INNEHÅLL NUMMER 40, 2010

REFLEXION

Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt 2372
Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt till rätt patient och i rätt dos. Det är en välkänd och omhuldad devis för oss kliniska farmakologer. Det var också rubriken på ett debattinlägg av Göran Hägglund (socialminister), Anders Knape (SKL:s ordförande) och Steinar Höeg (LIF:s...

LEDARE

Värna primärvårdens kompetens 2375
Hälso- och sjukvården vilar i allt högre grad på att det finns en utbyggd, högkvalitativ och kompetent primärvård. I många vetenskapliga sammanhang har sambanden mellan en utbyggd primärvård och nationalekonomiska fördelar påvisats...

LT DEBATT

Stor risk för framtida problem för svensk cancersjukvård 2376
Jonas Bergh och Nils Wilking ser med oro att Sveriges ställning som ett land där man med stor förtröstan hittills har kunnat låta sig behandlas för sin cancersjukdom nu kan vara på väg att förändras.

AKTUELLT

Majoriteten läkare ser chefskapet som tillfälligt 2378
Majoriteten av landets läkare med chefsuppdrag ser chefskapet som tillfälligt, sju av tio tillfrågade tror inte att de är kvar på sin position om fem år. Detta enligt enkäten »Chef i vården«.
Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2010:
IVF gav Edwards Nobelpriset 2380
Provrörsbefruktningens fader, Robert Edwards, belönas med 2010 års Nobelpris i medicin eller fysiologi.
Uppdaterad 2010-10-04 kl 16.30.
CEPN prövar inte medförfattarskap 2382
Att felaktigt utelämna en medförfattare är inte oredlighet i forskning, anser Centrala etikprövningsnämnden och avstår från att pröva ett ärende från KI.
Niels Lynøe, ordförande för KI:s etikråd, tycker att beskedet är olyckligt...
Upphandling av HPV-vaccin godkänd 2382
Vaccintillverkaren Sanofi Pasteur får inte gehör för sin överklagan av upphandlingen av HPV-vaccin till landets alla flickor i årskurs 5 och 6. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att upphandlingen gått rätt till och upphäver sitt tidigare beslut att stoppa upphandlingen, som vanns av konkurrenten GlaxoSmithKline.
Snabbutbildade utlandsläkare klara för AT 2382
Tre av fyra läkare godkänns i den snabbutbildning för tredjelandläkare som på initiativ av regeringen startades på försök i fjol. Den första kullen snabbutbildade söker nu AT-tjänst.
Sverigedemokraternas vårdpolitik:
»Tolk bara när det gäller liv och död« 2383
Nej till vård för papperslösa och nej till tolkhjälp för patienter. Det är inslag som sticker ut i det nya riksdagspartiets hälso- och sjukvårdspolitik, som överlag ligger nära de etablerade partiernas.

MEDICINSK KOMMENTAR

EU slår hårt mot klinisk forskning – EU-projekt råder bot på det 2384
ECRIN bygger broar för kliniska prövningar
Det kliniska prövningsdirektivet 2001/20, som infördes 2004, ökade forskares administration och kostnader. Samma år startade EU-kommissionen infrastrukten ECRIN, som tillsammans med andra forskningsinfrastrukturer bidrar till ett konkurrenskraftigt forskningsklimat i Sverige och EU.

NYA RÖN

Transplantation till skelettmuskel av langerhanska öar vid typ 1-diabetes 2386
Autoreferat

Langerhanska cellöar som transplanteras till skelettmuskel återfår sitt blodkärlssystem, och denna revaskularisering är beroende av neutrofila granulocyter. Det framgår av en svensk studie publicerad i Diabetes. I dag transplanteras öar till levern – med dålig överlevnad.
Överviktskirurgi kraftigt ökad i England 2386
I England utfördes överviktskirurgi tio gånger oftare år 2007 än år 2000 och med låg mortalitet. Det visar en studie publicerad i BMJ, där man jämfört olika typer av operationsmetoder.
Shuntbehandling tidigare vid esofagusvaricer 2387
Blödning från varicer är en allvarlig komplikation vid portal hypertension till följd av cirros. Nu visar en studie att behandling med transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) bör ges tidigare än vad som sker i dag.
Större cancerrisk och sämre vård vid svår psykisk sjukdom 2387
Flera studier har visat att individer med svår psykisk sjukdom i större utsträckning drabbas av kardiovaskulär sjukdom. Däremot är sambandet mellan cancer och psykisk sjukdom inte lika väl undersökt...
Antiepileptika ökar inte suicidrisken för epileptiker 2388
Kopplingen mellan epilepsipreparat och suicid har varit omdebatterad under senare år. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA sammanställde för ett par år sedan en metaanalys där man tittade på elva epilepsipreparat och konstaterade att risken för suicid var i...
Allt fler amerikaner utan privat sjukförsäkring söker akuten 2388
Akutmottagningar tycks spela en ökad roll som skyddsnät för oförsäkrade amerikaner, särskilt de som omfattas av Medicaid. Det är slutsatsen i en studie presenterad i JAMA, som visar en dramatisk ökning av antalet besök åren 1997–2007. Medicaid-patienterna står för den största ökningen.
Bra resultat av tidig palliativ vård 2389
De patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer som i en studie lottades till palliativ vård direkt efter diagnosen mådde bättre i fråga om livskvalitet och humör än de patienter som fick standardbehandling. Man såg även skillnader i livslängd – till fördel för dem som fick tidig palliativ vård.
Behandling hos naprapat kan avlasta köer till ortopeder 2389
Autoreferat

Den första randomiserade, kontrollerade studien i Sverige om manuell behandling för patienter som köar till ortopedmottagningar har genomförts på Blekingesjukhuset. Gruppen som lottats till naprapatbehandling rapporterade signifikant större förbättring vad gäller smärta och fysisk funktion än gruppen som lottats till ortopedbehandling.

KLINIK OCH VETENSKAP

Penicillin V och hur tre doser blev till två och sedan till tre igen 2392
Historiken bakom behandling av otit, sinuit och faryngotonsillit
Vikten av att hålla serumkoncentrationen över bakteriers MIC-värden för penicilliner under tillräckligt stor del av dygnet har dokumenterats i många studier. Trots det har behovet av dosering tre gånger per dygn ifrågasatts, ofta med praktiska argument, som problem att ge medicin i förskolan eller otrevlig smak.
Alla läkare behöver basal vetenskaplig skolning 2396
Kurserfarenheter från Lund kan stötta den nationella process som är på gång
Goda kurserfarenheter från Lund kan stötta den nationella process som nu är på gång för att förbättra svenska läkares vetenskapliga skolning.
Endoskopiskt ultraljud bra vid oklara tumörförändringar 2402
Fallbeskrivningar visar på teknikens diagnostiska och terapeutiska bredd
Endoskopiskt ultraljud används sparsamt i Sverige, och tillgängligheten är dålig. Tre fallbeskrivningar illustrerar teknikens diagnostiska och terapeutiska bredd. Både finnålspunktion och biopsi är möjliga att utföra, liksom terapeutiska åtgärder som dränage av pankreaspseudocystor.
WITH ENGLISH SUMMARY

Tänk på läkemedelsbehandlingen som orsak till försämring 2406
Från vardagen på en liten vårdcentral på Gotland
Från Roma och Gotlands minsta vårdcentral rapporteras ett fall som visar på primärvårdens möjligheter att anpassa utredning och behandling efter patientens egna önskemål om högsta möjliga livskvalitet. Fallet rör en äldre, svårt sjuk kvinna med, som det visade sig, läkemedelsbiverkningar.
Glycerolkinas­brist med symtomdebut i vuxen ålder 2408
Ovanlig orsak till koma, metabol acidos, hypoglykemi och hypotermi
Ett fall av nyupptäckt isolerad glycerolkinasbrist – en mycket ovanlig X-bunden recessiv sjukdom – hos en vuxen man rapporteras. Sjukdomsbilden var associerad med en – för första gången beskriven – punktmutation, C332A, i exon 4 i glycerolkinasgenen.

PATIENTSÄKERHET

Uppmaning till alkoholstopp bör inkludera möjlighet till stödåtgärder 2411
Depression, missbruk/beroende, psykos och personlighetsstörning är det som starkast associeras med stor risk för självmord. Det skriver Socialstyrelsen som än en gång framhåller vikten av en strukturerad självmordsriskbedömning.
Riskbedömning fordras av såväl somatik som psykiatri 2412
Vård efter självmordsförsök
En äldre man med upprepade suicidförsök i anamnesen vårdades på medicinkliniken efter att ha försökt hänga sig. Socialstyrelsen anser att psykiatriska kliniken borde tagit över vårdansvaret.

DEBATT OCH BREV

Vi förordar DT av lungartärer framför skintigrafi 2413
Diagnostik av misstänkt lungemboli hos gravida
Vi tackar Nyman och medförfattare för att de givit incitament till att se över metodval och pro­tokoll för lungemboli­undersökningar av gravida. Vi har dock en annan uppfattning än de om vilken metod som är att föredra, skriver Pelle G Lindqvist och medförfattare.
Replik:
Alltför vanligt att DT är suboptimal 2415
Vår allvarligaste invändning mot att använda DT som förstahandsmetod för diagnostik av lungemboli hos hemodynamiskt stabila gravida är den hittills rapporterade höga frekvensen av inkonklusiva datortomografier av lungartärer, skriver Ulf Nyman och medförfattare...
Problem med samordnad journal 2416
Samordnad eller sammanhållen journal införs alltmer, dvs datajournalsystem där alla uppgifter om patienten redovisas. Peter Wolodarski i DN skrev om saken i april men någon fortsatt diskussion har inte förmärkts. Som pensionär har jag förmånen att få arbeta i flera miljöer...
Kejsarens nya filosofi 2417
Kognitiv beteendeterapi (KBT) sprider sig fortare än influensa, och det finns ingen kritisk diskussion alls inom den medicinska professionen, skriver Jan Carlestam, allmänläkare, Örkelljunga.
Dags att få stopp på ökande administration 2418
Vem kan hejda ökningen av det administrativa arbetet? Socialstyrelsen? Sveriges Kommuner och landsting? Gör Läkarförbundet något för att begränsa den allt stridare strömmen av administ­rativa uppgifter? skriver Sven-Erik Marklund, överläkare, Piteå ­älvdals sjukhus.
Replik:
Centrala frågor för förbundet 2418
Diskussionen om vad läkarna gör på sin arbetstid är oerhört viktig. Det handlar om flera olika frågor som måste diskuteras på varje arbetsplats. Hur används olika professioners kompetens, tas den till vara på bästa sätt? Hur väl journalsystemen fungerar är också en central fråga...

KULTUR

Tio myter att avliva om medicinsk etik 2419
Medicinsk etik omges av myter, vilket gör det svårt att närma sig ämnet rationellt. I veckans kulturartikel avslöjas – och avlivas – tio vanliga myter kring medicinsk etik.
Tankar i transit 2422
Varför finns så många askkoppar i rökfria flygplan? Varför följer säkerhetskontrollen helt olika rutiner på olika flygplatser – och hur kommer det sig att matknivar ombord inte betraktas som potentiellt livsfarliga vapen av flygmyndigheterna? Professorn Stephan Rössner delger sina reflexioner i transit.

RÄTTELSE

Rättelse 1 2372
Fel i första meningen
Rättelse 2 2372
Två läkare omvalda
Rättelse 3 2372
Saknad referens

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2440
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Narkosläkaren i Astrid Lindgren-fallet:
»En kvinnlig polis spottade mig i ansiktet«
De senaste ett och ett halvt åren har varit »ett helvete«. Det säger den dråpmisstänkta narkosläkaren till TT i en intervju.