INNEHÅLL NUMMER 51, 2010

REFLEXION

Ett förlag på väg 3256
År 2010 var året då Läkartidningen Förlag AB började göra skäl för hela namnet. Det var då som vi på allvar gav oss in på ett fält utanför den ordinarie tidningens...

LEDARE

Önskelista inför 2011 3259
Jag vill tacka för förtroendet att få leda Läkarförbundet de kommande åren. Jag ska göra mitt bästa så att förbundets politik får stort genomslag för patienternas och läkarnas bästa...

LT DEBATT

Läkare – för vem och varför? Eller:
Kan man stråla bort en anmälan? 3260
Först när vi läkare återtagit vår professionella ryggrad kan vi återfå allmänhetens respekt och vår naturliga roll i sjukvårdens ledning och utveckling, skriver Jan-Olof Svärd.
Bör SYSteam Cross krossas? 3261
Apropå! Omöjliga datasystem i vården
Jag delar Läkarförbundets uppfattning, uttryckt på ledarplats att omöjliga, icke kommunicerande ­datasystem utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen inom vården.

AKTUELLT

Redo för nytt uppdrag 3262
Mötena med människor både inom kåren och utanför har varit det roligaste med att vara ordförande i Läkarförbundet, menar Eva Nilsson Bågenholm som nu avgår som förbundets första kvinnliga ordförande.
Vårdrelaterade infektioner ökade under 2010 3264
9,4 procent av alla patienter som vårdades inneliggande på svenska sjukhus hösten 2010 hade en vårdrelaterad infektion, enligt den punktprevalensmätning som Sveriges Kommuner och landsting gör varje halvår.
Uppdaterad 2010-12-20 kl 11.30.
9 300 besökte årets medicinska riksstämma 3264
Trenden med minskande besökssiffror på medicinska riksstämman fortsätter. Mats Bauer, vd för Läkaresällskapet, är ändå tillfreds.
Mät patientsäkerheten och få pengar 3265
Regeringen satsar 2 miljarder på ett morotssystem för att landstingen ska öka patientsäkerheten, bland annat genom minskad antibiotikaförskrivning.
Nationellt substansregister utreds 3265
Regeringen vill inrätta ett nationellt substansregister för läkemedel. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna.
Högsta betyg inte nödvändigt för att bli läkare 3265
Vid den senaste antagningen krävdes för första gången på flera år inte maxpoäng i gymnasiebetyget för att komma in på läkarutbildningen.
Tack, alla referenter! 3267
Vi vill tacka de referenter som under 2010 hjälpt oss med sakkunniga bedömningar.
Alla namnen här! / Heidi Stensmyren

MEDICINSK KOMMENTAR

Finlands sak är vår 3266
Finlandsfödda svenskars ökade sjuklighet ställer krav på sjukvården
Sverige är ett multietniskt land; år 2009 var 14 procent av vår befolkning född utomlands. Räknar vi in andra generationens invandrare, dvs svenskar födda i Sverige men av utlandsfödda föräldrar, kommer vi upp i 19 procent...

NYA RÖN

Sms-tjänst förbättrade följsamhet till HIV-terapi 3268
Genom en sms-tjänst har man lyckats få afrikanska HIV-patienter att följa sin antivirala behandling bättre. Det visar en studie som presenteras i Lancet. I dag behandlas i storleksordningen tre miljoner barn och vuxna i Afrika med antivirala läkemedel...
Återhämtning efter operation alltför ofta suboptimal 3268
Långtidseffekterna av olika kirurgiska ingrepp och vilka faktorer som styr patienternas fysiska och psykiska återhämtning har identifierats i en studie presenterad i British Journal of Surgery.
Läskunnighet förändrar hjärnans funktion 3269
Läsförmåga innebär att hjärnkretsar som ursprungligen använts för annat »återanvänds«, vilket kan leda till att förmågan att uppfatta ansikten minskar, medan andra funktioner tycks förbättras. Det visar en studie i Science.
Svår sepsis ökar risken för kognitiv nedsättning 3269
Patienter som sjukhusvårdas för svår sepsis löper ökad risk att drabbas av kognitiv nedsättning om de överlever. Det visar en studie presenterad i JAMA. Studien baseras på materialet Health and retirement study, ett amerikanskt nationellt representativt material med över...
Färdiglagade måltider gav viktnedgång 3270
I JAMA presenteras en studie av ett tvåårigt viktnedgångsprogram. Den grupp som, förutom råd om kost och motion, fick färdiglagad mat hemskickad minskade 7,2 kilo i vikt jämfört med 2,0 kilo för kontrollgruppen.
Metylenblått lindrade ryggvärk 3270
I en kinesisk studie identifierades 136 personer som lidit av ryggvärk i mer än sex månader. Vid en noggrann klinisk genomgång exkluderades patienter med mer specifika orsaker till sin ryggvärk, såsom diskbråck, spondylolistes, neurologisk sjukdom osv...
Även de äldsta männen kan värdesätta sex 3271
Sex fortsätter att vara viktigt för män även i de högsta åldrarna. Det visar en analys av sexualiteten hos 75–95-åriga australiska män publicerad i Annals of Internal Medicine.
Stöd för att GI-metoden hjälper bantare att behålla viktnedgång 3271
Vilken kost som är bäst för att bibehålla en lägre vikt efter bantning är huvudtemat i en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Frågan är relevant, då de flesta metoder för viktnedgång som presenteras inte har någon som helst vetenskaplig evidens, och bland...

KLINIK OCH VETENSKAP

Finlandsfödda har sämre fysisk hälsa än svenskfödda i Sverige 3272
Men de mår lika bra psykiskt
Finlandsfödda tycks ha bl a värk i rörelseorganen, fetma och högt blodtryck i större utsträckning än svenskfödda, enligt en enkätstudie. Berusningsdrickande samt rökning hos män var vanligare bland finlandsfödda än bland svenskfödda. Däremot mår de lika bra psykiskt.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kostråd i vården – en väg kantad av motgångar och möjligheter 3276
Kostrådgivning är en komplex uppgift. Det handlar sällan om att ge sakliga evidensbaserade råd om det bästa »bränslet« utan oftare om hur man ska hantera det faktum att mat väcker känslor. WITH ENGLISH SUMMARY

Tuberkulos i Somalia med konsekvenser i Sverige 3279
Denna artikel syftar till att beskriva hur tuberkulosbehandling genomfördes i ett projekt i Somalia 2007 och diskutera tuberkulos i ett globalt, svenskt och somaliskt perspektiv. Patientfall Senhösten 2008 sökte en ung kvinna vård på en vårdcentral i södra Sverige... WITH ENGLISH SUMMARY

HbA1c – ny standardisering införs i Sverige 3282
Den nya enheten blir mmol/mol
Från och med den 1 januari 2011 rapporteras HbA1c-resultaten endast med enheten mmol/mol, i enlighet med en internationell kalibrering. Anledningen är att man vill förbättra samstämmigheten över hela världen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kvarliggande pleurakateter ger symtomlindring vid malign pleurit 3286
Malign pleurautgjutning är ett allvarligt tillstånd och förekommer vid upp till 50 procent av alla cancertyper [1]; vanligast hos patienter med lung-, bröst- och äggstockscancer [2]. De vanligaste symtomen är andfåddhet, försämrad prestationsförmåga och sämre livskvalitet [3, 4]... WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Preeklampsi 3288
En stor del av morbiditeten och mortaliteten bland mödrar och barn orsakas fortfarande av preeklampsi trots förbättring av både mödrahälsovård och neonatalvård. Artikeln beskriver det moderna omhändertagandet vid preeklampsi.

PATIENTSÄKERHET

Minska läkemedelsförväxlingar med tydligare förpackningar 3294
Genom att ändra design på läkemedelsförpackningarna skulle risken för förväxlingar minska. Men även om det är läkemedelsföretagen som måste utföra förändringarna, så är det från vården man måste peka på var riskerna finns.
Lokala och nationella insatser mot läkemedelsförväxlingar 3294
Varje år skadas 6 000 patienter av läkemedelsförväxlingar i den svenska vården, 750 av dessa får betydande eller till och med katastrofala följder. Detta enligt beräkningar som Nätverket för patientsäkerhet gjort.
Samarbete ledde till ny förpackningsdesign 3295
Efter ett samarbete mellan bland annat anestesiologer på Södersjukhuset och Apoteket Produktion & Laboratorier (APL) samt Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) ändrade APL för ett par år sedan förpackningarna för 18 läkemedel...

DEBATT OCH BREV

Tidsgräns för palliativ sedering behövs 3297
Av såväl medicinska som etiska skäl bör tiden för palliativ sedering i livets slutskede begränsas till en eller högst två veckor, anser Ingemar Engström och Gunnar Eckerdal.
Riktlinjer om levnadsvanor står i strid med beprövad erfarenhet 3298
Socialstyrelsens kunskapsstyrning med stereotypa riktlinjer om levnadsvanor riskerar att hindra god konsultationskonst, dämpa arbetsglädjen, bromsa ­kreativiteten och hämma utvecklingen, skriver Jonas Sjögreen.
Riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder är viktiga för vården 3300
Heidi Stensmyren och Ove Andersson diskuterar Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (riktlinjerna) [1] i Läkartidningen 46/2010 (sidan 2905) [2].
Läkemedelsverket om Multiferon:
Positivt nytta–riskförhållande 3301
I replikväxlingen mellan Strannegård & Thorén och Svenska melanomstudiegruppen (SMSG) i Läkartidningen 49/2010 (sidorna 3150-1) finns en mer eller mindre uttalad kritik av ­Läkemedelsverkets godkännande av Multiferon på indikationen adjuvant behandling av högriskmelanom.
Nya ST kräver förändrat synsätt:
Från gesällutbildning till formell utbildning 3302
Två strategiska frågor för morgondagens ST-utbildning är att aktivt arbeta med att förändra den mentala bild som tycks prägla utbildningen och att skapa ett kraftfullt externt ackrediteringssystem...
Ackreditering av ST-utbildning – framtida utvecklingsinstrument? 3303
Jämförelser mellan de svenska Spur-­inspektionerna och det internationella ackrediteringsorganet ACGME:s ackrediteringsprocess visar att en sådan process i Sverige kan bidra till kvalitetsutveckling, skriver Kristina Sundberg.
Replik om palliativ vård:
Det är patienten det handlar om 3304
Palliativ vård är ett område fyllt av medicinska, existentiella och filosofiska utmaningar både för de drabbade och för dem som vårdar. Det största problemet i Sverige i dag är att inte alla männi­skor som behöver det får tillgång till palliativ vård i livets slutskede...

KULTUR

Jul i mörker 3305
Läkaren och prästen Kurt Reuber i Stalingrad 1942

»Stalingradmadonnan« är en pietá-bild med en mor som håller sitt barn tryggt insvept i sin skyddande mantel. Bilden, som tecknades på baksidan av en rysk armékarta av läkaren och prästen Kurt Reuber i en tysk bunker vid Stalingrad julen 1942, utstrålar än i dag innerlighet och önskan om fred och trygghet i en tid av mörker och nöd.

RECENSIONER

Hundra år av cancervård 3308
Två hundraåringar uppmärksammas i en vacker jubileumsskrift av medicinhistoriskt intresse. För exakt hundra år sedan, 1910, bildades Svenska Cancerföreningen, numera Cancerföreningen i Stockholm, med syfte att »verka för kräftsjukdomens bekämpande inom vårt land ävensom för det...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3324
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3326
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Marie Wedin: Se över vårdgarantin!
– Vi ska ha en vårdgaranti som är inriktad på diagnosen och behoven hos patienten på ett medicinskt rimligt sätt, säger Marie Wedin i SR P4 Malmöhus.
»Stoppa krigsvåldtäkterna i Demokratiska republiken Kongo«
Svenska obstetriker och gynekologer har startat ett globalt upprop på nätet mot krigsvåldtäkter och sexuell tortyr.
Uppdaterad 2010-12-15.