INNEHÅLL NUMMER 36, 2010

REFLEXION

Arbetskamraten – en livlina 2052
Efter att ha lämnat kliniskt arbete för några år sedan har jag regelbundet återgått i tjänst för att hålla kontakt med vårdens verklighet IRL, som man numera säger. Så gjorde jag även i år... / Jon Ahlberg

LEDARE

Läkare – hälsans ambassadörer 2055
Genom århundradena har läkarna fungerat som hälsofrågornas ambassadörer i samhället. Även om det i dag finns en stark hälsotrend finns inte samma givna roll som tidigare. Snarare har läkarnas engagemang i hälsofrågorna minskat under de senaste decennierna...

LT DEBATT

Stora brister i information om ordinerade läkemedel 2056
»Inte konstigt att det blir fel«
Informationen till patienter om ordinerade läke­medel visar klara brister. Risken för missuppfattning, förväxling och felmedicinering är uppenbar, skriver apotekaren Anders Ekedahl.

AKTUELLT

Färre piller – mer motion när ny kull ST-läkare lär ut om livsstilsfrågor 2058
Den första kullen ST-läkare som specialiserat sig på att utbilda i frågor om levnadsvanor har utexaminerats. I höst kommer flera av de 25 att genomdriva Socialstyrelsens nationella riktlinjer i sjukdoms­förebyggande metoder i sina hemlandsting.
Nya nationella riktlinjer sätter fokus på livsstil 2058
Socialstyrelsen släpper i höst preliminära nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna omfattar rökning, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet och ska vara fullt implementerade 2013.
»Det var av medicinska skäl vi startade en livsstilsmottagning« 2061
Livsstilsmottagningen vid Citypraktiken i Västerås tar emot nydebuterade hypertonipatienter. Projektet startade i oktober i fjol. Från landstinget har man hittills inte fått en krona.
WHO kräver krafttag mot resistens 2062
Världshälsoorganisationen, WHO, kräver krafttag av världens länder för att hindra spridning av antibiotikaresistens.

NOTISER

Drickandet konstant 2062
Alkoholkonsumtionen i landet låg på oförändrad nivå under första halvåret 2010 jämfört med motsvarande mätperiod 2009. Det visar siffror från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet...
Gonorré ökar 2062
Antalet fall av gonorréinfektion ökade kraftigt under första halvåret av 2010, enligt uppgifter från Smittskyddsinstitutet. Ökningen gäller framför allt gruppen män som har sex med män, men en ökning har rapporterats även bland kvinnor...

MEDICINSK KOMMENTAR

Psykiatrisk diagnostik i stöpsleven 2063
En femte omarbetad version av DSM är på gång
Säkrare psykiatrisk diagnostik är målet för den utveckling av sjukdomsklassifikationssystemet DSM som nu görs. En början till harmonisering med det internationella sjukdomsklassifikationssystemet ICD förväntas – det välkända 5-axelsystemet ses över, och klassifikationen av funktionsförmåga blir mer ICD-lik.

NYA RÖN

Ny antibiotikaprofylax vid PEG rekommenderas 2066
Autoreferat
I Sverige görs årligen flera tusen operationer med inläggning av perkutan endoskopisk gastrostomi, PEG. En ny strategi för antibiotikaprofylax vid PEG har testats, och den är lättare att administrera, är upp till 20 gånger billigare och har längre biologisk effekt och bättre resistensmönster.
B-vitamin och risken för lungcancer 2066
Sambandet mellan serumnivåerna av B-vitamin och lungcancer har analyserats i en kohort av drygt 500 000 européer. Resultaten visar att i gruppen med de högsta nivåerna av vitamin B6 var lungcancer knappt hälften så vanlig som i gruppen med de lägsta nivåerna.
Angiotensinreceptorblockerare kopplade till ökad cancerrisk 2067
I Lancet Oncology presenteras en amerikansk studie där användning av an­giotensinreceptorblockerare (ARB) kop­plas till ökad malignitetsrisk. Studien är en metaanalys och omfattar fem olika studier som sammantaget har 61 590 deltagare...
Viktuppgång hos äldre ökar risken för diabetes 2067
Att övervikt är en riskfaktor för diabetes hos unga och medelålders är känt. Nu visar en studie att detta även gäller äldre. En viktökning på 6 kilo eller ökning av midjemåttet ökade kraftigt risken för diabetes.

TEMA LIVSSTIL OCH HÄLSA

Sund livsstil av stor vikt för hälsan 2069
Forskning om livsstil och hälsa är på snabb frammarsch. I dag vet man att det lönar sig att ha en bra livsstil för att minska risken att drabbas av vanliga folkhälsoproblem som diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Veckans nummer av Läkartidningen har temat Livsstil och hälsa – med fokus på sömn, kost, fysisk aktivitet och stress.
Bra livsstil lönar sig 2070
I detta nummer av Läkartidningen fokuserar vi på utvalda områden inom livsstil och levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Området rör både oss själva som privatpersoner och som sjukvårdspersonal...
Livsstilen påverkar sömnen – på gott och ont 2072
Sömn är en bas för långsiktig hälsa. Olika livsstilsfaktorer kan påverka sömnen både negativt och positivt. Lågintensiv motion, stresshantering, tid för nedvarvning, stabila sovmönster och svalt sovrum är knep för att vårda sömnen. WITH ENGLISH SUMMARY

Rätt mat kan mota kardio­metabola sjukdomar 2077
Vid livsstilsrelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt–kärlsjukdom och metabola rubbningar spelar kosten en stor roll. »Medelhavskost« är nyckelordet, dvs allsidigt intag av frukt och grönt, fullkorn, fisk, fågel, vegetabiliska oljor och nötter...
Att äta är en fråga om tajmning 2084
Den biologiska klockan tickar taktfast med finstämda kugghjul. Och den vill ogärna ruckas. Men dagens 24-timmarssamhälle går emot vår inre rytm som styr när på dygnet vi mår bäst av att äta.
Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan 2090
Bevisen för riskerna med fysisk inaktivitet är starka. Även stillasittande är en oberoende riskfaktor. Att uppmuntra patienter till en aktivare livsstil kan främja hälsa och förebygga och behandla många folksjukdomar... WITH ENGLISH SUMMARY

Psykisk stress ökar risk för kardiovaskulär sjukdom 2096
Nu börjar forskningen komma ikapp många patienters egna erfarenheter: psykosociala faktorer påverkar risken för kardiovaskulär sjukdom. Men steget till att omvandla denna nyvunna kunskap till behandlingsstrategier är i dagsläget långt...

PATIENTSÄKERHET

Läkare lät Leksands A-lagsspelare gå före i vaccinationskön 2100
»12 spelare i Leksands A-lag har bedömts ha sådana medicinska problem att de klassats som riskpatienter.« Så försvarar den läkare som vaccinerade ishockeyspelare med förtur sitt handlande.
Register över legitimationer på Internet 2100
Socialstyrelsens register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det s k HOSP-registret, är offentligt och var och en som önskar kan begära uppgifter därifrån...
Fråga om patienten äter p-piller 2100
För kvinnor som använder p-piller måste frågan om djup ventrombos alltid utredas om sådan misstanke finns. Men då måste man först ha tagit reda på om patienten äter p-piller.

DEBATT OCH BREV

Experter eniga om indikationer för behandling av njurartärstenos 2102
ASTRAL-studiens konklusion ifrågasätts
En grupp svenska experter framför här sin gemensamma åsikt om den nyligen publicerade ASTRAL-studien och sin tolkning av hur resultaten påverkar vården av patienter med renovaskulär sjukdom.
WITH ENGLISH SUMMARY

Globalt upprop för ökad fysisk aktivitet 2104
Det internationella arbetet med att främja fysisk aktivitet tar under 2010 ett rejält avstamp med två internationella »physical activity charters« – dokument som uppmanar till en världsomspännande kraftsamling för ökad fysisk aktivitet...
Säkrare barnsjukvård med simulatorträning 2106
Sedan år 2003 genomförs regelbundna scenariobaserade simuleringar i akutpedia­trik på akutkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Allvarliga tillstånd som kramp, sepsis, cirkulationssvikt och andningsinsufficiens samtränas systematiskt i multidisciplinära och... WITH ENGLISH SUMMARY

Replik till Birgitta Rydberg:
Vinstintressen kan påverka vårdresultaten 2107
Landstingsrådet Birgitta Rydberg påstår i sitt svartill min artikel om vinster i vården att jag som vanligt gör tankefelet att fokusera på vinsterna, inte på resultaten. Självklart anser jag också, tvärtemot vad Rydberg påstår, att resultaten i vården är det väsentliga.
Professionens avintellektualisering 2108
I Läkartidningen 34/2010 finns tre intressanta och tankeväckande artiklar i till synes olika frågor men med en gemensam nämnare, tror jag.

KULTUR

En doktor i den lidande mänsklighetens tjänst 2109
»Enköpingsdoktorn« Ernst Westerlund, som verkade under andra hälften av 1800-talet, blev känd också långt utanför Sveriges gränser för sin märkliga förmåga att hjälpa lidande människor. »Mirakeldoktorns« recept och rekommendationer var ibland minst sagt originella och syftade till att lindra vad vi i dag skulle kalla livsstilssjukdomar. WITH ENGLISH SUMMARY

RECENSIONER

Rikligt men akademiskt om god hälsa till alla 2112
Recension
Hälsa och psykologi
Författare: Sven Ingmar Andersson.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2128
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2130
Ladda ner pdf