INNEHÅLL NUMMER 47, 2010

REFLEXION

Varför publicera listor över läkarlöner? 2936
Löpsedelsrubriken »Läkarna som tjänar mest. Listor, län, kommuner« fick mig som så kallad sällanköpare av kvällstidningar att köpa Expressen för några veckor sedan...

LEDARE

Säkrare vård med bättre IT-system 2939
Ineffektiva IT-system beräknas kosta samhället minst 5 miljarder kronor årligen. Det innebär inte bara betydande kostnader, vad värre är, konsekvensen är ineffektiv journalhantering som hotar patientsäkerheten...
Sverige kan hamna i EU-domstolen 2939
Sverige har anmälts till EU-kommissionen. Anledningen är att en Europaläkare inte fick svensk specialistkompetens i allmänmedicin. Kommissionen har därför inlett en prövning av eventuell överträdelse av EU-rätten...

LT DEBATT

Tankarna bakom Nya Karolinska Solna:
Vi måste våga förändra invanda traditioner och kulturer 2940
Det nya svenska universitetssjukhuset som byggs i Solna lägger grunden till nödvändiga förändringar som ska utgå från vad som är bäst för patienten, anser Annelie Liljegren och Erland Löfberg.

AKTUELLT

DO granskar sjukvården 2942
Hos diskrimineringsombudsmannen pågår en specialgranskning av sjukvården, för att se om den ges på lika villkor utan diskriminering.
EU på väg att sänka kraven för svenska specialiteten allmänmedicin 2944
Sverige måste automatiskt erkänna övriga EU-länders allmänläkarutbildningar som likvärdiga med specialistläkare i allmänmedicin. Det kräver EU-kommissionen efter en anmälan från en holländsk läkare.
Marie Wedin valberedningens kandidat 2944
Valberedningen föreslår att Marie Wedin, i dag förste vice ordförande för Läkarförbundet, väljs till ny ordförande efter avgående Eva Nilsson Bågenholm. Förbundets andre vice ordförande, Heidi Stensmyren, som nominerats av flera yrkesföreningar, föreslås bli ny förste vice ordförande.
Läkarförbundet positivt till utredning om transsexualism 2945
Läkarförbundet ställer sig bakom förslagen i den rapport om vård som erbjuds transsexuella som en utredning inom Socialstyrelsen lade fram i somras.
Rörelseorganens sjukdomar: 279 rekommendationer 2945
Ökad läkemedelsbehandling med TNF-hämmare och andra biologiska läkemedel rekommenderas vid reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit, enligt Socialstyrelsens preliminära nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.

NOTISER

De flesta vårdresultat bättre i årets öppna jämförelser 2945
För de flesta indikatorer har resultaten blivit bättre, konstaterade Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting i årets öppna jämförelser av sjukvårdens kvalitet och effektivitet.
VR satsar 40 miljoner på klinisk forskning 2945
Nu kan även kliniskt orienterade forskare söka medel från Vetenskapsrådet, VR. Myndigheten satsar 40 miljoner i en ny utlysning riktad mot klinisk forskning.

MEDICINSK KOMMENTAR

Blodtrycksmålet 130/80 mm Hg vid typ 2-diabetes bör omprövas 2946
Tre nya studier ger stöd för att systoliskt tryck 140 mm Hg räcker
Målblodtrycket vid typ 2-diabetes är på väg uppåt – ny evidens visar att det bör justeras från 130/80 mm Hg till 140 mm Hg i systoliskt tryck.

NYA RÖN

Högt deltagande men låg sensitivitet för blodtest vid kolorektalcancerscreening 2948
Allmän screening med Hemoccult i Finland hade ett internationellt sett mycket högt deltagande, över 70 procent. Men mer än var fjärde cancer som diagnostiserades under uppföljningstiden föregicks av negativt test. Det visar en utvärdering publicerad i British Journal of Surgery.
Pankreascancer utvecklas långsammare än man trott 2948
Pankreascancer har hög dödlighet, vilket angetts bero på snabb progress och metastasering. Detta tycks inte stämma, enligt en studie publicerad i Nature. Cancern utvecklas under lång tid. Att dödligheten är hög beror snarare på att symtomen visar sig sent.
RANKL-proteinets roll vid bröstcancer 2949
I Nature presenteras två studier kring en biologisk koppling mellan hormonbehandling (hormone replacement ther­apy, HRT) och bröstcancer. Forskningen rör proteinet RANKL (receptor activator for nuclear factor κ B ligand), som har en känd osteoklastaktiverande funktion och...
Tidig diagnostik ger bättre prognos vid hörselnedsättning 2949
Barn vars hörselnedsättning upptäcks direkt i samband med födelsen har bättre språkutveckling och livskvalitet än barn vars nedsättning upptäcks först när barnet är 9 månader gammalt. Det är resultatet av en holländsk studie publicerad i JAMA.
ASA skyddar mot koloncancer 2950
Acetylsalicylsyra (ASA) skyddar mot koloncancer. Det rönet presenteras i en omfattande studie i Lancet. Författarna har gjort en uppföljning av fyra olika material, som totalt omfattar över 14 000 individer, och tittat på om behandling med ASA i doser mellan 75 och 300...
Neonatala dödsfall – osynligt trauma bland utsatta i Vietnam 2950
Avhandling
Risken att dö under de fyra första veckorna är globalt sett fortfarande hög. I en svensk doktorsavhandling konstateras dessutom en kraftig underrapportering bland nyfödda vietnamesiska barn till mödrar med låg utbildning och till mödrar från en etnisk minoritet.

KLINIK OCH VETENSKAP

Kirurgi vid asymtomatisk karotisstenos ifrågasätts nu 2952
Kanske räcker det med modern läkemedelsbehandling
Kanske räcker det med modern läkemedelsbehandling vid asymtomatisk karotisstenos. Dagens »bästa medicinska behandling« skiljer sig mycket från bästa medicinska behandling för snart 20 år sedan.
WITH ENGLISH SUMMARY

Evidensläget ­talar inte för vertebro-, kyfo- och sakroplastik 2956
Osteoporos är ett av dagens stora sjukvårdsproblem, då antalet benskörhetsfrakturer under de senaste decennierna stadigt har ökat. Vertebro-, kyfo- och sakroplastik är behandlingsmetoder vid osteoporosrelaterade frakturer. Evidensläget manar dock till återhållsamhet med dessa metoder. WITH ENGLISH SUMMARY

Bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i primärvård 2961
Mindre antibiotika i sikte med nya rekommendationer
Mindre antibiotika är i sikte med Läkemedelsverkets och Stramas nya rekommendationer för behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i primärvården.
Mental trötthet – subjektivt problem som kan skattas 2964
Ny svensk självskattningsskala prövad på olika patientgrupper
Med en nykonstruerad svensk självskattningsskala är det möjligt att skilja patienter med mental trötthet från friska personer. Denna trötthet är vanlig efter exempelvis skallskador och uppstår vid mental ansträngning. Återhämtningen tar lång tid.
WITH ENGLISH SUMMARY

Minskat antal hembesök inom barnhälsovården 2968
Sjuksköterskornas attityder avgörande för hur verksamheten utvecklas
Barnhälsovårdens besök hos nyblivna föräldrar har en lång tradition i vårt land. Syftet är att etablera kontakt, informera om barnhälsovården, undersöka barnet och ge föräldrar möjlighet att samtala om sin situation...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Pincettnyp räcker inte för att kontrollera fullgod anestesi 2972
En kvinna som skulle genomgå kejsarsnitt vägrade sövas trots att regionalbedövningen inte tagit. Socialstyrelsen anser att kvinnan inte på ett objektivt sätt blivit upplyst om för- och nackdelar med olika anestesimetoder.
Fyra vill bli professor i patientsäkerhet på KTH 2972
Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm utlyste under hösten en professur i systemsäkerhet i vårdorganisationer.
Socialstyrelsen sätter gränser 2972
Att en patient med tidigare psykiatrisk kontakt och pågående beroendeframkallande läkemedelsbehandling inte fått träffa en psykiater på två år är för länge, anser Socialstyrelsen...

DEBATT OCH BREV

Manlig omskärelse – ingen »quick fix« mot HIV i Afrika 2976
För svensk del vore det nog svårt att få gehör för en omskärelsekampanj i den globala solidaritetens tecken. Låt oss i stället motverka småbarnsomskärelse i barnkonventionens anda.
Östeuropakommittén avslutar sin verksamhet 2977
Östeuropakommittén (ÖEK) startade sitt arbete 1992 för att främja utvecklingen av hälso- och sjukvården i Sveriges grannländer i öst. Det var en ideell organisation, och det ekonomiska stödet kom främst från Sida. Arbetet, riktat till de baltiska länderna, avslutades 2004...
Replik till Andreas Fries:
Ingen tjänar på att det går inflation­ i autismspektrumbegreppet 2978
Andreas Fries framhåller att autismspektrum underdiagnostiseras, men vi ser också en överdiagnostik som är väl så allvarlig, skriver Susanne Bejerot i en replik.
Slutreplik:
Såväl över- som underdiagnostik tyder på kunskapsbrist 2979
Susanne Bejerot tycker att jag slår in öppna dörrar men motiveras ändå att – stödd på femton referenser – bemöta mina självklarheter, skriver Andreas Fries.
Förbundet bör ge besked om ­medlemmars rätt till samvetsfrihet 2980
I Europarådets parlament fattades 7 oktober 2010 beslut om resolution 1763 angående vårdpersonalens rätt att hävda samvetsfrihet. I resolutionens första paragraf slås fast att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas att utföra eller medverka till abort, dödshjälp...
Replik:
Samvetsfrihet på bekostnad av patienten 2980
Europarådets parlament har antagit en resolution om rätten till samvetsfrihet i medicinsk vård. Resolutionen – som specifikt gäller frågan om abort – har debatterats livligt därefter. Frågan om det handlar om rätten till fri abort eller samvetsfrihet i allmänhet är tolkningsbar...
Nationellt vårdprogram för okända primärtumörer 2980
Okända primärtumörer, internationellt kallade cancer of unknown primary (CUP), anses utgöra cirka 5 procent av all malignitet. De tillhörde ett tag de tio vanligaste cancerdiagnoserna för båda könen, men incidensen har nu minskat något...
Psykiatrisk tvångsvård som redskap för god och säker vård 2982
Det var för väl att Socialstyrelsen gjorde en pudel i frågan om att tvångsåtgärder enligt lagen borde betecknas som avvikelser i den psykiatriska vården (LT 45/2010, sidan 2773)...
Physicians for Human Rights har långt fler biståndsprojekt än vad som rapporterats 2982
I slutet av oktober besökte jag Israel bl a för ett reportage om Physicians for Human Rights, den israeliska läkarorganisationen som tilldelats årets Right Livelihood Award, det »alternativa Nobelpriset«...
Replik:
PHR får betala ett högt pris för sitt ställningstagande 2982
Det är glädjande att även Josef Milerad besökt Physi­cians for Human Rights och uppmärksammat organisationens arbete. Exemplet bör följas av fler svenska kollegor. Vad gäller Milerads bild av organisationens arbete skiljer den sig inte nämnvärt från den vi fick vid vårt besök...

KULTUR

Placeboeffekten fick Johanna
att bli sig själv 2983
Sockerpiller eller placebo består av farmakologiskt overksamma substanser som ändå tycks ha en viss verkan. Blyga, oansenliga Johanna förändrades när hon i en läkemedelsstudie behandlades med placebo. Den medicinska vetenskapen har först på sistone börjat ta placeboeffekten på allvar genom att analysera de mätbara effekter som placebo faktiskt har.
Don Quijote – en bra bok för läkare? 2986
»Läs Don Quixote, det är en bra bok!« Så lär den engelske läkaren Thomas Sydenham (1624–1689) ha sagt till en medicine studerande som frågade vilka böcker han skulle läsa...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3004
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3006
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Årets »Öppna jämförelser«:
Vården blir bättre men ojämlikheter kvarstår
Psykiatri, primärvård och kvinnosjukvård uppmärksammas i årets »Öppna jämförelser«. Trenden är att vården blir bättre, dödligheten sjunker och variationerna mellan landstingen minskar. Men bara 14 procent av kvinnorna med benskörhet får den behandling de skulle må bra av.
Irene Jensen första professorn i företagshälsovård
En enhällig expertgrupp förordar Irene Jensen till den första professuren i företagshälsovård.