INNEHÅLL NUMMER 41, 2010

REFLEXION

Ska män få bli gravida? 2448
In vitro-fertilisering belönades med årets Nobelpris. Påven gillade inte det, men det behöver man definitivt inte bry sig om, tycker jag. I ett globalt perspektiv är väl föräldralösa barn ett större problem än barnlösa föräldrar, men att hjälpa barnlösa par med...

LEDARE

Potential i politisk dialog 2451
Efter regeringsbildningen förra veckan skickade Läkarförbundet en skrivelse till Göran Hägglund. Här gratulerade vi honom till fortsatt förtroende som socialminister och framförde vår förhoppning om ett givande samarbete...

LT DEBATT

Dags att förstatliga vården! 2452
Omfattande förändringar krävs inom sjukvården. ­Samtidigt ser vi en tidsanda där kortsiktighet och ad hoc-lösningar dominerar och där opinionsundersökningar är mer styrande än förmågan och viljan att statsmannamässigt och långsiktigt göra systemförändringar, skriver Jane Cederqvist och Ingemar Ihse.
Vi lovar att bli bättre och snabbare 2453
Apropå! Långa handläggningstider i behörighetsärenden på Socialstyrelsen
Ett av Socialstyrelsens viktiga uppdrag är att handlägga och fatta beslut i behörighetsärenden. Utfärdande av legitimationer och specialistbevis är grundläggande för patientsäkerheten och för att vården ska kunna ha rätt bemanning med kompetent och lämplig personal...

AKTUELLT

Många vill starta eget
inom primärvården 2454
Bland läkare är intresset starkt för att starta egen verksamhet, främst inom primärvården. Bara sedan 2008 har antalet privata vårdcentraler med husläkare fördubblats, enligt SCB. Men det kan se väldigt olika ut.
Starta eget? Tänk efter före! 2456
Förvarna familjen. Var beredd att inte kunna lyfta läkarlön under några år. Handplocka din personal. Sätt upp dina egna mål. Råden från tre läkare som startat egna kliniker skildrar en tuff, men också rolig tillvaro.
Skånes sjukhussammanslagning upphävd 2457
Region Skånes beslut att slå samman universitetssjukhusen i Lund och Malmö har upphävts av Förvaltningsrätten i Malmö. Det sätt på vilket beslutet fattades följde inte kommunallagens krav, enligt TT och Sydsvenskan.
Jämtländska Hoting får privat vårdcentral inom fria vårdvalet 2458
Lilla Hoting i Jämtland med 700 invånare i tätorten får en privat vårdcentral inom det fria vårdvalet. Distriktsläkaren Hans Boberg menar att det finns framgångskoncept för privata vårdcentraler i glesbygd...
Fuskutpekad professor mister anslag 2459
Vetenskapsrådet, VR, stryper utbetalningen av forskningsanslag till den professor vid Göteborgs universitet, tidigare vid KI, som av VR anklagas för mycket grov vetenskaplig oredlighet.
SLF: »Fördubbla ALF-medlen« 2459
Läkarförbundet vill se fortsatt regional fördelning av medlen och särskilda satsningar på yngre forskare i det nya ALF-avtalet. Kvantitativt bör resurserna motsvara en procent av hälso- och sjukvårdens totala kostnader...

NOTISER

Nya riktlinjer för sedering 2459
I Läkaresällskapets, SLS, nya riktlinjer för palliativ sedering slås fast att patientens subjektiva uppfattning av om symtomen är outhärdliga ska väga tungt vid beslut om palliativ sedering...
HPV-dom överklagas 2459
Upphandlingen av HPV-vaccin, som godkändes i förvaltningsrätten, har överklagats. Därmed fördröjs vaccineringen av landets 11-åriga flickor ytterligare...

MEDICINSK KOMMENTAR

Inte säkert att drogtest i skolan minskar drogbruket 2460
Vetenskapligt stöd saknas … samtidigt riskeras elevernas integritet
Drogtest är en form av screening. Därför gäller WHO:s krav på screeningtest – ett centralt krav är att screeningen ska ge någon positiv effekt. Vetenskapligt stöd saknas dock för att drogtest i skolan reducerar ungdomars narkotikabruk. Samtidigt riskeras elevernas integritet.

NYA RÖN

Mer än hälften av alla operationer av främre korsbandet kan undvikas 2462
Autoreferat
Tidig rehabilitering bör vara första behandlingsval vid främre korsbandsruptur. Det finns inget vetenskapligt stöd för att rekommendera operation, enligt en svensk studie kallad KANON som publicerats i New England Journal of Medicine.
Hörselnedsättning allt vanligare hos ungdomar 2462
Att lyssna på musik i hörlurar har blivit allt vanligare, och man har befarat att hörseln skulle kunna påverkas – och det gör den. Enligt en studie publicerad i JAMA har förekomsten av hörselnedsättning bland ungdomar ökat kraftigt under perioden 1988 till 2006.
Lovande resultat för nytt melanompreparat 2463
För närmare tio år sedan visade forskare att genen B-RAF är muterad i mer än hälften av alla tumörer av typen malignt melanom. Därefter påbörjades forskning med syfte att utveckla läkemedel baserat på rönen...
Många svåra beslut för anhöriga till dementa 2463
Anhöriga som vårdar dementa har många svåra beslut att fatta – från det att sjukdomen debuterar till livets slut. I en brittisk studie har man kartlagt vilka dessa beslut var. Ett av de svårare problemen var motståndet från den anhöriga att inse sin sjukdom och sitt behov av kvalificerad vård.
PSA-testning bland bröder ökar risken för prostatacancerdiagnos 2464
Autoreferat
Familjär anhopning av prostatacancer orsakas av både genetiska och sociala faktorer. En svensk registerstudie visar att bröder till män med prostatacancer har ökad risk för diagnos av små tumörer och att denna risk är högre bland män med hög socioekonomisk status.
Uppdaterad 2010-10-07 kl 13.00.
Bisfofonater inte kopplade till cancer i esofagus 2464
I JAMA har en grupp forskare publicerat en undersökning av det föreslagna sambandet mellan användning av bisfosfonater och cancer i esofagus. Det rör sig om en omfattande registerstudie med data från Storbritannien som totalt omfattar uppgifter från 83 652 individer –...
Inget vaskulärt skydd av B-vitamintillskott 2464
Tillskott av B-vitamin skyddar inte mot stroke eller hjärtinfarkt hos patienter som haft stroke eller TIA, enligt en studie publicerad i Lancet Neurology. Fynden ligger i linje med en studie publicerad i JAMA tidigare i år, som visade att B-vitamin inte ger skydd mot hjärt–kärlhändelser efter tidigare hjärtinfarkt.
Möjlig länk mellan alkohol och ny bröstcancer 2465
Regelbundet intag av alkohol efter en bröstcancerdiagnos kan kopplas till ökad risk för återfall i sjukdomen. Effekten tycks vara starkare bland postmenopausala och överviktiga kvinnor. Den slutsatsen dras i en studie publicerad i Journal of Clinical Oncology.
Sträng blodtryckskontroll gav inget extra skydd vid diabetes 2465
En amerikansk studie som presenteras i JAMA visar att särskilt sträng blodtryckskontroll med ett systoliskt målblodtryck under 130 mm Hg inte gav något ytterligare skydd mot kardiovaskulära händelser hos diabetiker med kranskärlssjukdom...

KLINIK OCH VETENSKAP

Slumpmässiga drogtest – en drogpreventiv insats i skolan 2466
Enkätstudie i Skåneskolor
En studie gjord i Skåne visar att slumpvisa frivilliga drogtest i skolmiljö kan ha en drogpreventiv effekt bland manliga studenter, åtminstone i kombination med en i övrigt välutvecklad drogpolicy. Skolinspektionen har dock kritiserat testskolan och bland annat påpekat att stöd för sådana test saknas i skolförfattningarna.
WITH ENGLISH SUMMARY

Alla förskolebarn i Sverige behöver vitamin D-berikad kost 2471
Mörkhyade barn behöver D-vitamintillskott även efter 2 års ålder
En studie av 3–6-åringar av somalisk och svensk härkomst visar att förskolebarn av somalisk härkomst är i riskzon för D-vitaminbrist. Tydligare rekommendationer behövs beträffande vitamin D-profylax och kostråd.
WITH ENGLISH SUMMARY

Vitamin D-status hos friska barn i Sverige ännu tillfredsställande 2474
Ändrad supplementering och ny kunskap motiverar dock ytterligare studier
I denna studie hade svenska 4- och 8-åringar på gruppnivå tillfredsställande serumkoncentrationer av vitamin D. Överviktiga barn och barn till kvinnor födda utomlands hade lägre nivåer. 8-åriga flickor hade lägre nivåer än jämnåriga pojkar. Barnen hade rekommenderats supplementering till 5 års ålder. 2006 ändrades rekommendationen, vilket motiverar nya studier.
WITH ENGLISH SUMMARY

Konkret aktionsplan mot fetma i Skottland 2478
Evidensbaserad manual från expertgruppen SIGN som Sverige kan lära av
Skotska experter har sammanställt en manual om strategier mot fetma hos barn och vuxna, som har höggradig relevans för Sverige. Råden är ingalunda revolutionerande. Styrkan är att varje åtgärd kopplas till en evidensgrad av Cochranemodell.
WITH ENGLISH SUMMARY

Bisfosfonat­behandling kan orsaka stressfraktur 2482
Men behandlingsnyttan är betydligt större än risken
Osteoporosbehandling med bisfosfonater är mycket effektiv. Nu visar dock allt fler rapporter på ökad förekomst av subtrokantära femurfrakturer efter långvarig (3–5 år) behandling. Behandling av subtrokantär femurfraktur vid samtidig bisfosfonatmedicinering diskuteras utifrån ett aktuellt patientfall.
WITH ENGLISH SUMMARY

Akut buksmärta under pågående graviditet var spontan ruptur av a uterina 2484
Ovanligt och livshotande tillstånd
Spontan ruptur av arteria uterina är en mycket ovanlig och allvarlig komplikation under pågående graviditet. Bara sporadiska fall finns beskrivna i litteraturen. Det aktuella fallet åskådliggör vikten av korrekt differentialdiagnostik vid akut buksmärta hos en gravid kvinna.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Viktigt använda auktoriserad tolk 2487
Felbedömt EKG ledde till missad hjärtinfarkt
Flera brister i verksamheten ledde till en grav felbedömning och onödigt lidande för patienten. Det anser såväl Socialstyrelsen som vårdgivaren.
Uppföljningen av hjärtsjukvård måste bli bättre 2487
Hjärtsjukvården i Sverige blir allt bättre, 61 av 70 sjukhus har förbättrat sin akuta hjärtsjukvård under de senaste två åren. Men vården och uppföljningen efter hjärtinfarkt måste bli bättre...

DEBATT OCH BREV

Det gagnar varken patientsäkerheten eller systematiskt förbättringsarbete 2490
»Socialstyrelsen betraktar varje tvångsåtgärd som en avvikelse«
Att betrakta tvångsåtgärder som avvikelser kan inte vara korrekt. En avvikelse är definierad som en onormal händelse som utgör risk för eller leder till en vårdskada. Tvångsåtgärder tillhör rutinen därför att de möjliggör nödvändig behandling och i vissa fall räddar liv...
Open Access Week 16–24 oktober:
Open access ökar forskningens tillgänglighet 2491
Den vetenskapliga och ­tekniska utvecklingen gör allt mer kunskap tillgänglig genom ett allt mindre antal knapptryckningar. Min dator är ett fönster mot en ymnig flod av vetenskapliga landvinningar och akademisk ­debatt...
Förbättrad hjärtsviktsvård utan P4P 2492
I en artikel i Läkartidningen [1] redovisas förbättringar avseende utredning och behandling av hjärtsvikt i ett projekt i Skåne som bl a innehållit ett ekonomiskt bonussystem med ersättning för både deltagande och uppnådda resultat...
Replik:
Förbättrad hjärtsviktsvård primära ­syftet i vårt projekt Q-svikt 2492
Kjell Lindström och Sven Engström beskriver i sitt inlägg en kvalitetsmätning i Jönköpings län avseende hjärtsviktspatienter. Resultaten från deras studie liknar på många sätt Q-svikts...
Förkyliker och andra »-iker« 2493
Under rubriken »Leg läkare eller ’förkyliker’« (LT 39/2010, sidan 2340) reagerar Peter Ullström häftigt mot beteckningar på »-iker«, typ reumatiker och diabetiker. Han kal­lar dem »titlar« och jämför med yrkestitlar som leg läkare...
Läkare är som tidigare skyldiga anmäla olämplighet att inneha ­körkort men får ny möjlighet att anmäla i utredningsärenden 2493
Artikeln i Läkartidningen om ändringar i körkortslagen och de nya medicinska föreskrifterna för körkort fick rubriken »Läkare har möjlighet, inte plikt, att anmäla patient som motsätter sig undersökning«. Flera kollegor har missförstått detta.
Vem solidariserar sig Läkarförbundet med? 2494
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm skriver att »trovärdighet kräver obundenhet« när hon svarar på mitt inlägg om Läkarförbundet och politiken .
Slutreplik:
Obundenhet grunden för framgång 2494
I en opinionsundersökning strax före valet angavs att skola och vård var väljarnas viktigaste frågor oavsett blocktillhörighet. Väljarna säger sig alltså ta stor hänsyn till vården och svenska folkets hälsa...

KULTUR

Dalins ordbok – en spegel för gammalt medicintänk 2495
A F Dalins klassiska »Ordbok över svenska språket« från mitten av 1800-talet är en guldgruva för medicinhistoriskt intresserade. Femton slags bråck, nästan tjugo typer av bölder, fyra sorters frossa och mer än tjugofem febrar beskrivs tillsammans med samtidens botemedel. Ordförklaringarna berättar om gamla sätt att se på sjukdom och läkekonst.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2516
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2518
Ladda ner pdf