INNEHÅLL NUMMER 8, 2011

REFLEXION

Fler galaxer i sjukvården 371
Livet hade gjort ett lappkast. I sjukhuskiosken, där jag annars är stamkund som anställd, stod jag med min fru och tummade på tidningar att fördriva tid med i ett väntrum. Med en vårdadministrativ vokabulär hade jag blivit konsument i stället för producent... / Stefan Johansson

LEDARE

Register både guldgruva och träsk 375
På en ortopedklinik nära mig får varje patient på mottagningen en lapp med tre frågor: »Röker du? Använder du alkohol? Motionerar du?« Patienterna kan välja att kryssa i »ja« eller »nej«...

LT DEBATT

Slå samman svensk folkhälso- och smittskyddsorganisation 376
För att kunna möta de globala hoten mot folkhälsan tillsammans med andra länder måste Sverige anpassa strukturen för det övergripande folkhälsoarbetet, skriver Toomas Timpka, och föreslår en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet.
Kränkningar hör inte hemma i lex Maria 377
Apropå! Anmälningsplikt
Jelmer Brüggemann och Katarina Swahnberg föreslår att kränkningar ska omfattas av anmälningsplikt enligt lex Maria. Förslaget framförs mot en fond av påståenden om patientens beroende, tystnadskultur i sjukvården och hier­arkier.

AKTUELLT

Det får ta tid hos doktor Erikson i Emmaboda 378
Många primärvårdsläkare skulle vilja ha årliga läkemedelsgenomgångar med sina äldre patienter för att öka kvaliteten i läkemedelsanvändningen. Vi följde med distriktsläkaren Anders Erikson på hembesök hos Linnea, 82 år.
Chefen som vill att läkarna tar emot färre patienter 380
På hälsocentralen i Emmaboda vill chefen att läkarna tar emot färre patienter för att på så sätt kunna ägna mer tid åt de äldre och kroniskt sjuka. Det skulle också spara pengar på lång sikt, menar hon...
Professor skyldig till grovt forskningsfusk, anser KI 381
Karolinska institutet, KI, anser att en tidigare professor gjort sig skyldig till mycket allvarlig oredlighet i forskningen. Tidigare har Vetenskapsrådets expertgrupp kommit fram till detsamma.
Fler insatser inom rehabgarantin 381
Fler patienter fick hjälp vid långvarig smärta, ångest och depression under 2010 än under 2009. Det uppger Sveriges Kommuner och landsting.
Infrastrukturminister Elmsäter-Svärd om sjuktransporter i Norrlandstingen:
Viktigt med tillgängliga flygplatser 382
Viktiga flygplatser ska vara tillgängliga dygnet runt för akuta sjuktransporter med ambulansflyg. Det lovar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd efter att ha blivit uppvaktad av representanter från de fyra nordligaste landstingen.
SLF: Varning för »alternativ KAP-KL«-pension 382
Gå inte med på så kallad alternativ KAP-KL som tjänstepensionslösning om du är anställd hos privat arbetsgivare som är ansluten till arbetsgivarorganisationen Pacta, varnar Läkarförbundet.

MEDICINSK KOMMENTAR

Screening för tillstånd med låg prevalens ger problem 384
Göteborgsk autismstudie visar exempel
Utprovning av screeninginstrument vid låga prevalenser innebär flera metodologiska problem. Några av dessa problem aktualiseras av autismspektrumstudien i Göteborg, dock utan att de diskuteras närmare där.

NYA RÖN

Enkelrum minskar infektionsspridning 386
Nya sjukhus och sjukhusavdelningar bör byggas med en hög andel – eller enbart – enkelrum. Så kan resultaten från tre nyligen publicerade studier sammanfattas.
Acceptabla konsekvenser av screening för prostatacancer 386
Avhandling
PSA-screening kan minska dödligheten i prostatacancer med 44 procent, enligt en 14 års uppföljning av en randomiserad, kontrollerad screeningstudie.
Antibiotika lindrade IBS-symtom 387
Irriterade tarmens syndrom (IBS) är ofta svårbehandlat. Trots kostomläggning har många patienter fortsatta besvär. Behandlingsalternativen med dokumenterad klinisk effekt är få. Ibland används antidepressiva preparat, t ex SSRI, delvis i smärtstillande syfte...
Högre bonus gav inte bättre blodtryckskontroll 387
En stor satsning på prestationsbaserade bonusar åt allmänläkare har inte resulterat i några mätbara effekter på brittiska patienters blodtryck. Vården höll god kvalitet redan före satsningen och verkar ha fortsatt i samma spår, enligt en studie publicerad i BMJ.
Kardiovaskulär risk med samtliga NSAID 388
Knappast något NSAID-preparat, varken COX-2-hämmare eller äldre läkemedel, kan anses säkert vad gäller risk för hjärt–kärlsjukdomar, enligt en stor metaanalys i BMJ. Författarna ifrågasätter om receptfri tillgång verkligen är lämplig.
Återställd telomerasaktivitet gav minskad vävnadsdegeneration 388
Flera degenerativa förändringar är reversibla, och telomerförkortning beror inte bara på påverkan från andra processer. Det visar en studie publicerad i Nature. I försök på möss har man lyckats stänga av och sedan återställa telomerasaktiviteten. Nyckeln är det omvända transkriptaset TERT.

TEMA ARTERIELL KÄRLKIRURGI

Kärlkirurgi – ny som specialitet 391
År 1912 erhöll den franskamerikanske experimentalkirurgen Alexis Carrel Nobelpriset i fysiologi eller medicin för studier av kirurgiska ingrepp på kärlsystemet. Detta kan sägas vara det tekniska startskottet för utvecklingen av modern kärlkirurgi...
Screening för bukaortaaneurysm på stadig grund 392
Evidensen för screening för bukaortaaneurysm av män > 65 år är god. Antalet dödsfall i rupturerat aneurysm minskar signifikant, kostnadseffektivt och bestående. Detta visar långtidsresultat från bland annat flera randomiserade studier. WITH ENGLISH SUMMARY

Endovaskulär behandling oftast bäst vid aneurysm 395
Endovaskulär behandling är ett minimalinvasivt kateteringrepp via ljumsken som bör övervägas vid de flesta typer av aneurysm inom aorta – utom aortaroten...
Invasiv karotisbehandling: Ju tidigare, desto bättre 399
För att förhindra stroke ska ingrepp i karotis, öppet eller endovaskulärt, göras åtminstone inom två veckor efter symtomdebut. Det förutsätter att alla strokesymtom handläggs akut, som i hjärtinfarktvården.
Benartärsjukdom – inget nytt sedan SBU-rapporten 403
Slutsatserna i SBU-rapporten 2007 gäller i stort. Som förväntat har sedan dess ingen nämnvärd utveckling skett inom öppen kirurgi. Allt fler endovaskulära metoder utvecklas – med anmärkningsvärd brist på kontrollerade studier... WITH ENGLISH SUMMARY

Hemodialysaccess – ett kärl- kirurgiskt problembarn 406
Kärlkirurgin ansvarar för att upprätthålla många hemodialyspatienters »livlina« – det vill säga en väl fungerande ingång, access, för dialysen. Nya tekniker kan underlätta denna ofta mödosamma kir­urgi – men nationella riktlinjer behövs...
Kvalitets­registret Swedvasc sporrar kärlkirurgin 411
Kärlkirurgerna var tidigt ute, redan 1987, med att skapa ett nationellt kvalitetsregister: Swedvasc. I dag samlar registret landets kärlkirurger kring gemensamma projekt och fungerar som en sporre för kärlkirurgins utveckling...
Utbildning i den nya specialiteten kärlkirurgi 415
Att få formell status som grenspecialitet innebär att kompetens och utbildning måste definieras. Kärlkirurgernas nationella studierektor beskriver detta arbete, som omfattar bl a målbeskrivning, utbildningsbok, loggbok och kursstruktur... WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Svensk sjukvårdspersonal i Afghanistan förtjänar uppskattning 418
Sjukvårdspersonalen i Afghanistan förtjänar uppskattning för sin insats, inte kritik, skriver läkare och insatsledning verksamma på Högkvarteret i Försvarsmakten, som svar på ett tidigare debattinlägg.
Marknadsföring av i dag: Hur 3 blir 4, och är produktresumén för Duac pålitlig? 419
Författaren vänder sig mot »rent nonsens« i en reklambroschyr och felaktigheter i produktresumén för Duac, ett läkemedel mot akne...
Replik:
Marknadsföringen bygger på godkänd produktresumé 419
Den godkända produkt­resumén ligger till grund för vår marknadsföring. Produktresuméns innehåll är evaluerat och godkänt via en s k MRP (mutual recognition procedure), inkluderande 22 länder i Europa...
Läkemedelsverket:
Marknadsföringen ska granskas 420
Håkan Mobackens inlägg angående Duac innehåller två huvudfrågor, dels hur produktresumén uppdateras och vem som gör faktagranskningen, dels ett ifrågasättande av marknadsföringen...
Slutreplik:
Nationell registerdatabas rubbar förtroendet 420
Slutreplik till Måns Rosén och Hanna Sjöberg om de nationella kvalitetsregistren.
Sjukskrivning – exemplet Iran 420
En iransk kollega som arbetat länge inom primärvården i Iran berättar att där sker endast korta sjukskrivningar upp till en vecka inom ordi­narie primärvårdsarbete, och då endast om det finns klara medicinska fynd som motiverar detta...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Surrogatmoderskap kan aldrig motiveras etiskt 420
Surrogatmoderskap kan aldrig motiveras från etisk synpunkt, utifrån flera, och kombinerade, normteorier. Det är inte utan att man undrar varför Göran Hermerén, som professor emeritus i medicinsk etik, helt undviker att verkligen analysera frågan etiskt, skriver Tomas Idergard, tankesmedjan Timbro.
Replik:
Avsikten var inte att göra en etisk analys 420
I en mångordig artikel ondgör sig Thomas Idergard över mitt inlägg om surrogatmoderskap. Idergard är ivrig att visa att han läst några böcker i etik och väljer selektivt bland synpunkter som stöder hans övertygelse, skriver Göran Hermerén.
Måldos eller målvärde vid statinbehandling hos typ 2-diabetiker? 420
Det är dags att diskutera rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för diabetesvård avseende behandling av blodfetter, anser Mattias Brunström, Umeå.
Formuleringar om mefedron orsak till missförstånd vid rättegångar 420
Två olyckliga formuleringar i en artikel om mefedron har blivit föremål för intensiva diskussioner i domstolar om hur mefedron ska bedömas i farlighetshänseende, skriver Jonas Hartelius.

KULTUR

Karen Blixen levde på druvor, ostron och champagne:
»En kvinna kan aldrig vara tillräckligt mager« 421
Kvinnans hela väsen är en hemlighet som bör bevaras, ansåg Karen Blixen, och ägnade merparten av sitt författarskap åt att berätta om detta hemliga. Hennes bekymmer med ätstörningar, syfilis, ekonomi och kärlek blev allmängods genom hennes självbiografiska skrifter.

RÄTTELSE

Fel i första meningen 372
I artikeln »Ciliopati – orsak till flera besynnerliga syndrom«, Läkartidningen 2010;108(7):332-5, blev det fel i första meningen under »Sammanfattat«.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 441
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 442
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tema: Arteriell kärlkirurgi
Startskottet för den moderna kärlkirurgin gick i början av 1900-talet; 100 år senare blev svensk kärlkirurgi grenspecialitet till kirurgi. Temat i detta nummer belyser några viktiga aspekter på dagens kärlkirurgi – med fokus på artärkirurgi.
Astrid Lindgren-fallet:
Ännu inget expertutlåtande 372
Ännu på fredagseftermiddagen den 18 februari var det tomt i Rättsliga rådet inkorg.