INNEHÅLL NUMMER 42, 2010

REFLEXION

Pandemrixnyhet följdes inte upp 2524
Det är fullt förståeligt att Expressen toppade med sensommarens nyhet om kopplingen mellan vaccinet Pandemrix och narkolepsi. Lika begripligt är det att Aftonbladet hängde på, liksom så småningom även morgontidningarna och teves nyhetssändningar...

LEDARE

Chefen trivs bättre än väntat 2527
Drastiska nedskärningar och rationaliseringar har varit en vanlig syn inom vården de senaste åren. I ljuset av en åldersdemografi som stadigt ökar efterfrågan på en redan hårt ansatt sjukvård kan man kanske förstå att ledande politiker och tjänstemän försöker sig på upprepade...

LT DEBATT

Gränslandet sjukdom–­arbete måste hanteras på humant sätt 2528
Svåra avvägningar mellan arbetsförmåga och sjukdom
När en sjukskrivens acceptans för omställning till annat arbete automatiskt får växa fram blir det lättare för denne att gå vidare utan att känna sig kränkt. Så bör ett humanitärt sjukförsäkringssystem utformas, anser Birgitta Gottfries Dahlberg och Jan Rosén.

AKTUELLT

Riktlinjer förändrar läkarens arbetssituation 2530
Korta och långa samtal med patienter om att äta rätt eller röra på sig mer är kärnan i de nya nationella förebyggande riktlinjerna från Socialstyrelsen. En ny arbetssituation och roll som hälsoupplysare för läkare tonar fram i förslaget. Riktlinjerna välkomnas av läkare, men många undrar hur de ska synkas med vårdval, organisation och resurser.
Strid väntar om ordförandeposten 2532
Heidi Stensmyren, andre vice ordförande i Läkarförbundet, utmanar Marie Wedin om ordförandeskapet. Bakom sig har hon flera delföreningar.
Fler läkare helt utan extern fortbildning 2534
Läkare ägnar allt mindre tid åt att fortbilda sig. Det visar den sjätte i raden av Läkarförbundets årliga fortbildningsenkäter. 8,1 dagar per år för extern fortbildning är en rekordlåg siffra. Distriktsläkare är den befattning som har minst tid för alla typer av fortbildning.
Distriktsläkare har minst tid 2534
Distriktsläkare är den befattning som har minst tid för alla typer av fortbildning.

NOTISER

WMA: Papperslösa har rätt till vård 2532
Läkares etiska skyldighet att ge vård utifrån medicinskt behov och oavsett juridisk status gäller även asylsökande, gömda och papperslösa. Det slås fast av World Medical Association.
»Myndigheten för vårdanalys« ska granska hela vården 2532
»Myndigheten för vårdanalys« blir namnet på den nya myndighet som ska ansvara för att följa upp, utvärdera och effektivitetsgranska hälso- och sjukvården.
DI: Stora brister i kvalitetsregister 2532
Två nationella kvalitetsregister måste upphöra med att regi­stre­ra nya uppgifter, enligt föreläggande från Datainspektionen, DI, förra veckan.

MEDICINSK KOMMENTAR

Samhällets stöd viktigt för soldaters mentala hälsa 2536
Mental ohälsa och självmordsfrekvens ökar bland soldater i andra länders styrkor. Svenska försvarsmakten för ingen sådan statistik, och uppföljning av soldaternas ohälsa efter utlandsmission görs inom civil sjukvård, där det saknas återkopplingsskyldighet och oftast även kunskap om militärt specifika diagnoser och behandlingar.

NYA RÖN

Aortaaneurysm i buk och torax förekommer ofta samtidigt 2538
Autoreferat
Drygt en fjärdedel av patienterna med bukaortaaneuruysm har samtidigt torakalt aneurysm. Särskilt gäller det kvinnor. Det framgår av en svensk studie publicerad i Annals of Surgery.
Nytt diagnostiskt test avslöjar resistent tuberkulos 2538
Med ett nytt test kallat Xpert MTB/RIF går det snabbt att identifiera tbc och rifampicinresistent tbc. Testet är dessutom enkelt att utföra och har prövats i fattiga länder. Ett problem finns: det är relativt dyrt.
Nya riskgener för hyperlipidemi funna 2539
I Nature presenteras en av de största genetiska kartläggningarna hittills kring hyperlipidemi. 95 områden i genomet har identifierats som kan kopplas till höga blodfetter. Av dem var 36 kända sedan tidigare.
Synen på gåvor från industrin kan lätt manipuleras 2539
En studie presenterad i JAMA har undersökt i vilken utsträckning läkares inställning till gåvor från industrin kan påverkas om dessa påmints om personliga uppoffringar som gjorts för att bli läkare.
Ny typ av cancervaccin förstör tumörens blodkärl 2540
Autoreferat
En ny typ av cancervaccin kan minska tumörtillväxten hos möss med 70 procent. Vaccinet riktar sig inte mot själva cancercellerna utan mot blodkärlen, som cancercellerna är beroende av. Studien är svensk och har publicerats i FASEB Journal.
Sockerlösning inte smärtstillande för små barn 2540
Sockerlösning ges ibland för att lugna små barn och smärtstilla inför t ex provtagning. I en artikel presenterad i Lancet ifrågasätts dock nyttan med detta...
Vaginal gel verkningslös mot HIV 2540
I Lancet presenteras en klinisk studie där man undersökt förmågan hos en vaginal gel, Pro2000, att skydda mot HIV. Gelen konstateras vara utan effekt.
Låg dödlighet i lokaliserad prostatacancer 2541
Autoreferat
Hur lokaliserad prostatacancer ska behandlas är en omstridd fråga. I Nationella prostatacancerregistrets uppföljningsstudie konstaterar man att monitorering och behandling vid tecken till progress är ett alternativ vid lokaliserad cancer med låg risk.
Färre fall av barnastma efter förbud mot offentlig rökning 2541
Efter att Skottland infört förbud mot rökning på offentlig plats har antalet fall av barnastma minskat med 18 procent per år. Det är resultatet av en registerstudie publicerad i New England Journal of Medicine.

TEMA DE NYA ÖVERLEVARNA

Fler barn räddas och blir vuxna 2545
De nya överlevarna
Allt fler barn som tidigare inte kunde räddas till livet överlever numer och når vuxen ålder. Men för att förstå och förbättra deras livssituation både som barn och som vuxna behövs gränsöverskridande samarbeten inom vård och forskning.
Barnpatient i dag, vuxen i morgon 2547
I Europa finns i dag 10 miljoner barn och ungdomar som överlevt för tidig födsel. Bara några decennier tillbaka var motsvarande siffra endast en bråkdel av vad den är i dag – de flesta som föddes mer än någon månad för tidigt före 1970 dog efter födelsen...
Extremt för tidigt födda kan vara ny riskgrupp i vuxenvården 2548
Mycket pekar nu på att extremt för tidigt födda barn löper ökad risk för sjuklighet i vuxen ålder (bland annat hjärt–kärlsjukdom och typ 2-diabetes). Dessa nya överlevare har under senare år snabbt blivit allt fler; i Sverige överlever nästan 200 per år.
Låg risk för ohälsa hos barn födda efter in vitro-fertilisering 2554
De allra flesta barn födda efter provrörsbefruktning är friska. En liten men väldokumenterad risk för missbildningar finns dock, och risken för förtidsbörd kvarstår även om den har minskat.
Medfödda metabola sjukdomar – ovanliga, men ändå vanliga 2560
Varje enskild medfödd metabol sjukdom är ovanlig, men eftersom det finns många olika sjukdomar, är patienterna många. Med dagens behandlingsmöjligheter blir de allt oftare vuxna; de flesta läkare möter dem därför även i den »vanliga vården«... WITH ENGLISH SUMMARY

Tvillingtransfusion: med behandling god överlevnad 2564
Monokoriona tvillinggraviditeter kan kompliceras av obalans i cirkulationen mellan fostren, och tvillingtransfusionssyndrom kan uppkomma. Med behandling är överlevnaden fram till förlossning god... WITH ENGLISH SUMMARY

Livslång uppföljning krävs vid medfödd missbildning 2567
Överlevnaden vid missbildningar som esofagusatresi, analatresi, blåsextrofi och många hjärtmissbildningar har ökat från nästan noll till nästan 100 procent. Men uppväxten och vuxenlivet är inte alltid problemfritt för dessa överlevare...
Hög över­levnad efter barncancer, ibland till högt pris 2572
För att komma till rätta med följderna efter behandling för cancer i barn- och ungdomsåren behövs långsiktig uppföljning av överlevarnas livskvalitet och sena komplikationer liksom nya behandlingsstrategier... WITH ENGLISH SUMMARY

Transplantation ger svårt sjuka barn chans till liv 2576
Transplantation av lever, njure och stamceller till barn är i dag etablerade behandlingsmetoder, och ofta direkt livräddande. Allt fler lever nu allt längre – och allt bättre – med sitt transplanterade organ...

PATIENTSÄKERHET

Nya patientsäkerhetslagen inte bara en lagändring – det är en reform 2581
Vi människor påverkas av trötthet, stress och känslor, vi tolkar och gör felslut. Nyckeln till att ändå kunna arbeta patientsäkert handlar om att det finns utrustning, rutiner och organisation som minimerar risken att göra fel, säger Carina Forsberg.

DEBATT OCH BREV

Onödiga ortopedbesök – onödiga? 2583
En nyligen presenterad studie visar inte att naprapati är ett lämpligt sätt att lösa problemet med onödiga ortoped­besök, menar ­Robert Svartholm.
Replik:
Inget ­avkall på kritiskt förhållningssätt 2583
Resultaten i vår studie väcker frågan om dagens vårdkedja verkligen omhändertar dessa patienter på bästa sätt...
Biosimilarer är som generika, men ändå inte 2584
Branschen uppmanar till ökad användning
Ökad användning av bio­similarer kan frigöra värdefulla resurser som kan användas till bättre vård för fler, skriver Richard Bergström och Kenneth Nyblom.
Sjukvården ska inte vara lagens förlängda arm 2586
I Läkartidningen 40/2010 framför Björn Söder åsikter som visar på en icke-humanitär grundsyn som inte har någon plats inom sjukvården av i dag, anser Jenny Skytte Larsson.
Sverige världsledande inom läkemedel och miljö 2586
Gunnar Hillerdal tar upp två viktiga frågor i Läkartidningen 39/2010.

KULTUR

Charlotte Sachs, konstnär
– medicinare under ytan 2587
Läkare men konstnär under ytan – eller konstnär men läkare under ytan. Neurologen Charlotte Sachs har fortfarande patienter men ägnar det mesta av sin tid åt konstnärskapet. Teckningar, målningar, broderade tavlor ser dagens ljus i hennes ateljé i Stocksund norr om Stockholm.

RECENSIONER

Läkemedelsbibel för Skånes förskrivare 2590
Recension
Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer 2010

RÄTTELSE

Fel under rubriken 2524
Artikeln »Bisfosfonatbehandling kan orsaka stressfraktur innehöll felaktig en felaktig siffra.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2608
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2610
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarförbundet söker dialog med socialministern
Läkarförbundet delar alliansens uppfattning att vården av de mest sjuka äldre måste prioriteras men är kritiskt till att politiken saknar förslag till hur läkarbristen inom specialiteter som är viktigast för äldrevården ska åtgärdas. Det är något av innehållet i en skrivelse som Läkarförbundet har skickat till socialminister Göran Hägglund.