INNEHÅLL NUMMER 37, 2010

REFLEXION

Behövs de stora kongresserna? 2136
I månadsskiftet augusti–september pågick den europeiska hjärtkongressen i Stockholm. 30 000 personer uppges ha deltagit, och »varenda kvadratmeter« på Älvsjömässan togs till vara, enligt mässchefen...

LEDARE

Allt mindre fortbildning 2139
Betydelsen av läkares kompetens, följaktligen även kompetensutveckling, är det nog få om ens någon beslutsfattare inom sjukvården som betvivlar. Ändå är det just kompetensutveckling som ofta får stryka på foten när det råder konkurrens med andra angelägna och akuta uppgifter...

LT DEBATT

Minska vikten och öka mineralutsöndringen 2140
Det är möjligt att en diet med hög konsumtion av fetter och animala pro­teiner medför viktminskning, men risken för samtidig mineralbrist är stor, skriver Ragnar Rylander.
Sluta blunda för patogenesen! 2141
Apropå! Stress, psykisk ohälsa och våra kultursjukdomar
Artikeln »Stress som orsak till psykisk ohälsa« i LT [1] beskriver etiologi och symtomatologi vid våra kultursjukdomar på ett förtjänstfullt sätt. Etiologin kan sammanfattas mycket kort som brist på vila och återhämtning...

AKTUELLT

Bör läkare och patient vara »vän« på Facebook? 2144
Frågan aktualiseras när allt fler använder Facebook, där mer eller mindre privata angelägenheter snabbt kan delas av många och där gränsen mellan privat och professionellt tenderar att bli otydlig.
Ny affärsmodell för antibiotika i sikte 2146
Den europeiska läkemedelsindustrin är villig att lämna dagens marknadsmodell när det gäller antibiotika. En ny affärsmodell ska stimulera till forskning om nya antibiotika och sedan bromsa försäljningen så att inte överkonsumtion leder till ny resistens.
Ökat antal fall av narkolepsi även hos ovaccinerade 2147
Det misstänkta sambandet mellan influensavaccinet Pandemrix och narkolepsi stärks inte av färsk statistik från Stockholms läns landsting. Antalet rapporterade fall av narkolepsi verkar ha ökat, men det gäller även för personer som inte har vaccinerats mot A/H1N1-influensan.
Ojämlik vård:
Stora geografiska skillnader 2147
Brist på specialister och landstingens prioriteringar äventyrar reumatikervården. Det konstaterar Sjukhusläkarföreningen som grävt i den geografiskt ojämlika vården.

NOTISER

Årets bästa handledare 2147
Karin Eriksson, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, och Peter Johansson, Sunderby sjukhus, Luleå, får Läkarförbundets handledarpris 2010. Stort engagemang och fingertoppskänsla i handledning av ST-läkare renderade dem priset.
Läkarförbundet positivt till tidsgaranti på akuten 2147
Läkarförbundet är positivt till att införa en garanti på max fyra timmars väntetid på akuten. Vårdförbundet är kritiskt.
Ja till nationell strategi för hjärtsjukdom 2147
Fyra av fem riksdagskandidater anser att Sverige bör ha en nationell strategi för att minska sjukdom och dödlighet i hjärt–kärlsjukdom, enligt en rundfrågning som Hjärt-Lungfonden gjort.
»Säkerhetsnålen« för bättre vårdkedja 2147
Erik Vestberg, ST-läkare i ortopedi i Kalmar, har fått utmärkelsen »Säkerhetsnålen« av Sveriges yngre läkares förening, Sylf, för sitt arbete med säkrare vård för patienter med misstänkt höftfraktur.

MEDICINSK KOMMENTAR

Den exceptionellt långa livslängdens komplexa genetik 2148
Några steg på väg mot lösning av åldrandets gåta
Åldrandet har sedan urminnes tider fascinerat människan, och vetenskapsmän har sökt efter såväl orsakerna som möjliga botemedel eller »bromsmedel«. Nu har man visat att uppnående av exceptionellt hög ålder har samband med 150 enbaspolymorfier uppdelade i 19 grupper.

NYA RÖN

Hög samhällskostnad för förmaksflimmer 2150
Autoreferat
En omfattande kartläggning av kostnaderna för förmaksflimmer i Sverige har publicerats i European Journal of Health Economy. Totalkostnaden beräknades till 6,6 miljarder kronor per år. Direkta kostnader för komplikationer dominerade. Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen, som ökar i prevalens i takt med att befolkningen åldras.
Var tredje amerikansk läkare vill inte anmäla inkompetent kollega 2150
En attitydundersökning bland 3 000 amerikanska läkare visade att bara två av tre läkare håller med om att man bör anmäla kolleger som på grund av exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk inte kan sköta sitt jobb. Läkares anmälan av inkompetens anses vara en viktig patientsäkerhetsfaktor.
Nya rön om NSAID och risken för gastrointestinal blödning 2151
Gastrointestinala blödningar är en både vanlig och potentiellt allvarlig biverkning till behandling med NSAID. I Lancet presenteras en studie där man tittat på detta...
Vanligare med svår sepsis hos svarta amerikaner 2151
Forskare i USA har tittat på skillnader i förekomst av svår sepsis hos svarta och vita amerikaner. Studien, som publicerats i JAMA, har blivit mycket uppmärksammad och har gjorts mot bakgrund av att epidemiologiska undersökningar visat att svarta amerikaner i större utsträckning...
Serotonin tycks ha en central roll i produktionen av insulin vid graviditet 2152
Vid graviditet minskar insulinkänsligheten, och behovet av insulin ökar liksom möjligen risken för diabetes. Men mekanismerna som styr pankreas betaceller att producera insulin har inte varit helt klarlagda. Nu visar en studie i Nature Medicine att serotonin tycks spela en central roll.
Antiviral behandling mot HIV bör sättas in tidigare 2152
I tidskriften Lancet har en grupp forskare gjort en metaanalys och ställt samman 23 kohorter med HIV-patienter som inte behandlas med antiviral terapi. Forskarna konstaterar att resultaten visar att det kan vara förknippat med överlevnadsvinster att sätta in behandling tidigare...
Huntingtons sjukdom vanligare än man trott 2153
Prevalensen av Huntingtons sjukdom anges normalt till kring 4–7 per 100 000 individer. Men det intervallet kan vara för lågt. Det hävdas i en artikel som presenteras i Lancet...
God effekt av terapisamtal för unga på akuten 2153
I JAMA presenteras en amerikansk studie där man låtit barn och ungdomar som sökt akuten träffa en kurator för ett kortare samtal. Resultatet efter tre månader visade att ungdomarna mer sällan hamnade i bråk och upplevde mindre av alkoholrelaterade konsekvenser.

KLINIK OCH VETENSKAP

Förbättrad hjärtsviktsvård med Q-svikt 2154
Resultat av ett kvalitetssäkrings­projekt med bonussystem
För att förbättra diagnostiken och behandlingen vid hjärtsvikt startades ett kvalitetssäkringsprojekt i Region Skåne. I projektet ingår ett belöningssystem. Efter det första året sågs god täckningsgrad i Rikssvikt, fler ekokardiografiundersökningar och fler som behandlades med RAS- och betablockad.
Primärvårdsersättning efter socioekonomi eller sjukdomsbörda 2158
Registerstudie från Östergötland visar på olika svar beroende på analysnivå
Socioekonomiska faktorers betydelse för vårdkonsumtion och läkemedelsanvändning är väl kända, likaså bostadsområdets inverkan [1-3]. På individnivå har sjukdomsbördan en stor betydelse för primärvårdskostnaderna [4, 5]...
Toaletträning lönar sig även vid utvecklingsstörning 2164
Råd och anvisningar för toaletträning ges vid landets barnavårdscentraler (BVC) och barnmottagningar för friska, normalutvecklade barn men inte för barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Det senare har efterlysts av både föräldrar och vårdpersonal... WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Behandling av bröstvårtesvamp ­hos ammande kvinnor 2170
Vilket antimykotikum är att föredra vid behandling av Candida-infekterade bröstvårtor hos ammande kvinnor?

PATIENTSÄKERHET

Inga varningar eller erinringar från HSAN efter årsskiftet 2172
De ärenden som HSAN inte hunnit handlägga vid årsskiftet flyttas över till Socialstyrelsen för vidare handläggning där enligt det nya systemet. De kan inte resultera i några disciplinpåföljder för enskilda yrkesutövare.
Ingen påföljd trots brister i handläggning vid cancermetastaser 2172
Trots att den som berett ärendet anser att en urolog borde varnas för oskicklighet valde HSAN att inte klandra en urolog som missade en tumörspridning av en konstaterad prostatacancer.

DEBATT OCH BREV

Etik och politik:
»Läkarförbundets obundenhet djupt problematisk« 2174
Läkarförbundet klarar inte av att förena sin ställning som politisk aktör med sina egna etiska riktlinjer och kraven på att rätta sig efter vetenskap och beprövad erfarenhet, anser läkarstudenten Jesper Alex-Petersen.
För bättre förbättringsarbete 2175
Det händer att metodologiskt bristfälligt underlag används i svensk sjukvårds förbättringsarbete. När jag som statistiker och representant för ett nationellt kompetenscentrum påpekar detta är en återkommande reaktion: »Det handlar ju inte om något vetenskapligt arbete...
Osakligt om Gemensam Välfärd 2176
Kommentar till inlägg av landstingsrådet Birgitta Rydberg i Läkartidningen 34/2010
De nya körkortsbestämmelserna:
Läkare har möjlighet, inte plikt, att anmäla patient som motsätter sig undersökning 2177
Sedan den 1 september gäller nya körkortsbestämmelser. Chefsläkare Lars Englund redogör här för de medicinska aspekterna och vad läkare bör tänka på.
Remitteringsdatabas på läkarens villkor 2180
I takt med att allt fler privata vårdaktörer fått avtal med landsting och regioner att utföra sjukvård har det blivit alltmer komplicerat att få överblick över det lokala vårdutbudet, särskilt i större städer...

KULTUR

Möten med konstverk
i läkekonstens hus 2181
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge hade i tre decennier en egen identitet som Huddinge sjukhus, en vårdmastodont i glas och betong med rykte om sig att gå endast läkekonstens ärenden. Mindre känt är att sjukhuset alltid har varit ett hem för hundratals konstverk, vissa på plats redan när byggnaden invigdes 1972.
Vardagskonst som väcker känslor på jobbet 2183
Konstverken på Huddinge sjukhus väcker tankar och känslor hos personalen. Det märker man genom några spontana samtal med några slumpmässigt utvalda.
»Kolossen« lillebror som blev världsberömt forskningssjukhus 2184
Mitt i euforin kring Karolinska institutets 200-årsjubileum kommer en bok som uppmärksammar en glädjeyra av blygsammare proportioner. »Huddinge sjukhus 1972–2002« är en diger volym som dokumenterar de första 30 åren av en framgångssaga i svensk sjukvård.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2204
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2206
Ladda ner pdf