INNEHÅLL NUMMER 3, 2011

REFLEXION

Vården lika säker som vägen 63
Trafikverkets preliminära beräkning av antalet dödsfall i trafiken för 2010 visar 270 döda. Så få dödsfall i vägtrafiken har inte noterats på över 100 år. Antalet svårt skadade har också minskat... / Jon Ahlberg

LEDARE

Ny lag! Bättre säkerhet? 67
Den 1 januari trädde patientsäkerhetslagen i kraft och ersatte lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Huvudtanken är att lagen ska bidra till hög­re patientsäkerhet genom att vi blir bättre på att uppmärksamma, utreda och åtgärda risker och negativa händelser...

LT DEBATT

Surrogatmoderskap: Varför – och varför inte? 68
Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige, men debat­­ten är livlig. För att komma förbi ett antingen–eller-tänkande bör olika invändningar identifieras. Därmed skulle man kunna undersöka om det finns former av surrogatmoderskap som borde kunna tillåtas, skriver Göran Hermerén.

AKTUELLT

Fransk läkemedelsskandal 73
En ny läkemedelsskandal rör nu upp höga vågor i Frankrike. Benfluorex kan ha dödat tusentals personer, och borde ha förbjudits redan för tio år sedan. Historien visar på stora brister i den franska läkemedelskontrollen, enligt en ny rapport.
Stora kunskapsluckor kring sjukskrivningspraxis 73
Förvånansvärt lite är känt om vilka faktorer som påverkar läkares sjukskrivningspraxis. Det konstateras i en rapport från Sociala rådet.
Eva Nilsson Bågenholm utnämnd till äldresamordnare 74
Regeringen har utsett Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets förra ordförande, till äldresamordnare och ordförande i en arbetsgrupp på Socialdepartementet.
Läkarförbundet välkomnar utnämning av äldresamordnare 74
Läkarförbundet »ställer sig helhjärtat« bakom regeringens beslut att tillsätta Eva Nilsson Bågenholm till nationell äldresamordnare. Man välkomnar också resurstillskottet på 3,75 miljarder kronor. Men fler åtgärder behövs.
Eva Nilsson Bågenholm om nya uppdraget:
Samordningen i stort i fokus 75
Hur akutsjukvården, kommunal vård och primärvård ska samverka kring äldre blir nyutnämnda äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholms huvuduppgift.

NOTISER

JO vill ha svar om »besöksförbud« 75
Justitieombudsmannen, JO, vill att Regionstyrelsen i Skåne utreder en händelse där en läkare på en avdelning vid Skånes universitetssjukhus i Malmö utfärdat »besöksförbud« för mamman till en av hennes patienter...
Hård EU-linje om generika oroar Läkare utan gränser 75
Om EU får igenom sina krav i förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Indien kommer landets möjligheter att tillverka billiga mediciner att bli kraftigt begränsade...

PATIENTSÄKERHET

»Ju öppnare man är, desto mer lär man sig« 70
Patientsäkerhet:

Vid årsskiftet trädde den nya patientsäkerhetslagen i kraft. Bland annat ingår en tydligare formulering kring vårdgivarens skyldighet att informera patienter som råkat ut för vårdskador.
Drabbade patienter erbjuds samtal med klinikchefen 71
Klinikchefen Margareta Hammarströms arbete med patienter som råkat ut för vårdskador, eller som är generellt missnöjda, består framför allt av två moment: brev och samtal. För en del patienter blir det flera brev och många samtal...
Malariaprofylax garanterar inte smittskydd 74
Ärende
Oklar feber den närmaste tiden efter vistelse i tropiska områden ska utan dröjsmål utredas för att påvisa eller utesluta tropisk sjukdom, framförallt malaria. Malaria­diagnosen fördröjdes eftersom patienten tagit profylaktisk behandling. När han väl kom till infektionskliniken gick hans liv inte att rädda.

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya tag för klinisk forskning 76
Mycket är på gång för att lösa forskningens nygamla problem
Att svensk klinisk forskning tappat mark är inget nytt. Ambitiösa insatser görs nu på många håll i landet för att förändra situationen.

NYA RÖN

Större blödning vid akut pankreatit – ovanlig men dödlig komplikation 78
Autoreferat
Svår akut pankreatit är fortfarande behäftad med en sub­stan­­tiell morbiditet och en mortalitet på minst 10 procent [1]. Utvecklingen av sviktande funktion i ett eller flera organ dominerar som orsak till flertalet dödsfall, var­av knappt hälften sker under den första...
Melanompreparat gav resistens – bredare anslag nödvändigt 78
För en tid sedan presenterades en uppmärksammad studie i New England Journal of Medicine i vilken en läkemedelskandidat mot malignt melanom visades ge lovande resultat i en fas 2-studie...
Juice och sötad läsk ökar risken för gikt 79
I en studie av kopplingen mellan gikt och konsumtion av fruktosrika drycker visas att kvinnor som drack läsk eller juice minst två gånger per dag hade kraftigt ökad risk att få gikt. Bakgrunden till studien är att just fruktos har visats höja urathalten i blod.
Relativt god reproduktiv hälsa på Vietnams landsbygd 79
Avhandling
Kunskap om graviditetsrelaterade komplikationer och deras symtom samt tilltro till mödrahälso- och förlossningsvården bidrar sannolikt till de ganska goda resultaten avseende graviditetsutfall i Vietnam. Det är slutsatsen i en svensk doktorsavhandling.
Kateterburen ablation bättre än farmaka vid svårbehandlat förmaksflimmer 80
Kateterburen ablationsbehandling är effektivare än antiarytmiska läkemedel för patienter med förmaksflimmer som trots läkemedelsbehandling fortfarande har flimmer. Det är det huvudsakliga resultatet i en rapport som presenteras av SBU.
Viktnedgång i barndomen minskar hjärt–kärlrisken i tonåren 80
Barn med högt BMI har större risk att få en negativ kardiovaskulär profil i tonåren, men det hjälper att gå ner i vikt före 15–16-årsåldern. Det visar en kohortstudie i BMJ. BMI ensamt är ett bra mått på barns framtida hjärt–kärlrisk.

KLINIK OCH VETENSKAP

Östergötland satsar på klinisk forskning 81
Hälsouniversitetet och landstinget vill stärka forskningens roll i vården
Den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (Hälsouniversitet) och Landstinget i Östergötland har tagit gemensamma initiativ för att ge bättre förutsättningar för att kombinera klinisk forskning med sjukvårdsarbete, bl a genom projektet »Från student till docent«.
Elektrokonvulsiv terapi inte passé 85
Oöverträffad effekt vid svår depression
Under senare tid har elektrokonvulsiv terapi varit föremål för negativ uppmärksamhet, risken för biverkningar, främst minnesstörning, har fått stort utrymme. Men ECT har en oöverträffad ­effekt vid psykotisk depres­sion och svår depression med självmordsrisk.
WITH ENGLISH SUMMARY

TENS kan lindra ­illamående
efter kolorektal kirurgi 90
Men placeboeffekten är betydande
Postoperativt illamående kan minskas med TENS-behandling (transkutan elektrisk nervstimulering), som är en säker, kostnadseffektiv behandling utan biverkningar. Bästa resultat fås om behandlingen påbörjas preoperativt.
WITH ENGLISH SUMMARY

Transplantation livräddande åtgärd vid graviditetsrelaterad leversvikt 92
Välfungerande vårdkedja bidrog till det goda resultatet
Ett fall där leverpåverkan hastigt progredierade hos en nyförlöst tidigare frisk kvinna beskrivs. Patienten utvecklade akut leversvikt, och levertransplantation genomfördes. En välfungerande vårdkedja bidrog till det goda resultatet.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Förbättrad antibiotikaanvändning i fokus
i regeringens patientsäkerhetssatsning 96
Smittskyddsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera patientsäkerhetssatsningen vad gäller antibiotikaförskrivning. Fortfarande ses stora regionala skillnader som saknar medicinsk grund, skriver Karin Tegmark-Wisell och Otto Cars.
Replik till Leijonhufvud och Lynøe om sederingsterapi:
Patienternas uppfattning viktigast 97
»Vems värden ska accepteras – den palliativa vårdens eller patientens?« frågar sig Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynøe i sin replik till vårt inlägg i Läkartidningen 50/2010. De menar att den palliativa vården är mer värdebaserad än evidensbaserad [1, 2]...
Erbjud sederingsterapi när behov föreligger 97
Replik till Engström och Eckerdal:
Ingemar Engström och Gunnar Eckerdal (E & E) har reagerat på vår debattartikel »Sederingsterapi som förkortar livet – dråp eller adekvat vård?« (LT 45/2010, sidorna 2772-3) där vi argumenterar emot en arbiträr tidsgräns för sederingsterapi...
Tack, Marie Wedin! 98
Det bådar gott att Marie Wedin blivit vald till ny ordförande för läkarnas fackförbund. När hon skriver att det som antalet patientbesök per läkare beskriver utgör endast en del av arbetet med och för patienterna
Detta är för jävigt 99
I referatet »Behandling med god effekt på hyperakusi« (LT 50/2010) har något uppenbarligen gått snett, anser Mats Ulfendahl.
Replik:
Förhållandena är de motsatta 99
Kopplingarna mellan Zazzio, mig och Irradia, som Ulf­endahl beskriver som jäv, är de motsatta.
Kommentar:
Jäv ska alltid deklareras tydligt 99
Jäv föreligger alltid när det finns kopplingar mellan författaren och företag som kan ha ett kommersiellt intresse av att ett manus publiceras.
Vem som sagt vad om den palliativa vården 99
Rekommenderar läsning av boken – ni kommer då att förstå vem som säger vad och vem som kränker vem.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik om behandling av bukaortaaneurysm:
Inget problem med förväntad överlevnad … 98
Slutreplik till Björck och Wanhainen (LT 50/2010, sidorna 3226-7). Jag har inget att invända mot tekniken att studera långtidsöverlevnaden efter invasiva åtgärder för bukaortaaneurysm genom att relatera denna till den förväntade överlevnaden för hela den svenska befolkningen...
Endovaskulär behandling är evidensbaserad 98
Slutreplik 1:
Fredrik Lundgren återkommer till vår analys av långtidsöverlevnad efter aortakirurgi, publicerad i tidskriften Circulation [1], och menar att hela överlevnadsförloppet borde ha testas med Cox-re­gression för att uppnå större statistisk styrka...
Slutreplik 2:
Missförstånd när det gäller statistisk metod 98
Tyvärr har mina kontrahenter Björck, Wanhainen och Mani missförstått förslaget om effektivare statistisk metod [1, 2]. Det gäller inte Cox-regression (Cox’s proportional hazard regression) utan en annan teknik, vilket framgår av den tidigare givna referensen [3]...

RECENSIONER

Om Nobelpris – och spel bakom kulisserna 100
Nobel prizes and life sciences
Författare: Erling Norrby

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 117
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 118
Ladda ner pdf