INNEHÅLL NUMMER 9, 2005

LEDARE

»Lallande mähän«? 609
Falu-Kuriren (lib) kommenterar Social-styrelsens undersökning om sjukskriv-ningsprocessen vid landets vårdcentraler: Enligt statens egen kontrollmyndighet har alltså den som vill försörja sig på bidrag i stället för arbete stora möjligheter att göra det...
Sjukvårdens ansvar 609
Under februari presenterades två rapporter om sjukskrivningsprocessen i primärvården. Förra veckan redogjorde Socialstyrelsen (SoS) för en undersökning de gjort vid tillsynsbesök på en femtedel av landets vårdcentraler... / Eva Nilsson Bågenholm
Farlig biologi 629
»Att vetenskapen skulle ha reducerat livet till kemi, människan till ett djur och tankar och känslor till neurokemiska processer är nonsens«, skriver Georg Klein i en artikel om den nya biologin i Läkartidningen (2004;101:2184-9)...

AKTUELLT

Fler valfria kurser när läkarprogrammen görs om 621
Lund och KI på tur, inspirerade av internationella trender
Läkarprogrammen vid Lunds universitet och Karolinska institutet står inför genomgripande förändringar. Bl a ska core (kärnan) minska till fördel för fler valfria kurser och fördjupningsarbete. Integrationen mellan basvetenskap och klinik ska stärkas och studenterna aktiveras mer i undervisningen...
/ Björn Ramel
Svårt att veta om förändringarna når sitt syfte 624
Förändringarna av läkarprogrammen syftar bland annat till att stärka studenternas vetenskapliga förhållningssätt... / Björn Ramel
Studenter anser sig förbisedda 624
Det är vansinnigt att ta bort fem poäng från de kliniska terminerna! Ingen har frågat oss vad vi tycker!... / Björn Ramel
Människokroppen i konst och vetenskap storsatsning på Nationalmuseum 625
Vårens stora utställning på Nationalmuseum i Stockholm – »Kroppen. Konst och vetenskap«, som öppnar denna vecka – visar hur läkare och konstnärer, ofta i samarbete, från renässansen och fram till idag har försökt att förstå och skapa bilder av människokroppen... / Kristina Räf
Nya arbetstidsregler förargar landstingen 626
Riksdagen beslöt nyligen att anpassa Arbetstidslagen till EUs arbetstidsdirektiv. Bestämmelser införs om högst 48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid, 11 timmars sammanhängande dygnsvila, arbetstid för nattarbete samt kompledighet vid tillfälliga undantag från veckoviloregeln...
Köer måste kapas före 1 november 626
Alla landsting kommer att klara vårdgarantin så fort den börjar gälla, den 1 november i år, lovar regeringen och Landstingsförbundet... / Elisabet Ohlin
KI inrättar professur i akutsjukvård 627
Landets första professor i akutsjukvård kan tillträda till hösten. På initiativ från landstinget i Stockholm och institutionen Södersjukhuset har Karolinska institutet, KI, beslutat att inrätta en professur i akutsjukvård, med särskild inriktning på akut omhändertagande... / Karin Vriste
Reumatologin kan förbli självständig 627
Reumatologin förblir egen specialitet, om Socialstyrelsen får bestämma. Socialstyrelsen anser dock fortfarande att klinisk fysiologi bör ingå i den nya specialiteten bild- och funktionsmedicin... / Elisabet Ohlin

MEDICINSK KOMMENTAR

Lancetartikel satte SBU-rapport i gungning 617
När SBU-författare ifrågasätter sina egna slutsatser: Vem kan man då lita på?
Högt blodtryck är vanligt. Om man använder den vedertagna definitionen med antingen systoliskt blodtryck över 140 eller diastoliskt över 90 mm Hg för behandling för högt blodtryck har mer än hälften av alla svenskar över 60 år högt blodtryck...
/ Annika Rosengren

NYA RÖN

Amerikanskt konsensusmöte om celiaki 629
I takt med att nya data pekar på en stor förekomst av celiaki i USA har intresset för sjukdomen ökat dramatiskt på andra sidan Atlanten. Förra året anordnade därför National Institutes of Health en konsensuskonferens om celiaki i Bethesda, Maryland... / Jonas F Ludvigsson
Tissue engineering för rekonstruktion av urinröret vid hypospadi 630
»Tissue engineering« innebär att autologa (kroppsegna) celler odlas utanför kroppen för att sedan transplanteras tillbaka efter cellexpansion. Teoretiskt har tissue engineering oändligt många användningsområden då metoden skulle kunna användas för reservdelsproduktion inom de... / Magdalena Fossum
Beror ökad HIA-dödlighet hos kvinnliga hjärtinfarktpatienter på akuta interventioner? 630
Ungefär lika många studier har visat ökad mortalitet för kvinnor på hjärtintensivvårdsavdelning som de som visat minskad eller oförändrad mortalitet i jämförelse med män. I de flesta studierna har dödligheten dock varit större för yngre kvinnliga patienter... / Karin Schenck-Gustafsson
Snabbt ökande prevalens av diabetes på Mauritius varslar om en epidemi bland en stor del av jordens befolkning 631
Paul Zimmet och medarbetare vid International Diabetes Institute (IDI) i Melbourne, Australien, har genom åren medverkat i ett stort antal banbrytande studier belysande utvecklingen av diabetes i befolkningar utsatta för snabb utveckling från u- till i-land... / Stefan Söderberg

KLINIK OCH VETENSKAP

Alkohol som medicin fungerar dåligt 632
Riskerna överväger nyttan visar genomgång av kunskapsläget
Under senare år har det skett en kraftig ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige Den viktigaste orsaken är den omläggning av alkoholpolitiken som skett i samband med EU-anpassningen...
/ Sven Andréasson WITH ENGLISH SUMMARY

Sverige har potential för organdonation 638
Analys av fem års heltäckande registrering av IVA-dödsfall i södra Sverige
I en medicinsk kommentar utgående från Socialstyrelsen i Läkartidningen [1] påpekades att de kartläggningar som utförts under senare år för att belysa förutsättningarna för organdonation inte publicerats så att resultaten blivit tillgängliga för en större läsekrets...
/ Nils H Persson WITH ENGLISH SUMMARY

Kolmonoxid – toxisk gas och ... signalmolekyl med terapeutisk potential 642
Kolmonoxid (CO) är en färg- och luktfri gas som bildas vid ofullständig förbränning av kolväten. Den upptäcktes år 1799 av Priestley, som också beskrev dess fysikaliska egenskaper [1]... / Jenny Heiman WITH ENGLISH SUMMARY

Sexuella problem är vanliga vid antidepressiv behandling 650
Vad vet allmänläkarna om denna biverkan, och hur hanteras den?
Sexuell dysfunktion hos patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel har länge varit ett föga uppmärksammat fenomen. På senare år har nya läkemedel med mindre sexuella biverkningar lanserats...
/ Sara Backlund WITH ENGLISH SUMMARY

Motion minskar de ansträngningsutlösta andningsbesvären vid astma 654
Astma är en kronisk luftvägssjukdom med en prevalens på 8 procent, och prevalensen har ökat under de senaste decennierna. Målet med astmabehandlingen är att varje individ skall kunna leva ett aktivt och normalt liv utan vare sig fysiska eller psykosociala begränsningar... / Margareta Emtner

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Diktare under psykiatrins lupp 660
Tegnér, Strindberg och Fröding
Tre av våra största diktare har av samtid och eftervärld kommit att uppfattas som psykiskt sjuka. De har följaktligen givit upphov till ett stort antal psykiatriska analyser. Ofta har samma författare blivit föremål för konträra bedömningar av olika psykiatrer. Skilda psykiatriska synsätt avspeglar sig...
/ Lars Sjöstrand

DEBATT OCH BREV

Pfizer svarar Bengt Järhult:
Gemensam utmaning utveckla metoder för upptäckt av lågfrekventa biverkningar 665
Självklart måste Pfizer som det marknadsledande läkemedelsföretaget delta i det offentliga samtalet, och det gör vi redan på många olika sätt. När det gäller COX-2-hämmarna har vi sökt tillgodose det stora informationsbehovet... / Eva Dahl
Insikter och åsikter om hjärt – kärlsäkerhet med COX-2-hämmare 666
Den mycket snabba kunskapsutvecklingen om hjärt–kärlsäkerheten med COX-2-hämmare sammanfattas i denna artikel. Europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheternas förslag avseende förskrivning av COX-2-hämmare refereras...
LIF välkomnar förstärkta regler kring jävsfrågor 666
Att undersöka omständigheter kring biverkningar är inte fel, och LIF står helt och fullt bakom det förstärkta regelverket kring medicinska experters eventuella jäv...

KORRESPONDENS

Matlåda någon? 671
Väldigt få som spridit mantrat om att 9 av 10 sjuka kvinnor förlorar på att arbeta har följt sedvanliga journalistiska principer för forskningsgranskning när man utifrån olika ideologier kommenterat valda slutsatser. Någonting måste vara fel, tänkte undertecknad... / Daniel Håkansson
Replik:
Studien uppfyller alla krav på forskningsetisk granskning 672
Daniel Håkanssons inlägg bygger på en del rena missuppfattningar kring vår studie om bakgrunden till svenska kvinnors långa sjukskrivningar. Studien har utförts på ett slumpmässigt urval av 300 långtidssjukskrivna och 300 icke sjukskrivna kvinnor i åldrarna 30–55 år i fem... / Monica Renstig Hélène Sandmark