INNEHÅLL NUMMER 1, 2011

REFLEXION

Läkartidningen modell 2011 3
Välkomna till den nya Läkartidningen av 2011 års modell. Vi har skruvat lite på formatet, filat på omslaget och gett tidningen delvis nya färger, och den har fått en ny rygg...

LEDARE

Behovet styr obekväm tid 7
I medierna har framförts att jouravtalet bör skrotas eftersom läkare arbetar för lite, och under fel tid av dygnet. Tack vare avtalet får de dessutom för mycket betalt...

LT DEBATT

Privatiseringen av psykiatrin – inkludera även tvångsvården 8
För patienterna inom den psykiatriska vården är kontinuitet i den terapeutiska relationen bland det viktigaste. Därför kan ett alternativ vara att ge privata aktörer ansvaret inte bara för frivillig öppen- och slutenvård, utan också för tvångsvården, anser Filipe Costa.

AKTUELLT

Öppenhet ska läka splittrad styrelse 10
Att ena den fjorton man starka centralstyrelsen efter år av splittring blir den första uppgiften för Läkarförbundets nya ordförande, Marie Wedin. Enligt henne lyder diagnosen »dåligt arbetsklimat« och inte »intressemotsättningar«.
Hårda krav för att få driva vård 13
Kammarrätten i Jönköping ger landsting rätt att ställa långtgående krav på företagets storlek och leveransförmåga i samband med upphandling. Det gynnar patientsäkerheten och strider inte mot LOU eller EU-principer, enligt kammarrätten.
Vårdrelaterade infektioner ökade under 2010 14
»Man hade väl hoppats att det hade varit bättre.« Så kommenterar Göran Stiernstedt, SKL, att andelen vårdrelaterade infektioner bland inneliggande patienter legat stilla och till och med ökat något det senaste året.
Stress missad ohälsofaktor i nya riktlinjer 15
Riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder bör kompletteras så att hälsoriskerna med stress inte glöms bort. Parallellt med levnadsvanor påverkar stress hälsan starkt, skriver Läkarförbundet i ett remissvar till Socialstyrelsen.
Apoteksmarknaden inte mättad 15
Apoteket AB har fått konkurrens av ett 20-tal nya aktörer. Ett par hundra nya apotek har startats. Men marknaden är långt ifrån mättad, enligt Konkurrensverket, som på regeringens uppdrag följt omregleringen...

NOTISER

Rehabgaranti förlängs 13
Rehabiliteringsgarantin kommer att gälla även 2011, enligt en överenskommelse mellan rege­ringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Regeringen avsätter i år 1 000 miljoner kronor för ändamålet, av vilka 40 miljoner ska gå till forsknings- och utvecklingsinsatser i...

PATIENTSÄKERHET

Sista varningen! 15
Vid årsskiftet upphörde HSAN att ta emot patientklagomål och pröva huruvida enskilda yrkesutövare gjort fel som föranleder disciplinpåföljd. Här publiceras sammanfattande referat från ett axplock av de sista besluten i ansvarsärenden som HSAN fattade under december.
Otit med svullnad över och bakom örat tyder på mastoidit 15
Att missa en mastoidit är ett allvarligt fel, anser HSAN, eftersom man utan rätt behandling riskerar ännu allvarligare komplikationer.
Tolkade smärtor från invagination som »bäckeninkongruens« 15
Ett litet barns kräkningar, intermittenta magsmärtor och blod i avföringen bör utredas med tanke på invagination, som är ett välkänt och allvarligt tillstånd som uppkommer hos framför allt barn mellan tre månader och tre år.
Svårt se hjärtrörelser hos litet embryo 15
Diagnosen missfall kan inte säkert ställas så tidigt i graviditeten som vecka 6. Kompletterande undersökningar måste göras efter någon vecka.
Svullnad utanpå halsen troligen inte halsinfektion 15
Att halsen är svullen på utsidan indikerar att det inte rör sig om en banal halsinfektion. Den skriver HSAN, som anser att det var fel av jourläkare att inte åka in till sjukhuset och titta på en patient som tidigare var opererad för halsböld.
»Nytt medicinskt paradigm« hjälpte inte 15
HSAN ser allvarligt på att en läkare hittat på en helt verkningslös behandlingsmetod mot det han diagnostiserade som bäckendysfunktion, som i själva verket var artros. Läkaren varnas, oaktat att patienten, trots alltmer smärta, valde att gå kvar hos läkaren.
Blödning som trycker mot ryggmärgen måste handläggas snabbt 15
Om en patient är paraplegisk efter en ryggoperation är det så viktigt att utesluta att en blödning är orsaken så att det är bättre att reoperera omedelbart om det inte finns möjlighet att få en MR-undersökning utförd på jourtid.
Överväg gynekologiska besvär vid buksmärtor hos fertila kvinnor 15
ST-läkaren ställde diagnosen distalt uretärkonkrement på akutsökande gravid kvinna och skickade hem henne – det visade sig dock vara en cysta på äggstocken. HSAN anser att patienten borde ha remitterats i akutskedet.
Blödning ska alltid misstänkas vid akut huvudvärk 15
Det som av två allmänläkare bedömdes som en akut försämring av ett tidigare känt diskbråck var i själva verket en hjärnblödning, som kvinnan dog av inom ett dygn.

MEDICINSK KOMMENTAR

Kan målgruppen för trombolys vid akut ischemisk stroke vidgas? 16
Dagens indikation är mycket snäv – nya studieresultat behövs
Kriterierna för att behandla med trombolys vid ischemisk stroke är strikta. Kanske är de för strikta? En stor, pågående internationell studie kan ge besked.

NYA RÖN

Idrottsrestriktion skyddar inte unga med aortastenos 18
Med modern behandling är plötslig oväntad död ovanlig hos barn och unga med aortastenos. Begränsningar i fysisk aktivitet har ingen skyddande effekt. Det visar en retrospektiv analys av drygt 560 patienter som genomgått ballongdilatation.
Bättre överlevnad för malariadrabbade barn med artesunat 18
Kinin har använts för behandling av malaria under närmare 80 år. Substansen, som kan utvinnas ur barken från Cinchona-trädet, är ofta standardbehandling för malariadrabbade barn i Afrika...
Mitokondriell störning kopplad till autism 19
I JAMA presenteras en amerikansk studie i vilken störningar i mitokondriens funktion kopplas till autism. Författarna har tittat på tio barn mellan 2 och 5 års ålder med autism och jämfört dessa med tio barn som inte har autism...
Meditation ökar välbefinnandet för cancerpatienter 19
Autoreferat
Minskad stress, minskade posttraumatiska stressymtom och ökat välbefinnande var resultatet av ett meditations- och stresshanteringsprogram med träning i medveten närvaro bland patienter med olika typer av cancer.
Gener bakom variationer i HIV-infektion 19
Vissa individer som infekteras med HIV lyckas hålla virusmängden på låg nivå. De utvecklar inte klinisk sjukdom och smittar mindre ofta andra. Fenomenet kan förklaras av HLA-genvarianter som ger en kritisk del av HLA-molekylen ändrad struktur.
Övervikt i unga år ökar risken för extrem fetma 20
Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är en kraftig riskfaktor för vad som klassificeras som »extrem fetma«, dvs BMI ≥40. Sambandet är särskilt starkt för kvinnor. Det visar en studie som presenteras i JAMA...
Ingen koppling mellan protonpumpshämmare och risk för medfödda missbildningar 20
Autoreferat
Behandling med protonpumpshämmare under första trimestern har inte kunnat kopplas till ökad risk för medfödda missbildningar. Det visar en dansk registerbaserad studie publicerad i New England Journal of Medicine.

KLINIK OCH VETENSKAP

Trombolys som akutbehandling vid ischemisk stroke sprids över landet 21
Men regionala variationer är ännu stora, visar Riks-Stroke-analys
Det finns övertygande vetenskapligt stöd för att nyttan med tidig trombolys vid akut ischemisk stroke överväger riskerna. En analys av Riks-Stroke visar på en långsam implementering (även om den varit snabbare än i många andra länder) med stora regionala variationer.
WITH ENGLISH SUMMARY

Hundratals genvarianter kopplade till hjärt–kärlsjukdom 26
Revolution inom populationsbaserad forskning – ännu inte inom kliniken
De senaste åren har inneburit en explosionsartad utveckling inom populationsbaserad genetik. Via genome-wide association-studier har hundratals kopplingar mellan genetiska varianter och kardiovaskulär sjukdom rapporterats, och listan växer.
WITH ENGLISH SUMMARY

Trots korrekt diagnostik av total hjärninfarkt avbröts organdonation 31
Tidig cerebral angiografi vid ovanliga donatorreaktioner rekommenderas, baserat på ett fall där erfarna transplantationsmedarbetare misstrodde den kliniska diagnostiken och tvivel om huruvida patienten var avliden eller inte uppstod. Cerebral angiografi bekräftade den kliniska diagnostiken, och donationen genomfördes framgångsrikt. WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Etiologi och behandling vid ADHD:
Glöm inte faktorerna omognad och psykosociala svårigheter 34
Det är värt att påminna om att andra behandlingsinsatser än medicinering har betydelse vid behandling av unga med ADHD, skriver Magnus Kihlbom.
Har Vetenskapsrådet en dold agenda – eller har jag missat något i instruktionen? 35
Att skriva en forsknings­ansökan till Vetenskapsrådet (VR) är en grannlaga uppgift. För att ha en chans ska man inte bara ha ett bra projekt, utan ansökan ska dessutom vara välskriven...
Nej, Vetenskapsrådet har ingen dold agenda! 35
Precis som Lars Agréus skriver i sitt inlägg är det en grannlaga uppgift att inge en ansökan till Vetenskapsrådet. Konkurrensen är mycket hård, och många bra ansökningar kan tyvärr inte ges det stöd som man skulle önska...
Behandling av unga med ångest och depression:
Socialstyrelsens anvisningar bör fortfarande revideras 36
Anders Tegnell, Mårten Gerle, Anne-Liis von Knorring och Gerhard Andersson har å Socialstyrelsens vägnar avböjt vår anmodan om att för revision dra tillbaka rekommendationerna om behandling av deprimerade unga [1, 2]...
Ingen anledning ändra riktlinjerna 37
I Läkartidningen 45/2010 (sidorna 2823-4) framförde Högberg och medförfattare kritik mot Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen svarade i samma nummer. Nu upprepar de sin kritik...
Försäkringskassan:
Patientens försämringstillstånd inte känt 37
Här svarar Försäkringskassan Anders Holmquist, som i LT 50/2010 skrev ett inlägg om en intensivvårdad patient som uppmanats inställa sig för arbetsprövning.

KULTUR

Hertigens livläkare skrev operor på löpande band 38
Läkaren Johann Philipp Förtsch var livläkare hos en hertigfamilj på 1600-talet. Sina lagrar skördade han emellertid genom att skriva musik åt operan i Hamburg. Inte mycket av Frötschs livsgärning har överlevt till våra dagar, och bara några av hans musikaliska verk. Av hans operor finns bara de mångordiga titlarna kvar.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 57
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 58
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Överbeläggningar ett normaltillstånd
Överbeläggningar är ett normaltillstånd på landets akutsjukhus. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter 300 inspektioner på akutsjukhusen under 2010.
Hårdare krav för att få del av kömiljard
Landstingen måste ge vård snabbare för att kunna ta del av kömiljarden nästa år. Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin, är kritisk.