INNEHÅLL NUMMER 9, 2011

REFLEXION

Att orka tänka nytt inom samma ram 447
Sportlov och vinterkräksjuka, snö och fallolyckor, satsningar på primärvård och kaos på akutmottagningarna är aktuella kontraster. På ledarsidorna i DN och Läkartidningen kopplas antalet patienter på akutmottagningarna till brister i primärvården och kommunernas senfärdighet att...

LEDARE

Räta ut vägen till specialistbevis 451
Hur lång tid tar det att bli specialistläkare? Svaret lyder ofta: tolv år, summan av tiden för grundutbildningen och kortaste möjliga AT och ST. Tidsangivelsen säger ganska lite om verkligheten...

LT DEBATT

Hinder för forskning innebär ökade risker för patienterna 452
Dagens krav på informerat samtycke innan en patient kan inkluderas i en forskningsstudie innebär att särskilt sårbara och utsatta patientgrupper utestängs från den bästa behandlingen, anser Mats G Hansson.
Blanda inte ihop identifiering och hygienrutiner 453
Apropå! Kläderna i vården
Vi är övertygade om att god hygienisk standard och möjlighet att identifiera olika yrkeskategorier ska kunna förenas – båda är viktiga komponenter i en säker vård, skriver en stor grupp hygienläkare apropå några artiklar i Läkartidningen om läkares klädsel.

AKTUELLT

På jakt efter en mer effektiv sjukvård 454
Västra Götalandsregionen är på jakt efter en effektivare sjukvård. Nu riktar forskare i Göteborg strålkastarljuset på den amerikanska hälso- och sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente.
Avgift för tolk läggs på invandrare i Danmark 456
Från den 1 juni i år får många invandrare i Danmark betala för att få tolk i sjukvården. Beslutet leder till fel i anamnes, felbehandlingar och uteblivna besök, fruktar den danska Lægeföreningen.
Läkarförbundet:
Öka rörligheten för icke-legitimerade 457
Individuella introduktionsprogram för EU-läkare kan lösa problemet med att arbetsgivare brister i att se till att de anställda har rätt kompetens, anser Läkarförbundet, som också vill att det ska bli lättare för icke-legitimerade läkare att röra sig mellan EU-länderna.
Astrid Lindgren-fallet:
Expertutlåtandet färdigt 458
Den norska rättstoxikolog som Rättsliga rådet anlitat som sakkunnig i Astrid Lingren-fallet har nu lämnat sitt utlåtande.

NOTISER

Läkartidningen nominerad till »bästa nyhet« 458
»Hedersförfattare« förekommer i varannan medicinsk avhandling. Det kunde Läkartidningen avslöja.

PATIENTSÄKERHET

Landsting och DO
gjorde upp om diskriminering 458
Uppgörelse har ingåtts mellan Landstinget i Värmland och den kvinna som anmält en läkare på ortopedmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad, till DO för etnisk diskriminering.
Riskfyllt med röriga rutiner 459
Oklara rutiner medförde att patienten inte informerades om att det bortopererade födelsemärket var ett malignt melanom och att inte efterbehandlingen kom igång. Sjukdomen hann sprida sig i kroppen innan misstaget upptäcktes, men då var palliativ behandling det enda som återstod.

MEDICINSK KOMMENTAR

Kvalitetssäkrad elevhälsa kan förebygga utslagning av unga 460
Hög tid skapa en samlad barn- och undomshälsa
Att i tid fånga upp barn som riskerar utanförskap och utslagning är elevhälsans ansvar. När det inte fungerar bör lex Maria användas som ett stöd för kvalitetsförbättring.

NYA RÖN

Vårdcentralspraktik viktig för blivande läkare 462
Avhandling
Det finns goda förutsättningar för studenternas lärande och stora möjligheter att använda praktik på vårdcentral för att bedöma studenternas prestationer i patientarbetet, enligt en ny svensk doktorsavhandling.
NSAID inte lämpligt som profylax mot parkinson 462
Eftersom nervinflammation bidrar till Parkinsons sjukdom, och NSAID visats ge neuroprotektion hos möss, har man tänkt sig att NSAID också skulle kunna skydda människor mot parkinson. Ingen skyddseffekt har dock kunnat visas i en studie publicerad i BMJ.
Metaanalys av vacciner mot kikhosta 463
Autoreferat
I en uppdaterad Cochraneöversikt har acellulära vacciners effekt och säkerhet jämförts med helcellsvacciners. Acellulära vacciner med minst tre komponenter gav upp till 85 procent lägre förekomst av kikhosta än placebo.
Genetiska test påverkade inte livsstil 463
I en studie där genetiskt test och genetisk rådgivning erbjudits privatpersoner uppgav studiedeltagarna att de varken förändrat livsstil eller upplevde ökad oro. Bara en fjärdedel uppgav att de diskuterat resultaten med sin läkare.
Minskad ventilation kan ge fler lungor för transplantation 464
Det råder ofta stor brist på organ för transplantation, inte minst lungor. Av alla patienter som förklaras hjärndöda är det bara cirka en femtedel som har lungor som är i så pass bra skick att de kan användas för transplantation...
Träning och ergonomiråd bättre än kortison vid tennisarmbåge 464
Avhandling
Det saknas riktlinjer för hur och av vem patienter med tennisarmbåge ska behandlas. I en doktorsavhandling visade sig ett kort träningsprogram och ergonomiska råd ha bäst effekt på smärta och funktion.
SSRI-preparat skyddade mot värmevallningar 465
I en liten studie på friska menopausala kvinnor gav behandling med escitalopram något färre vallningar än placebo. Effekten var begränsad men så pass intressant att preparatet kan vara ett behandlingsalternativ, menar studiens författare.
Ingen effekt av snabb nedkylning vid skallskada 465
Förespråkare för metoden att kyla ned kroppen vid skallskada har hävdat att nedkylningen ofta gjorts för sent. I en studie har man därför låtit kyla ner skallskadade snabbt, inom ca 2,5 timmar, efter skadan. Prognosen förbättrades inte.

KLINIK OCH VETENSKAP

Alltför få lex Maria-anmälningar i skolhälsovården 466
Bättre rutiner för avvikelsehantering och lex Maria-anmälningar behövs
All hälso- och sjukvård omfattas av anmälningsansvar enligt lex Maria, så även skolhälsovården. Ett stort mörkertal finns dock förmodligen inom skolhälsovårdens anmälningsfrekvens vad gäller lex Maria. Bättre rutiner behövs för avvikelsehantering och lex Maria-anmälningar.
Blodtrycks­mätning hemma lika bra som på mottagning 469
Ger lika effektiv hypertonibehandling, visar SBU-rapport
I Sverige finns det enligt aktuella uppskattningar omkring 1,8 miljoner människor med högt blodtryck, vilket motsvarar 27 procent av den vuxna befolkningen. Av dessa är det uppskattningsvis drygt en tredjedel som får behandling...
WITH ENGLISH SUMMARY

Individdata om uthämtade recept – kvalitetsmått för primärvården 471
Socialstyrelsens register jämfört med journalsystem från två vårdcentraler
Socialstyrelsens register med individbaserade uppgifter om alla svenskars utköp av receptbelagda läkemedel har jämförts med journaler från två vårdcentraler. Metoden erbjuder nya möjligheter att följa upp och studera läkemedelsförskrivningen.
Serumlaktat – användbar analys inom akutsjukvården 475
Serumlaktat som tas direkt vid patientens ankomst ger kompletterande och användbar information som kan ge ett extra beslutsstöd i den akuta fasen av handläggningen. WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

De nationella kvalitetsregistren:
Lång och snårig väg om inte professionen ser fördelarna 478
Det är viktigt att en ökad satsning på kvalitetsregister ­genomförs med en maximal fingertoppskänsla och med stor respekt för professionens åsikter. Och professionen måste se fördelarna, skriver Peter Fritzell och medförfattare.
Styrelsen för SFAM:
Många allmänläkare kritiska till okritiskt registeranvändande 479
»Bengt Järhult är inte något slags ensling på skäret med udda synpunkter utan speglar i sin debattartikel mångas farhågor inför ett alltför okritiskt registeranvändande«, skriver Bertil Hagström, styrelseledamot i SFAM.
Politisk dogmatism fragmentiserar den psykiatriska vården 480
För 20 år sedan framfördes ett förslag om att privatisera en psykiatrisk ­sektor inom Stockholms läns landsting. Socialstyrelsen bedömde ­förslaget som olämpligt och privatiseringen stoppades. Trots detta har under senare år den frivilliga psykiatriska vården i Stockholms län successivt privatiserats...
Slutreplik 2 om register:
Medborgarna har rätt till information 480
Vi har tydligt uttalat att professionen ska ha ett avgörande inflytande över kvalitetsregistren, skriver Måns Rosén och Hanna Sjöberg.
Valfriheten i psykiatrin absolut nödvändig 481
En förändring mot större verklig valfrihet är en viktig och oundgänglig del av utvecklingen av psykiatrin, med ökat patientinflytande, starkare koppling till vetenskaplig evidens och höjning av kompetensnivån...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik om mefedron:
Tillfredsställande att sakkunniga kunnat reda ut 448
Vår artikel om mefedron syftade till att uppmärksamma kollegor på denna nya drog. Att vi formulerade oss på ett sätt som gett upphov till förvirring vid rättegångar är, som Jonas Hartelius skriver, »olyckligt«, skriver Gustavsson och Escher.

RECENSIONER

Dags för eldupphör i fettkriget 482
Matrevolutionen
Författare: Andreas Eenfeldt
Själsläkarens berättelser 482
Själens schamaner
Författare: Nils Uddenberg

RÄTTELSE

Australien, inte Österrike 448
I artikeln »Sverige i toppen när det gäller canceröverlevnad«, som publicerades i Läkartidningen 2011;108(6):266, blev det fel i artikelns första mening. Sverige återfinns tillsammans med Australien och Kanada i toppen av en sammanställning över canceröverlevnad som presenteras i Lancet.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 509
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 510
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Sjukhusdirektör i Västernorrland får sparken 458
Sigbjörn Olofsson får sparken som sjukhusdirektör i Sundsvall och Örnsköldsvik. Konflikten med landstingsrådet Jacomina Beertema (M) blev till slut ohållbar för Landstinget Västernorrland.
Schamaner och fettkrigare anmälda 482
Recensioner
Kostläkaren Andreas Eenfeldts omtalade bok »Matrevolutionen« är den senaste pastejen i det segslitna fettkriget. Dags för eldupphör, tycker Läkartidningens recensent efter att ha slukat boken. »Själens schamaner« av före detta själsläkaren Nils Uddenberg anmäls också på veckans kultursida.