INNEHÅLL NUMMER 44, 2010

REFLEXION

Allmänmedicinsk forskning ska få synas 2692
Läkartidningens vetenskapliga tyngd är relativt liten internationellt sett, den nationella påverkansgraden desto större. Tidningen är vårt främsta forum för kollegial dialog, och jag ser fram emot redaktörskapet, samtidigt som jag under en kurs i »scientific writing« förstod att...

LEDARE

Hippokrates i cyberrymden 2695
»Integritet, sekretess och förtroende kräver att vi använder de nya digitala redskapen med omdöme och reflektion.«
Samvetsfrihet på patientens bekostnad 2695
Europarådets parlament har antagit en resolution om vårdpersonals rätt till samvetsfrihet vid abort. Resolutionen anger att vårdpersonal inte ska övertalas, hållas ansvariga eller diskrimineras på något sätt om de vägrar att utföra abort. Nej, ingen ska diskrimineras...

LT DEBATT

Barn från hudceller – ett framtida ­alternativ till surrogatmödraskap? 2696
I framtiden kan könsceller utvecklade från hudceller, i teorin, bli en ny källa till ägg och spermier för bland andra infertila patienter, samkönade par och patienter som överlevt cancer, skriver Göran Hermerén.

AKTUELLT

Förlossning i fält övas i hemmiljö 2698
Sachsskas Kongo-rum är riggat för kurs i globalmedicin
Globalmedicin. Highlife-musik och en stickande doft av träkolrök fyller »Kongo-rummet« på Kliniskt träningscentrum, Södersjukhuset, Stockholm. Här övar pediatriker, obstetriker och allmänspecialister på kurs i global mödra- och barnhälsa.
Fick betala kursen ur egen ficka 2700
Läkarparet Margaretha Blomgren och Hans Brandström, Visby, deltog båda vid kursen Global mödra- och barnhälsa. En av dem fick kursen betald av arbetsgivaren, den andre fick betala ur egen ficka.
Randutbildning i u-land för ST-läkare hotad 2700
En randutbildning i Indien, Tanzania och Etiopien ger ST-läkare i allmänmedicin möjlighet att lära sig globalmedicin. Men det gäller att skynda sig. Sidas finansiering befaras upphöra 2012.
HPV-upphandling i kammarrätten 2701
Vaccintillverkaren Sanofi Pasteur, som förlorade upphandlingen av HPV-vaccin, har beviljats prövningstillstånd i kammarrätten. Därmed fördröjs vaccinationen av landets 11-åriga flickor ytterligare...
HSAN får bakläxa av förvaltningsrätten 2701
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd måste ompröva beslut i två ärenden där nämnden beslutat att inte utdela disciplinpåföljd. Detta enligt domar i förvaltningsrätten dit besluten överklagats.
Översyn vill ha nationell styrning av kvalitetsregister 2701
Insamling och återrapportering av data ska effektiviseras, och nya register startas. Det är förslag i en översyn av de nationella kvalitetsregistren som gjorts på uppdrag av regeringen och Sveriges Kommuner och landsting.
Uppdaterad 2010-11-01.
»Kronisk« läkarbrist på medicinakuten i Huddinge 2701
Läkarnas huvudskyddsombud vill att Socialstyrelsen agerar med anledning av bristen på specialistläkare på medicinakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Långa jourpass och ingen tid för dokumentation gör att patientsäkerheten hotas.

MEDICINSK KOMMENTAR

Ökat antal multisjuka ställer krav på sjukvården 2702
Antalet multisjuka, bräckliga äldre kommer att öka stort inom kort. Anpassning av både vårdinnehåll och vårdsystem kommer att behövas för att klara dessa nya utmaningar – med fokus på en holistisk syn och personcentrerad vård.

NYA RÖN

Nitrat ledtråd till nyttan med grönsaker 2704
Tillskott av nitrat, som finns i gröna bladgrönsaker, kan lindra flera aspekter av metabola syndromet, särskilt hjärt–kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Det framgår av en svensk studie publicerad i PNAS.
Kraftigt ökad användning av DT och MR på amerikanska akutmottagningar 2704
Antalet DT- och MR-undersökningar i USA har ökat mycket kraftigt mellan åren 1998 och 2007 trots att prevalensen av skador inte gjort det. Det framgår av en studie publicerad i JAMA, som också diskuterar orsakerna till denna trend.
Genförändringar bakom ADHD identifierade 2705
Orsakerna till ADHD är som bekant ett aktuellt forskningsfält. Att det finns en genetisk komponent i störningen är ingen nyhet. Nu presenteras en studie i Lancet där författarna tittat på genetiken bakom ADHD...
Hypertoni bland barn ökar
– många förblir odiagnostiserade 2705
Prevalensen av barnhypertoni är på väg upp världen runt, och orsakerna är många –fetma, låg födelsevikt, salt etc – enligt en översikt publicerad i Clinical Science. Att tidigt upptäcka och behandla hypertoni hos barn är viktigt. Höga blodtrycksnivåer tidigt i livet predicerar höga nivåer även senare.
Neuroradiologisk undersökning avslöjar parkinsonrisk 2706
I en studie publicerad i Lancet Neurology kunde sömnstörningar under REM-fasen undersökta med enfotonstomografi (SPECT) kopplas till neurodegenerativa sjukdomar, som Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens.
Sämre överlevnad med kort telomerlängd vid aplastisk anemi 2706
Längden på telomeren är kopplad till överlevnad hos patienter med svår aplastisk anemi som genomgår immun­suppressiv behandling. Den är däremot inte kopplad till svar på behandlingen. Det visar en studie som presenteras i JAMA...

KLINIK OCH VETENSKAP

Bräckligt åldrande och multisjuklighet drabbar allt fler 2707
Fokus måste flyttas från isolerade sjukdomar till komplexa hälsoproblem
I denna artikel ges en översikt över bräcklighet (frailty), kronisk sjukdom och multisjuklighet hos äldre personer, som en grund för utformning av en mer ändamålsenlig organisation, dokumentation, utbildning/träning och målstyrning av hälso- och sjukvården för äldre personer med komplexa hälsoproblem.
WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling av sömnbesvär hos vuxna 2712
Sammanfattning av en systematisk litteraturöversikt från SBU
Sömnbesvär (insomni) är ett vanligt hälsoproblem i Sverige. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har därför gjort en systematisk litteraturöversikt vad gäller behandling av sömnbesvär hos vuxna [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Tonsillit hos unga – tänk på Fusobacterium necrophorum 2715
Patienter med halsont är en stor grupp i öppenvården, och uppmärksamhet bör riktas mot att negativ diagnostik för grupp A-streptokocker inte utesluter bakteriell tonsillit. Aktuella data talar för att F necrophorum är vanlig hos unga. Bakterien är känd för att orsaka Lemièrres syndom. WITH ENGLISH SUMMARY

Klinisk blick för blåa öron ledde till rätt diagnos: alkaptonuri 2718
Alkaptonuri, en hereditär ämnesomsättningssjukdom, kännetecknas av blåa öron och mörkt missfärgade underkläder. Paradoxalt nog upptäcks sjukdomen oftast först i 30–40-årsåldern trots att tecken funnits tidigt. Ledbesvär är det som gör att patienten söker sjukvård. WITH ENGLISH SUMMARY

Hjärtstopp i fädrens spår 2720
Tre fall med lyckat ­behandlingsresultat under Vasaloppsveckan 2010
2010 års Vasalopp visar att en effektiv räddningstjänst är viktigt i motionstävlingar med många deltagande. Detta kräver samverkan mellan arrangören och sjukvården. Deltagare som kan utföra hjärt–lungräddning på plats tycks dock vara den mest avgörande faktorn för ett lyckat behandlingsresultat.
WITH ENGLISH SUMMARY

Datoriserad läkemedelsjournal ger säkrare ordinationer 2723
Många av gamla tidens problem löses – men nya risker uppstår
Datoriserad läkemedelsjournal införs brett över landet som stöd vid förskrivning och administration. Resultat av en journalgranskning visar att den granskade datoriserade läkemedelsjournalen löser många av tidigare problem och att följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering har ökat.
Dagens sjukvård vinner på ökad patientcentrering 2726
Fokus på patienten ger effektiv vård – men paternalism har också en plats
Patientcentrering, i den bemärkelse vi använder i dag, är faktiskt ett ganska modernt förhållningssätt, som tagit form först mot slutet av 1900-talet och fortfarande är under införande. Vi har säkerligen många blinda fläckar vad gäller patientcen­trering i dagens arbetssätt...

PATIENTSÄKERHET

Astrid Lindgren-fallet:
Polisens ljudfiler innehåller hemligt material om narkosläkaren 2729
Privatspanaren Ingvar Ericson har hittat bakgrundsmaterial som inte lämnas ut eftersom det, enligt polisen, skulle kunna skada den misstänkta narkosläkaren.
– Hon och hennes försvarare borde uppmärksammas på det här! säger han.
Uppdaterad 2010-11-01.
Enklare att följa postoperativa infektioner med kombination av register 2730
Endast hälften av svenska operationskliniker registrerar postoperativa infektioner. Det skriver Strama i ett pressmeddelande om en ny studie. Ofta saknas systematisk övervakning och uppföljning helt...

DEBATT OCH BREV

Framgångens baksida:
Sena biverkningar av strålbehandling vid Hodgkins lymfom 2731
Effektiv behandling gör att allt fler över­lever efter att ha drabbats av Hodgkins lymfom och på sikt drabbas av sena biverkningar. Denna patientgrupp måste kunna erbjudas ett optimalt omhändertagande, anser Svenska Hodgkingruppen.
Fetmastrategier downunder 2733
Sänk momsen på cyklar och betala nyupptäckta diabetiker för att hålla sig friska

Beskattning av skräpmat, ransonerings­kort för koldioxid, sänkt moms på cyklar och lagstiftning för bättre hälsoinformation är fetmastrategier som lanserats i Australien och som passar även här, skriver Stephan Rössner.
Alternativa Nobelpriset till israelisk läkarorganisation 2734
The Right Livelihood Award, tilldelades i år bland andra israeliska Physicians for ­Human Rights (PHRI), vars huvudsyfte är att förse framför allt pale­stinier på den av Israel ockuperade Västbanken med sjukvård. Organisationen motarbetas av de israeliska myndigheterna, skriver Kristian Svenberg och Kjell Reichenberg.
Kirurg på 50 procent – eller arbetspröva på bibliotek? 2735
Är det inte bättre att jag får fortsätta som kirurg på kanske halvtid än att jag ska stå till arbetsmarknadens förfogande på 100 procent och arbetspröva på bibliotek? Det undrar överläkaren Nils Wåhlin.
Replik om »den medicinska etikens kraftlöshet«:
Etikpoliser eller appell till etisk reflexion? 2736
Vi delar Bodegårds ifrågasättande av Socialstyrelsens yttrande, där myndigheten avsvär sig allt ansvar för etiska frågor, skriver Ingemar Engström, Niels Lynøe och Thomas Flodin.

KULTUR

Svenska sjukhuset i Korea – humanitär insats i kriget 2737
Trots de primitiva förhållandena tvingades vi att redan dagen efter ankomsten ta emot 68 sårade amerikaner. Efter en vecka hade vi 123 inneliggande patienter. Ytterligare en vecka senare kom ca 70 svårt sårade nordkoreaner i stora truckar, skriver Karl Grunewald.
Dagboken från gamla Kongo berättar om sjukdom och död 2739
Min farmors mormor, Johanna Charlotta Walldén, född Söderholm, lämnade Sverige år 1890 för att fram till 1892 ägna sig åt missionsarbete för Svenska Missionsförbundet i dåvarande fristaten Kongo, numera Demokratiska republiken Kongo eller Kongo-Kinshasa...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2760
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2762
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

JO-kritik mot bristande yttrandefrihet
Landstingsstyrelsen i Gävleborg får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att ha stoppat namninsamlingslistor på nedläggningshotade Hudiksvalls sjukhus.