om att det ibland kan behövas längre sjukskrivning än de gränser som anges i reglerna.
Canceröverlevnaden är lägre i Danmark 1685
Canceröverlevnaden i Danmark är lägre än i de övriga nordiska länderna för två tredjedelar av cancerformerna, enligt Socialstyrelsen.
Vill stoppa »nerdrogningen av våra gamla« 1686
LT valbevakning

Även Socialdemokraterna har läkare bland sina riksdagskandidater. Sven Brittons politiska motto är »Andlig tillväxt – materiell besinning«. Det sprider han regelbundet på gator och torg i Stockholm, i synnerhet i den borgerliga stadsdelen Östermalm.
Oro kring bemanning inom barnmedicin i Värmland 1687
Värmlands läkarförening kräver med stöd i arbetsmiljölagen åtgärder mot bristande läkarbemanning vid Barn- och ungdomsmedicin vid Centralsjukhuset i Karlstad. Arbetsgivaren får en frist över sommaren.
Rökstopp före kärlkirurgi införs i Umeå 1687
Krav på rökstopp för kärlkirurgiska patienter. Det inför Norrlands universitetssjukhus i Umeå med start i september.
AD tar inte upp skadeståndskrav 1687
När han fick veta att han ensam skulle ansvara för 3 400 patienter hoppade allmänläkaren av sin nya tjänst. Arbetsgivaren svarade med att begära en kvarts miljon kronor i skadestånd. Läkarförbundet ville få ärendet överflyttat till Arbetsdomstolen, som dock avvisar yrkandet.
Bonusar tros få fart på ersättningssystem 1687
Forskningsmöjligheter och bonusar på klinik- eller avdelningsnivå antas kunna locka professionen att acceptera nya styr- och ersättningsmodeller i vården, enligt en studie som gjorts på uppdrag av näringslivet.
Nationell läkemedelsstrategi ska utformas 1687
Regeringen, läkemedelsindustrin och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har beslutat att gemensamt ta fram en nationell strategi för bättre läkemedelsanvändning.

MEDICINSK KOMMENTAR

Kortsiktig ekonomi bakom val av HPV-vaccin 1688
Sverige missar chansen »utrota« kondylom
Sverige missar chansen att »utrota« den sexuellt överförda infektionen kondylom. Landstingen har i en upphandling valt vaccinet Cervarix för skolvaccinationen av landets 11-åriga flickor för att förebygga cervixcancer. Cervarix skyddar inte mot kondylom och larynxpapillom, till skillnad från konkurrentvaccinet Gardasil.

NYA RÖN

Engångsdos av D-vitamin ökade frakturrisken 1690
Att ge en engångsdos av D-vitamin inför vintern till kvinnor över 70 års ålder minskar inte risken för fall och frakturer. I stället tycktes risken öka, enligt en studie publicerad i JAMA.
Nya genetiska rön kring osteoporos 1690
I Nature Genetics presenteras 20 regioner i genomet som kan kopplas till os­teo­poros. Av dessa var 13 helt okända sedan tidigare. Studien är den största i sitt slag och är en metaanalys som sammanställer data från fem olika studier, vilka totalt omfattar 19 195...
RS-virus vanligaste orsaken till pneumoni bland barn i Kenya 1690
Barnadödligheten är som bekant hög i fattiga delar av Afrika. Pneumoni är den vanligaste dödsorsaken bland barn söder om Sahara. I tidskriften JAMA har en grupp forskare tittat på vilket virus som orsakar flest fall av pneumoni...
Läskdrickande – indikator på psykisk ohälsa 1691
Sambandet mellan läskdrickande och psykisk hälsa har undersökts i en australisk återkommande kartläggning av hälsotillstånd och riskfaktorer. Mängden läsk visade sig vara korrelerad med förekomst av bland annat depression, psykisk stress och suicidtankar.
Hälften av amerikaner med hypertoni når målblodtryck 1691
Andelen amerikaner med hypertoni som når sitt målblodtryck har ökat kraftigt under det senaste decenniet, enligt en studie publicerad i JAMA. Studien bygger på ett material som omfattar drygt 42 000 vuxna och som utgör ett representativt urval av amerikaner.
Patienter överskattar statiners preventiva effekt 1692
Patienter och läkare har olika perspektiv, synsätt och förväntningar på statinbehandling. Det visar en svensk doktorsavhandling. En stor andel av läkarna förväntade sig en större riskreduktion än vad evidensbaserad kunskap ger stöd för.
Svag evidens för behandlingsprogram mot psykisk ohälsa hos barn 1692
Det finns en mängd olika behandlingsprogram med syfte att hjälpa barn och ungdomar med psykiska problem – dels utagerande problematik, dels problem av mer inåtvänd karaktär...
Tibetaner genetiskt unikt anpassade till låga syrenivåer 1693
Att tibetaner är anpassade för att leva med mycket låga syrenivåer på extremt hög höjd är känt, men varför det är så har varit oklart. En studie publicerad i Science visar att det hos tibetaner finns en positiv selektion av genregioner med koppling till syrehomeostasen.
Endarterektomi och stentning gav likvärdiga resultat 1693
Att sätta in en stent är resultatmässigt jämförbart med endarterektomi för patienter med karotisstenos. Det visar en omfattande multicenterstudie som presenteras i New England Journal of Medi­cine. Studien omfattar 108 amerikanska och 9 kanadensiska centra...

KLINIK OCH VETENSKAP

Misstänkta lusägg i pojkes hår avslöjade farlig parasit 1694
En 10-årig pojke fick efter ett besök i ett renhägn i Jukkasjärvi av återkommande svullnader i pannan. Tack vare artbestämning av flugägg från pojkens hår avslöjades att han blivit värddjur för renstyng. Han behandlades med det antiparasitära medlet ivermektin för att förhindra ögoninfektion.
Karotiskirurgi med stor variation 1698
Enkät till opererande enheter visar oenhetliga rutiner
Det finns stora variationer avseende pre-, per- och postoperativa rutiner inom svensk karotiskirurgi, vilket visar att vetenskaplig konsensus saknas vad gäller t ex anestesiform och operationsteknik. Det framgår av en enkätundersökning riktad till alla opererande enheter i Sverige.
WITH ENGLISH SUMMARY

»Epidemisk« ökning av tonsill- och tungbascancer 1702
Förklaringen: parallell ökning av HPV-infektioner
”Epidemisk” ökning av tonsill- och tungbascancer Tonsillcancer och tungbascancer har ökat kraftigt i Sverige de senaste 40 åren. Förklaringen kan vara en parallell ökning av HPV-infektioner. HPV-positiv orofaryngeal cancer har bättre prognos än HPV-negativ, vilket bör påverka såväl förebyggande strategier som behandling av dessa tumörsjukdomar.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kaveoler – invaginationer i cellmembranet med komplex funktion 1705
Defekter i kaveolanlag kopplade till svåra medfödda sjukdomar
Alltmer kunskap finns om hur s k kaveoler uppkommer och vilken biologisk betydelse de har. Olika proteiner är kopplade till kaveolerna, och defekter i generna för dessa proteiner kan orsaka svåra medfödda sjukdomar. Att hitta individer med sådana mutationer är angeläget.
Första året med screening för kolorektal cancer i Stockholm 1709
Noggrann övervakning och kvalitetskontroll av hela vårdkedjan nödvändig
Erfarenheterna från Stockholm vad gäller deltagande, andel med positiva provsvar och detektion motsvarar de nivåer som rapporterats från andra europeiska program. En slutsats är att allmän befolkningsbaserad screening måste monitoreras noggrant för att kunna kvalitetskontrolleras och utvärderas.

PATIENTSÄKERHET

Ny patientsäkerhetslag klubbad 1712
I dag beslutar riksdagen om en ny patientsäkerhetslag. Per-Anders Sunesson, som var huvudsekreterare i Patientsäkerhetsutredningen, är nöjd. Han är övertygad om att patientsäkerheten kommer att gagnas av de nya bestämmelserna.
SKL vill att vården blir trovärdig utan disciplinpåföljder 1713
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) planerar just nu för hur man på bästa sätt kan genomföra de åtgärder som den nya lagen kräver och få vård­givare och yrkesutövare kunniga om den nya lagen...

DEBATT OCH BREV

»Erkänn akutsjukvård som egen basspecialitet« 1714
Socialstyrelsen bör ta konsekvensen av sitt eget beslut, anser nybliven specialist
Den svenska modellen för att uppnå ­specialistkompetens inom aktusjukvård fördyrar och försvårar uppbyggnaden av ett akutläkarsystem, menar Nicholas Aujalay.
Svensk förening för akutsjukvård:
Akutsjukvård bör bli basspecialitet 1715
Precis som angivits av artikeln är akutsjukvård en tilläggsspecialitet sedan 2006. Specialiteten har vuxit fram ur ett patientbehov, parallellt med utvecklingen av tidig dia­gnostik, behandling och ett behov av specialistkompetens i det akuta omhändertagandet...
EU-expert ger ökat hälsoinflytande 1715
I dag saknar Sverige en nationell expert inom Europakommissionens hälsosektor. Svenska myndigheter går miste om chansen att få en detaljerad inblick i arbetet inom detta område...
Läkemedelsförmånsverket vantolkar sitt uppdrag 1717
Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förmånsavslag för Kuvan blir bestående innebär detta en stoppsignal för forskning och utveckling inom området sällsynta diagnoser...
Replik:
Vi inväntar rättens beslut 1718
Under rubriken »TLV vantolkar sitt uppdrag« kritiserar Ulf Carlsson TLV för att inte låta särläkemedlet Kuvan ingå i högkostnadsskyddet. Kuvan kan för vissa patienter helt eller delvis ersätta den dietbehandling som i dag erbjuds...
Bra vård och väl använda vårdplatser viktigast 1718
Även om Jan Halldin har lätt att kritisera vården i Stockholm så är vår psykiatri otvetydigt ledande i landet, skriver sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).

KULTUR

Hälsoproblem under ytan 1719
Empatiskt om elevhälsa – men bör sättas i ett sammanhang

Barnläkaren Lars H Gustafsson har skrivit en bok om tänkbara orsaker till vanliga skolproblem. Han framhåller att dålig hemmiljö och tonårsrevolt kan vara faktorer som bidrar till klena studieresultat och hög frånvaro. Men skolelevers svårigheter bottnar inte sällan även i rent medicinska och neuropsykologiska problem, påpekar Läkartidningens recensent.

RECENSIONER

Läkarens upplevelse av en »obefintlig« sjukdom 1720
Recension

Ut ur dimman
Författare: Ulla Bergholm.
Läkemedel från naturen ur tvärvetenskapligt perspektiv 1721
Recension

Det hör i dag till ovanligheterna att en lärobok kan utkomma i sex upplagor under 30 års tid med samma författare. Just detta är emellertid fallet med professor emeritus Gunnar Samuelssons klassiska lärobok i farmakognosi, som första gången utkom 1980...
Mångsidigt möte med en psykiater 1722
Recension

Hur förmedlar man innehållet i en bok som handlar om möten – möten mellan författaren och de människor/patienter han mött, och mötet mellan läsaren och författaren? Sten Espmark låter mig, läsaren, möta några av de medmänni­skor som han själv mött som läkare/psykiater och...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1740
Ladda ner pdf

KRYSS

Sommarkryss 1741
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Läkarförbundet 1742
Ladda ner pdf