INNEHÅLL NUMMER 46, 2010

REFLEXION

Ge tid för kunskapsöverföring 2860
Flödesprocesser är på modet inom sjukvården. Patienten i fokus och eliminering av alla tänkbara flaskhalsar. Väntetider på akutmottagningen får inte överstiga ett visst antal minuter... / Lena Marions

LEDARE

Begreppen måste förtydligas 2863
Anna Hedborgs utredning, där hon analyserat begreppen sjukdoms- och arbetsförmåga, har nyligen remissbehandlats. Utredningen är intressant och bidrar med värdefull information, men den ger inga tydliga svar...

LT DEBATT

Antibiotikaresistensen i slutenvården måste bromsas 2864
Resistenta bakterier ökar med oroväckande hastighet, och antibiotika med nya verkningsmekanismer ser inte ut att nå vården på många år. Kraftfulla insatser måste därför göras för att förlänga livslängden av existerande läkemedel, skriver Otto Cars et al.

AKTUELLT

Marie Wedin:
Lång facklig och professionell erfarenhet 2868
I en tid när sjukvårdens organisatörer har bilindustrin som främsta inspirationskälla är en av de viktigaste uppgifterna för Läkarförbundet att lyfta patient–läkarrelationen. Det anser Marie Wedin, förste vice ordförande i Läkarförbundet och en av de två nominerade till ny ordförande.
Heidi Stensmyren:
Har arbetat med många frågor inom förbundet 2869
Sjukvårdens problem beror inte på att läkare jagar älg i stället för att arbeta. Att sprida en realistisk blid av läkares arbetssituation är en viktig uppgift för Läkarförbundet, anser Heidi Stensmyren, and­re vice ordförande i Läkarförbundet och den andra kandidaten till att ta över ordförandeklubban.
Nätet kräver takt och god ton 2870
Att som läkare blogga om besvärliga patienter hör inte till god ton. Inte heller att erbjuda finansiella lösningar i samband med marknadsföring av läkartjänster.
Politiker uppmärksammar »korridorbarn« 2870
En lokalpolitiker i Botkyrka utanför Stockholm, Miriam Bengtsson (KD), larmar Socialdepartementet om så kallade »korridorbarn«, uppger nyhetsbyrån Siren.
Jönköpingsläkare protesterar mot Cosmic 2872
Ett 90-tal distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin i Jönköping kritiserar i ett öppet brev till landstinget journalsystemet Cosmic. Införandet har lett till en rad försämringar av patientsäkerheten, menar man.
Bakläxa nummer två för skånsk sjukhusfusion 2872
Region Skånes fullmäktige har återremitterat ärendet om att fusionera universitetssjukhusen i Malmö och Lund. Regionstyrelsen får i uppgift att skyndsamt utvärdera vad som hittills hänt i ärendet om sjukhussammanslagning.

NOTISER

Ny ordförande för tung utredning 2872
Regeringen har utsett Gunnar Axén (M) (bilden) till ny ordförande för Socialförsäkringsutredningen (S 2010:04). Den parlamentariska kommittén tillsattes i våras och ska se över sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna...
Säsongens första influensafall 2872
Säsongens fem första influensafall i Sverige rapporterades under vecka 44. Det rör sig om tre fall av influensa B och två fall av influensa A/H3N2. Smittskyddsinstitutet varnar särskilt för den senare stammen, som inte har cirkulerat i Sverige på ett par år och dessutom har...
Offentlig vård knappar in 2872
Sju av tio invånare i Sverige är nöjda med den sjukvård som ges i landet, enligt en mätning av Svenskt Kvalitetsindex 2010 på uppdrag av Sveriges Kommuner och landsting, SKL...

MEDICINSK KOMMENTAR

Man måste veta vad man vill med drogtest i arbetslivet 2873
Motivet för att tidigt upptäcka narkotikamissbruk på en arbetsplats är, förutom att kunna erbjuda behandling, att förebygga olycksfall, frånvaro, ohälsa och kriminalitet. Drogtestning i urinprov tycks vara en effektiv metod för att identifiera narkotikamissbruk, särskilt om den kombineras med andra åtgärder.

NYA RÖN

Ny rutin med akut syrgasbehandling vid KOL 2875
Titrerad syrgasbehandling sänker dödligheten i akuta exacerbationer av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och bör bli prehospital rutinbehandling när KOL misstänks. Det visar en randomiserad studie publicerad i BMJ.
Fler fetmakopplade genregioner påvisade 2875
I Nature Genetics presenteras en studie av bl a forskare från Karolinska institutet, Oxford och Cambridge kring genetiska orsaker till fetma. Det är en multicenterstudie med 400 namn på författarlistan. Att det finns en ärftlig komponent i fetma är ingen hemlighet...
Kost- och livsstilsförändring effektiv vid fetma 2876
Resultaten är så pass goda att kost- och motionsprogram kan vara ett bra alternativ till kirurgi för att åstadkomma viktnedgång hos individer med svår eller extrem fetma.
Immunstimulerande genterapi lovande vid urinblåsecancer 2876
I studien, som är den första av sitt slag i världen, ingick åtta patienter. Efter AdCD40L-behandlingen hade ingen av patienterna högmaligna tumörceller i blåsan, men en hade kvarstående tumör i en uretär.
Lågkolhydratkost bör baseras på vegetabilier 2877
Resultaten från denna studie understryker tydligt hälsofördelarna med att låta vegetabilier dominera vårt kostintag, framför allt om vi önskar äta en kolhydratfattig kost.
Tillskott av omega 3-fettsyra skyddar inte mot postpartumdepression 2877
De gynnsamma effekterna av omega 3 hos gravida, som bland annat noterats i vissa epidemiologiska studier, kan ha varit överdrivna, konstaterar författarna.

KLINIK OCH VETENSKAP

Drogtest viktig del av arbetslivets preventiva insatser mot narkotika 2878
Med testning kan missbruk upptäckas tidigt
Motivet för att tidigt upptäcka narkotikamissbruk på en arbetsplats är, förutom att kunna erbjuda behandling, att förebygga olycksfall, frånvaro, ohälsa och kriminalitet. Drogtestning i urinprov tycks vara en effektiv metod för att identifiera narkotikamissbruk, särskilt om den kombineras med andra åtgärder.
WITH ENGLISH SUMMARY

Manlig omskärelse minskar HIV-spridning 2881
Halverar risken för smitta från kvinna till man
Manlig omskärelse rekommenderas av Världshälsoorganisationen som en av flera preventiva åtgärder mot heterosexuell spridning av HIV. Randomiserade studier har visat att manlig omskärelse halverar risken för HIV-smitta från kvinna till man.
Vitamin D-brist vid njursvikt 2884
Riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom
Vitamin D är av kliniskt intresse inte enbart vid osteoporos, utan flera epidemiologiska studier har den senaste tiden visat att låga nivåer av vitamin D är associerade med ökad förekomst av kardiovaskulär sjukdom [1, 2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Temperaturmätning i panna
eller axill inte tillförlitlig 2888
Metoder och termo­metrar jämförda med rektalmätning som referens
Ingen av testade termometrar för avläsning i panna eller i axill uppfyller rimliga krav på tillförlitlighet, enligt en studie från Örebro. Temperaturmätning har använts kliniskt sedan länge, men flera av de etablerade metoderna saknar vetenskapligt stöd. Behovet av nationella rekommendationer är påtagligt.
WITH ENGLISH SUMMARY

Akut handläggning av epilepsi 2891
ABC om
Patienten med epileptiskt anfall bör handläggas på ett strukturerat sätt, och den första frågan man bör ställa sig är: »Är detta ett epileptiskt anfall?« Om svaret är ja vidtar akut utredning och behandling av pågående anfall.
Kronisk salicylat­intoxikation kan ge uttalad meta­bol alkalos 2896
Akut salicylatintoxikation leder regelmässigt till primär respiratorisk alkalos. I svåra fall, framför allt hos småbarn, uppkommer även primär metabol acidos. Vid kronisk salicylat­överdosering uppstår emellertid ingen specifik syra–basrubbning enligt den befintliga, tämligen... WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Behandling med metylfenidat vid trötthetssyndrom hos cancerpatienter 2900
Finns det evidens för att behandla fatigue (trötthetssyndrom) hos onkologiska patienter med metylfenidat?

PATIENTSÄKERHET

Förundersökning nedlagd 2902
Åklagare lägger ner förundersökningen om vållande till en sjuårig pojkes död. Barnet var utom bot och läkarna har inte begått något brott.
Svårt att få till ordentlig uppföljning i semestertider 2902
Symtom som tyder på biverkningar från läkemedel eller annan behandling ska följas upp. Det anser Socialstyrelsen, som också saknar såväl uppföljning som »krisplan« för en suicidal patient.
Ingen uppföljning av effekter och bieffekter av ECT 2902
Patienten upplevde så stora minnessvårigheter efter ECT att elbehandlingen avbröts. Trots det utreddes inte besvären ordentligt förrän mer än två år efteråt.

DEBATT OCH BREV

Det finns andra och bättre alternativ än livmoderdonation 2903
Transplantation av livmoder kan verka som ett mirakel för barnlösa par. Fortfarande är det oklart hur de etiska konsekvenserna ska hanteras och hur säkert själva ingreppet är. Då det finns alternativ som är enklare, säkrare och ekonomiskt mer försvarbara bör dessa övervägas...
Replik:
Belysningen av ämnet av värde för alla läkare 2904
Vi är medvetna om att diabetes typ 2 till största del handläggs i primärvården. Tanken med det aktuella temat var att belysa bakgrundsfaktorer, patofysiologi samt behandlingsaspekter vid typ 2-diabetes. Vi har då valt att låta experter belysa dessa områden...
Varför ingen allmänmedicinare på diabetessymposiet? 2904
Diabetes typ 2 tas i Sverige först och främst omhand inom primärvården. Då är det mycket intressant att det inte verkar finnas en enda specialist i allmänmedicin eller annan person verksam inom primärvården på programmet för Läkartidningens symposium om diabetes typ 2 den 10...
Effektiv primärprevention kräver särskilda socialpolitiska satsningar! 2905
Sjukvården bör först och främst vara till för sjukdom. Primärpreventiva åtgärder riktade till stora grupper och befolkningar hanteras bäst genom en tydlig och kraftfull socialpolitik på det politiska planet och inte via den basala sjukvården...
Intressekonflikter och jäv som förtroendevald i Läkarförbundet? 2906
»Sveriges läkarförbunds ordförande kan inte samtidigt vara gift med en av Sveriges viktigaste makthavare inom privat hälso- och sjukvård«, skriver Theo Bodin med anledning av Heidi Stensmyrens kandidatur till ordförandeposten. Heidi Stensmyren replikerar.
Replik:
Förbundet samlar alla läkare, oavsett yrkesroll 2906
Jag tackar för inlägget och bejakar diskussionen om intressekonflikter och jäv. Frågan om fackliga företrädares lojalitet mot uppdraget och medlemmarna är viktig...
Tas kommunikationsproblemen inom vården på tillräckligt allvar? 2907
Brister i kommunikationen mellan läkare, annan vårdpersonal och patienter har börjat pekas ut som ett allt viktigare problem i sjukvården...
Inre diskdestruktion (IDD) – en okänd diagnos 2908
Försäkringskassan har ­bestämt, förefaller det, att smärtor i ryggen aldrig eller nästan aldrig beror på skador i arbetet. Det är märkligt, för det finns ganska mycket vetenskapligt stöd för att det är arbetet som mest av allt skadar våra ryggar [1]...

KULTUR

Glenn Gould – pianovirtuosen som flydde från sin publik 2909
Det kanadensiska underbarnet Glenn Gould var en gudabenådad pianist som bjöd sin publik på oförglömliga tolkningar av de klassiska kompositörerna, till exempel JS Bach. Men förutom lidelse var Gould också förtrogen med lidande, offer som han var för en rad diagnoser, såväl verkliga som inbillade.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2928
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2930
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Ordförandevalet – fler artiklar!
Wedin vs Stensmyren:


Uppdaterad 2010-12-10