INNEHÅLL NUMMER 35, 2010

REFLEXION

Forskning kan ha fel 1976
Jag tror att alla forskare drivs av ett mått av idealism, att den överbryggande idén med planer och protokoll också handlar om något som är stort och vackert. Som en bättre värld där smärta kan betvingas.

LEDARE

Vårdpolitiken inför valet 1979
Att det politiska landskapet formerats i två tydliga regeringsalternativ inför valet är nytt. Inom de viktigaste områdena har respektive block formulerat sin politik i särskilda program. Hälso- och sjukvård är ett sådant program som har en annan tyngd än enskilda partiers utspel...

LT DEBATT

Egen »praktiserende læge« bättre än anonym vårdcentral 1980
Jonatan Forsberg-Gillving förespråkar den danska modellen med privatpraktiserande allmänläkare framför anonym svensk primärvård.
Vågar jag fortsätta som distriktsläkare? 1981
Apropå! Fyra ansvarsärenden med oroväckande utgång
»De ansvarsfall som presenterades i Läkartidningen 23/2010 gjorde mig betänksam. Vågar jag överhuvudtaget fortsätta att arbeta som distriktsläkare?« frågar sig Jan Eric Wirén.

AKTUELLT

Det vill partierna  med vården 1984
Elva frågor till politikerna och Läkarförbundet
Läkartidningens enkät visar att det fortfarande finns skillnader inom blocken, trots att båda sidor inför årets val lagt fram gemensamma program. Det gäller till exempel synen på läkarutbildningen, hur vårdplatsbristen ska avhjälpas och behovet av att revidera prioriteringsplattformen.
Prognos för läkarbrist revideras ner 1990
Enligt de nordiska läkarförbundens gemensamma pro­gnos blir underskottet på läkare i Sverige de kommande åren mindre än tidigare befarat. Utbyggd läkarutbildning och ett stort inflöde av utlandsutbildade läkare är förklaringen. Fortfarande finns dock risk för brist på tusentals läkare om inte sjukvårds­systemet reformeras radikalt.
Arbetslös läkare – vad är det? 1990
Arbetslösa läkare är ett i det närmaste okänt begrepp i Norden, kan man konstatera efter att ha läst igenom årets SNAPS-rapport.
Misstänkt samband mellan narkolepsi och Pandemrix 1991
Läkare har hittills rapporterat 12 fall av misstänkt samband mellan narkolepsi och influensavaccinet Pandemrix till Läkemedelsverket. Ytterligare 12 privatpersoner som har hört av sig till verket beskriver snarlika symtom.
Astrid Lindgren-fallet:
Rättsliga rådet dröjer med utlåtande 1991
Trots att det nu gått två månader sedan Rättsliga rådet fick frågan om att yttra sig i målet med den dråpåtalade narkosläkaren, har ännu ingen översyn kommit igång. Det är svårt att hitta rätt person.
Kirurgi – effektivast privat eller offentligt? 1991
Hur valutgången kan påverka kirurgisk vård belystes vid ett av seminarierna under Kirurgveckan i Göteborg. Moderaten Filippa Reinfeldt och socialdemokraten Ylva Johansson fick förklara de olika blockens inställning i frågan...

MEDICINSK KOMMENTAR

Barnläkare kan för lite om barnmisshandel 1992
Men att åtgärda utbildningsbristerna är en svår uppgift
Utbildningen om barnmisshandel är bristfällig, sannolikt på alla nivåer i barnläkarutbildningen. Den bristande medicinska kompetensen gör att misshandlade barns självklara rätt till kompetent medicinsk undersökning inte upprätthålls. Behovet av en ny grenspecialitet inom barnmedicin behöver utredas.

NYA RÖN

Sjukskrivning – en problematisk arbetsuppgift för många läkare 1993
Avhandling
Läkaren är en av många aktörer som är involverade när en patient behöver vara sjukskriven. Att bli sjukskriven kan påverka en patients livssituation i hög grad, men forskningen och kunskapen om läkares sjukskrivningspraxis är mycket begränsad...
Övervakade heroininjektioner bättre än metadonbehandling 1993
Flera studier under de senaste tio har åren visat att övervakad administration av heroin tycks vara bättre än metadonbehandling. Senast gäller det en studie presenterad i Lancet, som bygger på 127 heroinister i Storbritannien.
Tranexamsyra minskar risken att dö av blödning 1994
I Lancet presenteras en studie där traumapatienter givits tranexamsyra strax efter olyckstillfället. Resultatet visar att behandlade löper mindre risk att avlida till följd av blödning. En fördel med tranexamsyra är att det är billigt och enkelt att administrera.
Goda resultat av immunterapi mot metastaserat malignt melanom 1994
En lovande fas 3-studie kring antikroppsbehandling mot metastaserat malignt melanom har presenterats. Preparatet i fråga heter ipilimumab och är en monoklonal antikropp som aktiverar T-celler, som i sin tur aktiveras till att angripa tumören.
Transkraniell doppler och risken för emboli från karotis 1995
I tidskriften Lancet Neurology har en grupp forskare undersökt om man med hjälp av transkraniell doppler kan hitta tecken på asymtomatisk emboli hos patienter med stenos i arteria carotis för att därigenom avgöra om dessa behöver genomgå operation med endarterektomi...
Koppling mellan fetma och cancerdödlighet även hos asiater 1995
I tidskriften Lancet presenteras en omfattande studie kring BMI och cancermortalitet i Asien. Studien bygger på en sammanslagning av 39 olika material som sammantaget omfattar 401 215 individer från Asien, Australien och Nya Zeeland med en genomsnittlig ålder på 48 år, 59...

KLINIK OCH VETENSKAP

Få blivande barnläkare utbildas om barnmisshandel 1996
Största utbildningsbristerna på landets stora barnkliniker, visar nationell enkät
En nationell enkätundersökning visar att bara en fjärdedel av landets blivande barnläkare fått utbildning om misshandel och vanvård av barn. De största utbildningsbristerna fanns på de stora barnklinikerna.
WITH ENGLISH SUMMARY

Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen – varje läkares dilemma 1999
Heuristik är ett eftersatt ämne i svensk läkarutbildning
»Heuristik« är benämningen på de mentala beslutsprocesser – tumregler, som delvis opererar i det undermedvetna – som varje läkare måste ta till för att kunna fatta beslut i den kliniska vardagen. Heuristik är ett eftersatt ämne i svensk läkarutbildning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom 2002
Akut huvudvärk som kan kompliceras av stroke och epileptiska anfall
Reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom är ett tillstånd som man kan råka på inom flera olika specialiteter. Symtomen är plötslig åskknallshuvudvärk med eller utan fokala neurologiska bortfall sekundärt till vasokonstriktion av stora och medelstora kärl i circulus...
WITH ENGLISH SUMMARY

Arytmier – köns­skillnader i förekomst, symtomatologi och handläggning 2006
Prevalensen av de flesta arytmier, liksom symtomen och behandlingen, är olika för män och kvinnor. Kvinnor har ofta mer uttalade symtom, får behandling senare i sjukdomsförloppet och erbjuds mindre effektiv behandling. Hur skillnaderna ska förklaras är oklart. WITH ENGLISH SUMMARY

Revisions­kirurgi vid aseptisk lossning av höftprotes 2011
Även omfattande revisioner ger oftast gott kliniskt resultat
Sedan John Charnley [1] i slutet på 1960-talet introducerade den moderna höftproteskirurgin har antalet höftprotesoperationer ständigt ökat. Charnleys första modell av höftprotes fungerade dåligt, eftersom ledskålen var gjord av teflon, vilket gav en kraftig inflammatorisk...
WITH ENGLISH SUMMARY

Överlevnaden vid lokalt avancerad rektalcancer kan bli bättre 2014
Centraliserad utredning och behandling ger optimal handläggning
Kolorektal cancer är, efter bröst- och prostatacancer, den näst vanligaste cancerformen hos såväl män som kvinnor i Sverige. Cirka 5 700 nya fall diagnostiseras årligen, varav rektalcancer svarar för cirka en tredjedel; år 2007 diagnostiserades 1 988 nya fall i...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Erinran för AT-läkare upphävs 2018
En AT-läkare tilldelades förra hösten en erinran från HSAN sedan hon satt in ibuprofen till en warfarinbehandlad patient. Nu har förvaltningsrätten upphävt disciplinpåföljden trots att man anser att patienten blev felbehandlad.
Rektala besvär kräver rektal undersökning 2018
En patient i 70-årsåldern sökte sin vårdcentral för ändtarmsbesvär. Patienten själv antog att han hade hemorrojder och uppgav också att han var hård i magen. Han hade inte haft några blödningar...
Opererade diskbråck på fel nivå 2018
En 44-årig kvinna genomgick en diskbråcksoperation utan efterföljande förbättring. En månad efter operationen skrevs därför remiss till MR-underökning som utfördes ytterligare cirka en månad senare. Det visade sig då att ortopeden opererat på fel nivå...

DEBATT OCH BREV

Att följa lagen har ­blivit en avvikelse 2019
En formulering i ett brev från Social­styrelsen har fått Louise Lundberg att fundera på om det är fler som vänder sig emot att laglydighet tycks ses som en »icke förväntad händelse« av myndigheten?
Rökstopp inför operation en patientsäkerhetsfråga 2020
I dag finns god evidens för att rökstopp nära nog halverar risken för periooperativa komplikationer. Rökstopp inför operation är därför inte en fråga om prioritering, diskriminering eller moralisering, anser Olle Svensson och Göran Modin.
Ofullständig beskrivning av effektdata vid fönstertittarsjuka 2021
Under 2010 har det utkommit två viktiga publikationer kring claudicatio intermittens som bägge berör symtomatisk farmakologisk behandling [1, 2]. Bägge arbetena redovisar att cilostazol (Pletal) har symtomlindrande effekt vid claudicatio...
Kommentar till ledare om obligatorisk granskning av AT:
Egen regelbunden kvalitetssäkring mer angelägen än centralstyrd 2022
Det är dags att utreda frågan om obligatorisk granskning av AT-verksamheter, men frågan är vilken granskning som har störst värde, skriver representanter för Sahlgrens­ka universitetssjukhuset, där man har ett lokalt kvalitetssäkringsprogram för AT...
Replik:
Ett gott exempel, men lokal utvärdering av AT räcker inte 2024
I dag är Spurmetoden den kvalitetssäkringsmodell för extern granskning som förbundet förespråkar, skriver Lena Ekelius...
Laptopdermatit i Kashmir 2024
Apropå artikeln om erythema ab igne/laptopdermatit i Läkartidningen så arbetade jag våren 2007 för »Läkare utan gränser« i den pakistanska delen av Kashmir.

KULTUR

Mannen och rotknölen som gav idén till p-pillret 2025
Tanken på p-piller föddes först när storskalig framställning av halvsyntetiskt progesteron inte längre var förenad med nära nog oöverstigliga praktiska svårigheter. Historien om vetenskapsmannen som åkte till Mexiko, fann en rotknöl och därmed en ymnig källa till hormonproduktion är en framgångssaga med stundom bittra undertoner.

RECENSIONER

Ojämlika samhällen har sjukare människor 2028
Recension
Jämlikhetsanden
Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen.
Författare: Richard Wilkinson, Kate Pickett. Översättning: Lars Ohlsson

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2044
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2046
Ladda ner pdf