INNEHÅLL NUMMER 8, 2005

LEDARE

Barntillägg – inte för alla 529
Läkarförbundet har under februari tagit del av och lämnat synpunkter på ett välkommet förslag från Utbildningsdepartementet om förbättrat studiestöd för studenter med barn. Läkarutbildningen är tidskrävande och möjliggör i ytterst liten mån extraarbete vid sidan av studierna... / Johan Zelano
Erfarna doktorer kan för lite 543
Enligt konventionell visdom producerar erfarna doktorer bättre sjukvård än mindre erfarna kolleger. Resultatet av en systematisk litteraturöversikt i febuarinumret av Annals of Internal Medicine (http://www.annals.org) ifrågasätter detta... / Josef Milerad

AKTUELLT

Gynekologerna betalar själva 14 procent av sin fortbildning 538
Gynekologerna får jämförelsevis lite bekostat av industrin och betalar fortbildning ur egen ficka i högre grad än andra. För internmedicinarna är det tvärtom... / Elisabet Ohlin
Kontroversiellt fråga om rökvanor vid anställningsintervjun 539
Förslag från Hässleholms sjukhus får inget stöd av Läkarförbundet
Frågor om rökvanor ska inte ställas vid en anställningsintervju, anser Läkarförbundet centralt...
Socialstyrelsen vill ha nationell vaccinupphandling vid pandemi 540
Om en influensapandemi bryter ut måste ett medelstort landsting få fram 200 extra slutenvårdsplatser som vid behov snabbt kan fördubblas, och som dessutom hålls separerade från övriga patienter. Det skriver Socialstyrelsen i den nya beredskapsplanen. Dessutom behövs en centraliserad vaccinupphandling...
Rimligt med heltäckande vaccination trots miljardkostnader 542
Folkhälsoministern om beredsskapen
Det är rimligt att lägga 2–3 miljarder kronor på vaccination av hela befolkningen vid en pandemi, med tanke på att hela sjukvårdskostnaden ligger på 160 miljarder, säger folkhälsominister Morgan Johansson. I mars ska han diskutera en samlad vaccinupphandling med landstingen...
Socialstyrelsen kritiserar landstingsledning 542
Västmanlands läns landsting får i ett tillsynsbeslut den 11 februari kritik av Socialstyrelsen för att inte ha tagit tillräcklig hänsyn till patientsäkerheten vid förändringar som påverkat tillgängligheten i länet... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Två barn avled utan influensasymtom av H5N1-virus 540
Två vietnamesiska barn som avled 2004 i diarré och encefalit hade smittats av viruset H5N1, det s k fågelinfluensaviruset. Det skriver tidskriften New Scientist...
BMJ bryter manlig tradition 542
Fiona Godlee, nu chef för BMJ Knowledge som ingår i BMJ Publishing Group, blir ny chefredaktör för medicintidskriften British Medical Journal i mitten av mars. Hon blir första kvinnan på posten och efterträder Richard Smith som slutade i somras...

MEDICINSK KOMMENTAR

En bra doktor kan knappast kvalitetsmätas 537
Vilka mått skall användas för att definiera en bra doktor? Frågan utmanar ambitiösa räknenissar i sjukvårdens kvalitetsarbete. Hittills har den gode doktorn varit en svårfångad figur. Vissa kvalitetsvariabler är relativt enkla, tex operationsresultat... / Göran Nilsson

NYA RÖN

Måste MRSA-patienter på IVA isoleras? 543
MRSA(meticillinresistenta Staphylococcus aureus)-spridning på två intensivvårdsavdelningar i London har studerats i en prospektiv studie. I en första och sista fas om vardera tre månader isolerades patienter med känd eller nyupptäckt MRSA på isoleringsrum enligt gängse principer... / Hans Blomqvist
Koncentrerad esofaguskirurgi gav bättre resultat 543
Branagan och Davies beskrev nyligen i British Journal of Surgery de resultatförbättringar som uppmättes sedan kirurgin för esofaguscancer i deras sjukvårdsdistrikt koncentrerats till ett enda sjukhus... / Ingemar Ihse
Pengar och materialism vanligt tema när läkare porträtteras på film 544
Pengar och ett materialistiskt liv är ett återkommande tema när läkaren porträtteras på film. I filmens värld är pengar drivkraften när det gäller att utbilda sig till läkare, och omgivningen förväntar sig en viss standard i doktorns hem... / Karin Isak
Rökning: ökad risk för typ2-diabetes – minskad risk för autoimmun diabetes 544
Epidemiologiska undersökningar under senare år har visat att rökning är associerad med en måttlig men klart ökad risk för typ2-diabetes. Detta samband betingas sannolikt av nikotin... / Valdemar Grill

KLINIK OCH VETENSKAP

Ny strategi vid typ 2-diabetes prövas i kliniska studier 545
Glukagonlik peptid 1 (GLP-1) påverkar sjukdomens grundorsaker
Under flera år har preklinisk, experimentell och klinisk forskning studerat en ny typ av farmakologisk behandling av typ 2-diabetes. Denna behandling bygger på tarmhormonet glukagonlik peptid 1 (GLP-1) och dess potenta effekter, vilka sammantagna sänker blodsockret...
/ Bo Ahrén WITH ENGLISH SUMMARY

Målsökning – nytt sätt att identifiera hittills okända tumörmarkörer i blodkärl 551
Angiogenes betyder nybildning av kärl. Det sker fysiologiskt i kroppen, dels när själva kärlträdet blir till hos embryot (vaskulogenes), dels då kroppen behöver nya kärl, tex vid tillväxt, sårläkning och menstruation [1]... / Emelie Wallin WITH ENGLISH SUMMARY

Fosterskada allt vanligare orsak till abort efter 18:e veckan 557
Andelen sena aborter har dock minskat, visar översikt
Enligt Abortlagen (1974:595 och 1995:600) är det kvinnan själv som bestämmer om hon önskar avbryta graviditeten före utgången av 18:e graviditetsveckan (18 veckor+0 dagar)...
/ Marc Bygdeman
Plötslig hjärtdöd hos idrottare beror oftast på odiagnostiserad hjärtsjukdom 560
Kardiell screening av unga idrottare diskuteras
Plötslig hjärtdöd (SCD, sudden cardiac death) i samband med idrott är mycket ovanligt, men varje enskilt fall är en tragedi och ägnas stor massmedial uppmärksamhet [1-3]...
/ Mats Börjesson WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICINENS ABC

Anestesi vid ärftlig perifer muskelsjukdom 566
Anestesiologens metoder är inriktade på att modulera medvetande och muskelfunktioner med bla farmaka så att patienten kan opereras. Sjukdomar i nervsystem och muskulatur kan medföra att vanliga rutiner behöver modifieras eller omprövas helt... / Gunilla Islander,

PATIENTSÄKERHET

Kirurg valde en lägre vårdnivå i stället för en högre – varnas 564
Den brännskadade patienten löpte mycket stor risk att dö. Kirurgen borde därför ha sett till att hon omedelbart togs om hand på en högre vårdnivå – ett sjukhus med resurser för behandling av svåra brännskador. I stället skickade han henne till en lägre vårdnivå – en sjukstuga. Han varnas...
Borde sökt orsaken till synnedsättningen 565
Ögonläkaren borde ha insett att patientens besvär inte orsakades av grumlingar och sökt efter orsaken till synnedsättningen, anser Ansvarsnämnden...
En patient fick för hög medicindos – en annan för låg 565
Två läkare fälls sedan de till var sin patient ordinerat för hög respektive för låg medicindos...

DEBATT OCH BREV

Pfizer uppmanas svara på kritik och delta i det offentliga samtalet 574
Har inte världens största läkemedelsföretag en skyldighet att delta i ett offentligt samtal om de produkter företaget saluför? Produkter som berör 10000-tals till 100 000-tals människor... / Bengt Järhult
Långsiktig påverkan på hjärt–kärlsjukdomarna kräver brett folkhälsoarbete 576
Vill vi ha en långsiktig påverkan på hjärt–kärlsjukdomar krävs ett brett folkhälsoarbete som tar upp en rad bestämningsfaktorer, såsom kost, fysisk aktivitet, arbetsmiljöer och rökning, och som tar hänsyn till sociala bakgrundsfaktorer...
Intensivvården måste vara väl representerad i rådet för organdonation 579
För att öka tillgången på organ för transplantation har riksdagen beslutat inrätta ett nationellt råd för organdonation. Detta är bra, men rådets uppgifter bör kompletteras. Utbildningen för läkare och sjuksköterskor i frågor som rör organdonation bör stärkas... / Peter Desatnik

KORRESPONDENS

Utvecklingen av betablockerare vid kronisk hjärtsvikt visar vikten av att tillämpa evidensbaserad medicin 580
Även om dessa resultat kan synas övertygande vill vi hävda att det finns anledning till försiktighet vad gäller så drastiska slutsatser. I dessa sammanhang kan det finnas anledning till att rekapitulera hur dokumentationen utvecklades kring behandling med betablockad vid kronisk... / Karl Swedberg Ida Skoglund
Offentlig hearing om behandlingsalternativ vid psykisk sjukdom kan sprida kunskap 582
Peter Ankarberg vill ha en offentlig granskning av behandlingsalternativen vid affektiv sjukdom och föreslår i Läkartidningen [1] att psykiatrisamordnaren arrangerar en offentlig hearing... / Johan Lundberg
SSRI bör övervägas som orsak till svårförklarliga hypoglykemier 582
Läste med stort intresse artikeln om tillbud av allvarlig hypoglykemi i Läkartidningen 51–52/2004 (sidorna 4204-5), och förvånades över att möjligheten av inverkan av andra farmaka än diabetesläkemedel inte kommenterades... / Sigurd David
Hjärnscreeningen flyttar till nya lokaler 583
»Disclaimer«: Denna text är mycket rå och cynisk. Bör inte läsas av den som inte är familjär med begreppet »ironi«. Sluta i så fall att läsa nu! Medborgare! Har Du någon gång haft ont i huvudet eller nacken? Har Du fått en smäll i skallen? Har Du någon gång känt dig lite... / Mårten Annertz
Vad menar Hanne Kjöller,egentligen? 584
Det gångna årets sista »Inlägg utifrån« i Läkartidningen är en konstig blandning (Hanne Kjöller:»Resursslöseri«, LT 51–52/2004, sidan 4288). Vid sidan om välförtjänt kritik av remisstvånget i Stockholmslandstinget avslöjas en märklig verklighetsbild: »..... / Torbjörg Hagström
Replik:
Min verklighetsbild! 584
Under de sex år mellan 1989 och 1995 som jag jobbade natt som sjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning var det just så min verklighetsbild såg ut. Det, Torbjörg Hagström, är vad jag menar. hanne.kjoller@dn... / Hanne Kjöller
Allt fungerade inte perfekt i Thailand 584
I 1–2/2005 publicerade Läkartidningen en intervju med narkosläkaren Jonas Holst, som arbetar för Socialstyrelsen. Holst kom till katastrofområdet i Phuket nästan 5 dagar efter tsunamin, på kvällen den 30 januari, tillsammans med ett team av sjukvårdspersonal... / Lena Larsson Brundin Patrik Brundin
Jag redovisade mina iakttagelser 584
Kollegorna Brundin har självklart rätt i att mina iakttagelser är begränsade till den tidsperiod jag vistades i Phuket. De svenskar som då hjälptes hem var enligt samstämmiga uppgifter från kollegorna i teamet väl omhändertagna efter de omständigheter som förelåg... / Jonas Holst

NYA BÖCKER

Själsliga aspekter på hjärtsjukdom 586
Clarence Crafoord. Hjärtats oro. 231 sidor. Stockholm: Natur och Kultur; 2004. ISBN 91-27-09903-2. Recensent: Gregor Katz, fd klinikchef BUP Danderyds sjukhus, Stockholm...

INLÄGG UTIFRÅN

Att kunna hjälpa, men inte få 608
Hur går det för Nadina? Förbluffande många kommer ihåg henne – den ögonsjuka bosniska flickan Nadina Imamovic, nu 8 år, som jag de senaste åren ofta försökt tala och skriva om. Varför har jag skrivit? För att jag vet vad ögon är... / Bo Strömstedt