INNEHÅLL NUMMER 38, 2010

REFLEXION

Skönlitteratur och läkekonst 2212
För en tid sedan läste jag om en nyligen utkommen avhandling som belyser sambandet mellan läsning av skönlitteratur och utveckling av läkares empatiska förmåga. Ett samband som förstås är svårt att bedöma, men artikeln fick mig att reflektera över fenomenet... / Margaretha Bågedahl-Strindlund

LEDARE

Med sikte på bättre ST 2215
Att det finns föreskrifter, rekommendationer och målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring innebär inte per automatik att de omsätts i verklighet. För det krävs rätt förutsättningar inom verksamheterna och stort engagemang från professionens sida...

LT DEBATT

Sjukförsäkringen och läkarnas roll 2216
Under de första 180 dagarna, vare sig patienten arbetar eller är arbetslös, räcker det med läkarens försäkran om sjukdom och rekommendation att vila, anser Christer Sjödin som alternativ till Anna Hedborgs utredning om sjukskrivningarna.

AKTUELLT

Fritt fall för Karolinska – Ljungby kvar i topp 2218
AT-rankningen
1 054 AT-läkare har medverkat i Sylf:s AT-rankning, där de betygsatt såväl de enskilda blocken som AT-tjänstgöringen i sin helhet. Ljungby blev för andra året i rad den mest uppskattade AT-orten.
Sylf: »Det finns en stor förbättringspotential« 2218
AT-rankningen
Fyra av tio AT-läkare har gått jour utan legitimerad kollega tillgänglig. Det framgår av årets enkätundersökning bland landets AT-läkare från Sylf.
– Generellt finns en stor förbättringspotential när det gäller AT-läkarnas situation, säger Sylf:s ordförande, Lena Ekelius.
AT-rankningen:
Årets »bubblare« Kalix
ser ljust på framtiden 2220
– Mycket glädjande – det är givetvis mycket roligare att ligga på övre halvan av rankningen. Förhoppningsvis kan det underlätta vårt jobb med att försöka få fler unga doktorer att välja Kalix.
AT-rankningen:
Uppsala fast i botten 2220
Uppsalas stolthet, anrika Akademiska sjukhuset, får bottenbetyg i årets AT-rankning. Samtidigt ligger Uppsala läns landsting sämst till när det gäller hur AT-läkarna trivs med arbetsmiljön.
Bottenplacering blev väckarklocka för Sollefteå 2222
AT-rankningen
Förra årets bottenplacering i AT-rankningen blev en väckarklocka för Sollefteå sjukhus. Förstärkt introduktion och ökat stöd till primärjouren är ett par viktiga åtgärder.
HSAN:s ordförande slopar varningarna redan nu 2223
Läkare och andra legitimerade yrkesutövare som blivit anmälda till HSAN kan under hösten få veta att de visserligen gjort oursäktliga fel men att de trots det slipper disciplinpåföljd. I alla fall om HSAN:s tre ordförande får som de vill.
»Fel i STAN-studie inte oredlighet« 2223
Som sista instans väljer Lunds universitets rektor att fria de oredlighetsanklagade forskarna bakom den så kallade STAN-studien. Därmed sätts punkt för en mer än tre år lång process.
Arbetsbelastningen hög för distriktsläkare i Jämtland 2223
Fyra av fem distriktsläkare i Jämtland anser att deras arbetsbelastning är så hög att patientsäkerheten och vårdkvaliteten hotas, enligt en enkätundersökning som Distriktsläkarföreningen i Jämtland har gjort.
Forskning på kvalitetsdatabas får godkänt 2223
Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress, CEOS, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala bröt inte mot kravet på godkännande från etikprövningsnämnd. Den bedömningen har Centrala etikprövningsnämnden gjort.
Troende läkare avstår oftare från livsslutsbeslut 2223
Läkare bör bli mer medvetna om hur deras värderingar kan inverka på deras beslutsfattande i livets slutskede. Den slutsatsen drar författaren till en enkätstudie som publiceras i Journal of Medical Ethics.
Professor anklagas för grovt forskningsfusk 2224
En tidigare professor vid KI, numera professor vid Göteborgs universitet, anklagas för grov vetenskaplig oredlighet. Särskilt allvarligt är att hon ska ha tillverkat falska handlingar för att vilseleda Vetenskapsrådets expertgrupp som gjort utredningen.
Uppdaterad 2010-09-17
Läkare avvaktande till Socialstyrelsen 2224
Socialstyrelsen bör bli mer handlingskraftig och utveckla sitt stöd till läkare, visar en färsk enkätundersökning. Framför allt psykiatrer behöver mer stöd från myndigheten. Högst förtroende har Socialstyrelsen hos specialistläkare anställda i chefsbefattning.
Astrid Lindgren-fallet:
Norsk rättstoxikolog granskar Astrid Lindgren-ärendet 2225
Socialstyrelsen har backat i frågan om sekretess och meddelar att norrmannen Jørg Mørland har utsetts som sakkunnig granskare i ärendet med den dråpåtalade narkosläkaren. Hans yttrande väntas preliminärt tidigast i slutet av januari.
Uppdaterad 2010-09-14 kl 14.45.
SD ökar kraftigt – sjukvårdspartierna tappar 2225
Landstingsvalet 2010:

Sverigedemokraterna (SD) fyrfaldigar sina landstingsmandat och kommer in i fullmäktige i ytterligare 12 landsting, enligt det preliminära resultatet på valnatten. Därmed sitter SD i alla landsting utom fem.
Astrid Lindgren-fallet:
»Jäv!« 2225
Försvaret vill byta ut Jørg Mørland för hans kontakter med svenska rättsmedicinare.

MEDICINSK KOMMENTAR

Screening för bukaortaaneurysm – samma kriterier bör gälla i landet 2226
En nationell expertgrupp bör samordna screening av bukaortaaneurysm och definiera frågeställningar som bör analyseras, vid behov efter bedömning av etisk kommitté. Samverkan mellan svenska landsting kan skapa en unik möjlighet att besvara frågor i stora patientgrupper.

NYA RÖN

Transkription i realtid 2228
En metod för att i realtid kunna titta på när RNA skapas från DNA i enskilda celler har utvecklats av en forskargrupp. Detaljförståelsen av genuttrycket i enskilda celler kan få stor betydelse inom biologisk och medicinsk forskning.
B12 och folat skyddar inte mot hjärt–kärlsjukdom 2228
Det har länge hävdats att tillskott av vitamin B12 och folat skulle ha en skyddande effekt mot hjärt–kärlsjukdom – också ett starkt argument i marknadsföringen av preparaten. Men detta stämmer inte. Det slås fast i den hittills största studien inom fältet.
Cellens åldrande kopplat till protein 2228
I tidskriften Nature Cell Biology publiceras intressanta rön kring åldrande. Studien, som även presenteras under sektionen Nature News, har gjorts på jästceller, närmare bestämt Saccharomyces cerevisiae, dvs den typ av jäst som används vid t ex bakning...
God effekt av självmonitorering av blodtryck 2229
Hypertonipatienter som själva monitorerat sitt blodtryck och justerat medicineringen baserat på resultatet har i en studie jämförts med en kontrollgrupp som behandlats hos husläkare. Efter ett år var det systoliska blodtrycket signifikant lägre i självmonitoreringsgruppen.
Metod vid tidigare suicidförsök riskfaktor för fullbordat suicid 2230
Våldsamma metoder vid tidigare självmordsförsök, särskilt hängning och kvävning, tycks kopplade till ökad risk för framtida fullbordat suicid, visar en svensk registerstudie som presenteras i BMJ.
Delirium hos äldre kopplat till sämre prognos 2230
Förekomst av delirium hos äldre patienter är korrelerad med försämrad pro­gnos även efter justering för kön, ålder och komorbiditet. Det visar en omfattande metaanalys som presenteras i JAMA...
Missbruksvård för kriminella med psykiska problem tycks minska risken för återfall i brott 2231
Autoreferat
För personer med missbruk, antisocialt beteende och psykiska problem kan ett relativt begränsat deltagande i missbruksvård ha stor effekt. Det indikerar en registerstudie från Karolinska institutet. Minskningen av våldsrisken är större än vad aggressionsreducerande program kunnat visa
Kväveoxid förbättrade inte prognosen för prematurt födda 2231
I Lancet har en grupp forskare redovisat en studie om huruvida inhalation av kväveoxid kan förbättra prognosen för prematurt födda barn. Studien, som gjorts vid 36 centra i ett flertal europeiska länder, omfattar 800 barn som föddes mellan graviditetsvecka 24 och vecka...

KLINIK OCH VETENSKAP

Screening för bukaorta-
aneurysm i Uppsala 2232
Goda erfarenheter av de första fyra åren – resten av Sverige är på väg
Bukaortaaneurysm är relativt vanligt och potentiellt livshotande. Tidig upptäckt genom screening och eventuell förebyggande operation kan påtagligt minska dödligheten. Sedan 2006 screenas alla 65-åriga män i Uppsala län. Erfarenheterna är goda, och nu är resten av Sverige på väg efter.
WITH ENGLISH SUMMARY

Allvarliga akuta förgiftningar 2238
– uppdaterade behandlingsmetoder
I Sverige vårdas årligen cirka 11 000 patienter på sjukhus för olika typer av akuta förgiftningar. Giftinformationscentralen ska kontinuerligt följa utvecklingen av behandlingsmetoder. Indikationerna för dessa har gradvis definierats, och här ges en översikt av det aktuella kunskapsläget för de viktigaste teknikerna.
Viljan att donera 2241
Lokala erfarenheter av ­Donationsregistrets betydelse
30 procent av 1 233 avlidna över 18 år som förts till patologavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping under en 1-årsperiod hade anmält sig till Donationsregistret. Av dessa var 1/3 positiva till donation. Andelen registrerade var större bland äldre, men många var negativa till donation. Färre kvinnor än män var positiva.
WITH ENGLISH SUMMARY

ETPOD ger utbildning
i frågor om organdonation 2244
Södra sjukvårdsregionen har hjälpt till att bygga EU-rekommenderat program
ETPOD rekommenderas av EU-kommissionen som ett lämpligt utbildningsprogram i organdonationsfrågor. Södra sjukvårdsregionen har hjälpt till att bygga programmet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Brister i den akademiska miljön hindrar ST-läkaren från att forska 2248
Enkätstudie bland ST-läkare i Göteborg
Svårt att få tid för forskning och brist på bra handledare, intressanta forskningsprojekt, tillräckliga anslag och inspirerande forskande kollegor är exempel på hinder för forskning. Det visar en enkätstudie bland ST-läkare i Göteborg.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Ny inläggning bra tillfälle att ompröva diagnos 2252
Att pröva antipsykotisk medicinering i två dygn är enligt HSAN lika med att inte pröva alls.
Ordinerade TNF-blockerare till patient med hepatit B 2252
TNF-blockerare kan aktivera hepatit B-virus. (HSAN...

DEBATT OCH BREV

Vårdvalsuppföljning
med begränsat värde 2253
En utvärdering av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm visar förbättrad tillgänglighet, ökad produktion av läkarbesök i främst utsatta områden och kostnads­ökningar som är under kontroll. Andra viktiga delar är inte utvärderade, vilket begränsar rapportens värde, enligt Jan Halldin.
Trovärdighet kräver obundenhet 2254
Replik till Jesper Alex-Petersen:

Genom demokratiska diskussioner och jämkningar inom förbundet har vi tagit fram hälso- och sjukvårdspolitiska program som är medlemmarnas, inte något politiskt partis, skriver Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Ojämlika samhällen och sjukare människor – orsak och verkan 2255
I LT 35/2010 (sidan 2028) recenserar Anders Romelsjö boken »Jämlikhetsanden« av Richard Wilkinson och Kate Pickett.
Replik:
Jämlikhetsanden vs Jämlikhetsbluffen 2255
Först ett tack till kollegan Anders Löfqvist för hans synpunkter. Etik är naturligtvis mycket viktigt, och påverkas säkert bl a av den samhällstyp man lever i och av värderingar på olika områden där...
Slutreplik till Jan Halldin:
Sätt fokus på kvaliteten 2255
Svar till Jan Halldin, Läkartidningen 36/2010 (sidorna 2107-8).
Rehabilitering efter hjärnskada i Sverige – sämre än i Taiwan? 2256
Författarna hoppas att kollegan Magnus Edners erfarenheter leder till en sak­debatt vad gäller tidig rehabilitering vid komplicerade funktionshinder efter förvärvade hjärnskador hos vuxna...
Uppvaktning om mödradödligheten 2256
Den 20–22 september hålls ett möte på ministernivå i FN:s generalförsamling. På dagordningen står en utvärdering av de millenniemål som FN:s medlemsländer kommit överens om att uppnå till 2015...
SBU svarar på kritik:
»Läs hela Alert-rapporten om fönstertittarsjuka« 2257
SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering)strikta arbetssätt torde vara välbekant för Läkartidningens läsare. Detta arbetssätt och kriterier för slutsatser är en garanti för såväl transparens som pålitlighet och torde också vara garanti för SBU:s goda rykte och...
Lean – i tid och otid 2257
»Lean« är ett begrepp som kommit in i sjukvården. Vad är nu detta? På engelska betyder det slank eller till och med mager. Det kan också betyda luta eller stå snett. Och något snett kanske det är. Det handlar om en produktionsmodell för industrin...
»Allans test« – enkelt och säkert sätt att ­diagnostisera främre korsbandsskada, även akut 2258
Inte sällan möter vi patienter på ortopedmottagningen med förbisedda främre korsbandsskador. Patienterna, ofta yngre fysiskt aktiva ­personer, har ibland varit på akutmottagningen på grund av knätrauma och man har konstaterat att knäleden varit svullen och »så smärtande att...
Dags att bilda en förening »Läkare för fred och framtid?« 2258
Finns det en speciell uppgift för världens läkare då det gäller framtidens miljö? Kanske läkarna världen över kunde grunda en förening för fred, som siktar på att all världens läkare blir vapenvägrare? De bör, anser jag, göra den del av värnplikten som ger dem utbildning i...

KULTUR

Val av språk och forum – avgörande för eftermälet 2259
Forskare måna om ett vetenskapligt eftermäle bör vara noga med hur och på vilket språk de informerar omvärlden om sina fynd. Medicinhistorien vimlar av förbigångna föregångare och bortglömda innovatörer, men den som publicerar sina resultat i rätt forum och medium kan ha odödligheten som i en liten ask. WITH ENGLISH SUMMARY

RECENSIONER

Om konsten att tolka EKG 2262
Recension
Klinisk ekg-diagnostik
Författare: Sverker Jern.

Ekg-boken
Författare: Ylva Lind, Lars Lind.

RÄTTELSE

Förväxlade staplar 2212
I artikeln »Hög samhällskostnad för förmaksflimmer«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(37):2150, förväxlades staplarna för män och kvinnor i figuren.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2288
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2290
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

AT-rankningen 2010
Precis som tidigare visar årets AT-rankning från Sveriges yngre läkares förening att det finns stora skillnader i hur AT-läkarna upp­lever sin AT-tjänstgöring. En del sjukhus får år efter år toppbetyg. Andra kämpar mer eller mindre framgångsrikt för att lämna botten.
Astrid Lindgren-fallet:
Granskare av Astrid Lindgren-ärendet utsedd
Socialstyrelsens rättsliga råd har nu utsett en sakkunnig som ska granska ärendet med den dråpåtalade narkosläkaren.