INNEHÅLL NUMMER 29, 2010

REFLEXION

Behöver jag se patienten? 1748
Det är sommar, och verksamheten är neddragen till minimum eller till vad som kan anses vara medicinskt säkert. Vi som är kvar i verksamheten har det körigt, för tyvärr tar ju varken svår sjukdom eller olycksfall någon semester, det sistnämnda faktiskt tvärtom...

LEDARE

Kostnadsneutral utbildning 1751
Sidoutbildning är en viktig del av ST-läkares utbildning. Ibland innebär den emellertid en ekonomisk belastning för ST-läkaren. Särskilt gäller det för läkare som behöver vistas längre perioder på annan ort för att inhämta kompetens hos en annan arbetsgivare, på annat sjukhus,...
Frågan om finansiering undviks 1751
Almedalsveckan innehöll närmare 200 seminarier om olika vårdfrågor. Trots att det är valår framkom oftast inga stora partiideologiska skillnader i dessa debatter. När de rödgröna så presenterade sin sjukvårdspolitik i slutet av veckan blev olikheterna tydliga...

LT DEBATT

Fel att schablonmässigt neka rökare sjukvård 1752
»En patient har rätt att bli bedömd individuellt och inte som medlem av en grupp.« Det skriver Jörg Carlsson med anledning av att man på några ställen i landet börjat utesluta rökare från elektiv vård.
Levande donator, död donator 1753
Apropå! Transplantationer och begreppsförvirring
På Läkaresällskapet i Stockholm hölls den 14 juni en konferens om »DCD – Donation after cardiac death«, donation efter hjärtdöd. Konferensen var välorganiserad, välbesökt och bjöd på utomordentliga föreläsningar, vilka redogjorde för framgångsrik verksamhet med organdonation...

AKTUELLT

Almedalsveckan:
»Vi måste sluta tala om samverkan« 1756
Sluta tala om samverkan och peka ut vem som är chef för patientens vård. Uppmaningen från Sveriges Kommuner och landstings Göran Stiernstedt var det mest radikala förslaget vid Läkarförbundets seminarium om vården av multisjuka äldre.
Läkare: »Reglerna för sjukskrivning är för stela« 1757
En majoritet bland läkare tycker att det är bra med fasta gränser i sjukförsäkringen. Men reglerna är för oflexibla. Det framgår av en webbpejling från Läkarförbundet vars resultat redovisades på ett seminarium i Almedalen.
Oklart hur man blir chef i vården 1758
Uppdraget som verksamhetschef definieras i lag, medan det saknas beskrivningar av hur man tar sig dit.
Almedalsveckan:
Relativt samförstånd i Stockholm 1758
Både allians och opposition i Stockholms läns landsting vill avveckla nationella taxan – men i olika takt. De är också överens om att skruva på vårdvalet gällande socioekonomi och vårdtyngd.
Almedalsveckan:
Psykiatrer vill ändra mediebild 1758
Inför WHO:s regler för medierapportering om självmord. Det kräver Svenska psykiatriska föreningen, som menar att mediebilden av psykiatrin är missvisande. Journalistfacket tillbakavisar kraven och får stöd av medieforskare.
Almedalsveckan:
»Utred välfärdens finansiering nu!« 1758
Börja utred frågan om välfärdens finansiering nu och uteslut inga lösningar på förhand. Det är budskapet från den så kallade Borg-kommissionen, ett samarbete mellan tankesmedjorna Timbro och Arena Idé, som presenterade sin rapport under Almedalsveckan.
Vetenskapsrådet:
Avvikelser från god forskningssed i STAN-studie 1759
Vetenskapsrådet finner flera avvikelser från god forskningssed i den så kallade STAN-studien. Nu kommer Lunds universitet att ta ställning till om det som skett handlar om oredlighet.
Arbetsmiljöverket:
»Ohållbar« situation på akuten på Akademiska 1760
De hårt pressade akutläkarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala får nu stöd av Arbetsmiljöverket, som beskriver arbetsförhållandena som »ohållbara«. Läkarna får dock inget gehör för sitt krav att hyrläkare ska tas in över sommaren.
Uppdaterad 10-07-07. Ny akutvårdsavdelning öppnas i höst.
Räddningstjänstvite mot överbeläggningar ogillas 1760
Norra Älvsborgs länssjukhus behöver inte betala 200 000 kronor i vite varje gång man placerar patienter i korridorerna och därmed blockerar utrymningsvägarna, enligt ett beslut av länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Domstol slår fast vitesbeslut mot KS 1760
Förvaltningsrätten i Stockholm slog på tisdagen fast att Stockholms läns landsting ska betala 500 000 kronor i böter för överbeläggningar.
KI riskerar skadestånd för positiv särbehandling 1761
Nu riskerar även Karolinska institutet att få betala skadestånd för att ha gett manliga sökande företräde vid lika meriter. DO har beslutat att företräda en kvinna som 2008 sållades bort från läkarprogrammet.
Astrid Lindgren-fallet:

Rättegången försenas ytterligare 1761
Först den 29 juni skickade åklagare Peter Claeson i väg sin begäran om ett yttrande från Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen. Rättegången var tidigare planerad att inledas den 31 maj.
Alliansens sjukvårdsgrupp:
Mer granskning i vården 1761
Sjukvården i Sverige är av »världsklass« – men har ändå stora brister. Och ojämlikheten och patientsäkerheten är ett problem, enligt en rapport från alliansens sjukvårdsgrupp.
Almedalsveckan:
De rödgröna vill slopa etableringsfriheten 1761
Den fria etableringsrätten i vårdvalet försvinner om de rödgröna vinner valet. Det blir också stopp för möjligheten att betala extra för tilläggstjänster inom ramen för vårdvalet. Det framgår av partiernas gemensamma sjukvårdspolitiska rapport, som presenterades på onsdagen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Teknikgenombrott
för byte av aortaklaffar via kateter 1762
Men »vetenskap och beprövad erfarenhet« har inte hängt med
Kateterimplantation av aortaklaffproteser är stadd i en mycket snabb utveckling, som inte alltid grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. En rikstäckande studie och ett nationellt register behövs nu för att få ett bra grepp om verksamheten.

NYA RÖN

Barn med celiaki
ofta födda med kejsarsnitt 1764
I en tysk retrospektiv fall–kontrollstudie publicerad i Pediatrics konstateras att signifikant fler barn med celiaki hade förlösts med kejsarsnitt. Förklaringen kan vara förändrade förutsättningar för tarmfloran postnatalt.
Lovande djurstudie kring cancervaccin 1764
I Nature Medicine presenteras en djurstudie kring ett vaccin mot bröstcancer. Det rör sig om ett profylaktiskt vaccin riktat mot ett protein som uttrycks i både tumörceller och normal bröstväv – i det senare fallet under laktation. Tanken är att vaccinet ska ges till kvinnor i 40-årsåldern, då risken för laktation är låg.
Postpartumdepression vanlig även bland män 1764
En studie presenterad i JAMA visar att även män drabbas av postpartumdepression. Depressionsprevalensen låg på drygt 10 procent under perioden från första trimestern fram till ett år efter att barnet fötts. Prevalensen ligger på cirka 5 procent hos män överlag.
Ökad risk för tromboemboliska händelser vid hormonbehandling
av prostatacancer 1765
Autoreferat
En svensk studie visar att risken för djup ventrombos och lungemboli är högre hos män som fått hormonell behandling för prostatacancer än hos normalbefolkningen. Resultaten är grundade på Nationella prostatacancerregistret, som samkörts med åtta andra register.
Nya genetiska rön kring tvångssyndrom 1765
Tvångssyndrom, eller obsessiv-kompulsiv störning (OCD), är relativt vanligt och kan behandlas med kognitiv beteendeterapi och SSRI-preparat. Nu presenterar amerikanska forskare en gen som kan kopplas till OCD. Rönen publiceras i Nature Medicine...
DNA-vaccination riktad mot blodkärlsbildningen fördröjer tillväxten av bröstcancer hos möss 1766
Autoreferat
En svensk forskargrupp har utvecklat ett DNA-vaccin som minskar tumörers blodförsörjning genom nybildning av icke-funktionella blodkärl. I en studie visar forskarna att vaccinet fördröjer tillväxten av bröstcancertumörer i möss. Vaccinationen gav inga biverkningar och påverkade inte djurens förmåga till sårläkning.
Enskilda mRNA-molekyler kan påvisas och genotypas in situ 1766
Autoreferat
Vi har utvecklat en teknik som gör det möjligt att påvisa mRNA-molekyler i fixerade celler och vävnader med en upplösning som till­låter detektion av punktmutationer och allela varianter av enskilda mRNA-molekyler. Tekniken har publicerats i majnumret av Nature Methods...
Komplex genetik bakom autism 1767
Den genetiska bakgrunden till autism är ett populärt forskningsområde. I den aktuella undersökningen, som hör till de mest omfattande som gjorts, har man specifikt tittat på antalet sekvenser i genomet, så kallade CNV, som finns i för många eller för få kopior hos personer med autism.
Astrocyter deltar i synaptisk korttidsplasticitet 1767
Autoreferat
Astrocyter, den vanligaste celltypen i hjärnan, har en viktig funktion i regleringen av synaptisk korttidsplasticitet. Det visar en studie från Göteborg. De tycks direkt kunna påverka hur hjärnan bearbetar och lagrar information, och de kan spela en roll vid sjukdomar i hjärnan.
Läkarstudenters minskande empati
under utbildningen ifrågasätts 1767
Flera studier som använt självskattningsskalor har rapporterat att studenternas empati minskar under utbildningen. Dessa resultat ifrågasätts dels i en metaanalys, dels i en studie som undersökt skattningsskalors validitet.
Tidigt ultraljud vid buktrauma kan avslöja livshotande blödning 1768
Vid trauma mot buken kan tidig och riktad ultraljudsundersökning vara av nytta för snabbare handläggning av cirkulatoriskt instabila patienter. Den som utför undersökningen bör dock vara specifikt utbildad och tränad. Detta visar en SBU-rapport som publicerades den 16 juni.

KLINIK OCH VETENSKAP

Sorkfeberprognos:
Sorkdata pekar på nytt, stort utbrott 1769
Prognosen för kommande höst/vinter visar på kraftigt ökad risk för sorkfeber, som orsakas av Puumalavirus (skogssork är virusets naturliga värd) och kan ge svår sjukdom med njurpåverkan och blödningskomplikationer.
Hundbett gav kvarstående dövhet 1771
Capnocytophaga canimorsus orsakade allvarlig infektion med sepsis
Sepsis orsakad av Capnocytophaga canimorsus är potentiellt livshotande med risk för kvarstående funktionsnedsättning. Vid sepsis eller meningit av oklar genes bör hundexponering efterfrågas och C canimorsus-infektion övervägas.
WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om:
Claudicatio intermittens 1774
Patienter med claudicatio ska fångas upp tidigt och erbjudas behandling för att minska de kardiovaskulära riskerna. Artikeln ger vägledning i diagnostik, differentialdiagnostik och konkreta behandlingsråd.
Regionalt HTA-arbete kan ge bra genomslag i vården 1780
Goda exempel från Västra Götaland
HTA är en förkortning av den engelska termen »health technology ­assessment«, som innebär en systematisk utvärdering av det vetenskapliga underlaget för en viss metods effektivitet, risker och kostnader inom hälso- och sjukvården...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Coarctatio aortae upptäcktes inte – spädbarnet fick hjärtstillestånd 1784
Ett två veckor gammalt spädbarn andades snabbt, vilket föräldrarna påtalade under ett besök vid BVC. BVC-sköterskan tillkallade en ST-läkare som noterade en andningsfrekvens på tidvis 90 per minut hos barnet...
Neonatal herpesinfektion behandlades ej 1784
Ett tio dagar gammalt spädbarn fick den 29 juni en varig infektion i skalpen som uppkommit efter förlossningen, som skett med sugklocka. Peroralt antibiotikum skrevs ut. I samband med detta berättade modern att hon fått utslag i underlivet. Nästa dag återkom barnet till akuten med slöhet och matningssvårigheter...

DEBATT OCH BREV

ST-handledare – ett omöjligt uppdrag? 1785
Efter att själv ha gått kurs och blivit godkänd ST-handledare undrar Susanne Bejerot, utifrån kravspecifikationen, vem som kommer att vilja åta sig uppdraget.
Forskning är psykiatrins framtid! 1786
De stora framsteg som hälso- och sjukvården gjort de senaste årtiondena har möjliggjorts av en målmed-veten satsning på forskning. Samtidigt har vårdpersonalens grundkompetens höjts...
När patienten inte kan lämna sitt medgivande att ingå i en studie:
Etikprövningsnämnden bör ta över beslutsansvaret från de anhöriga 1787
Ska 30 personer dö varje år för att de inte får den bästa behandlingen? Det frågar Bo Risberg sedan etikprövningsnämnden beslutat att patienter med brustet bukaortaanerysm, eller deras anhöriga, måste samtycka till att ingå i en internationell jämförande behandlingsstudie.
Lean – utan förankring, ingen framgång 1788
»Lean-marknaden passar inte i sjukvården« är rubriken på i en debattartikel i LT 23/2010 (sidorna 1560-1) av Eric Bertholds. Det är tragiskt att se hur metoder och aktivitets­iver i så hög grad demotiverar individer i vissa organisationer.
Nya regler i sjukförsäkringen inget hinder för god prognos vid utmattningssyndrom 1789
I Läkartidningen 19–20/ 2010 (sidorna 1307-10) diskuterar Marie Åsberg och medförfattare diagnosen utmattningssyndrom med särskild inriktning på orsaker, symtom och kliniska tecken samt relationen till andra närliggande psykiska tillstånd .
Replik till Lars Lööf:
Hur ser läkemedelskommittéerna på besparingskraven? 1790
Lars Lööf kritiserar i LT 22/2010 (sidan 1487) en av åtta punkter i vår artikel »Vad bör en nationell läke-medelsstrategi innehålla?« i samma nummer. Kritiken avser vårt påstående att läkemedelskommittéerna har en njugg inställning till nya läkemedel i behandlingsarsenalen.
Slutreplik:
Att »välja billigast« är inte vårt uppdrag 1790
Låt mig först upprepa att Läkemedelskommittéerna inte har någon egen agenda. I våra nationella nätverk och lokalt i landstingen förmedlar och förankrar vi bl a de nationella bedömningsorganens (SBU, LMV, TLV och SoS) riktlinjer och beslut för en effektiv, säker och jämlik...
»Fågelloppor« kan ha varit fågelkvalster 1791
»Fågelloppan – inte rödhaken – är vårens budbärare« var rubriken på ett inlägg från vår gode vän Björn Olsen och hans medförfattare i Läkartidningen. Vi ställer oss tveksamma till diagnosen loppbett!
Replik:
Ja, men vår ursprungliga tanke kvarstår 1791
Ett varmt tack till Jaenson och Mehl för en mycket informativ och sakkunnig kommentar till vår lilla rapport. Självklart böjer vi oss för synpunkterna från två av Nordens främsta experter inom medicinsk entomologi vad gäller skillnader på bett på människa av loppa respektive...
Ersättning för intyg? 1791
De riktlinjer för sjukskrivning och sjukersättning som Försäkringskassans ledning sätter i händerna på sina handläggare stjäl dyrbar tid från sjukvården. Många av mina privatpraktiserande kolleger uttrycker en djup förtvivlan över det sätt som deras patienter behandlas på...
Golfens skadepanorama 1792
Sven Brittons inlägg om golfspelets meningslöshet har uppenbarligen lett till att ­flera kollegor är beredda att ingå i hans förening »Läkare mot golf«. Jag har omgående anmält intresse.
Många läkare mot golf 1792
Inte mindre än 45 kollegor, från AT-läkare till professorer/överläkare, har svarat mig att de bekänner sig till golfskepticismen. Alla specialiteter utom ÖNH är representerade. Jo, även plastikkirurgi. Endast två mejl har varit negativa...

KULTUR

Universal­geniets viktiga fynd passerade obemärkt 1793
Början av 1900-talet har betecknats som en gyllene tid i Finland då konst, litteratur, arkitektur och musik blomstrade. Framstående personer fanns också på vetenskapens och medicinens områden, till exempel Robert Tigerstedt, professor i fysiologi vid universitetet i Helsingfors,...
Här tränar barnläkarna inför det svåra samtalet 1794
Barnläkare som konfronteras med »svåra samtal« i sina möten med patienterna vinner på att träna inför sådana situationer. Improvisationsteater tillsammans med professionella skådespelare ger den mest realistiska övningen, anser en grupp läkare som nyligen prövade metoden i samband med en SK-kurs på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1816
Ladda ner pdf

KRYSS

Sommarkryss 1817
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1818
Ladda ner pdf