INNEHÅLL NUMMER 43, 2010

REFLEXION

Tankar om bensin och medicin 2616
Med lite fantasi kan man tänka att bensin och medicin (som insulin!) har en gemensam nämnare i att båda fungerar som drivmedel. För mekaniska respektive mänskliga kugghjul...

LEDARE

Främja den kliniska forskningen 2629
Vi inom Läkarförbundet är bekymrade över den kliniska forskningens utveckling. Vår utbildnings- och forskningsdelegation har därför utrett användningen av FoU- och ALF-medlen...

LT DEBATT

Tiden är mogen att skapa jämlik och rättvis screening 2620
Förebyggande hälso- och sjukvård för kvinnor är varken rättvist eller jämlikt fördelad över landet. Tiden är mogen för nytänkande, anser Anna Palmstierna-Bengtsson och Sven Montan.
En generationsfråga hur vi tilltalar patienten? 2621
Apropå! Det medicinska språkbruket
Det är inte utan en viss glädje som jag noterat att patienttitulatur är ett så kärt ämne för doktorer i allmänhet och yngre doktorer/läkarstuderande i synnerhet...

AKTUELLT

Lokalföreningar larmar om sjukskrivningsreglerna 2622
Motioner till fullmäktige 2010
31 motioner har inkommit till årets förbundsfullmäktige. Av dem tar flera upp de nya sjukskrivningsreglerna, som man anser blivit ett arbetsmiljöproblem.
»Frustrerande att inte kunna inge hopp« 2623
Motioner till fullmäktige 2010
Att inte kunna garantera att patienten kommer att sjukskrivas trots att man är övertygad om att det är nödvändigt skapar en osäkerhet i läkarrollen, menar distriktsläkaren Magnus Geirsson i Skövde.
»Slå vakt om de små enheterna« 2624
Motioner till fullmäktige 2010
Den privata vårdsektorn är på väg mot oligopol – och inte alls mot den prunkande mångfald som var visionen när man öppnade för nya utförare. Det anser Upplands allmänna läkarförening och Distriktsläkarföreningen.
Tillsätt kommunöverläkare! 2624
Inför en kommunöverläkare, med övergripande ansvar för äldres hälso- och sjukvård, i varje kommun.
Tony McMichael, epidemiolog och pionjärforskare:
»Klimatförändringarna kommer att mångfaldiga dagens hälsoproblem« 2626
Epidemiologer och andra måste lämna sin komfortzon och våga ställa de stora och komplexa frågorna om hälsorisker med klimatförändringarna. Det anser Tony McMichael, professor i epidemiologi, pionjär inom området och den förste som skrev om hälsoeffekterna i FN:s klimatrapporter.

MEDICINSK KOMMENTAR

Rökfri operation – en patientsäkerhetsfråga 2628
Det finns stark evidens för att rökfrihet i samband med operation påtagligt reducerar risken för postoperativa komplikationer. Endast hälften av landets sjukhus har vårdprogram för avvänjningsstöd vid operation.

NYA RÖN

Utbrända läkarstudenter mindre professionella 2630
Att fuska på en tentamen eller vara oprofessionell i det kliniska arbetet har koppling till utbrändhet, enligt en uppmärksammad studie publicerad i JAMA. Anmärkningsvärt var också att mer än varannan student uppfyllde kriterierna för utbrändhet.
Graviditetsrökning påverkar pojkars motoriska förmåga 2630
Autoreferat
Barns neurologiska utveckling kan påverkas av rökning under graviditet. Det visar en studie som undersökt 11-åringars motoriska förmåga i relation till rökning. Särskilt pojkar var drabbade. Tidigare studier har visat att råttor av hankön är mer känsliga för nikotin.
Patienter överskattar nyttan av PCI 2631
Trots att kardiologer är väl medvetna om begränsningarna för perkutan koronarintervention (PCI) har den kunskapen inte nått deras patienter. Det visar en enkätstudie bland kardiologer och patienter publicerad i Annals of Internal Medicine.
Ökning av cancer, spädbarnsdödlighet och genetiska skador i Irak 2631
Utarmat uran i ammunition kan vara orsaken till de svåra hälsokonsekvenser som rapporteras från Fallujah i Irak, där hårda strider ägde rum mellan USA-ledda styrkor och den irakiska motståndsrörelsen. Tidigare har ökning av barncancer rapporterats från Basra.
Livsstilsprogram för riskpatienter i primärvård kostnadseffektivt och förbättrar livskvaliteten 2632
Autoreferat
Gruppbaserad livsstilsintervention är kostnadseffektiv jämfört med sedvanlig vård. Antalet läkarbesök minskar, och även den hälsorelaterade livskvaliteten förbättras i flera dimensioner. Det framgår av en svensk studie publicerad i Archives of Internal Medicine.
Två kromosomregioner kopplade till ALS 2632
Att amyotrofisk lateralskleros (ALS) har en ärftlig komponent är känt. I Lancet Neurology presenteras två studier, varav en från Finland, om sjukdomens genetiska bakgrund. Två områden på genomet visar sig vara intressanta: ett på kromosom 21 och ett på kromosom 9.

KLINIK OCH VETENSKAP

Rökfrihet vid kirurgiska ingrepp 2634
Rökstopp minskar komplikationsrisken drastiskt
Det är visat i en rad olika studier att rökare oftare drabbas av postoperativa komplikationer än icke-rökare. Framför allt inom sårläkningsområdet är dokumentationen omfattande. Rökare har ökad risk för sårinfektioner, sårrupturer, hematom och hud- och lambånekroser...
WITH ENGLISH SUMMARY

Hög frekvens komplikationer efter kirurgi 2636
Av patienter som vårdats minst 5 dagar är nästan var tredje drabbad
Av patienter som vårdats minst 5 dagar är nästan var tredje drabbad av komplikationer/skador visar en granskning av slumpvist utvalda journaler över patienter som vårdats vid kirurgkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
WITH ENGLISH SUMMARY

Evakueringar av svårt sjuka från Balkan satte etiska dilemman på sin spets 2640
Prioriteringar i ett biståndsprojekt med relevans för svensk sjukvård
Många svåra etiska avvägningar blottlades i prioriteringsarbetet i ett biståndsprojekt gentemot Bosnien och Kosovo – med relevans för svensk sjukvård. Med öppenhet, tydlig struktur och gruppbeslut kunde optimala avvägningar göras mellan att hjälpa dem med störst behov och att erbjuda hjälp till så många som möjligt.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kalprotektin i feces bra markör för gastrointestinal inflammation 2645
Visar på sjukdomsintensitet – normaliserade värden talar för slemhinneläkning
Kalprotektin i feces är en väldokumenterad markör för gastrointestinal inflammation. Vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom korrelerar F-kalprotektin med sjukdomsaktivitet. En normalisering av kalprotektin talar för slemhinneläkning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Whipples sjukdom – ovanlig, men ­sannolikt underdiagnostiserad 2650
Mycket talar för att den ovanliga Whipples sjukdom är underdiagnostiserad i Sverige. Sjukdomen orsakas av bakterien Tropheryma whipplei, som kan infektera de flesta organsystem i kroppen. Sjukdomsbilden kan vara mycket varierad. Ökad uppmärksamhet på sjukdomen vore värdefull. WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Kombinerad hormonell antikonception olämplig tillsammans med lamotrigin 2654
Kan vaginalinlägg med etinylestradiol och etonogestrel (Nuvaring) vara ett bra alternativ till p-piller för en patient som behandlas med lamotrigin?

PATIENTSÄKERHET

Protester mot HSAN-beslut 2656
Nu börjar det komma invändningar mot HSAN:s nya policy att inte dela ut några disciplinpåföljder. Såväl ledamöter i nämnden som Socialstyrelsen har synpunkter på den.
Socialstyrelsen omformar beslut om tolk 2656
Läkartidningen blev kontaktad av Britt-Marie Persson, sektionschef för tillsynsavdelningen Region Sydöst, angående ett lex Maria-ärende som Läkartidningen skrev om i nr 41/2010.
Vården av Anna Lindh granskas av nordiska experter 2656
I ett nyligen sänt TV4-program ifrågasätts den operationsmetod som användes vid livräddningsförsöken på Anna Lindh efter att hon knivskurits 2003. Socialstyrelsen har beslutat att ta upp ärendet trots att det är äldre än två år, något som normalt inte görs, och hänvisar till det stora allmänintresset.

DEBATT OCH BREV

Den medicinska etikens kraftlöshet 2658
Medicinsk etik är som en tiger utan tänder – den som handlar i strid med läkaretiken riskerar på sin höjd samvetsbetänkligheter. Införandet av sanktionsmöjligheter skulle höja respekten för den medicinska etiken, anser Göran Bodegård.
SVAR – unikt svenskt akutvårdsregister 2659
Det nya kvalitets­registret för akutsjukvård, SVAR, har potential att bli en unik informationskälla för svensk akutsjukvård, skriver Anna Letterstål och medförfattare.
Vuxenpsykiatrin felbedömer ­autismspektrumtillstånd 2660
Rätt diagnos kan skydda mot allvarliga felbehandlingar
Kunskapen om autismspektrumtillstånd är fortfarande otillräcklig inom psykiatrin. Rätt diagnos behövs för förståelse och adekvata åtgärder. Riktade utbildningsinsatser är ett första steg mot ökad kunskap om autismspektrumtillstånd...
Klamydia egenprovtagning i Kronobergs län – ett alternativ till »klamydiatest via nätet« 2662
Flera landsting erbjuder numera sina medborgare enklare provtagning för klamydia. Via en »Internetmottagning« eller landstingens Internettjänst »Mina vårdkontakter« beställer man provtagningskit och hämtar sina analyssvar. I
Vestibulär/sensomotorisk terapi finns också i Sverige 2663
Docent Magnus Edners ­ärliga och självutlämnande artikel i Läkartidningen 34/2010 (sidorna 1904-5) låter läsaren förstå att värdet av vestibulär träning inte bör underskattas.
Så arbetar Stockholms läns landsting för att minska läkemedels miljöpåverkan 2664
Gunnar Hillerdals inlägg ­»Läkare som miljömarodörer« i Läkartidningen 39/2010 lyfter fram ett mycket angeläget ämne – miljöeffekterna av vår läkemedelsanvändning.
Mera tvekan om -ikerbeteckningarna 2664
Det gladde mig att Peter Ullström skrev en temperamentsfull inlaga om det me­dicinskt tvivelaktiga i -iker-språkbruket (astmatiker, reumatiker etc).

KULTUR

Är vår moral en gåva från den själviska genen? 2665
Människor i alla kulturer känner ett starkt motstånd mot att skada eller döda andra, mot att ljuga eller svika löften. Känslan för rätt och fel tycks finnas inbyggd i artens gener, kanske som en konkurrensfördel i kampen för överlevnad.
Professor och nudismens förespråkare 2668
Att »almkvista« är ett så gott som bortglömt ord som i förra hälften av 1900-talet betecknade naturalisters sätt att bada utan kläder. Läkaren vars efternamn skymtar i det förlegade verbet var professor i Stockholm och expert på könssjukdomar, men också en ivrig förespråkare för nudism.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2684
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2686
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

SBU-Alertrapport:
Hemblodtrycksmätning kan vara lika bra
Hemblodtrycksmätning är lika effektivt för att styra blodtryckssänkande läkemedelsbehandling som mätning på mottagning. Det är en av slutsatserna i rapporten som Statens beredning för medicinsk utvärdering publicerat.