INNEHÅLL NUMMER 49, 2010

REFLEXION

Läkekonst i en säkrare vård 3104
Medicinska riksstämmans tema nästa år är »Läkekonst i en säkrare vård«. Stämman är ett bra utbildningstillfälle inte minst för kliniskt verksamma läkare. Vardagen erbjuder kanske ett lärande i den kliniska verksamheten, men det behövs nog att man ibland får en sammanhängande tid... / Jan Östergren

LEDARE

Fullmäktige väljer inför framtiden 3107
Denna vecka äger årets fullmäktigemöte rum. Det är nu Läkarförbundets politik ska formas och fastslås för de närmaste tre åren. Flera frågor har ett tydligt framtidsperspektiv. Byte på ordförandeposten har som vanligt fått medial uppmärksamhet... / Heidi Stensmyren

LT DEBATT

Jag kommer att tala för hela Läkarförbundet 3108
Marie Wedins programförklaring:

Vi måste ta tag i arbetsmiljöfrågorna för vår egen och för patientsäkerhetens skull. Det är dags att gå från ord till handling! skriver Marie Wedin bland annat.
Jag vill förnya Läkarförbundet 3109
Heidi Stensmyrens programförklaring:

Jag vill att vi själva sätter agendan för vad som är en rimlig arbetsbelastning. Och jag vill driva frågan om att utnyttja vår kompetens rätt, skriver Heidi Stensmyren bland annat.

AKTUELLT

Planering för patientens hemgång börjar direkt 3110
Överbeläggningar

MAVA i Linköping är enligt Arbetsmiljöverket ett föredöme när det gäller att ta itu med problemet med överbeläggningar.
Regeringen värnar specialiteten allmänmedicin 3112
Regeringen värnar Sveriges rätt att skilja mellan specialister i allmänmedicin och Europaläkare.
Uppdaterad 2010-12-02.
Vården kan göra mer för att minska ojämlikheten 3113
Riksstämman 2010:

Temat för den medicinska riksstämman i Göteborg förra veckan var »Jämlik vård ger bättre hälsa«. Även om sociala olikheter i hälsa i huvudsak bottnar i faktorer som ligger utanför hälso- och sjukvården, tryckte många på att vården kan bidra mer till att utjämna dem.
Frustrerad profession krävde besked om IT 3114
Riksstämman 2010:

– Det slår mig varje dag att det är väldigt mycket tid jag ägnar framför datorn, och att det är tid som tas från patientkontakt.
Så lät det när Mattias Lundquist, läkare på kirurgkliniken, Kungälvs sjukhus, inledde en hearing om IT i vården på den medicinska riksstämman.
»Sociala medier bra för vården« 3115
Sociala medier är här för att stanna. De är bra för sjukvården. De är billiga. Alla kan delta. Det är inte svårt. Men tänk på hur ni gör det. Det är några budskap från statsvetaren Lee Aase, chef för Center for Social Media vid Mayo Clinic, Minnesota, USA.
De fick dela på visslarpris 3115
Riksstämman 2010

Sjukhusläkarföreningens pris till personer som stått upp för yttrandefriheten i vården till gagn för patienterna delades ut på torsdagen under riksstämman.
Regeringens missbruksutredare: Låt landstingen ansvara för beroendevården 3116
Riksstämman 2010

Dagens situation med delat och otydligt ansvar går ut över individen. Det säger regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson, som i vår väntas föreslå att all behandling av missbruk och beroende ska samordnas hos landstingen.
Stämman krymper 3116
Den medicinska riksstämman arrangerades i år för första gången i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, som har 76 000 medlemmar. Ändå sjönk besökstalet.
Han fick nya priset »Årets handledare« 3117
Riksstämman 2010

Jakob Johansson, överläkare vid anestesikliniken på Akademiska sjukhuset och studierektor för läkarprogrammet vid Uppsala universitet, är »Årets handledare 2010«.
Central finansiering skulle förbättra behandlingen av sällsynta sjukdomar 3118
Riksstämman 2010

Finns det orättvisor i diagnostiken och vården av barn med sällsynta diagnoser? Svaret är »ja!«. Åtminstone om man får tro deltagarna i symposiet med samma namn.
Snacka går ju – hur ser det ut med jämställdheten? 3118
Manligt läkarideal, könsbaserade specialitetsval och enkönad dominans i övriga vårdkategorier hindrar jämställda arbetsplatser.
Jämställdhet vård - en infekterad fråga? 3118
Studier med kön som variabel ger en vink om hur man skapar en mer rättvis vård. Enligt ny forskning kan det vara kvinnors skyddande östrogen som förklarar mäns högre frekvens av sorkfeber.
Tillgången till ADHD-behandling ojämnt fördelad 3118
Riksstämman 2010

ADHD har blivit en etablerad diagnos inom vuxenpsykiatrin. Men tillgången till behandling är ojämnt fördelad, och på många håll i landet är väntetiderna långa.
Ljumskbråck hos kvinnor är ofta femoralbråck 3118
Riksstämman 2010

– Det är svårt att palpera fram vilket slags bråck det är frågan om, men man ska operera kvinnor utifrån antagandet att det rör sig om femoralbråck.
Största vinsten med träning ses bland gamla 3118
Riksstämman 2010

Även en äldre människa har möjlighet att träna upp sin muskelstyrka. Effekten kan till och med vara större för en gammal människa än för en ung.
Astma- och allergivård lever inte upp till riktlinjer 3118
Riksstämman 2010

Bara 3 av 8 vårdcentraler på Gotland uppfyller de kriterier som SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, satt upp för en astma/KOL-mottagning.
Få valde vård i andra landsting 3118
Riksstämman 2010

Bara 1 procent av de patienter som opererades för katarakt i Sverige under åren 2005–2008 valde aktivt att opereras utanför hemlandstinget.
»Messa pinan« 3118
Riksstämman 2010

Att förstå de symtom som en patient söker för är viktigt men kan också vara svårt. På Astrid Lindgrens barnsjukhus tar man hjälp av teknik som är välbekant och tillgänglig för i stort sett alla barn och ungdomar. Med mobiltelefonen meddelar de sin smärta.
Intresseförening kan läggas ner 3118
Riksstämman 2010

ILIS, intresseföreningen för internationella läkare i Sverige, avvecklas. Läkarförbundet bildar en arbetsgrupp kring utländska läkare. Fokus för denna är rekrytering.
Kognitiva symtom vid många olika sjukdomar 3118
Riksstämman 2010

Kognitiva symtom förekommer vid en rad allvarliga och vanligt förekommande sjukdomar. Men sjukvården missar ofta att leta efter dem.
Hepatit B vanligare i områden utan sprutbyte 3118
Riksstämman 2010

Förekomsten av akut hepatit B-infektion i Region Skåne är högre i områden utan sprutbytesverksamhet än i områden där sprutbyte erbjuds.
Brist på PET-centra ger sämre cancervård 3118
Riksstämman 2010

I USA finns det omkring tvåtusen PET-skannrar. I Sverige finns det nio. Det är för få, säger svenska experter och pekar på ett större behov inom bland annat cancersjukvården.
Gör typ 2-diabetiker delaktiga i sin egen vård! 3118
Riksstämman 2010
Uppmaningen kom från Eva Lagging, från Storstockholms diabetesförening, på en presskonferens under den medicinska riksstämman i Göteborg.
Vården kan göra mer för att minska ojämlikheten 3118
Riksstämman 2010
Sociala olikheter i hälsa bottnar i huvudsak i faktorer som ligger utanför hälso- och sjukvården. Men det finns bra exempel på att vården kan bidra till att utjämna dem.
DO stämmer landsting för diskriminering 3118
Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen, DO, landstinget i Värmland. Ärendet gäller en läkare vid Centralsjukhuset i Karlstad, som DO anser diskriminerat en patient med invandrarbakgrund.
Läkare och patient prioriterar olika 3118
Riksstämman 2010
Prioriteringsprinciperna fungerar i primärvård, även om patienterna har en annan syn på vårdbehov än personalen.
»Vetenskapen måste kompletteras med verklighet« 3118
Riksstämman 2010
– Om inte jag fattar beslutet själv, utan använder mig av vårdprogram, checklistor och flödesscheman, vem har då ansvaret?
Goda beslut lika viktigt som bra behandling 3118
Riksstämman 2010
– Vi är inga logikautomater!
Det sa Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet, vid ett symposium om beslutsfattande i vården. Och han preciserade sig:
– Vi är enögda, närsynta och lider av allvarligt brytningsfel.
Döendet är orättvist 3118
Riksstämman 2010
Vården i livets slut skiljer sig både geografiskt och beroende på diagnos, enligt Svenska palliativregistret.
»Större risk att drabbas av harpest än av klamydia« 3118
Rikstämman 2010
I tre glest befolkade kommuner i Dalarna är insjuknandefrekvensen i harpest högst i hela världen. Nu hoppas forskare kunna förutse utbrotten.
Ojämlikheterna i hälsa består 3118
Riksstämman 2010
I välfärdsstaternas barndom minskade först skillnaderna i hälsa mellan låg- och högutbildade för att under senare decennier ha ökat igen. Det konstaterade professor Johan P Mackenbach, Nederländerna, som talade på allmänna mötet under onsdagsförmiddagen.
Riksstämman 2010 – alla artiklar! 3118
Samlade artiklar från Svenska Läkaresällskapets medicinska riksstämma 2010.

MEDICINSK KOMMENTAR

Insulinpump med glukossensor vid typ 1-diabetes fungerar bra 3120
Men ännu en bit kvar till den konstgjorda bukspottkörteln
Behandling med insulinpump med integrerad glukossensor vid typ 1-diabetes har i en nyligen publicerad studie visats ge 0,6 procentenheter lägre HbA1c jämfört med en kontrollgrupp.

NYA RÖN

Vätsketerapi under kirurgi kan styras med pulsoximetri 3122
Ett enkelt sätt att ge målstyrd vätsketerapi är med ledning av pulsoximetri, enligt en studie av belgiska anestesiologer. Metoden undersöktes vid bukoperation och jämfördes med den mer komplicerade styrningen av vätska via artärtryck och centralt ventryck.
Måttligt ökad risk för gravida kvinnor med IBD 3122
Två nya studier reviderar bilden av att kvinnor med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) löper ökade risker vid graviditet. I studierna, som bygger på en kohort svenska och danska förstföderskor, ser man en måttligt ökad risk för prematuritet och en tvåfaldig ökning av risken för kejsarsnitt.
Hormonbehandling vid prostatacancer ger viss ökning av risken för hjärtsjukdom 3123
Autoreferat
Hormonbehandling ska ges på rätt indikation. Den tumörbromsande effekten ska sättas i relation till risken för en måttligt ökad risk för hjärtsjukdom. Det visar data från en samkörning av Nationella prostatacancerregistret och flera sjukdomsregister.
Alkohol farligaste drogen 3123
Alkohol är en farligare drog än både heroin och kokain. Det hävdar brittiska forskare, som presenterar sina rön i Lancet. Farligheten hos 19 olika droger har graderats utifrån 16 olika parametrar...
Risker med kortvarig opiatsubstitution 3124
Behandling med opiatsubstitution kan minska dödligheten bland missbrukare om behandlingen varar i åtminstone tolv månader. Men behandlingen är också förknippad med risk för död, särskilt i början och slutet av behandlingen och om behandlingstiden är för kort.
Högt CRP och lågt albumin varnar för ökad dödlighet vid PEG-operation 3124
Autoreferat
Man bör avvakta med att anlägga perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) när patienten har kombinationen högt CRP och lågt albumin, som är en riskindikator för död. Det visar en studie från Karolinska institutet.

KLINIK OCH VETENSKAP

Läkarintyg om bedömning av arbetsförmåga klarar inte alltid rättslig prövning 3125
Svårt för läkaren att förstå juridik – och för juristen att förstå medicin
Läkaren kan ha svårt att förstå juridik – och juristen att förstå medicin. Dessutom har varken läkare eller domstolsjurister någon specifik kunskap om den arbetsmarknad som arbetsförmågan ska bedömas emot. Detta enligt en studie av sjukförsäkringens arbetsförmågebegrepp där medicinska intyg i förvaltningsdomstol har granskats.
Goda möjligheter att rekonstruera greppfunktionen vid tetraplegi 3128
Vårdinsatser i ett livslångt patientperspektiv efter halsryggmärgsskada
Alla patienter med halsryggmärgsskada och tetraplegi bör ges möjlighet till handfunktionsförbättrande rekonstruktion. Sådan rekonstruktion förbättrar patienternas förmåga att utföra dagliga aktiviteter och kan minska behovet av assistans. I Sverige utförs dessa operationer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och man tar emot remisser från hela landet.
Nödvändigt förstå sammanhanget när evidens ska tillämpas i vården 3134
Många patienter får inte den vård de skulle ha mest nytta av. Det finns ett alltför stort glapp mellan det vi vet och det vi gör. Viktiga kunskaper och insatser kommer inte konsekvent patienter till godo [1-3], eller så går det för långsamt [4], vilket medför onödigt lidande och...
Skattning av njurfunktion – oklart vad som är bästa metod 3138
Bakgrund till SBU:s granskning av endogena markörer

Svensk förening för klinisk kemi har i samarbete med representanter för Svensk förening för njurmedicin och andra specialiteter tagit fram dokumentet »Konsensus om GFR estimering och Cystatin C plats i njurdiagnostiken 2008«, som har sammanfattats i Läkartidningen [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Nyfödds stortår kan avslöja allvarlig diagnos 3141
Fibrodysplasia ossificans progressiva kan ge svår invalidisering

Fibrodysplasia ossificans progressiva är en sällsynt men lättdiagnostiserad genetisk sjukdom, som ofta missas med förödande konsekvenser. Hallux valgus-liknande stortår på ett nyfött barn talar starkt för sjukdomen.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Läkemedelsbehandling av äldre kräver särskild kunskap och omsorg 3144
För läkare som sätter in eller byter ut läkemedel till äldre patienter är det viktigt att känna till den åldrande männi­skans biologi med avseende på ökade risker med läkemedelsbehandling. Det skriver Socialstyrelsen sedan en kvinna dött efter oupptäckt gastrointestinal blödning. (Soc 6734/2010)
Bra om läkare bedömer även ytliga handskador 3144
En 6-årig flicka skar sig i lillfingret och fick hjälp av en sjuksköterska på vårdcentralen. Eftersom såret bedömdes som ytligt tejpades det och flickan skickades hem...
Elektronisk läkemedelsmodul utan logik 3144
Socialstyrelsen har under senaste året fått in flera anmälningar som rör brister kopplade till journalsystemet SYSteam Cross’ läkemedelsmodul.

DEBATT OCH BREV

Ändra inte blodtrycksgränsen vid diabetes! 3146
De refererade arbetena snarare stöder än förkastar de blodtrycksmål vi har i dag. Det skriver Staffan Björck i polemik mot en medicinsk kommentar i Läkartidningen nyligen som förordade omprövning av blodtrycksmålet vid diabetes typ 2.
Svensk förening för diabetologi:
Ingen anledning ändra aktuell rekommendation 3147
Styrelsen för Svensk förening för diabetologi har med intresse tagit del av diskussionen avseende blodtrycksgränser för patienter med ­diabetes och finner i nuläget ingen anledning att ändra ­Socialstyrelsens aktuella ­rekommendationer...
Dexametason ska ges vid meningit hos barn och vuxna 3148
Dexametason bör ges till vuxna och till barn från 3 månaders ålder vid verifierad eller misstänkt bakteriell meningit. Licenspreparatet dexametason bör finnas på alla sjukhus. Det är oklart om betametason kan ersätta dexametason, och rekommenderad dos är enbart en gissning...
Underanvändning av cancerläkemedel – ett exempel 3150
I Läkartidningen 40/2010 skriver Jonas Bergh och Nils Wilking om underanvändning av cancerläkemedel i Sverige [1]...
Mer data om indikationen behövs 3150
Replik från svenska melanomstudiegruppen:
Debatten om användningen av s k nya, dyra läkemedel, och framför allt förekommande regionala skillnader, är mycket viktig. Den hakar
Stressnivån hos amerikanska och svenska studenter – några lärdomar 3151
Såväl Läkarförbundet som Medicine studerandes förbund bör uppmärksamma stressproblematiken och arbeta aktivt för en god lärandemiljö som främjar professionell ­utveckling och mognad hos läkarstudenter, anser Lisbeth Slunga Järvholm med flera.
Är regeringen och Läkarförbundet ense om att förtränga dem med funktionshinder? 3152
Ledaren i Läkartidningen 45/2010 handlar om läkare i äldrevården. Eva Nilsson Bågenholm anser att det finns en otydlig ansvarsfördelning mellan landsting och kommun, att de strukturella hindren för en högkvalitativ äldrevård måste undanröjas och att det föreligger stora brister...
Vi fokuserar på de äldres vård – av goda skäl 3152
Replik:
Läkarförbundet har under 2000-talet tagit fram några olika sjukvårdspolitiska programmet. Det senaste i raden är det som handlar om en god äldrevård. För fyra år sedan tog vi fram ett program om Närsjukvård, vilket också omfattar funktionshindrade...

KULTUR

Nyttigt med Kierkegaard inom den palliativa vården? 3153
När människan i sista etappen av sin levnad kommer till insikt om avsaknaden av mening med livet är det dags att ta det stora språnget ut i det okända och irrationella, menar 1800-talstänkaren Søren Kierkegaard. Hur kan hans tankar tillämpas i dag inom den moderna palliativa sjukvården?
En något högre visa 3156
Detta är några reflexioner över läkaryrkets risker, möjligheter och glädjekällor. Stycket är skrivet strax efter murens fall, när man upptäckte hur illa det stod till med skogarna i Östeuropa...
Kärlek och hat till engelskan i svensk terminologi 3158
Efter andra världskriget blev de engels­ka uttrycken the cold war och the iron curtain allmänt kända. På svenska sade man kalla kriget och järnridån. Senare kom self-service stores, som blev butiker med självbetjäning. Brainwashing översattes med hjärntvätt...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium mm 3172

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3174

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarprotest mot skånsk sjukhusfusion 3104
13–14 december tar Region Skåne ett nytt formellt beslut om att bilda Skånes universitetssjukhus. Läkarföreningarna i Skåne är starkt kritiska till hur fusionen gått till. Regionstyrelsen ger regiondirektör Sören Olofsson bakläxa.
Huvudduk het dansk vårdfråga 3104
Danska patienter kan vägra behandling från vårdpersonal, bland annat läkare, som bär någon form av huvudduk.
Lättare spara vävnadsprov med nytt förslag 3104
Enligt ett utredningsförslag till ny biobankslag ska det inte längre krävas uttryckligt samtycke för att samla in och bevara vävnadsprover för patientens vård och behandling.