INNEHÅLL NUMMER 50, 2010

REFLEXION

Nyttiggörande av forskningsresultat 3180
För att forskningen ska få ett praktiskt värde måste dess resultat kommuniceras och implementeras. Många forskare anser inte att nyttiggörande tillhör de primära uppgifterna...

LEDARE

Utred forskning utan samtycke 3183
I Läkarförbundets stadgar anges som en av förbundets huvuduppgifter att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. En betydelsefull del i detta är att arbeta för goda möjligheter att bedriva medicinsk forskning...

LT DEBATT

Försäkringskasseutlöst stupor vid Aspergers syndrom 3184
De strängare reglerna för sjukersättning drabbar psykiatrins patienter hårt. Artikelförfattarna illustrerar detta med ett fall från den kliniska verkligheten. De fäster samtidigt läsarnas uppmärksamhet på att individer med neuropsykiatriska handikapp kan gå in i allvarliga stuporösa tillstånd vid stress.
Intensivvårdad patient uppmanas inställa sig för arbetsprövning 3185
Apropå! Sjukskrivningar
Nyligen påpekade en kollega det orimliga i att man som behandlande läkare inte längre kan förutsätta att en patient blir sjukskriven, och den negativa effekt detta kan innebära för behandling och patient–läkarrelation...

AKTUELLT

Marie Wedin vann med knapp marginal 3186
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Marie Wedin valdes fredagen den 10 december till ny ordförande för Läkarförbundet med 75 röster mot Heidi Stensmyrens 66 röster.
Uppdaterad 2010-12-13
Vill skapa ett bättre arbetsklimat i CS 3187
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

– Det är väldigt skönt att den här saken är avgjord så att man kan gå vidare med ordförandejobbet, sa Marie Wedin till Läkartidningen när valet var klart.
Ove Andersson ny andre vice ordförande 3187
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Med bara fyra rösters marginal besegrade Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, i valet av ny andre vice ordförande.
Några frågor till Heidi Stensmyren 3187
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

Heidi Stensmyren valdes till ny förste vice ordförande i Läkarförbundet.
Klimatförändringarna kanske viktigaste frågan 3188
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

Klimatförändringarnas hälsoaspekter är kanske den viktigaste frågan för World Medical Association, enligt Dana W Hanson, till nyligen president för WMA och inbjuden gästtalare vid fullmäktigemötet.
Uppdaterad 2010-12-13
Eva Nilsson Bågenholm önskade lycka till 3188
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

– Jag önskar av hela mitt hjärta att ni lyckas, sa Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets avgående ordförande, i sitt inledningsanförande, där hon tog upp bland annat behovet av att modernisera förbundets organisation.
Uppdaterad 2010-12-09 kl 12.00
Organisationsutredning in i ny fas 3189
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Efter ett år av analysarbete ska en parlamentarisk utredning lämna förslag på hur Läkarförbundet ska organiseras. Känsliga frågor som delföreningsobligatoriet och den framtida mandatfördelningen i fullmäktige väntar på svar.
Öka antalet läkare som är skyddsombud 3190
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Så lyder ett tillägg, under »prioriterad verksamhet«, i verksamhetsplanen som fullmäktige beslutade om efter förslag från Kerstin Ermebrant, Distriktsläkarföreningen, som vid flera tillfällen under mötet återkom till skyddsombudens viktiga roll i det fackliga arbetet...
Arbetet för förenklat sjukintyg igång 3190
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkarförbundet ska verka för en förenklad version av sjukintyget vid korta, standardiserade sjukskrivningar efter till exempel operationer.
Miljardsatsning ska få bort flaskhalsar i vården 3190
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
En miljard kronor per år under tio år. Det vill Läkarförbundet att statsmakterna satsar för att få bort de värs­ta flaskhalsarna inom sjukvården.
Högst 1 500 listade per läkare 3191
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
En familjeläkarverksamhet ska kunna bära sig ekonomiskt med 1 500 listade personer per läkare. Den frågan ska Läkarförbundet nu driva hårdare...
Tredjelandsläkare kan bli medlem direkt 3191
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkare med läkarexamen från land utanför EU/EES som ännu inte fått sina legitimationsvillkor fastställda av Socialstyrelsen ska kunna bli medlemmar i Läkarförbundet.
Läkarförbundet satsar på sociala medier efter nyår 3191
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
– Vi har precis utarbetat en strategi för sociala medier och det kommer att synas efter nyår. Vi kommer att starta i smyg, sa Carina Hansson, Läkarförbundets kommunikationsdirektör.
Uteslutnings­beslut står fast 3191
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

För tredje gången motionerade läkaren Johan Lagerfelt förgäves för att få fullmäktige att riva upp ett fullmäktigebeslut om att utesluta de två läkare som var åtalade för mordet 1984 på Catrine da Costa.
Sylf emot höjd medlemsavgift 3192
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

Medlemsavgiften i Läkarförbundet höjs med 10 kr i månaden för fullbetalande medlemmar. Det beslutade fullmäktige trots protester från yngreläkarna.
Ensamarbete för icke legitimerade ska diskuteras med arbetsgivare 3192
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

Läkarförbundet ska uppmärksamma den stora användningen av icke legitimerade primärjourer och diskutera lösningar med arbetsgivare och Socialstyrelsen för att säkerställa patientsäkerhet, handledning och arbetsmiljö.
Fler vikarier med oklara villkor i Stockholm 3192
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

Stockholms läkarförening larmar i en motion om ett växande antal vikariat med oklara villkor. Arbetsgivaren kringgår LAS genom att varva olika anställningsformer för den enskilde läkaren.
Krav på miljöcertifierade läkemedel 3193
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

För ett par månader sedan läste Uppsalaläkaren Martin Sandelin en debattartikel i Läkartidningen. Han blev upprörd och bestämde sig för att skriva en motion.
Utförsäkrad läkares värde ska tillvaratas 3194
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Hur unika är läkares kompetens och värde? Det blev en debattfråga i utskottet som behandlade en motion från Stockholms läkarförening om utförsäkrade läkare.
Lokalordförande krävs på förklaring om påstått dödsfall 3195
Sjukhusdirektören för Skånes universitetssjukhus, SUS, kräver »korten på bordet« av Lars Nevander, ordförande för Mellersta Skånes läkarförening. Detta efter att denne i tv sagt att det förekommer uppgifter om att sjukhusfusionen i Skåne lett till dödsfall.
Uppdaterad 2010-12-13
Thomas Zilling tillförordnad ordförande för sjukhusläkarna 3195
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

Marie Wedin, nyvald ordförande i Läkarförbundet, avsäger sig sitt ordförandeskap för Sjukhusläkarföreningen med omedelbar verkan, och Thomas Zilling, förste vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen, blir tillförordnad ordförande.
EU och OECD oroas över brist på läkare 3195
Bristen på läkare hotar tillgången till primärvård hotas för hela befolkningsgrupper inom EU, enligt en rapport från EU-kommissionen och OECD.

NOTISER

Rättvisare upphandling 3189
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkarförbundet ska slå vakt om de små enheternas plats i öppenvården och arbeta för ett bättre och mer rättvisande system vid upphandling eller vårdval. Det beslöt fullmäktige med anledning av två motioner, som pekade på att dagens regler gynnar stora, privata vårdbolag på de...
Mer likvärdig tillsyn 3189
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkarförbundet ska verka för likvärdig tillsyn i hela landet och ta upp en diskussion med Socialstyrelsen om hur lokalt tillsyns- och patientsäkerhetsarbete kan bli bättre. På många håll har Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen samordnat sina insatser rörande överbeläggningar...
Vem ska betala vården? 3189
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkarförbundet ska agera för att det snarast tillsätts en parlamentarisk utredning om sjukvårdens framtida finansiering, i enlighet med vad den så kallade Borgkommissionen har föreslagit...
Särläkemedel nationellt ansvar 3189
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Vid en rad allvarliga sjukdomar behöver patienten så kallade särläkemedel: nya mediciner som är effektiva, men också dyra. I dag varierar möjligheten att få dessa mediciner utifrån var patienten bor...
Läkarinflytande över IT-system 3190
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkarförbundet ska verka för att sjukvårdshuvudmannen skapar lokala IT-råd där läkare finns med, och förbundets IT-råd ska också vara företrätt i de organ som tar beslut om IT-system på ett nationellt plan. Förbundet ska också förstärka den egna kompetensen i IT-frågor...
Städningen är viktig! 3190
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Städning är viktigt för att skapa en säker miljö för patienter, vårdtagare, personal och besökare. Det skriver Sjukhusläkarföreningen och Mellersta Skånes läkarförening i sin motion, som ledde till att Läkarförbundet nu ska uppmärksamma problemen med bristande städning inom...
Vårdval och facklig tid 3190
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkarförbundet ska verka för nya former för att finansiera förtroendemännens fackliga verksamhet. Fullmäktige gav sitt stöd åt en kompromiss mellan Stockholms läkarförening, som skrivit motionen, och CS...
Info om LOL 3190
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkarförbundet ska i Läkartidningen informera om hur LOL (lagen om läkarvårdsersättning) tillämpats och hur ersättningsformen använts och används inom landet. Både CS och fullmäktige gav sitt stöd till detta krav från fullmäktiges flitigaste enskilde motionär, Åke Reimer, som är...
Fler prioriterade områden för fackligt aktiva 3191
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Utöver de av Centralstyrelsen föreslagna prioriterade områdena vad gäller förtroendemannaverksamhet beslutade fullmäktige att lyfta upp ytterligare tre punkter som prioriterade: • Att alla fackligt förtroendevalda upplever att de har relevant kunskap för det fackliga uppdraget...
Bättre möjlighet för taxeläkare att arbeta 3191
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkarförbundet ska med stor skyndsamhet verka för att »taxeläkare« har möjlighet att arbeta inom annan offentligt finansierad hälso- och sjukvård, föreslog Åke Reimer i en motion och fick medhåll av såväl CS som fullmäktige...
Ersättning för intyg 3191
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Läkarförbundet ska arbeta för att Försäkringskassan arvoderar de intyg som kassan kräver efter 180 dagars sjukskrivning, i enlighet men en motion från Stockholms läkarförening...
Liten bakläxa 3194
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010
Revisorerna Bernhard Grewin och Ulla Feuk, som nu för femte gången gjort en förtroenderevision där de tittar på hur CS efterlever fullmäktigebeslut, var mycket nöjda med uppföljningen av 2008 års beslut...
»Vårdgarantin leder till felaktiga prioriteringar« 3195
En majoritet av drygt 500 ortopeder svarar i en enkät att de anser att vårdgarantin leder till att svårt sjuka, äldre och kroniskt sjuka patienter får stå tillbaka för yngre, välutbildade och mind­re allvarligt sjuka – tvärtemot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård...
Utvidgad utbytbarhet utreds 3195
Läkemedelsverket ska utreda om fler läkemedel kan omfattas av generiskt utbyte samt om även så kallade biosimilarer ska kunna anses som utbytbara i samband med nyinsättning.

MEDICINSK KOMMENTAR

Krypton – ny, dödlig Internetdrog 3196
Sedan oktober 2009 har nio unga personer dött i Sverige
Med anledning av de senaste dagarnas uppmärksamhet kring Internetdrogen Krypton publicerar vi artikeln från Läkartidningen nr 50/2010 här på nytt.

NYA RÖN

Exosomer har samma nyckelroll i foster- och cancerutvecklingen 3198
Fynden ökar förståelsen av NKG2D-receptor–ligandsystemets och exosomernas funktion och kan bidra till utvecklingen av nya strategier i behandlingen av infertilitet och cancer, skriver Malin Hedlund om sin doktorsavhandling.
DHA bromsar inte alzheimer 3198
Omega-3-fettsyran DHA (dokosahexaensyra) bromsar inte utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det visar en uppmärksammad studie som presenteras i JAMA.
Social välfärd viktigare för folkhälsan än vårdbudgetstorlek 3199
Varje 100 dollar som satsades på social välfärd hade samband med en statistiskt signifikant minskning av dödligheten, enligt artikel i BMJ.
Behandling med god effekt på hyperakusi 3199
Hyperakusi (överkänslighet för ljud) har med stöd av audiometrisk uppföljning av smärttrösklar inte tidigare kunnat beläggas vara behandlingsbar. En svensk prospektiv behandlingsstudie, genomförd åren 2001–2006, visar på stora förbättringsmöjligheter för patientgruppen...
Många dödsfall bland barn i Indien kan förhindras 3200
Av alla barn i världen under 5 år som dör återfinns mer än 20 procent i Indien. Många av dödsfallen hade kunnat förhind­ras, enligt en artikel i Lancet.
Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt 3200
Autoreferat:

En studie av förekomsten av läkemedel i blodbanan hos de 18 922 individer som begått självmord i Sverige 1992–2003 stöder antidepressivas suicidförebyggande effekt, enligt en artikel i Acta Psychiatrica Scandinavica.

KLINIK OCH VETENSKAP

Uppfattningen att »klamydia är en risk för klamydia« har styrkts 3202
Risk för »återsmitta« kartlagd i prospektiv kohortstudie
Data från en prospektiv kohortstudie vid en STI-mottagning för vuxna talar för att »klamydia är en risk för klamydia«. En modell för upprepad klamydiaprovtagning för att minska förekomsten av »återsmitta« föreslås.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kalcitonin­genrelaterad peptid och migrän 3208
Ökad förståelse av patofysiologin kan leda till ny läkemedelsbehandling
Migrän är en utbredd sjukdom som drabbar 12 procent av den vuxna befolkningen i västvärlden och är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män (18 respektive 6 procent) [1]...
Neuromyelitis optica – viktig differential­diagnos till MS 3212
Tidigt insatt behandling avgörande för prognosen
Neuromyelitis optica är en egen diagnostisk entitet skild från multipel skleros och andra inflammatoriska CNS-sjukdomar. Tidigt insatt behandling är avgörande för prognosen.
Dags att införa revision av transfusions­behandling 3216
Lokala transfusionskommittéer bör inrättas i Sverige

Dokumentationen av hur och varför blodkomponenter används måste bli bättre i Sverige. Det kan uppnås genom att man inrättar lokala transfusionskommittéer som reviderar sjukhusens transfusionsbehandling.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Replik till Leijonhufvud och Lynøe:
Finns det en etisk skillnad mellan dödshjälp och sederingsterapi? 3221
Finns det en etisk skillnad mellan dödshjälp och sederingsterapi utan tilförsel av vätska och nutrition månader före förväntad död? Den frågan bör diskuteras öppet, menar artikelförfattarna i polemik mot ett tidigare inlägg om Läkaresällskapets riktlinjer kring palliativ sedering...
Vems värden ska accepteras – den palliativa vårdens eller patientens? 3222
Replik:
Karlsson och Strang framför kritiska synpunkter på vårt debattinlägg »Sederingsterapi som förkortar livet – dråp eller adekvat behandling« (LT 45/2010, sidorna 2772-3). Innan vi bemöter synpunkterna vill vi betona att
Läkarna är fångar i ­byråkratiskt system 3223
Marie Wedin och Sjukhus­läkarföreningen anser i ett ­debattinlägg i Läkartidningen 45/2010 (sidan 2826) att an­talet mottagningsbesök per läkare är ett missvisande och orättvist mått för att bedöma sjukhusläkarnas patientkontakter...
Replik:
Antalet besök inget relevant mått 3224
Monica Renstig undviker i sitt inlägg att beröra kärnpunkten i min text, nämligen att antalet mottagningsbesök per dag inte är ett relevant mått, varken för sjukhusläkarnas patientkontakter eller för effektiviteten i sjukvården...
Slutreplik:
Både betametason och dexametason ska vara tillgängliga i akut pediatrik 3224
Min artikel i LT 49/2010 (sidorna 3148-9) slutar: »…betapred ska användas endast i nödfall, om man inte snabbt får fram dexametason.« Det är bra att Infektionsläkarföreningen i sin ­replik nämner båda alterna­tiven, och jag tror att sjuksköterskorna på akutmottagningarna förmår...
Rutinmässig behandling av bukaortaaneurysm:
Visst ska resultaten från randomiserade studier tillämpas, men … 3225
Min slutsats kvarstår. Det finns inte tillräcklig klinisk eller hälsoekonomisk evidens för att motivera den omfattande användningen av EVAR i stället för OAR vid rutinmässig behandling av bukaortaaneurysm, skriver Fredrik Lundgren...
Replik:
Båda metoderna ­försvarar sin plats 3226
Vi har tidigare publicerat en medicinsk kommentar [1] till Fredrik Lundgrens artikel med titeln: » Aortaaneurysm rutinbehandlas endovaskulärt trots bristfällig evidens. Svag grund för att endovaskulär teknik är bättre än öppen« [2]...
Diskussionen om Multiferon bör fortsätta 3227
I sitt genmäle om adjuvansbehandling av melanom (LT 49/2010, sidan 3150) anför Svenska melanomstudiegruppen (SMSG) att vårt sätt att diskutera användning av Multiferon kan liknas vid Don Quijotes eskapader. Vi hade uppskattat ett mer seriöst anslag i denna debatt...
Slutreplik:
Vad säger Läkemedelsverket? 3227
Örjan Strannegårds synpunkter är sedan tidigare kända av SMSG. Vi tror inte en fortsatt debatt i LT kommer att leda till en ökad samsyn. Däremot skulle vi gärna emotse en kommentar från Läkemedelsverket, antingen direkt till SMSG eller i LT...
Facit av webbpejling:
Läkare kräver bättre rutiner vid sjukskrivning 3228
En namngiven handläggare på Försäkringskassan står högst på läkarnas önskelista. Det visar Läkarförbundets webbpejling om den nya sjukskrivningsprocessen...

KULTUR

Svälten – människans ständiga följeslagare 3229
Svältens spöke har följt människan som en skugga genom seklerna. Politik och diktatorer har orsakat svältkatastrofer med jämna mellanrum och dödsoffren räknats i miljoner. Men om människan kommer till sans i fråga om god vilja, framförhållning och väl fungerande organisation, så räcker jordens resurser till för att föda planetens invånare.
Din politiska motståndare – en euroman kristofob etnosadist? 3234
Kreativ användning av ordböcker kan förse de retoriskt skrupelfria med uttryck för pseudodiagnoser färdiga att etikettera politiska motståndare med. Euroman, kristofob, taxofren och etnomasochist är alla verbala vapen avsedda att patientförklara meningsmotståndaren.

RECENSIONER

Engagerad ledning ger bra patientsäkerhet 3232
Patient safety
Författare: Charles Vincent
Perfekt lärobok och uppslagsbok i ett 3232
Geriatrisk nutrition
Författare: Gerd Faxén Irving, Brita Karlström, Elisabet Rothenberg
Svenska Nobelpris­industrins nedgång och fall 3233
När Sverige sålde Nobelprisindustrin
Författare: Torun Nilsson

RÄTTELSE

Ej Ugarph på bild 3180
Det är inte pristagaren Vincent Ugarph själv som syns på bilden, utan Göran Mossberg.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3248
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3250
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010 – alla artiklar!
Förenklat sjukintyg, flaskhalsmiljard och förbundets organisation var några av punkterna. Men den hetaste frågan var valet av ny ordförande.