INNEHÅLL NUMMER 11, 2011

REFLEXION

En blivande kollega 575
Röntgen är en framtidsbransch, får jag lära mig på läkarlinjen. Men stämmer det? Inte enligt den amerikanska författaren tillika programmeraren Martin Ford. Skickliga radiologer i all ära, men i stort sett all medicinsk bildanalys kan lika gärna, kanske än hellre, utföras av...

LEDARE

Visdom för säkerhet 579
Häromdagen kom ett mejl från chefen: »Du har 1 622 osignerade anteckningar i Melior. Var vänlig signera dessa omgående!« Jag svarade: »Okej, men i brist på tid blir det i oläst skick...

LT DEBATT

Multimodal rehabilitering
vid smärta alltför lågt prioriterad 580
Den preliminära versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar är inte i överensstämmelse med nationella och internationella översikter, hävdar Björn Gerdle och medförfattare.
»Boxhandskar« tillåtet – i vissa fall 581
Apropå! Låsta dörrar på demensboenden och fixering av en patients händer
Det kan i vissa fall vara tillåtet att fixera en patients händer i samband med uppvaknande ur narkos för att han eller hon inte av misstag ska skada sig. Avdelningscheferna Anders Printz och Per-Anders Sunesson preciserar Socialstyrelsens hållning...

AKTUELLT

Läkares kläder:
I Halland syns det på kläderna 582
Markera med färg. Behåll rocken och korta ärmarna. Det är några förslag till hur kläderna tydligare kan visa läkarnas yrkestillhörighet.
Olika färger – ett sätt att markera 584
Läkares kläder
Ett återkommande förslag från läsarna är att markera yrkestillhörighet med färg.
Inget formellt hygienskäl mot rock 584
Läkares kläder
Hygienreglerna hindrar inte att rock används även i patientnära arbete förutsatt att ärmarna är korta och rocken byts varje dag. Men inom vårdhygien är man inte så förtjust över den idén.
Arbetsmiljöverket förbjuder hälsocentral att lista fler patienter 586
Arbetsmiljöverket förbjuder i ett unikt beslut en hälsocentral i Östersund att lista nya patienter. Arbetssituationen inom primärvården i Östersundsområdet är mycket ansträngd, och många distriktsläkare har lämnat sina tjänster.
Läkarförbundet kritiskt till förslag om kvalitetsföreskrifter 588
Vagt och otydligt. Förslaget bör omarbetas, anser Läkarförbundet och Läkaresällskapet apropå Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter för ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.

NOTISER

Fler vårdplatser utlovas i Stockholm 588
Mellan 100 och 170 nya vårdplatser ska öppnas vid sjukhusen i Stockholm under 2011 och 2012, enligt landstingsledningen.
Läkartidningen fick Fackförbundspressens journalistpris 588
Läkartidningens reporter Michael Lövtrup har belönats med Fackförbundspressens journalistpris 2010 i klassen »Bästa nyhet« för avslöjandena om »hedersförfattare« i LT nr 4 och 6/2010.

PATIENTSÄKERHET

Vårdrelaterade infektioner följs inte upp 588
På vårdcentralerna följs rapporterade vårdrelaterade infektioner inte upp, och elva av landets samtliga landsting uppfyller inte lagstadgade krav på dokumentation beträffande hygien. Det visar Socialstyrelsens rapport »Vårdgivarnas arbete med vårdhygien«.

MEDICINSK KOMMENTAR

Carnegiestudie väcker tankar om svensk läkarutbildning 590
Bättre koppling mellan grundutbildning och AT/ST behövs … bland annat
För många av oss kommer 2010 att bli ihågkommet som ett år fyllt av jubileumsaktiviteter. Inte nog med att Karolinska institutet firade sina första 200 år, utan dessutom blev Abraham Flexners rapport – publicerad 1910 – om den amerikans­ka läkarutbildningen föremål för ett...

NYA RÖN

Fetma och knäartros svår kombination som bör undvikas 592
Flera miljoner kvalitetsjusterade levnadsår kan vinnas om effekterna av övervikt och knäartros går att reversera, enligt en amerikansk modelleringsstudie som skattat dessa tillstånds inverkan på livskvalitet och folkhälsa.
Pojkmammor löper större risk för »baby blues« 592
Autoreferat
Fem dagar efter förlossningen ses en skillnad mellan pojk- och flickmammor vad gäller lättare nedstämdhet, »baby blues«. Det visar en svensk studie bland drygt 2 200 kvinnor, som besvarat enkäter med frågor om bl a livsstil vid tre olika tidpunkter efter förlossningen.
Genreglering kan ske över stora avstånd i arvsmassan 592
Större områden i arvsmassan som inte omfattar några gener kallas ibland för gene deserts, alltså »genetiska öknar«. I Nature presenteras nya rön kring en sådan genetisk öken som tidigare kopplats till hjärt–kärlsjukdom och diabetes...
Minskad tid i stillasittande bra för hälsan 593
Total stillasittandetid har samband med riskfaktorer för flera folksjukdomar. Att göra flera avbrott i stillasittandet under en dag, så korta som en minut, »bensträckare«, kunde däremot kopplas till minskat midjemått och lägre CRP-nivåer i en amerikansk studie.
PET visar amyloida plack 593
I JAMA presenteras en studie kring PET (positronemissionstomografi) och detektion av amyloida plack, som ju är centrala i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. PET-kameran har använts för att avbilda hjärnan och söka efter förekomst av amyloida plack hos 29 patienter i livets...
Högre postoperativ mortalitet på sjukhus som inte rapporterar sina resultat 594
Rapportering till kvalitetsregister bör göras tvingande. Det menar författarna till en registerstudie från Storbritannien, som funnit skillnader mellan rapporterande och icke-rapporterande enheter vad gäller korttidsresultat efter operation för kolorektal cancer.
Fördubbling av fetma på 30 år 594
Världens befolkning har blivit allt fetare, och USA är ett av de länder där BMI stigit mest. Det visar en jämförelse av situationen 1980 och 2008 publicerad i Lancet. Utvecklingen av hypertoni och hyperlipidemi är positivare, åtminstone i västvärlden.

KLINIK OCH VETENSKAP

Åskknallshuvudvärk 595
Kan vara förknippad med många ­bakomliggande sjukdomar
Åskknallshuvudvärk definieras som en akut och svår huvudvärk som når maximal intensitet inom mindre än en minut. Tillståndet är förknippat med flera underliggande sjukdomar, till exempel cerebral infarkt och subaraknoidalblödning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Serotonin: budbärare mellan hjärna/tunntarm och skelett 600
Djurmodeller styrker hypotes om serotoninets roll för bildning av benmassa
Djurmodeller styrker hypotesen om serotoninets roll för bildning av benmassa; såväl centralt bildat serotonin i hjärnstammen som hormonellt verkande serotonin från tarmen påverkar skelettets ombyggnad. Hämning av hormonellt serotonin kan motverka experimentell osteoporos hos möss och råttor.
WITH ENGLISH SUMMARY

Modell Halland 606
Strukturerad arbetsmetod för ­genomgång av äldres läkemedel
Modell Halland är en arbetsmetod för läkemedelsgenomgångar och görs i samverkan mellan läkemedelskommittén, Region Halland och kommunerna i Halland. Läkemedelsanvändningen har utifrån Socialstyrelsens indikatorer förbättrats, och patienternas livskvalitet ­bedöms ha ökat.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Läkemedelsgenomgångar visar
stor variation mellan landstingen 609
En förbättring av de äldres läkemedelsbehandling är ett politiskt prioriterat område för hälso- och sjukvården. Studier visar att läkemedelsgenomgångar kan ge gott ­resultat, skriver Anders Cronlund.
Växande medlemskår? 611
Antalet medlemmar växer basunerades det ut i LT och i ett medlemsmejl från förbundet häromveckan. Värt att notera är att det är absoluttalet som växer. Jämför man antalet yrkesverksamma medlemmar med Socialstyrelsens statistik över antalet utbildade läkare i yrkesverksam ålder i...
Replik:
Anslutningsgraden ­ligger runt 85 procent 611
Niclas Abrahamsson har rätt i att anslutningsgraden till Läkarförbundet sjunkit under flera år. Ett tapp som också drabbat andra fackförbund. De senaste tre åren har Läkarförbundet emellertid haft en kraftig tillströmning av medlemmar...
Sjukskrivning – en ny och omöjlig konstart för läkare? 612
I dag upplever jag sjukskrivning som det svåraste inom yrket, skriver Anders Westerlund.
Hälften av patienterna äldre än 80 år i Uppsala län med tio eller fler läkemedel behandlas med furosemid 612
I alltför många fall ges läkemedel »för säkerhets skull«, ofta med ingen eller liten behandlingsvinst för patienten, enligt författarna, som uppmanar till utvärderingar med hjälp av landstingsegna individdata.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

»Skrivdiktering« säker och rolig när man tränat in rätt vokabulär 610
Min erfarenhet av användandet av ett sk talförståelseprogram vid diktering direkt in i datorn är att det på sikt ger flerfaldig återbäring i säkerhet och effektivitet, inte bara inom allmänmedicinen utan även inom andra specialiteter, skriver Bo Lönwe, ögonspecialist.
Jävsbegreppet behöver vidgas 610
»Deklarera livsåskådning«
Inlägg i Läkartidningen avslutas ofta med en jävsförsäkran. Lars Wester skulle vilja ha en vidare syn och diskussion kring begreppet jävig. »Var ska man dra gränserna?«, funderar han, och efterfrågar läsekretsens åsikt.

KULTUR

Kvantfysik, civilisationskritik
och New Public Management 614
Civilisationens krav hämmar individens lyhördhet för kroppens och sinnenas signaler. Det undanträngda barnet i oss moderna människor söker den ursprungliga och sinnesförnimmande existensen bakom vuxenvärldens tjocka mur av verbalisering och civilisering, skriver matematiska fysikern och tänkaren Helena Granström. Hennes bok ligger till grund för veckans kulturartikel.

RECENSIONER

Rundresa i munnen med kompetent guide 616
Munnen. Tänder, kropp och själ
Författare: Björn Klinge

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 637
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 638
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Boström samordnar kvalitetsregistren 576
Regeringen har utsett Mona Boström att samordna utvecklingen av de nationella kvalitetsregistren.
Astrid Lindgren-fallet:
Mørlands yttrande skickat till översättare 576
Socialstyrelsens rättsliga råd delar den norska rättstoxikologen Jørg Mørlands slutsatser om Astrid Lindgren-fallet.
Uppdaterad 2011-03-08 kl 11.50.