INNEHÅLL NUMMER 6, 2011

REFLEXION

Bättre villkor för klinisk forskning i sikte? 251
Klinisk forskning i vårt land har problem. Satsningar görs nu för att förbättra situationen. Vetenskapsrådet har utlyst projektbidrag under rubriken »Kunskapsluckor i hälso- och sjukvården«. Totalt 40 miljoner kronor finns att fördela... / Jan Östergren

LEDARE

Sjukförsäkringen behöver utvecklas 255
Genom de senaste årens sjukskrivningsreformer har regelverket blivit mer svåröverblickbart. Media har i flera fall uppmärksammat brister där patienter drabbats på ett oacceptabelt sätt. Risken att tillämpningen inte blir likformig har också uppenbarats...

LT DEBATT

Lättillgängliga journaler – rättighet med problem? 256
Snart kommer patienter att kunna ta del av sin egen journal på nätet. Kommer de att förstå innehållet, och är det målet? Frågan måste diskuteras, anser Helen Alvin och Maria Kvist.
Varde ljus! 257
Apropå! Ljusets inverkan på sinne, och neuroendokrinologiska funktioner
Då Carl von Linné återvände från sin resa till Lappland skrev han »så snart jag kom till fjället fick jag liksom ett nytt liv«. Kanske samma upplevelse delades av de patienter som under tiden omkring förra sekelskiftet reste till Storlien på rekommendation av Enköpingsdoktorn...

AKTUELLT

Socialstyrelsen efterlyser läkemedelsansvarig läkare 258
Dålig kvalitet i äldres läkemedelsanvändning beror bland annat på att primärvården ofta saknar rutiner, visar en kartläggning. Lars-Erik Holm och Johan Fastbom redogör för de preliminära resultaten av kartläggningen.
Årligt läkarbesök för avstämning och omprövning ett önskemål 258
»Socialstyrelsen har producerat en rad rapporter där vi har påtalat brister i äldres läkemedelsanvändning, och vi har föreslagit åtgärder. Men läkarna har varit lite förbisedda i det arbetet...
Ove Andersson blir kvar som DLF-ordförande 261
När han valdes till andre vice ordförande för Läkarförbundet lämnade Ove Andersson öppet i fall han skulle lämna uppdraget som Distriktsläkarföreningens ordförande. Nu har han bestämt sig.
– Jag sitter kvar till dess mitt mandat löper ut 2012, säger Ove Andersson.
Efterfrågan på läkare fortsatt stark 261
Nationellt planeringsstöd – Årsrapport 2011:

Tillgången på läkare har ökat mer under år 1995–2008 än tillgången på barnmorskor och sjuksköterskor. Men läkarna har fortfarande en bra arbetsmarknad.

NOTISER

Högavlönade får snabbare vård 262
Högavlönade som väntar på ortopedisk eller kirurgisk behandling väntar i snitt 27 respektive 34 procent kortare tid än låginkomsttagare. Det visas i en avhandling vid Linköpings universitet...

PATIENTSÄKERHET

Kliniksammanslagning i Skåne kritiseras 262
Socialstyrelsen är starkt kritisk till att öronklinikerna i Lund och Malmö slogs samman innan en riskanalys var klar. Det skriver man med anledning av en anmälan om ett misstänkt dödsfall som kopplas till Proluma, profileringsprocessen i Malmö/Lund.
Uppdaterad 2011-02-07
»Folk är rädda för att anmäla« 262
Efter att Anders Biörklund anmält händelsen vid öronkliniken i Lund till Socialstyrelsen har han fått fler anonyma påstötningar, där man vill ha hjälp att anmäla patientärenden med koppling till sjukhusfusionen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Patientsäkerhet och läkemedel – satsa på beslutsstöd 263
Jämfört med de miljarder kronor som läkemedel kostar (35 miljarder i Sverige år 2009) har förvånansvärt lite satsats på att göra läkemedelsanvändningen säkrare genom beslutsstöd.

NYA RÖN

Antibiotika till barn med mediaotit 265
Mediaotit hos barn är en behandlingsbar sjukdom. Det framgår av två studier publicerade i New England Journal of Medicine, där man visat en mer markerad skillnad mellan placebo och antibotika än vad som framgått tidigare – till antibiotikas fördel.
Djuren allt fetare 265
Fetmaepidemin har drabbat även djuren. En kartläggning av 24 olika däggdjursarter som används i medicinsk forskning visar att medelvikten har ökat. Att husdjuren blivit fetare är välkänt. Även hästar och vilda råttor har gått upp i vikt.
Sverige i toppen när det gäller canceröverlevnad 266
Tillsammans med Australien och Kanada återfinns Sverige i toppen av en sammanställning över canceröverlevnad presenterad i Lancet. De cancerformer man undersökt är bröst-, kolorektal-, ovarie- och lungcancer.
Samtidig terapi underlättade rökstopp vid PTSD 266
I JAMA har en grupp amerikanska forskare tittat på rökavvänjning bland krigsveteraner med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det är väl känt att patienter med PTSD röker i betydligt störrre utsträckning än normalbefolkningen...
Träning motverkar lymfödem vid bröstcancer 267
Försiktig styrketräning av överkroppen kan begränsa risken för lymfödem. En studie i JAMA, som inte visat någon riskökning av sådan träning bland kvinnor som fått två eller flera lymfkörtlar bortopererade, tyder på detta.
Joniserande strålning starkt kopplad till myelodysplastiskt syndrom 267
I en japansk studie har risken för myelodysplastiskt syndrom undersökts bland överlevare efter atombomben i Nagasaki. Den strålningsinducerade risken visade sig vara förhöjd ännu 40 år senare.

KLINIK OCH VETENSKAP

Sambanden mellan läke­medels­hantering och ­-genomgångar 268
Med rätt verktyg kan läkemedels­hanteringen bli bättre och säkrare
En läkemedelsgenomgång som använder sig av patientsäkerhetsterminologi förenklar återkopplingen till sjukhusets förbättringsarbete med läkemedelshanteringsprocessen. Flera verktyg bör användas för att förbättra och mäta förändringar i läkemedelshanteringen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Svår sepsis och septisk chock kräver omedelbart omhändertagande 271
Svår sepsis och septisk chock är livshotande tillstånd. Det krävs bättre kunskap inom hela sjukvården om vikten av skyndsamhet vid misstänkt svår sepsis och ökad medvetenhet om hur skiftande den kliniska bilden kan te sig. WITH ENGLISH SUMMARY

Diagnostik och diagnoskodning av svår sepsis och septisk chock 276
Sepsis är i Sveriges Kommuner och landstings senaste sammanställning den 13:e mest resurskrävande DRG-gruppen i slutenvården. På många ställen inom sjukvården råder fortfarande synen på sepsis som liktydig med förekomst av bakterier i blodbanan... WITH ENGLISH SUMMARY

Nationellt kvalitetsregister kan ge bättre vård vid livs­hotande sepsis 279
För att kunna förbättra det initiala omhändertagandet vid svår sepsis har Infektionsläkarföreningen parallellt med arbetet med vårdprogrammet [1], som refereras av Bengt Gårdlund et al i detta nummer av Läkartidningen, även skapat ett webbaserat kvalitetsregister för patienter... WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Valfrihet i psykiatrin – ett misslyckat projekt 282
Undanta psykiatrin från den rådande valfrihetsdoktrinen, som ställer vissa individers fria val och självbestämmande högst på dagordningen – på bekostnad av de psykiskt långtidssjuka som främst suckar efter social rättvisa, skriver Filipe Costa.
Stärk patient–läkarmötet 283
Det är knappast vettigt att den åldrade fru Johansson – väl känd för en sober livsföring – ska fylla i en enkät om sina alkoholvanor, skriver Göran Nilsson.
Ge rätt behandling vid eklampsi! 284
Vi reagerar mot att diazepam, fortfarande, rekommenderas vid akut behandling av eklampsi.
Replik:
Överens om synen på diazepam och eklampsi 284
Vi vill tacka för intresset och uppmärksamheten som vår artikel väckt och vill inledningsvis klargöra att våra åsikter inte går isär vad gäller användningen av diazepam vid eklampsi...

RECENSIONER

Psykiater fångad i akademins värld 285
Erik Essen-Möller kallas »en av den svenska psykiatrins stormän« i en aktuell biografi. Han föddes in i akademins värld och levde sedan i den miljön fram till sin död 1992. Boken om hans liv i Lund skildrar dock en nog så äventyrlig resa i forskningens, poltikens och den akademiska traditionens omväxlande 1900-talslandskap.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 305
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 306
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Svår sepsis och septisk chock
Svår sepsis och septisk chock är livshotande tillstånd. Det krävs bättre kunskap inom hela sjukvården om vikten av skyndsamhet vid misstänkt svår sepsis och ökad medvetenhet om hur skiftande den kliniska bilden kan te sig.
Stärkta misstankar om att Pandemrix
ökar risken för narkolepsi 252
Finska hälsovårdsmyndigheten rapporterar att misstankarna om ett samband mellan influensavaccinet Pandemrix och narkolepsi har stärkts. Barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix hade flera gånger högre risk att drabbas av narkolepsi under åren 2009–2010.
Ingen kritik för vården av Anna Lindh 252
Något fel i vården av Anna Lindh begicks inte, enligt Socialstyrelsen, som låtit experter granska fallet.