INNEHÅLL NUMMER 10, 2011

REFLEXION

Medicinen är vår kärna 515
Läkartidningen är en mångfacetterad tidning, men under vinjetten »Klinik och vetenskap« finns den unika kärnan: det medicinska innehållet. Utmanande sakligt. Förutom en rad Nya rön kan du i detta nummer läsa om prevention av cervixcancer, möjligheter med kardiovaskulär genetik,... / Stefan Johansson

LEDARE

Förbättra stödet vid förskrivning 519
Förstudien till den nationella läkemedelsstrategin, som presenterades i somras, visar insiktsfullt på behovet av åtgärder för säkrare förskrivning och användning av läkemedel...

LT DEBATT

Städning och ytdesinfektion som mått på god vårdhygien:
Observationer från en sjukhusbädd 520
För något år sedan drabbades jag av en åkomma som krävde först operation och därefter onkologisk behandling. Jag fick vård vid två sjukhus och fick då en inblick i vårdhygienen på min egen arbetsplats »på riktigt«, skriver Marlene Wullt.
Värna eller sälja ut patienternas integritet? 521
Apropå! Nationella kvalitetsregister
Utredningen »Guldgruvan i hälso- och sjukvården« bör läggas på is till dess en särskild utredning angående patientens integritet har ägt rum, skriver Linda Morfeldt apropå översynen av nationella kvalitetsregister.

AKTUELLT

Primärvårdens kämpe 522
»Orädd«, »energisk« och »färgstark« är ord som används om allmänläkaren Kerstin Ermebrant. I över trettio år har hon kämpat för arbetsmiljön i primärvården, bland annat som den första kvinnliga ordföranden i en yrkesförening. Läkartidningen träffar Kers­tin Ermebrant i hennes hem i Tännäs i Härjedalsfjällen.
Norge avskaffar AT 526
Norge avskaffar sin turnus, motsvarigheten till AT. Läkare ska bli legitimerade efter sex års grundstudier, som i resten av Europa. Det skriver Aftenposten.no.
Uppdaterad 2011-03-03 kl 14.30.

NOTISER

Astrid Lindgren-fallet:
Åklagaren uttalar sig denna vecka 526
Socialstyrelsens rättsliga råd delar den norska rättstoxikologen Jørg Mørlands slutsatser om Astrid Lindgren-fallet, enligt beslut i rådet förra veckan. Läkartidningen har nekats att ta del av Mørlands yttrande...

PATIENTSÄKERHET

Diagnos av peniscancer onödigt sen 526
Läkaren hade angett i remissen att bedömning önskas »inom kort«. Väntetiden blev dock nästan fem månader och den misstänkta balaniten visade sig vara cancer. Patientens penis blev tvungen att amputeras.

MEDICINSK KOMMENTAR

Screeningen för cervixcancer kan bli mer effektiv 528
Många liv kan räddas om också riskpatienter inkluderas
Genom att öka precisionen i diagnostiken – som komplement till vaginalcytologisk screening – borde riskgruppen för livmoderhalscancer bättre kunna identifieras.

NYA RÖN

Nordisk kost har gynnsam inverkan på kolesterolnivåer, vikt och blodtryck 530
Autoreferat
En balanserad kost baserad på livsmedel av nordiskt ursprung förbättrar den kardiovaskulära riskprofilen och minskar kroppsvikten vid måttligt förhöjda kolesterolvärden. Det visar en kontrollerad kostinterventionsstudie på 88 friska svenskar.
IGF-II kopplat till minne och inlärning 530
Proteinet IGF-II (insulin like growth factor II) tycks spela en roll vid minne och inlärning. Det visar en djurstudie som presenteras i Nature. Försöken har gjorts på råttor och omfattar flera steg...
Ökad självmordsrisk av akne i sig snarare än av behandlingen 531
Autoreferat
Isotretinoin, ett läkemedel mot svår akne, har kopplats till flera psykiska biverkningar. En samkörning av Slutenvårdsregistret och en identifierad population som behandlats med isotretinoin indikerar att akne i sig är troligare orsak till självmordshandlingar.
Blodtrycksmedel tros inte öka cancerrisken 531
I Lancet Oncology presenterades sommaren 2010 en mycket uppmärksammad metaanalys i vilken användning av angiotensinreceptorblockerare (ARB) kopplades till ökad risk för cancer. Men de rönen har inte kunnat verifierats i en ny metaanalys, även den presenterad i Lancet Oncology...
Enstaka kejsarsnitt ingen nackdel för mamman 532
Avhandling
Effekterna för mamman av planerat kejsarsnitt och planerad vaginal förlossning har undersökts i en avhandling, som visar fördelar och risker med kejsarsnitt. En slutsats är också att vården vid vaginal förlossning måste bli bättre.
Lovande effekt av malariavaccin 532
Ett nytt malariavaccin kan ge ett bra skydd mot barnmalaria, och barnen tycks skyddas i minst 15 månader. Studien är av fas 2-typ och är gjord i Kenya och Tanzania på barn mellan 5 och 17 månader.

KLINIK OCH VETENSKAP

Nya riktlinjer för prevention av cervixcancer 533
ARG-rapport om utredning och behandling vid avvikande cellprov
SFOG:s (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) arbets- och referensgrupp kring cervixcancerprevention har publicerat nya, evidensbaserade riktlinjer inom området. Riktlinjerna innefattar bl a vilka professionella krav som ska ställas på de läkare som utreder och behandlar avvikande cellprov.
WITH ENGLISH SUMMARY

Avstängning av implanterbar defibrillator – också en etisk fråga 536
Skriftliga rutiner behövs, visar beskrivna fall
Patienter med implanterbar defibrillator (ICD) löper risk att få chockterapier när de dör i hjärtsvikt eller icke-kardiell sjukdom. Första steget mot att undvika sådana är en öppen diskussion mellan läkare och patient.
WITH ENGLISH SUMMARY

Nyheter inom kardiovaskulär genetik öppnar för nya terapimöjligheter 540
Den nya genetiken har ökat kunskaperna om riskmarkörer för kardiovaskulära händelser och de riskfaktorer som ligger bakom. Nu handlar det om att hitta nya och mer effektiva läkemedel riktade mot de grundläggande mekanismerna. WITH ENGLISH SUMMARY

Poplitealt entrapment – ovanligt tillstånd som oftast drabbar unga 544
Fall bland syskon visar möjlig ärftlighet
Orsaken till poplitealt entrapment-syndrom är avvikande anatomi i fossa poplitea, där artär och ibland även ven kläms åt av aberranta muskelursprung. Om tillståndet uppmärksammas tidigt, blir behandlingen (kirurgi) sannolikt enklare, lindrigare och mer framgångsrik.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Svårt val mellan klaritromycin och metronidazol vid polyneuropati 546
Vilket antibiotikum för eradikering av Helicobacter pylori (i tillägg till amoxicillin och protonpumpshämmare) är att föredra hos en äldre man med både förmaksflimmer och en avancerad perifer polyneuropati: klaritromycin eller metronidazol? Vilken risk föreligger för interaktioner med patientens övriga ­läkemedel:...

DEBATT OCH BREV

Norspan depåplåster allt vanligare men dess plats i terapin är svårbedömd 548
Användningen av Norspan depåplåster vid smärta har ökat kraftigt, därmed krävs studier som gör det möjligt att bedöma dess plats i terapin av smärta...
Vi hoppas att kvalitetsregister kan bli en sporre för fortsatt utveckling av primärvården 549
Måns Rosén och Hanna Sjöberg i replik:
Vi önskar att primärvårdens professioner fortsätter att diskutera vilka verktyg de tycker sig behöva för att förbättra och utveckla sitt arbete tillsammans med patienterna, skriver Måns Rosén och Hanna Sjöberg, Översynen av kvalitetsregister.
Det är skillnad mellan humanitära och militära medicinska insatser 550
Sammanblandningen mellan militära och humanitära insatser är i dag ett av de främsta säkerhetsproblemen i Afghanistan för humanitära organisationer som Läkare utan gränser (MSF), skriver Johan von Schreeb.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Läkemedelsverket:
Nationell läkemedelsstrategi ska ge bättre läkemedelsanvändning 550
Sverige ska få en nationell läkemedelsstrategi för att komma till rätta med felaktigheter i läkemedelsanvändningen som kan drabba patienterna, skriver Anders Carlsten och Lennart Forslund.
NEPI:
Kan vara kontraproduktivt att utse »läkemedelsansvarig läkare« 550
En utgångspunkt för en säkrare och bättre läkemedelsanvändning vore om Sveriges läkare tog till sig läkemedelskommittéernas rekommendation och aktivt arbetade för att genomföra den, skriver Mikael Hoffmann och Anders Ekedahl.
Visionen som kapat vårdköer 550
Marie Wedin framhåller behovet av en »flaskhalsmiljard« för att nå den köfria sjukvård som alliansen utlovat. Det grepp som infördes i Östergötland för 10 år sedan är ett billigt och effektivt sätt att öka valfriheten i vården, skriver Staffan Smeds.
Miljön tema för medicinska riksstämman 2012? 550
Läkare för miljön föreslår som tema för den medicinska riksstämman 2012 »Framtidens miljö och hälsa«. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att möta framtidens ogynnsamma hälsoeffekter.
Hygienismen härjar 550
Utan evidens för att läkarrocken, korrekt använd, orsakar infektioner har man förbjudit den i flera landsting. Hygienismen härjar, skriver Jonatan Salzer.
Replik om mefedron:
Bra att begreppen retts ut 550
Det skulle vara olustigt att misstänkta friades eller fälldes på grund av en första översikt och en fallbeskrivning om en ny drog, skriver David Gustavsson och Cecilia Escher.

KULTUR

Socialläkarna – mellan sjukvård och socialtjänst 551
Sveriges sista socialläkare, Anders Annell, lade stetoskopet på hyllan 2007. Men medicinare med socialt ansvar har inte försvunnit från läkarkåren. Hösten 2010 återuppstod Föreningen socialistiska läkare, vars sjuttiotal medlemmar vill bland annat verka för en jämlik och solidarisk sjukvård.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 569
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 570
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Richard Bergström lämnar LIF för europeisk vd-post
Richard Bergström lämnar läkemedelsindustriföreningen, LIF, för att bli chef för den europeiska motsvarigheten EFPIA. Han börjar den 1 april och lämnar därmed LIF efter nästan nio år som vd.