INNEHÅLL NUMMER 32, 2010

REFLEXION

Åter på kliniken 1824
»Akutsjukvård bör inte drivas så att resurs­utnyttjandet kontinuerligt är nära det maximala.« / Jan Östergren

LEDARE

Obligatorisk granskning av AT 1827
»Extern granskning medför att de utbildande enheterna håller hög kvalitet.«
Sommarens följetong i repris 1827
»För många vårdplatser har tagits bort!«

LT DEBATT

»Ett av de viktigaste bidragen till vårdens modernisering« 1828
Öppna jämförelser analyserade:

Först när färre drabbas av sjukdom och skada, och när allt fler av dem som ändå drabbas överlever med allt bättre funktionsförmåga, kan vi säga att vi är på rätt väg. De öppna jämförelserna av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet har inneburit att dessa självklara utgångspunkter lättare kan omsättas i strategiska ledningsbeslut och konkret förbättringsarbete, skriver Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och landsting.

AKTUELLT

HUGO fyller 10 1830
I sommar är det tio år sedan Francis Collins och Craig Venter tillkännagav att det mänskliga genomet var kartlagt. Sedan dess har stora framsteg skett vad gäller att snabbt få fram mer och mer detaljerad information om arvsmassan. Men i de flesta fall har denna kunskap ännu inte varit till någon större hjälp i kliniska sammanhang.
Eva Nilsson Bågenholm ställer inte upp för omval 1833
Marie Wedin säger till Läkartidningen att hon kandiderar till ordförandeposten i Läkarförbundet efter Eva Nilsson Bågenholm, som har avsagt sig omval inför fullmäktigemötet i december i år.
Uppdaterad 2010-08-05
/ Karin Bergqvist
Dålig handledning vanlig orsak till forskningsavhopp 1833
Sylfs ST-enkät 2010:

Aningen fler ST-läkare forskar jämfört med 2008, men villkoren är fortfarande för dåliga, enligt Sveriges yngre läkares förening, som undersökt ST-läkares utbildning, handledning och forskning.
Universitetssjukhuset i Malmö ska få 16 nya vårdplatser 1834
Skånes universitetssjukhus Malmö ska inrätta 16 nya närsjukvårdsplatser till hösten. Annars kan sjukhuset vänta sig ett beslut om föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket.
Socialstyrelsen vill avskaffa steriliseringskrav 1834
»Nu måste vi för gott stänga dörren till tvångssteriliseringarnas mörka historia.« Det sa Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm när han invigningstalade på årets Pride-festival i Stockholm den 28 juli.
Uppdaterad 2010-08-06.

MEDICINSK KOMMENTAR

Kanske blir det lättare att behandla förmaksflimmer 1835
Förmaksflimmer är en vanlig hjärtrytmrubbning, där det är svårt att förutsäga vilka patienter som blir hjälpta av dagens behandlingsalternativ. Analys av förmakens fibrilleringsfrekvens (FAF-analys) är en ny, noninvasiv metod, som möjligen kan bli ett framtida prognosinstrument.

NYA RÖN

Buklägesbehandling bäst vid ARDS 1836
Buklägesbehandling minskar signifikant mortaliteten hos patienter med svår akut hypoxisk respirationssvikt, enligt en metaanalys omfattande tio studier av drygt 1 800 patienter.
Överdriven koppling mellan global uppvärmning och malaria 1836
En konsekvens av global uppvärmning som det ofta varnas för är att malaria och andra infektionssjukdomar skulle kunna komma att spridas snabbare.
Neuroleptika kan påverka striatums volym 1837
Storleken av striatum i hjärnan påverkas av behandling med neuroleptikapreparatet haloperidol. Effekten slår till snabbt, och bara efter någon timme har striatums volym minskat. Rönen presenteras i tidskriften Nature Neuroscience.
Ny metod för storskalig odling av pluripotenta stamceller 1837
Autoreferat
Att odla humana stamceller i en kemiskt definierad miljö utan substanser från djur är möjligt. Det visar forskargrupper från Stockholm och Harvard, som funnit att laminin – en viktig komponent i basalmembranet – ensamt är tillräckligt som odlingsmatrix för pluripotenta stamceller.
Kan stora sportevenemang ge bättre folkhälsa? 1838
Det hävdas ofta att stora sportevenemang kan leda till bättre hälsa i de städer där de anordnas, vilket anses rättfärdiga de höga kostnaderna. En litteraturgenomgång visar dock att den vetenskapliga evidensen är för svag för att vare sig bekräfta eller avfärda eventuella hälsoeffekter.
Operationsmetoden påverkade inte resultatet vid bukaortaaneurysm 1838
I en studie publicerad i New England Journal of Medicine har endovaskulär kirurgi jämförts med öppen kirurgi hos patienter med aneurysm i bukaorta. På kort sikt var dödligheten lägre vid endovaskulära ingrepp, men på lång sikt jämnades skillnaderna ut.

KLINIK OCH VETENSKAP

Förmakens fibrillerings­frekvens möjligt prognosstöd vid förmaksflimmer 1839
FAF-analys ger hopp om bättre terapival

Med FAF-analys (frequency analysis of fibrillation) kan de flimrande förmakens aktivitet friprojiceras genom datorbearbetning. FAF-analys kan bli ett hjälpmedel för att avgöra dels vilka patienter som bör rekommenderas antiarytmisk behandling, dels vilka som sannolikt inte blir hjälpta och som därigenom kan slippa behandlingsförsök.
WITH ENGLISH SUMMARY

Erythema ab igne – klassisk huddiagnos åter i hetluften 1844
Laptopdermatit drabbar främst yngre
Laptopdermatit är en ny realitet! Allt fler barn och ungdomar drabbas av hudförändringen erythema ab igne, som orsakas av långvarig direktkontakt med en värmekälla. Orsaken är att de suttit med en bärbar dator (laptop) i knät flera timmar dagligen under längre tid.
Lovande metod för utredning och behandling av infertilitet 1845
Spermiekromatinanalys – bra markör för manlig infertilitet

DNA-fragmenteringsindex, bestämt med spermiekromatinanalys, kan vara en bra markör för manlig infertilitet. Metoden kan användas för att bedöma vilka infertila par som bör remitteras direkt till in vitro-fertilisering eller mikroinjektionsbehandling.
WITH ENGLISH SUMMARY

Låg kvalitet på bedömningar av arbetsförmåga vid KOL 1848
Såväl Försäkringskassan som läkare gör fel, visar pilotstudie från Umeå

Pilotstudien pekar på att Försäkringskassans underlag vid bedömning av arbetsförmåga hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom har uppenbara brister.
CRP kan aldrig vara »35« 1850
Måttenheten en del av mätresultatet – och den bör vara standardiserad
I dagligt tal kan man säga att »CRP är 35«. Men egentligen är det koncentrationen av CRP i blodplasma som mäts och som kan vara »35«, under förutsättning att resultatet anges med måttenheten mg/l. När laboratorieresultat överförs automatiskt till journaldatasystem och andra register är det viktigt att även måttenheten följer med.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Meningit – mycket sällsynt biverkan vid behandling med lamotrigin 1861
Kan lamotrigin ge läkemedelsutlöst meningit?

PATIENTSÄKERHET

Aorta skadades vid laparoskopi där indikationen kunde anses tveksam 1853
En operation är alltid en risk, och det behövs beredskap för extraordinära händelser. Detta betonar Socialstyrelsen efter att en kvinna fått en potentiellt livshotande skada under laparoskopi.
Ville testa reservkraften – sjukhuset blev strömlöst 1853
I februari 2010 ville ett lasarett pröva sin reservkraftsanläggning och kopplade in denna. När den yttre, ordinarie, elförsörjningen åter automatiskt skulle kopplas på uppstod det problem.

DEBATT OCH BREV

Det är inte ett problem att läkare söker chefstjänster! 1855
Tvärtemot vad Filippa Reinfeldt anser, menar jag att det är värdefullt att chefer i vården har en medicinsk professionell bakgrund med erfarenhet från verksamheten. Läkare ska inte särbehandlas negativt i frågan om chefstillsättningar, skriver Heidi Stensmyren, andre vice ordförande i Läkarförbundet.
Vad säger den medicinska professionens etiska auktoriteter? 1856
Läkares medverkan vid utfärdande av transportabilitetsintyg:

Vi behöver en interkollegial bedömning av etiken kring läkares intygande att barn med uppgivenhetssymtom är »transportabla«. Genom intygen kan nödvändig vård inledd i Sverige avbrytas utan att någon tar ansvar för den fortsatta vården, skriver Göran Bodegård.
»Behandlingsmetod vid kronisk smärta bör utvecklas av patienterna« 1857
De patienter som är motiverade att bli besvärsfria har visat att det går, och de finns i båda grupperna myofasciella respektive neuropatiska smärtor, skriver Tomas Ekström, Smärtkliniken, Piteå.
Hets mot folkgrupp (rökarna)? 1857
Jag vill till alla delar instämma i Jörg Carlssons argumentering i debattartikeln »Fel att schablonmässigt neka rökare sjukvård” (LT 29–31/2010, sidan 1752).
Gör hälso- och sjukvårdslagen skarpare och mer legalt bindande 1858
När vinsten blir drivkraften i vården:

Ett antal större vårdföretag, med vinsten som central drivkraft, har under senare år tagit över svenska vårdverksamheter för att med offentliga medel driva dessa kommersiellt. Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf riskerar därmed att än mer sättas ur spel, skriver Jan Halldin.
Drogberoende i ny skepnad 1859
Hur ska ungdomar, som just är i färd med att bilda sina ideal och värderingar, kunna förstå skillnaden mellan ett preparat som i ena stunden säljs som »tjack« av och till »pundare« på »plattan« och i nästa stund förskrivs av läkare som en hälsobringande medicin? undrar Börje Löfgren.
Kirurgikurs i Lund för utländska studenter – viktig del av utbildningens internationalisering 1860
Sedan år 2000 erbjuder Lunds universitet en internationell kurs i kirurgi på grundutbildningsnivå, inom ramen för det europeiska ERASMUS-samarbetet. Kursen bedrivs parallellt med den svenska kursen vid läkarprogrammet och pågår under 2,5 månader...

KULTUR

Skulptursatsning i sjukhusparken 1863
I Umeå finns sedan 1994 en återkommande skulptursatsning i parken på det före detta mentalsjukhusområdet Umedalen. Mentalsjukhuset byggdes på 1930-talet, men vid nedläggningen 1987 sålde landstinget området till Krister Olssons fastighetsbolag Balticgruppen...
Festande greven skapade Sveriges första länslasarett 1864
Greven och festprissen Adam Otto Lagerberg var nyutnämnd landshövding i Skaraborgs län 1759 när han såg till att inrätta Sveriges första länslasarett. Den vackra stenbyggnaden i empirestil uppfördes i Mariestad till en kostnad av 750 riksdaler banco. Länslasarettet rönte skiftande öden genom seklerna och är i dag ett kulturhistoriskt minnesmärke.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1892

RÄTTELSE

Rättelse 1824
I artikeln »Universalgeniets viktiga fynd passerade obemärkt«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(29–31):1794, står det »... upptäckte Tigerstedt att injektion av extrakt från binjurebarken framkallade en ihållande blodtryckshöjning hos kaniner«. Det var extrakt från njurens barklager och inte binjurebarken som det var fråga om.

KRYSS

Sommarkryss 1893

FÖRBUNDSNYTT

Information från Läkarförbundet 1894