INNEHÅLL NUMMER 7, 2011

REFLEXION

Kärt barn med många namn 311
Kärt barn har många namn. För att till exempel ordinera simvastatin, ett av våra vanligaste läkemedel, får förskrivaren i dag lov att välja mellan 18 (!) olika varunamn, alla med samma innehåll...

LEDARE

Stimulera rätt saker i sjukvården 315
På min arbetsplats har utgått ett påbud att då vårdgarantin nu skärpts från 90 till 60 dagar måste vi bli än strängare när vi anmäler våra patienter för operation...

LT DEBATT

Vem älskar HSAN och Socialstyrelsen? 316
»Tidvis har jag varit både arg och ledsen över de HSAN-anmälningar som kommit. I fortsättningen ska jag försöka se det på ett mer positivt sätt«, resonerar Åke Andrén-Sandberg.
Hur ofta? Hur mycket? Hur länge? 317
Apropå! 2- eller 3-dos pcV vid övre luftvägsinfektion
Fenoxymetylpenicillin (pcV) för behandling av övre luftvägsinfektioner (ÖLI) har i ca 30 år administrerats i doseringen 2 gånger/dag. Under senare tid har en återgång till 3-dosering införts utan några mer omfattande diskussioner...

AKTUELLT

Det syns inte att vi är läkare 318
Läkares arbetskläder ska tydligt visa yrkestillhörighet, enligt Läkarförbundets färska rekommendationer.
– De kläder som kom när läkarrocken fasades ut gör att många patienter blir osäkra på om de träffat en läkare, säger Bengt von Zur-Mühlen.
»Är det ingen läkare här?« 319
Alla kvinnliga läkare har blivit misstagna för sjuksköterskor. Det är i första hand en patientsäkerhetsfråga, men också ett kvinnoproblem, säger Mia Fahlén, ordförande i Kvinnliga läkares förening.
Kortärmat kontamineras snabbt 321
Efter åtta timmars arbetsdag är kortärmad sjukhusklädsel lika kontaminerad av bakterier som en långärmad läkarrock.
Läkarförbundet vill se fler läkare som chefer 322
Läkarförbundet har antagit en handlingsplan för arbetet med läkare som är chefer i sjukvården. Goda ledare och chefer är en av hälso- och sjukvårdens nyckelfrågor, bedömer förbundet, som vill locka fler läkare att bli chefer i vården.

NOTISER

Sex av tio patienter får tillräcklig näring 322
Minst sju av tio patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska enligt målsättningen få minst 75 procent av sitt energibehov tillgodosett. I dag får sex av tio patienter detta behov tillgodosett, enligt en nutritionsmätning från i höstas där 43 vårdavdelningar mättes under ett...

PATIENTSÄKERHET

Bristande läkemedelsordination på grund av bristande handledning 322
En underläkare missade att ordinera kompletterande läkemedel för att förhindra eller dämpa biverkningar av cyto­statikabehandling. Socialstyrelsen är främst kritisk till att detta kunde ske under handledning.
Avstå från fasciotomi om kompartmentsyndrom stått för länge 322
Bristfällig dokumentation av såväl vårdåtgärder som läkemedelsadministration kan ha bidragit till att man inte upptäckte att patienten utvecklat kompartmentsyndrom förrän efter flera dagar.
Barn med misstänkt diabetes ska bedömas omgående 322
En 6-årig pojke kom till vårdcentralen en fredag tillsammans med sin mamma eftersom han kissade ofta, var trött och förkyld med hög feber. Blodsockerhalten låg på 11,2 mmol/liter, och urinsticka visade förekomst av ketoner (3+)...

MEDICINSK KOMMENTAR

Flavanoler, kakao och choklad påverkar hjärt–kärlsystemet 324
Men ännu för tidigt ordinera choklad som behandling
Intresset för kardiovaskulära effekter av choklad, kakao och flavanoler är stort. Bland annat tyder experimentella studier och interventionsstudier på att flavanolrik kakao och choklad har biologisk potential för att gynnsamt kunna påverka kardiovaskulär risk. Många obesvarade frågor återstår dock.

NYA RÖN

Hostmedicin påverkar behandling med blodförtunnande medel 326
Avhandling
Hostmedicin som innehåller noskapin får inte säljas utanför apotek. Det är en följd av fynden i en doktorsavhandling som undersökt varför till synes välbeprövade och receptfria läkemedel kan orsaka interaktioner med andra läkemedel.
Ökad mortalitet efter epilepsi i barndomen 326
Individer som drabbas av epilepsi i barndomen löper ökad risk att avlida i förtid, enligt en studie presenterad i New England Journal of Medicine. Studien bygger på ett finländskt material som följts under fyra decennier...
Goda resultat av fluoxetin vid ischemisk stroke 327
I Lancet Neurology presenteras en studie i vilken SSRI-preparatet fluoxetin visas ha effekt på den motoriska återhämtningen hos patienter som drabbats av ischemisk stroke. Studien har bedrivits vid nio centra i Frankrike och omfattar 113 patienter med ischemisk stroke...
Diskutabelt att satsa på screening för lungcancer 327
I oktober 2010 presenterades en stor lungcancerstudie som visade en statistiskt signifikant överlevnadsvinst på drygt 20 procent i screeninggruppen. Hur resultatet ska tolkas är problematiskt. Till priset av bland annat hundratusentals DT-undersökningar har man minskat risken att dö i lungcancer med en femtedel; 80 procent av risken kvarstår.
Ökad kunskap om suicidriskbedömning 328
Avhandling
Patienter med affektiv sjukdom men också patienter med schizofreni har ökad suicidrisk. Det visar en doktorsavhandling som undersökt vad som karakteriserar suicidrisken för olika diagnosgrupper året efter psykiatrisk sjukhusvård.
Induktion eller övervakning vid sen intrauterin tillväxthämning? 328
Igångsättning och aktiv övervakning är likvärdiga alternativ vid intrauterin tillväxthämning och fullgången graviditet, enligt en studie i BMJ. Tillväxthämning sent i graviditeten kan kopplas till ökad perinatal morbiditet och även mortalitet...
Mänskliga tårar innehåller en kemisk signal 329
Känslomässig gråt är ett ofullständigt känt fenomen. I en studie publicerad i Science visas på en möjlig funktion. Hos de manliga försökspersonerna minskade den sexuella upphetsningen av lukten av kvinnotårar men inte av lukten av saltlösning.
Positiv kognitiv påverkan av järn och folat under graviditet 329
I JAMA presenteras en studie där gravida kvinnor i Nepal givits tillskott av bl a järn och folat. Sedan har man undersökt barnens kognitiva nivå i skolåldern. Anledningen är att brist på dessa ämnen är relativt vanlig i utvecklingsländer...
Cykelfråga avslöjar atypisk parkinsonism 329
Differentialdiagnostiken kring Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism är ofta komplicerad. Nu visar en studie i Lancet att en enkel fråga om patienten kan cykla kan vara vägledande.
Regelbunden motion motverkar viktuppgång 330
Vill du undvika att gå upp i vikt när du blir äldre? Motionera i så fall regelbundet. Det rådet, som knappast kan komma som en överraskning, får man i en artikel presenterad i JAMA. Studien bygger på ett material som följts under lång tid...
MR visar tidiga förändringar vid Huntingtons sjukdom 330
I Lancet Neurology presenteras en lon­gi­tudinell studie där man tittat på tidiga förändringar i hjärnan hos patienter med Huntingtons sjukdom (HD). Studien omfattar 116 individer som har sjukdomen i tidig fas («early HD«) och 116 som har den genetiska mutationen för sjukdomen...

KLINIK OCH VETENSKAP

Ciliopati – orsak till flera besynnerliga syndrom 332
Mutationer som drabbar cilierna ger upphov till komplexa syndrom. Om en patient bara har några av symtomen i ett syndrom måste man vara beredd på att nya kan dyka upp. Ännu vet vi inte hur många ciliopatier som finns. WITH ENGLISH SUMMARY

FRAX – modell för att beräkna 10-årsrisken för fraktur 336
Stöd i behandlingen av osteoporos, enligt preliminära svenska riktlinjer
Som stöd i diagnostiken och behandlingen av osteoporos har ett webbaserat instrument kallat FRAX tagits fram. Med hjälp av olika variabler kan frakturrisken beräknas för män och kvinnor, för olika åldrar och för olika BMI. FRAX finns fritt tillgängligt på Internet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kortare vänte­tider på akuten med läkare i triageteamet 340
Jämförelse av standard- och akut­läkartriage
Om läkarbedömning görs direkt i triageområdet kan ledtiden till läkare minskas kraftigt, likaså den totala handläggningstiden. Det visar en studie från Göteborg som jämfört organisationsmodeller med dels standardtriage, dels akutläkartriage.

DEBATT OCH BREV

Kritiska frågor saknas i översynen
av de nationella kvalitetsregistren 343
»Det finns en oförmåga i utredningen att ta till sig vad kritiken mot de nationella kvalitetsregistren egentligen handlar om. Framför allt att registren är ett kontrollinstrument som styr enskilda läkare och minskar kårens inflytande«, tycker Bengt Järhult.
Replik:
Förslagen har brett stöd 344
En vision är en förhoppning om framtiden. Vi trodde att Bengt Järhult skulle se det humoristiska i att även inkludera en distriktsläkare från Ryd i denna dröm. Även om Bengt inte vill vara del i denna dröm så är vi – efter att ha talat med mängder av läkare, inklusive...
Disulfiram kan vara effektivt, men kräver övervakad behandling 345
Disulfiram gör sannolikt störst nytta för patienter med hög grad av motivation till alkoholfrihet, medan övriga preparat kan ha ett bredare användningsområde.
Replik:
Disulfiram bör med på »Kloka listan« – för patienternas bästa 346
Det är med stor tillfredsställelse som vi finner att kollegerna Johan Franck och Carl-Olav Stiller »i grunden är positiva till användning av disul­firam för behandling av alkoholberoende« och att de anser att »disulfiram kan ha positiva terapeutiska effekter«...

KULTUR

70 år med penicillin i klinisk användning 347
Sjuttio år har gått sedan penicillinet introducerades i kliniken. Historien om den obetydliga mögelsvampen Penicillium notatum vars bakteriedödande egenskaper avslöjades genom en slump är värd att återberättas.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 365
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 366
Ladda ner pdf