INNEHÅLL NUMMER 39, 2010

REFLEXION

Mindre monolog och mer dialog 2296
Vetenskaplig publicering vilar tungt på referentgranskning, en tids- och resurskrävande process långt från fulländning. Ingen tidskrift, inte ens de finaste, kan helt undvika dess fallgropar... / Stefan Johansson

LEDARE

Fler och fler läkare 2299
I dag finns det närmare 100 000 yrkesverksamma läkare i Norden. Detta betyder att det går ungefär 250 invånare på varje läkare. För 30 år sedan låg motsvarande tal på 500 invånare per läkare. Antalet yrkesverksamma läkare har alltså fördubblats sedan 1980... / Kåre H Jansson

LT DEBATT

Fel val av diabetesläkemedel kan vara ödesdigert 2300

Det finns i ljuset av nya data ingen anledning att välja rosiglitazon till patienter med diabetes typ 2 eftersom det finns andra, sannolikt säkrare alternativ, skriver Åke Sjöholm. Sedan debattartikeln skrevs har den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) beslutat att rosiglitazon tillfälligt ska dras in i hela EU.
Uppdaterad 2010-09-27
Läkare som miljömarodörer 2301
Apropå! Antibiotikaresistenta bakterier och feminiserade fiskar

Är det inte hög tid att vi agerar? Ska vi inte genom Läkarförbundet kräva miljöcertifiering av alla mediciner som säljs i vårt land och helt enkelt bojkotta andra? skriver Gunnar Hillerdal.

AKTUELLT

Bakjour – en akut fråga 2302
Vem ska bli bakjour? För kirurgerna är frågan akut. Subspecialisering, teknikutveckling och ett förestående generationsskifte hotar patientsäkerheten, varnar Svensk kirurgisk förening i samband med en workshop under mässan »Framtidens specialistläkare« i Malmö.
Bakjourskompetens under lupp 2303
Läkarförbundet utreder läkares bakjourskompetens. Uppdraget från fullmäktige är att i ett första steg klargöra vilken kompetens som krävs för att bli bakjour.
Varannan nyanställd läkare utbildad utomlands 2304
Nästan hälften av de nylegitimerade läkare som började arbeta i svensk sjukvård 2008 hade utländsk examen, huvudsakligen från EU-länder med Grekland, Polen och Tyskland i topp. En av tio utlandsutbildade hade tagit examen utanför EU.
Genterapi mot ögonsjukdomar snart verklighet i Sverige 2304
I Lund är planerna långt framskridna på att börja med genterapi mot retinitis pigmentosa, en samling ärftliga ögonsjukdomar som förstör näthinnan för människor i ung ålder. Det blir då första gången genterapi mot en degenerativ sjukdom genomförs på människor i Sverige.
Tre läkare i nya riksdagen 2305
Inga nya läkare har valts in i riksdagen, däremot har tre av de läkare som satt i den gamla riksdagen återvalts för en ny fyraårsperiod: Barbro Westerholm (FP), Finn Bengtsson (M) samt Anders W Jonsson (C).
Mikael Hasselgren ny medicinsk redaktör 2306
Mikael Hasselgren, FoU-chef för primärvården i Landstinget i Värmland, är ny medicinsk redaktör på Läkartidningen med ansvar för allmänmedicinområdet.
Oklart om samband mellan vaccin och narkolepsi 2306
Vårdens undantag i förvaltningslagen kan slopas 2306
Läkemedel med rosiglitazon dras in i hela EU 2306
Läkemedel med rosiglitazon dras in tillfälligt i hela EU. Det meddelade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i slutet av förra veckan.

MEDICINSK KOMMENTAR

Allmän screening för autism kan bli realitet vid 2,5-årsbesöket 2308
BVC i nyckelposition för tidig diagnos – om studierna håller
Stora framsteg har gjorts på senare tid för att förstå den tidiga symtombilden vid autism. Om preliminärt goda resultat från pågående försök med screening av autismspektrumtillstånd bekräftas, kan allmän screening av barn vid 2,5 års ålder införas på landets barnavårdscentraler.

NYA RÖN

Vaccination av vuxna ökar inte risken för reumatoid artrit 2310
Autoreferat
Inom hälso- och sjukvården finns all anledning att uppmuntra vaccination enligt nationella scheman. Misstanken att vanliga vacciner kan orsaka reumatoid artrit stämmer inte. Det visar en stor svensk epidemiologisk studie.
BRCA2 tycks ha en övergripande roll i DNA-reparationen 2310
Tre studier kring tumörsuppressorgenen BRCA2 har nyligen publicerats. Med olika metoder har man nu lyckats rena proteinet, som är mycket stort och instabilt. Proteinet har en övergripande roll i DNA-reparationen, men varför det i muterad form ökar cancerrisken vet man ännu inte.
Gentamicinsvamp utan effekt vid hjärtkirurgi 2311
Vid öppen hjärtkirurgi drabbas ca 5–10 procent av patienterna av en postoperativ sårinfektion i såret i sternum, trots profylaktisk antibiotikabehandling. I en studie från universitetssjukhusen i Örebro och Linköping, som presenterades år 2005, visades att man kan minska...
Nedsatt bentäthet vanligt hos barn och ungdomar med IBD 2311
Avhandling
I en avhandling visas att nedsatt bentäthet var vanligt hos barn och ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom och att den kvarstod över tid. Resultaten understryker vikten av att undersöka bentätheten tidigt i sjukdomsförloppet och att behandla tarmsjukdomen så effektivt som möjligt.
Genetisk riskmarkör för aktiv tuberkulos 2312
Av alla individer som är smittade av tuberkulos (tbc) är det bara ca 10 procent som någon gång i livet utvecklar en aktiv form av sjukdomen. I dag finns inget sätt att identifiera de individer där sjukdomen kommer att aktiveras...
Rikhaltigt supplement från Japan om åldrandets biologi 2312
Livslängden i Japan har ökat markant efter andra världskriget, från lägre än i västeuropeiska länder till högre. I dag kan en nyfödd japansk flicka förväntas leva 85,7 år och en nyfödd japansk pojke 78,9 år. Motsvarande siffror för svens­kar är 83,4 respektive 78,7...
Trombolysrön verifierade i omfattande studie 2313
Trombolys kan ges upp till fyra och en halv timme efter det att en individ drabbats av stroke. Det visar en studie som presenteras i Lancet Neurology. Tidigare angavs det s k trombolysfönstret till tre timmar efter insjuknande i isch­emisk stroke, men en studie som...
Ingen ökad missbildningsrisk av aciklovir 2313
Gravida kvinnor med herpes simplex-infektion kan behandlas med aciklovir. Något samband med missbildningar hos barn har inte kunnat konstateras i en dansk studie, som presenterats i JAMA.

KLINIK OCH VETENSKAP

BVC:s unika roll – att fånga upp autism tidigt 2314
Erfarenheter av nya rutiner i barn­hälsovården i Göteborg
Symtom på autism debuterar tidigt. Att veta vilka symtomen är och att ställa diagnos tidigt är viktigt. Här har BVC en betydelsefull roll. Det visar studier från barnhälsovården i Göteborg, där man infört autismscreening vid 2,5-årskontrollen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Mobilen i bilen en olycksrisk 2320
Dags för strängare lagstiftning och smartare teknik, enligt pilotstudie
Det är dags för lagstiftarna i Sverige att begränsa användningen av mobiltelefon under bilkörning tills smartare teknik har utvecklats. Forskning från andra länder visar, liksom denna svenska studie, att mobilpratande i bil är ett riskbeteende.
WITH ENGLISH SUMMARY

Riskfaktor­kontrollen vid benartärsjukdom kan bli bättre 2322
Registerstudie av sekundärprofylaktisk medicinsk behandling
Det finns utrymme för ytterligare förbättring av medicinsk riskfaktorbehandling vid benartärsjukdom, t ex avseende rökavvänjning och uppföljning av blodtrycks- och lipidnivåer. Det visar en studie från kärlkliniken i Malmö.
WITH ENGLISH SUMMARY

Riktlinjer för behandling med antikoagulantia vid klaffprotes 2326
Mer tyckande än vetenskaplig evidens
Warfarinbehandling är nödvändig vid mekanisk hjärtklaffprotes. Vid mekanisk aortaklaffprotes rekommenderas 2,0–3,0 som målvärde för PK(INR). Den vetenskapliga evidensen för hur intensiv antikoagulationsbehandlingen ska vara vid övrig klaffsjukdom är bristfällig. Kvaliteten på antikoagulationsbehandlingen är avgörande för resultatet.
»Ascites« kan vara en bukcysta 2330
Bukcystor utgående från mesenterium eller oment är ovanliga. Hos barn under 15 år är de dock tio gånger vanligare än hos vuxna, med en incidens på cirka 1/11 000–20 000 slutenvårdsinläggningar [1-3]... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Nätverk för patientsäkerhetsforskning bildat 2334
Svenska forskare med olika grundutbildning och som studerar patientsäkerhet från olika aspekter ska kunna mötas och utbyta kunskap och idéer i ett nytt nätverk. Det finns även planer att starta en nordisk vetenskaplig tidskrift i ämnet.
Oacceptabelt att operera på fel nivå 2334
(Soc 9.3.1-4699/2010)
Datorjournal inte nödvändigt 2334
(Soc 5044/2010)
Ett röntgensvar är inte allt 2335
Om röntgenutlåtandet inte verkar stämma överens med de besvär som patienten anger bör den behandlande läkare ta kontakt med röntgenläkaren. (Soc 41-13571/2009)

DEBATT OCH BREV

Ghrelinbrist efter gastrektomi möjlig indikation för ghrelinanaloger 2336
Det finns stöd för att ghrelin eller ­ghrelinreceptoragonister kan ges som substitutionsbehandling till patienter som genomgått magsäcksresektion för att minska deras anorexi och katabolism, skriver Johan O Svensson och John-Olov Jansson.
Replik:
Ghrelin lovande terapimöjlighet vid många olika sjukdomstillstånd 2337
En kontinuerlig dialog och utbyte av information mellan olika kirurgiska och invärtesmedicinska specialiteter är av stort värde när det gäller framtida behandling med ghrelin, skriver Maarit Korkeila och medförfattare.
Socialstyrelsens tillsynsenhet:
Tvångsåtgärder utgör per definition alltid en avvikelse som ska analyseras 2338
Avvikelsehanteringen utgör en av grunderna för att förbättra patientsäkerheten och kan bidra till att minimera användningen av tvångsåtgärder samt i dessa ärenden öka rättssäkerheten, skriver Socialstyrelsens företrädare apropå Louise Lundbergs debattartikel.
Replik:
Nu kan allt som inte är trevligt nagelfaras 2338
Inledningsvis vill jag tacka för alla brev som nått mig via e-post och Läkartidningens webbplats. För att bemöta Socialstyrelsens inlägg skulle det egentligen räcka med att citera dessa kommentarer från kollegor runt om i landet, såväl inom det psykiatriska fältet som från andra...
Köp snabbmat – få gratis statiner 2339
En grupp i Storbritannien har föreslagit att statiner bör delas ut gratis med snabbmat eftersom statinbehandling kan neutralisera kardiovaskulär risk orsakad av skadligt kostval [1]...
Prövningen som dräpte ett läkemedel 2339
För många enskilda patienter med svårt ätsug har sibutramin varit av stort värde. Dessa patienter berövas nu denna hjälp och är förlorarna i avvaktan på nya läkemedel, skriver Stephan Rössner.
Japansk kampanj mot självmord 2339
Självmord är ett växande problem i Japan. Nu lanserar regeringen en särskild kampanj för att öka medvetenheten i befolkningen om självmord och depression.
Leg läkare eller »förkyliker«? 2340
Handen på hjärtat, kan man vara en sjukdom? frågar Peter Ullström.
Cancer och betydelsen av B-vitaminbrist 2340
Anders Hansen analyserar en färsk undersökning om samband mellan brist på mikronutrienter och lungcancer (LT 36/2010, sidan 2066). Jag ber att få komplettera Hansens analys på några punkter.

RECENSIONER

Konsten att möta friska, upplevt sjuka patienter 2341
Recension
Det goda mötet. 222 sidor. Författare: Emmanuel Ezra. Förlag: Norstedts; 2010. ISBN 978-91-1-302427-1.
Pigg lathund för proffs med skalpeller 2342
Recension
The checklist manifesto. How to get things right. 209 sidor. Författare: Atul Gawande. Förlag: Metropolitan Books; 2010. ISBN 978-08-05-09174-8.
Helhetsbild av svensk palliativ vård 2343
Recension
Palliativguiden 2010. 180 sidor. Utgivare: Nationella rådet för palliativ vård.
Guldgruva om ryggen kräver ny upplaga 2343
Recension
Ryggen. 456 sidor. Författare: Tycho Tullberg, Björn Branth, redaktörer. Förlag: Liber; 2010. ISBN 978-91-47-09326-7.
Närhet går före gränser 2344
Recension
Växa – inte lyda. 273 sidor. Författare: Lars H Gustafsson. Förlag: Norstedts; 2010. ISBN 978-91-1-302179-9.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2364