INNEHÅLL NUMMER 45, 2010

REFLEXION

Ett enkelrum, tack! 2768
När jag gjorde AT på Serafimerlasarettet 1977 fanns fortfarande salar som rymde 10–12 sängar. Sjukhuset ifråga var då 200 år gammalt och medicinklinikens hus hade kanske 100 år på nacken...

LEDARE

Läkare behövs i äldrevården 2771
Äldre människor med sammansatta vård- och omsorgsbehov blir allt fler. Det ställer stora krav på sjukvårdens förmåga till helhetssyn och kontinuitet. Primärvården, den kommunala omsorgen, den öppna specialistvården och sjukhusen måste bli bättre på att samverka...

LT DEBATT

Sederingsterapi som förkortar livet – dråp eller adekvat behandling? 2772
Gällande straffrättslag­stiftning och dess ansvarsfrihetsregel ger inte grund för att begränsa tiden för när sederingsterapi kan och bör erbjudas, hävdar Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynøe.
»Vi vill föra fortsatt dialog« 2773
Apropå! Huruvida tvångsåtgärder per definition alltid är en avvikelse som ska analyseras

Det har i debatten framförts många goda argument för att avvikelsesystemet är en mindre lämplig plattform och för tanken att det är fel att kalla alla tvångsåtgärder för en avvikelse, skriver Per-Anders Sunesson, Socialstyrelsen.

AKTUELLT

Hvidovre hospital:

»Världens största à la carte-kök« 2774
Hvidovre hospital i Danmark är sjukhuset som går mot strömmen. Här har man restaurangutbildade kockar som lagar maten allteftersom patienterna beställer den. Systemet är inte dyrare och patienterna är förtjusta.
Sjukhusen kan stå på tur att få fjärrproducerad mat 2776
Sjukhusmat
Stockholm läns landsting besökte Hvidovre hospital inför sitt beslut om den framtida kostförsörjningen. Men i stället för danskarnas à la carte-modell valde man att köpa in portionslådor från en stor matfabrik i Märsta. Oron är stor bland sjukhusläkare att fler sjukhus ska följa efter.
Tänkbart att Försäkringskassan tar över efter 180 dagar 2780
Läkarförbundet:

I ett remissvar på Anna Hedborgs slutbetänkande om arbetsförmåga överväger Läkarförbundet om Försäkringskassan bör överta hela det medicinska ansvaret vid dag 180 i rehabiliteringskedjan.
Handlingsplan mot diskriminering antagen 2780
På uppdrag från förbundsfullmäktige har Läkarförbundets centralstyrelse antagit en handlingsplan mot diskriminering. Planen beskriver hur Läkarförbundet lokalt i samverkan med arbetsgivaren på olika sätt kan arbeta för att förebygga diskriminering...
Partner sökes till Kompetensportföljen 2780
Sedan Läkaresällskapet i våras hoppade av Kompe-tensportföljen, det Internetbaserade verktyget för dokumentation av läkares fortbildning, har projektets framtid varit oklar. – Enligt tidigare beslut i centralstyrelsen, CS, skulle beslut tas under hösten...

NOTISER

Ingen garanterad löneökning för statligt anställda läkare 2778
Ett nytt sifferlöst avtal har tecknats mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Avtalet löper tillsvidare och omfattar 84 000 statliga akademiker, av vilka cirka 2000 är läkare, verksamma framför allt inom universitet och högskolor.
Gillberg fick inte rätt i Europadomstolen 2778
Europadomstolen anser inte att Sverige bröt mot Europakonventionen när psykiatern och forskaren Christopher Gillberg dömdes för tjänstefel för att han vägrat lämna ut forskningsmaterial.
Doktorn är fortfarande viktigast 2778
Hälften av svenskarna använder nätet för att söka svar på frågor om hälsa och medicin. Men doktorn är fortfarande den viktigaste informationskällan.
Uppdaterad 2010-11-05.

MEDICINSK KOMMENTAR

Homocystein kan ge ytterligare
en bit till demenspusslet 2782
Tillskott av B-vitamin tycks dämpa progressionen av hjärnatrofi
Progressionen av hjärnatrofi hos äldre med lindrig kognitiv störning kan minskas genom tillskott av homocysteinsänkande B-vitaminer, konkluderas i den kontrollerade interventionsstudien VITACOG.

NYA RÖN

Ökad dödlighet hos män som äter lågkolhydratkost 2784
Autoreferat
Ett kostmönster med lite kolhydrater och mycket fett och protein ökar dödligheten i hjärt–kärlsjukdom, enligt en studie som följt samtliga 50-åriga män i Uppsalaregionen under 20 år. Ett medelshavslikt kostmönster var däremot skyddande för hjärtat.
PSA vid 60 års ålder förutsäger risk för död i prostatacancer 2784
Regelbunden screening för prostatacancer bör främst erbjudas män med med PSA-värde över 1 ng/ml vid 60 års ålder. PSA-värdet vid 60 års ålder kan kopplas till risk för metastaserad sjukdom eller död fram till 85 års ålder, enligt en svensk-amerikansk studie publicerad i BMJ.
Hyperton lösning ger inget skydd vid hjärnskada 2785
Att redan innan patienten med traumatisk hjärnskada kommer till sjukhus ge hyperton lösning skyddar inte mot neurologiska sequelae efter sex månader. Det är fynden i en studie presenterad i JAMA.
Ultraljudsdatering ger högre dödlighet hos överburna flickor 2785
Autoreferat
Överburenhet bland flickfoster har blivit vanligare efter det att ultraljud införts för graviditetsdatering. Mortaliteten bland överburna barn är högre och komplikationerna fler. Det framgår av en svensk studie, som beräknar att många dödsfall i Sverige bland överburna flickfoster kan bero på felaktig datering.
Inopererat läkemedel skyddade mot opiatmissbruk 2786
Opiatmissbrukare som får buprenorfin inopererat lyckas hålla sig ifrån missbruket, enligt en multicenterstudie publicerad i JAMA. Buprenorfin är den verksamma substansen i preparat som Subutex.
Nytt cytostatikum mot prostatacancer ökar överlevnaden – men biverkningar är vanliga 2786
I Lancet presenteras en fas 2-studie kring ett nytt cytostatikum för behandling av patienter med metastaserad pros­tatacancer. Studien bygger på 755 män med metastaserad prostatacancer som inte svarat på hormonbehandling och där sjukdomen progredierar, trots behandling med...
BRCA1-polymorfier kopplade till bröstcancerrisk 2786
Genen BRCA1 är i muterad form en riskfaktor för bröstcancer. Det är dock välkänt att en stor grupp kvinnor med mutation i BRCA1 aldrig utvecklar bröstcancer. I Nature Genet­ics presenteras en multicenterstudie med 20 forskargrupper, hela 180 forskare finns i författarlistan,...

TEMA DIABETES TYP 2

Viktigt att upptäcka och behandla i tid 2789
Diabetes typ 2
Allt fler människor i Sverige lever med typ 2-diabetes. Förutom ärftlighet kan en rad livsstilsfaktorer förutspå risken för att utveckla sjukdomen. Svenska experter belyser här nya aspekter på tidig diagnostik, prevention och behandling.
Bättre prevention och terapi i sikte 2791
Allt fler människor i Sverige har typ 2-diabetes, vilket främst beror på minskad mortalitet hos personer med sjukdomen och i mindre grad på ökad incidens. Icke desto mindre är typ 2-diabetes en kronisk sjukdom, som ännu inte kan botas och ofta leder till kostsamma följder både...
Miljö och arv i samspel bestämmer vem som får diabetes 2792
Arvet spelar roll för typ 2-diabetes, men också en rad andra – påverkbara – faktorer som övervikt, fysisk aktivitet, tobaksbruk och kost har stor betydelse för vem som riskerar att utveckla sjukdomen...
Comeback för beta-cellen i diabetespatogenesen 2796
Allt fler gener kan kopplas till rubbningar i glukoshomeostasen – balansen mellan frisättning av insulin från de langerhanska öarnas beta-celler och insulinets effekter i målväv­na­derna. Flertalet gener tycks påverka betacellen...
Resistens mot insulin i skelettmuskel på molekylär nivå 2802
Skelettmuskeln är det primära målorganet för det insulinberoende glukosupp­taget, som är markant nedsatt vid typ 2-­diabetes. Varför det är så kan förklaras av både arv och miljö och möjligen också av epigenetiska faktorer... WITH ENGLISH SUMMARY

Kost vid diabetes – starka åsikter men svag kunskap 2806
Lågt intag av fett har länge varit centralt för kostrådgivning vid diabetes. Men SBU-projektet »Mat vid diabetes« visar att det vetenskapliga underlaget ännu inte besvarar frågan om vilket som är att föredra – lågfettkost eller lågkolhydratkost... WITH ENGLISH SUMMARY

Tuff glukossänkning nödvändig vid nypåvisad diabetes 2810
Att tidigt upptäcka och behandla typ 2-diabetes är viktigt. Diagnostiken är enkel liksom valet av initial farmakologisk behandling. Det finns vetenskaplig evidens för att intensiv glukossänkning minskar komplikationerna på lång sikt...
Intensiv satsning på framtidens diabetesläkemedel 2815
Den kraftiga globala ökningen av typ 2-diabetes är en sporre för dagens intensiva forskning för att utveckla framtidens diabetesläkemedel. Effektivare, säkrare och med mindre biverkningar än dagens medel är målet – men än är det en bit kvar... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Bakjouren ska komma när undersköterskan ringer! 2820
Krävde att få prata med den medicinskt ansvariga
Tvillingförlossningar går oftast bra, men om problem uppstår är dessa ofta mycket allvarliga och kräver hög kompetens och samverkan av samtliga för att resultatet ska bli bra. Det skriver Socialstyrelsen i ett lex Maria-beslut som handlar om en tvilling som dog efter akut kejsarsnitt.

DEBATT OCH BREV

Riktlinjer för vård av unga med ångest och depression bör revideras 2823
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av unga med ångest och depression har bristande evidens och bör arbetas om, skriver Göran Högberg och medförfattare.
Replik:
Nationella riktlinjerna står på solid grund 2825
Socialstyrelsen ser ingen ­anledning att, som Göran Högberg och medförfattare kräver, revidera riktlinjerna för behandling av unga med depression och ångest...
Vi behöver mer rättvisande mått
på sjukhusläkares patientarbete 2826
»Antalet mottagningsbesök som mått på sjukhusläkares patientkontakter är både ofullständigt och missvisande«, skriver Marie Wedin. »Inom Sjukhusläkarföreningen har vi därför diskuterat mer rättvisande mått, t ex hur många me­dicinska resultat vi uppnår dagligen«.
Biosimilarerna anfaller ... 2828
Generiska produkter är ­läkemedelsindustrins gissel. Därför är det ironiskt att nästa stora chans för traditionella läkemedelsföretag är att göra mot de biotekniska inkräktarna precis som de generiska före­tagen gjorde mot dem: strimla deras vinstmarginaler genom billigare...
Suffixet -iker igen 2828
Peter Ullström vidhåller sin motvilja mot suffixet -iker. Han får i samma nummer stöd av Ants Anderson. Deras gemensamma ståndpunkt är att -iker riskerar att bli »kategoriserande« och »nedklas­sande«.

KULTUR

Ett maskformigt bihang till nytta för människan 2829
Blindtarmen och dess bihang är inte bara till besvär. Vetenskapen börjar inse evolutionens mening med att utrusta människan med en appendix. Det visar sig att blindtarmsbihanget ibland till och med kan rädda liv.
Mina möten med Kartageners triad 2831
Krönika
I början av 1960-talet skulle jag tentera medicin för professor Gunnar Biörck på Serafen, GB kallad. Jag brukade inte lida av tentamensskräck men dels var det den sista och största tentan, dels var det GB...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2852
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2854
Ladda ner pdf