INNEHÅLL NUMMER 4, 2011

REFLEXION

Kistlocket öppnas 123
Synen på scoop skiljer inte vetenskapliga tidskrifter från andra tidningar. Orsaken är att medicinska sensationer med feta rubriker ger stadga i en konkurrensutsatt bransch...

LEDARE

Patienten har också skyldigheter 127
Det är viktigt att en balans mellan vårdgivare och patient eftersträvas. I en god relation har parterna både rättigheter och skyldigheter. I Sverige diskuteras dock sällan vilka skyldigheter patienten har, skriver Thomas Flodin.

LT DEBATT

Den goda arbetsplatsen i primärvården 128
Goda arbetskamrater ­och bra arbetsförhållanden är viktigare än hög lön för läkare i primärvården. Det visar en enkätundersökning gjord av Svenska distriktsläkarföreningen.

AKTUELLT

Nu startar landets sjunde läkarutbildning 130
När rektor för Örebro universitet den 17 januari hälsade 70 nya läkarstudenter välkomna var det första gången på 25 år som en ny läkarutbildning startade i Sverige. Samtidigt invigde Umeå universitet sin nya regionaliserade läkarutbildning.
Uppdaterad 2011-01-25.
Tre nya studieorter invigda 132
Den kliniska miljön vid länssjukhusen i Norrland lockar 28 läkarstudenter att lämna Umeå. Det står klart när Umeå universitets regionalisering av läkarutbildningen från sjätte terminen nu inletts.
Utdelad kömiljard kritiseras 132
Halland är fortfarande bäst på att kapa vårdköer. Samtliga 21 regioner och landsting klarar något av villkoren och får ta del av kömiljarden 2010. Skillnaderna är dock stora, och strategin får också kritik.
Läkarförbundet växer för tredje året i rad 133
Antalet medlemmar i Sveriges läkarförbund ökade med 3,8 procent under 2010.
Uppdaterad 2011-01-21.

PATIENTSÄKERHET

Snart dags att skriva patientsäkerhetsberättelse 134
Om lite mer än en månad ska landets alla vårdgivare vara färdiga med sin första patientsäkerhetsberättelse. Men trots att det står i lagen finns ännu inga föreskrifter från Socialstyrelsen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Metformin vid typ 2-diabetes 136
Stor observationell studie befäster medlet som förstahandsval – än så länge
En stor observationell studie befäster nu metformin som förstahandsval vid typ 2-diabetes. Dessa data bör dock konfirmeras i prospektiva randomiserade studier.

NYA RÖN

Perkutan aortaklaffprotes räddar liv vid tät stenos 138
Icke-kirurgisk kateterburen implantation av aortaklaffprotes är möjlig även hos mycket sjuka och gamla patienter med tät stenos som bedömts inoperabla. Enligt PARTNER-studien innebär metoden en minskning av den absoluta mortaliteten med 20 procent.
Övervakning ger bäst livskvalitet vid prostatacancer 138
I en studie publicerad i JAMA har man utifrån ett teoretiskt perspektiv i en modell jämfört olika behandlingsstrategier med aktiv övervakning, dvs regelbunden PSA-mätning och upprepade biopsier. Bäst statistisk överlevnad och bäst livskvalitet mätt i kvalitetsjusterade levnadsår bedömdes övervakning ge.
Autoreferat:
Cytostatika mot svår svininfluensa – ett lyckat fall 139
Efter drygt två veckors behandling med cytostatika och kortison kunde ECMO-behandlingen av en svårt influensasjuk 31-åring avbrytas. Fallet beskrivs i Lancet.
Misslyckad engelsk hälsoresurs på nätet 140
En stor kampanj i England för att lansera patientsidor på nätet har visat sig vara ett misslyckande. Av 2,5 miljoner inbjudna registrerade sig bara runt 0,1 procent för de mer avancerade funktionerna, enligt en studie publicerad i BMJ...
Passiv rökning orsakar stor sjukdomsbörda 140
Stora hälsovinster kan göras om man tar itu med tobaksproblemet. Det visar en omfattande sammanställning kring de globala hälsokonsekvenserna av passiv rökning presenterad i Lancet. Exempelvis orsakade passiv rökning över 600 000 dödsfall under 2004, varav 28 procent gällde barn.
Ökad mortalitet vid högt BMI 141
Högt BMI är kopplat till ökad risk att avlida, samtliga dödsorsaker sammanräknade. Det visar en studie presenterad i New England Journal of Medicine. Det rör sig om en metaanalys som omfattar totalt 1,46 miljoner individer mellan 19 och 84 år (medianålder 58 år), samtliga av...
Neonatala dödsfall vanligare bland fattiga 141
Neonatal död är vanligare bland de socioekonomiskt svagaste. Skillnaden beror till största delen på fler prematurt födda barn och barn med medfödda missbildningar, enligt en genomgång av alla neonatala dödsfall i England åren 1997–2007.
Övervikt skadlig för bröstcancerprognos 141
Bevisen växer för att övervikt är skadlig efter bröstcancer. Det framgår av den hittills största studien på området, där drygt 50 000 danska kvinnor med bröstcancer i tidigt stadium ingått och följts i tio år.

KLINIK OCH VETENSKAP

Rengöring av bubbelpool gav diffus granulomatös lungsjukdom 142
Mykobakterier i vattenaerosol orsak till bubbelpoolsalveolit
Rengöring av filter till bubbelpooler kan orsaka »hot tub lung« (bubbelpoolsalveolit) – en allergisk alveolit-liknande, diffus granulomatös lungsjukdom orsakad av icke-tuberkulösa mykobakterier. I de flesta fall är avbruten exponering tillräckligt för bot. Några fall – de första svenska – bland fastighetstekniker beskrivs.
Aortaskada – ovanlig men svår komplikation vid gastrisk bypass 146
Överviktsoperation kan ge livshotande blödning, visar tre fallbeskrivningar
Andelen patienter som genomgår överviktskirurgi ökar mycket kraftigt i Sverige, liksom antalet kliniker som utför detta ingrepp. Tekniken ger många fördelar men samtidigt nya specifika komplikationer. Tre fall beskrivs där överviktsoperation gav livshotande blödning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Vasa praevia-test kan spara liv på svenska förlossningsavdelningar 150
Vasa praevia är en sällsynt komplikation med hög risk för fetal död. I Sverige sker omkring 100 000 förlossningar årligen. Uppskattningsvis finns bland dessa 20–25 fall av vasa praevia. Författarna bedömer att man genom införande av vasa praevia-test skulle rädda minst fem foster per år. WITH ENGLISH SUMMARY

Neurologiska frågeställningar vanliga under AT-tiden 152
Enkätstudie lägger grund för fortsatt utveckling av neurologiundervisningen
Nylegitimerade läkare är generellt sett mycket nöjda med neurologiundervisningen på grundutbildningen, enligt en ny svensk enkätstudie. Studien visar också att eftersom neurologiska frågeställningar är mycket vanliga under AT-tiden finns ett behov av ökad neurologiundervisning på AT-nivå.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Svårt klä begreppet arbetsförmåga i medicinska termer 156
Missbruka inte sjukvårdens begränsade resurser. Vi ­läkare saknar objektiva redskap att röra oss med, vilket riskerar att styra kompetens och resurser bort från det som vi borde ägna oss åt, tycker distriktsläkaren Peter C Sjöblom.
Bedöma arbetsförmåga inte lätt men ska göras av läkare 157
Arbetsförmågebedömningar är förvisso svåra att göra men bör göras av läkare, ­gärna i samarbete med andra vårdprofessioner, anser Christina Ledin, specialist i allmän­medicin och företagshälsovård.
Enkla och långsiktiga regler bör gälla för ersättningssystemen i primärvården 158
Ersättningssystemen i primärvården har rönt stor uppmärksamhet. Med enkla och långsiktiga regler bör den pågående reformen kunna bli framgångsrik och resultera i bättre hälsa och bättre avkastning...
Vården är inte en normal tjänstemarknad 159
Jag kan hålla med Nils Bruzelius om att stabila ersättningsmodeller är att föredra. Jag kan dock inte hålla med om att ersättning via vårdpeng, socioekonomi och hälsa är den rätta formeln...
Nya samarbetsformer krävs för ­behandling av barn som inte vill äta 160
Under de senaste tio åren har det skett en snabb utveckling av avancerad medicinsk teknik och omvårdnad inom barnsjukvården, inte minst inom nut­ritionsområdet.
Läkarprogrammen måste skärpa handledningen av vetenskapliga projektarbeten! 161
Jag uppmanar landets utbildningsanordnare att ­öppet redovisa hur de arbetar med frågan, särskilt med avseende på kvalitetssäkring, skriver Theo Bodin.
Slutreplik om sjukskrivningar:
Skapa lugn, ro och förtröstan 161
Det handlade inte om försäkringsbestämmelser, utan om förmågan att skapa lugn, ro och förtröstan, skriver Anders Holmquist.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Låt oss verka för att var och en tar ställning 161
Palliativ sedering:

Det vore inte helt fel att strama upp debatten om palliativ sedering med att definiera vad som menas med livets slutskede.
Läsarkommentarerna speglar hur olika läkarkåren ser på frågan 161
Gränslandet sjukdom–arbete:

Vilka som ska omfattas av sjukförsäkringen, och vilka krav som ska ställas på byte av arbete, är helt klart politiska frågor, vilket också tydligt framgår av webbdiskussionen, skriver Birgitta Gottfries Dahlberg, Svenska företagsläkarföreningen.

KULTUR

Gårdfarihandlaren kränger brillor på Münchhausens tapet 162
I Rikssalen på Uppsala slott hänger »Gårdfarihandlaren«, en magnifik tapet vävd i Flandern på 1600-talet. Till Sverige har tapeten letat sig på omvägar, bland annat via ett av släkten Münchhausens slott i Preussen. Motivet på tyget är av medicinhistoriskt intresse eftersom det erinrar om glasögonens märkliga historia.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 177
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 178
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Lättare att söka vård utomlands med nytt direktiv 124
Europaparlamentet antog på onsdagen det så kallade patientrörlighetsdirektivet. Men villkoren kommer att variera mellan länderna. Det är upp till länderna själva om medborgare får utlandsvården betald.