INNEHÅLL NUMMER 48, 2010

REFLEXION

Hippokrates och bloggar 3012
Hippokrates satte agendan för vår syn på integritet och sekretess. Eden i original är gammaldags formulerad, men för att lätta på bördor i vårdens vardag kan en genomläsning vara bra och ge både styrka och färdriktning... / Heidi Stensmyren

LEDARE

Vård på lika villkor 3015
Denna vecka är det dags för medicins­ka riksstämman i Göteborg. Årets tema är jämlik vård, aktuellt ur flera aspekter. »En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen«, står det i hälso- och sjukvårdslagen från 1982...

LT DEBATT

Arbetsmiljön i primärvården:
Välfyllda arbetsdagar som inte räcker till 3016
Arbetsmiljölagstiftningen och skyddsombuden är underutnyttjade möjligheter när det gäller arbetsmiljön i primärvården. Det behövs även en mer övergripande genomgång av hur tiden används i primärvården, skriver Christer Olofsson och Hans Åkesson.
Läkartidningen goes global! 3017
Apropå! En vida spridd publikation ...
Allt fler av våra tidningar och tidskrifter finns ju numera tillgängliga via Internet. Läkartidningen är inget undantag, och LT:s digitala arkiv är välorganiserat och lätt att söka i...

AKTUELLT

Överbelagt – nu är det belagt 3020
Överbeläggningar är vanligt förekommande över i stort sett hela landet. Det visar den pågående nationella tillsynen som Arbetsmiljöverket genomför vid landets sjukhus.
Skarp kritik från Arbetsmiljöverket 3020
Arbetsmiljöverket har under 2010 utfärdat ett 70-tal krav, förelägganden och förbud mot vårdgivare med anledning av överbeläggningar och vårdplatsbrist. Merparten, men inte alla, har utfärdats inom ramen för den nationella tillsynen. Många sjukhus har ännu inte fått meddelande om resultatet av tillsynen...
»Ansvaret måste läggas tillbaka på arbetsgivaren« 3023
Arbetsmiljöverket har tröttnat på att rycka ut som brandkår när huvudskyddsombuden slår larm om överbeläggningar. Med den nationella tillsynen är tanken att förmå arbetsgivarna att prioritera det förebyggande arbetet.
FN kritiskt till Sveriges vård av papperslösa 3025
Sverige kritiseras på nytt för att bryta mot FN:s konvention »rätten till hälsa«. En statlig utredning om papperslösa lämnas i maj. Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, ingår i utredningen som enda representant från vården.
Rättad 2010-12-03.
Årets artikel:
Nödrop vann debattkategorin 3026
Artikelförfattaren, öronläkaren och audiologen Karin Stenfeldt, har fått mycket positiv respons på sitt debattinlägg som vann »Årets artikel« i debattkategorin. Ett inlägg som sätter ord på många läkares erfarenheter.
Årets artikel i Läkartidningen:
Här är alla vinnarna 3026
Presentation av vinnarna och juryn.
Uppdaterad 2010-11-30
Årets artikel:
Volym krävs för hjärttransplantationer 3027
En genomgång av 25 års svenska erfarenheter av hjärttransplantationer knep Läkartidningens pris i kategorin »bästa originalstudie«. Studien är från Göteborg, där två av tre av de hjärtbyten som gjorts i Sverige utförts.
Ny teknik ska öka tryggheten för äldre 3028
Låg IT-vana behöver inte vara något hinder för att ny teknik ska öka tryggheten för äldre. Det visar ett projekt i Norrbotten, där en grupp pensionärer fått använda en smartphone med inbyggt trygghetslarm och för kommunikation med sin familjeläkare
Ökat privat ägande och bättre tillgänglighet efter vårdvalet 3028
223 nya vårdmottagningar har öppnats sedan vårdvalet infördes i primärvården. Det är dock osäkert om valmöjligheten utnyttjas.

MEDICINSK KOMMENTAR

Svensk aortakirurgi är evidensbaserad 3030
Både öppen och endovaskulär teknik försvarar sin plats
Elektiv kirurgi vid bukaortaaneurysm kan göras med antingen öppen eller endovaskulär operationsteknik. En modern kärlkirurgisk enhet bör tillhandahålla båda metoderna för att kunna ge varje enskild patient den bästa behandlingen.

NYA RÖN

Effekten av implanterbar defibrillator inte säkerställd för äldre patienter 3032
Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) verkar inte förbättra överlevnaden hos patienter över 60 år med allvarlig vänsterkammardysfunktion. Det visar en metaanalys publicerad i Annals of Internal Medicine. Patienter över 60 år är den grupp som vanligtvis kommer i fråga för ICD-behandling.
Jättesatsning på vad som skiljer människor genetiskt 3032
Inom »1000 Genomes-project« har man ställt sig frågan vilka delar av arvsmassan som skiljer sig mellan olika människor. Än så länge har man identifierat 15 miljoner särskiljande enbaspolymorfier. I en studie publicerad i Nature beskriver man var de finns och vilka varianter som finns.
Koncentration av rektalcancerkirurgi får stöd 3033
En studie från akutsjukhus i England har undersökt betydelsen av kirurgens operationsvolym och sjukhusstorlek. Slutsatsen är att det finns goda skäl för minimivolymer inom cancerkirurgi och koncentration av rektalcancerkirurgi till större enheter.
Enkelt blodprov avslöjar biverkningar av aciklovir 3033
Avhandling
Med ett enkelt blodprov kan biverkningar vid behandling med virusläkemedlet aciklovir diagnostiseras, enligt resultat presenterade i en avhandling från Karolinska institutet. Herpesläkemedlet aciklovir och dess prekursor valaciklovir anses ha få och lindriga biverkningar...
Mun- och tarmflorans bakterier återfinns i aterosklerotiska plack 3034
Autoreferat
Bakterier som tar sig från munnen och tarmen till aterosklerotiska plack kan bidra till ökad inflammation i placket och därmed till plackruptur och klinisk sjukdom. Det visar en studie där man kartlagt bakterie-DNA från munhåla, feces och plack.
Central roll för tumörsuppressorn p63 i skyddet mot metastaser 3034
Den välkända tumörsuppressorn p53 upptäcktes i slutet av 1970-talet och utgör sedan länge obligatorisk kunskap i medicinska grundutbildningar. Sup­pres­­sorn och dess gen p63 är däremot inte lika kända...

KLINIK OCH VETENSKAP

Avhållsamhet från alkohol ger viktminskning hos överviktiga 3036
I den första studien där alkoholavhållsamhet har använts i viktminskningssyfte randomiserades 41 personer till råd om antingen alkoholavhållsamhet eller konventionell kalorireducerad kost; 38 personer fullföljde studien under 6 månader. Viktreduktionen var signifikant i båda grupperna. WITH ENGLISH SUMMARY

Fler allvarliga barninfektioner skulle kunna förebyggas med vaccin 3040
Rotavirus, influensa och vattkoppor orsakar tusentals sjukhusinläggningar
Rotavirusinfektion, influensa och vattkoppor orsakar sjukhusvård av flera tusen barn varje år. Det visar en studie från Stockholm. Det går att vaccinera mot dessa sjukdomar.
WITH ENGLISH SUMMARY

Aorta­aneurysm rutinbehandlas endovaskulärt trots bristfällig evidens 3045
Svag grund för att endovaskulär teknik är bättre än öppen
I Sverige behandlas hälften av patienterna med bukaortaaneurysm med endovaskulär teknik. Randomiserade studier ger varken kliniskt eller hälsoekonomiskt stöd för denna policy. Svenska resultat med öppen kirurgisk teknik hävdar sig väl i internationell konkurrens.
Den åldrande befolkningen 3048
Fortsatt ökning av medellivslängden ­kontroversiell och spännande fråga
Data tyder på att befolkningen i Sverige och många andra länder kan se fram både mot längre liv och längre friska liv med färre funktionsnedsättningar än tidigare.
WITH ENGLISH SUMMARY

Telomerer, åldrande och livsstil – forskning med motstridiga fynd 3053
Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2009 utdelades till forskning inom telomerbiologi, vilket påtagligt ökat intresset för detta expanderande vetenskapliga område. Alla celler genomgår celldelning, varvid DNA-molekylen förkortas... WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Handinfektioner 3056
»Små sår« i handen ska inte underskattas, och antibiotika ska inte ges av slentrian, det kan ge onödiga besvär och men för patienten. Det är viktigt att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling. Artikeln ger råd om när operation är nödvändig och när antibiotikabehandling är tillräcklig.
Valproat gav bra effekt mot aggressivitet vid Huntingtons sjukdom 3060
Endast två fall beskrivna tidigare
Huntingtons sjukdom är en autosomalt dominant, progressiv, neurodegenerativ sjukdom. Den yttrar sig i motoriska störningar, kognitiv påverkan och psykiska symtom. Prevalensen är ca 6–12/100 000 invånare i Sverige...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Ekonomer i teamen när Västra Götaland satsar på patientsäkerhet 3062
Ekonomen Emil Bexbo tycker att man ska ha med någon form av ekonomisk beräkning på alla insatser för ökad patientsäkerhet och kvalitetsförbättringar i vården. Och naturligtvis också räkna på vilka kostnader som minskar. Men han betonar att pengarna endast är en dimension av ett resultat...

DEBATT OCH BREV

Fyra frågor till Läkarförbundets blivande ordförande 3066
Debatten inför valet av ordförande i ­Läkarförbundet pågår. Catarina Canivet, Saskia Bengtsson och Peter Olsson undrar hur ­kandidaterna ställer sig till fyra olika frågor, som alla har samband med ­läkares arbetsmiljö.
Marie Wedin:
Vi ska tydligt stå på medlemmarnas sida 3067
Hur vill du agera i förhållande till Försäkringskassans nya riktlinjer för sjukskrivning? Svar: Revideringen av blanketten för medicinskt underlag gjordes under stark tidspress, vilket Läkarförbundet kritiserat...
Heidi Stensmyren:
Vi måste prioritera rent fackliga frågor 3067
Hur vill du agera i förhållande till Försäkringskassans nya riktlinjer för sjukskrivning? Svar: Hanteringen av sjukskrivningar inverkar på läkares arbetsmiljö, och det finns en del att förbättra...
Att förebygga sjukdom – en ledarskapsfråga 3070
Två frågor till förbundets blivande ordförande
På vilket sätt vill de två kandidaterna till ordförande­posten vässa förbundets ­insatser och sjukdomsförebyggande profil kommande mandatperiod? frågar Sven Andréasson et al.
Fransk läkarlegitimation 3072
I en ledare i Läkartidningen för några år sedan skrev förbundets ordförande att det uppnåtts framgångar i EU-samarbetet så att det skulle bli lättare för läkare i ett EU-land att få auktorisation i ett annat land [1]...
Ja, det är svårt att värdera sena besvär ­efter distorsion av halsryggen! Men … 3073
Konsensus för bedömning av samband mellan distorsion av halsrygg och lång­variga besvär saknas. Författarna menar att den checklista som tagits fram inte har tillräckligt vetenskapligt underlag...
Visst måste Glenn Gould haft ett autismspektrumtillstånd 3074
Man behöver sannerligen inte vara intresserad av neuropsykiatri för att uppskatta Lars Sjöstrands eminenta artikel om pianovirtuosen Glenn Gould som flydde sin publik. Men jag kan ändå tycka att en förståelse för autismspektrum kryddar upplevelsen av läsningen.

KULTUR

Sjukdom hotade ständigt Ivar Lo-Johanssons frihet 3075
Ivar Lo-Johansson, en av Sveriges största arbetarförfattare, besegrade många sjukdomar under sin livstid. Sjuk i tuberkulos under sina tidiga levnadsår, »dödsmärkt« i kropp och själ efter en vistelse bland utblottade och smittad av tillfällig könssjukdom, kom han att betrakta sjukdomar och sjukhusvistelser som ett ständigt närvarande hot mot friheten.

RECENSIONER

Klokt om skolhälsovårdens viktiga uppdrag 3078
Skolhälsovård – introduktion och praktisk vägledning
Författare: Olle Hillman
Nya infektioner på inmarsch 3078
Recension
Pandemi
Myterna, fakta, hoten
Författare: Björn Olsen

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkartidningen på medicinska riksstämman 2010
Vi rapporterar löpande från medicinska riksstämman den 1-3 december här på Lakartidningen.se.
Följ oss också på bloggen Riksstämman 2010!