INNEHÅLL NUMMER 12, 2011

REFLEXION

Att våga lita på sina kliniska bedömningar 643
Ska vi våga praktisera medicin till låg kostnad i vår nuvarande era av högteknologisk sjukvård? Den frågan ställer barnläkaren Sean Palfrey i en artikel i New England Journal of Medicine nyligen (2 mars 2011). Svaret är definitivt ja, anser han...

LEDARE

Medicinskt ansvar i äldrevården 647
Vården och omsorgen om de mest sjuka äldre är ett område som kräver extra resurser. Andelen äldre människor med sammansatta vård- och omsorgsbehov blir allt större. Vårdkedjor måste fungera mellan vårdnivåerna och huvudmännen...

LT DEBATT

Bild- och funktionsmedicin möter inte vårdens behov av fysiologisk diagnostik 648
Den nya specialitetsindelningen försämrar rekryteringsmöjligheterna och utbildningen inom klinisk fysiologi, men inte inom radiologi, enligt en enkät till verksamhetsföreträdare, enligt Henrik Engblom och Magnus Hansson.
Apropå! En aktuell fråga:
Proppfulla register och ihåliga doktorer 649
När regelverk, registreringar och checklistor tar allt större mentalt utrymme, då får patienten av kött och blod maka på sig, skriver Christer Petersson.

AKTUELLT

Läkare riskerar jobbet efter att ha tittat i chefens journal 650
En läkare som vid ett tillfälle gick in och läste i chefens journal blev varslad om avsked. Läkarförbundet upp­lever att det blir vanligare med arbetsrättsliga åtgärder mot personal som läser journaler utan behörighet.
Vårdgivarna skärper kontrollen 651
Datainspektionen har flera gånger anmärkt på att vårdgivare har dålig koll på om personalen läser journaler som de inte har behörighet till. Nu inför landstingen automatiserade system för att upptäcka obehöriga intrång.
Minskat inflytande över kvalitetsregister oroar SLF 652
Staten bör ges huvudansvar för kvalitetsregistren. Det föreslår Läkarförbundet i ett remissvar till en utredning om kvalitetsregistrens framtid.
Läkare vid Karolinska JO-anmäler Socialstyrelsen 654
Det fanns jäv i den utredning som föregick beslutet att Karolinska universitetssjukhuset inte längre får utföra hjärttransplantationer, påstår läkare och chefer vid sjukhuset samt två patientorganisationer.
Data ur EU:s kliniska prövningsregister offentliggörs 715
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lanserar den 22 mars EU Clinical Trials Register, en offentlig förteckning över alla kliniska läkemedelsprövningar som godkänns i EU:s 27 medlemsländer samt i Island, Norge och Liechtenstein.

NOTISER

Nya myndigheten har fått chef 654
Fredrik Lennartsson heter chefen för den nya Myndigheten för vårdanalys.
Socialstyrelsen granskar nya ST 654
Tre år efter att den nya ST-utbildningen infördes ska Socialstyrelsen nu granska hur de nya reglerna efterföljs och hur kvaliteten påverkats. En enkät har gått ut till alla läkare som fick sin legitimation 2007 och påbörjat sin ST...

PATIENTSÄKERHET

Perforerade matstrupen vid försök att avlägsna stent 654
Att inte läsa manualen utan försöka själv duger inte när man ska ta bort en stent från matstrupen. Patienten drabbades av en allvarlig vårdskada, och Socialstyrelsen är kritisk till läkaren.
Patienten blev utan intensivvård då MRSA misstänktes 654
En patients allmäntillstånd står över behovet av isolering på grund av risk för spridning av MRSA. Det framgick av sjukhusets eget PM men följdes inte. Socialstyrelsen är kritisk.

MEDICINSK KOMMENTAR

Evigt liv för HIV är inget axiom 656
Men vägen mot en HIV-fri värld är lång och svår
Om HIV någonsin ska kunna elimineras måste de metoder som bevisats fungera för prevention och behandling användas fullt ut.

NYA RÖN

Automatisk blodtrycksmätning bäst 658
Vitrockseffekten, en erkänd blodtryckshöjare, kan undvikas om man på vårdcentraler mäter blodtrycket automatiskt i stället för manuellt – förutsatt att mätningen sker i enrum. Det visar en studie publicerad i BMJ.
Antibiotika i miljön tros öka risken för spridning av resistensgener mellan arter 658
Behovet av att minska utsläppen av antibiotika i miljön betonas i en svensk studie som jämfört resistensfaktorer i sediment från ett indiskt och ett svensk reningsverk. Med DNA-analys påvisades en kraftig anrikning av resistensgener för flera klasser av antibiotika.
Kvinnor söker inte psykiatrin oftare efter abort 659
Man har diskuterat om kvinnor som gör abort löper ökad risk att drabbas av psykiska problem och därför i större utsträckning söker psykiatrisk hjälp. Men detta stämmer inte, enligt en dansk studie omfattande 84 600 kvinnor som någon gång gjort abort.
Fem nya parkinsongener identifierade 659
I Lancet presenteras en omfattande genetisk analys kring Parkinsons sjukdom. Studien är en metaanalys där man slagit samman data från fem genome-wide association-studier...
Ingen koppling mellan CRP och effekt av statiner 659
Inflammation, definierad som högt CRP, kan vara en riskmarkör för kardiovaskulär sjukdom. I en studie testades därför statinbehandling på drygt 20 500 patienter. Inget skydd kunde dock noteras, enligt en studie publicerad i Lancet.
Experimentella studier av sjukskrivning nödvändiga men extremt sällsynta 660
I en omfattande litteraturstudie kunde bara två randomiserade, kontrollerade studier av sjukskrivning hittas, den ena norsk, den andra finsk. Mer än 99 procent av sjukskrivningsstudier är alltså observationella, vilket ger en ofullständig bild.
Varierande livskvalitet året efter bröstcancerbehandling 660
Många aspekter av livskvaliteten förbättras under första året efter behandling mot bröstcancer, oavsett om cyto­statika använts eller inte. Dock kvarstår en del besvär, framför allt hos dem som behandlats med cytostatika, enligt en studie publicerad i Journal of Clinical Oncology.

KLINIK OCH VETENSKAP

Generations­överskridande smitta ger HIV evigt liv 661
Utan bot eller vaccin i sikte kommer världen att tvingas leva med HIV/aids under lång tid. Den vertikala HIV-transmissionen från mor till barn liksom generationsöverskridande smittspridning från män till yngre kvinnor gör det svårt att helt stoppa pandemin. WITH ENGLISH SUMMARY

Diagnostiken av knöl i tyreoidea uppvisar kvalitetsbrister 664
Nationella riktlinjer bör införas
Nationella riktlinjer för utredning av knöl i tyreoidea bör utformas. Resultat från tidigare studier och data från det skandinaviska kvalitetsregistret visar att nuvarande diagnostiska metoder inte säkert kan skilja mellan benigna och maligna resistenser.
Läkarprogrammet i Göteborg moderniserar 669
Professionell utveckling, forskningsanknytning och internationalisering i fokus
Som en följd av Högskoleverkets kritik pågår en omfattande revision av utbildningen i Göteborg. Speciellt satsar man på områdena professionell utveckling, forskningsanknytning och internationalisering.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Multisjuka äldre – en utmaning för vårddataanalytiker och hälsoekonomer 674
Avsaknaden av en gemensam definition av äldre multisjuka leder till brister i planering, styrning och uppföljning av vården för denna patientgrupp, skriver Krister Järbrink och medförfattare.
Inget förbud mot att koppla register till ekonomistyrning 675
Replik om kvalitetsregister:
Det är mycket värdefullt för den fortsatta diskussionen om kvalitetsregisters plats i sjukvården att Swespines ­företrädare problematiserar frågan [1]. Trion utgår från sex farhågor jag lyfte fram med anledning av den pågående översynen av de nationella kvalitetsregistren [2]...
Några frågor till Måns Rosén 675
I Måns Roséns värld hyllar alla i primärvården utom Bengt Järhult det register han föreslagit! Att modifiera »alla« till »många« är inte tillräckligt. I min värld är det bara några få i primärvården som tror på registret i fråga!
Replik till Birgitta Rydberg:
Ökad valfrihet i stället för ökad produktion 676
För inte så länge sedan kritiserades psykiatrin allmänt för att ha en låg produktivitet. Det indirekta patient­arbetet ansågs uppta en för stor andel av den totala arbetstiden, och krav ställdes på en drastisk ökning av produktionen...
Kommentar till en diskussion:
Valfrihetens gränser? 677
Debattinläggen av Jan Halldin respektive sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg speglar på ett slående sätt skillnaden mellan ett kunnigt inifrånperspektiv och politisk retorik, skriver två representanter för Svenska psykiatriska föreningen.
Att skriva eller diktera – del 2 678
Jag fick 39 e-brevsvar på mitt inlägg om att skriva eller diktera journaler [1]. Läsarna ombads dela med sig av sina erfarenheter av att skriva själva. De 39 svaren omfattar >10 000 ord. I Faktarutan publi­ceras ett urval av breven...

KULTUR

Stödet från USA blev ett lyft för KI:s forskning 679
Historien om Medicinska Nobelinstitutet, startat vid Karolinska institutet i slutet av 1930-talet, återberättas i en aktuell bok. Regelbundna anslag från den privata amerikanska Rockefellerstiftelsen bidrog till att KI-forskare som Hugo Theorell, Åke Åkesson och andra kunde arbeta med experiment som ledde till internationellt uppmärksammade resultat.

ENDAST PÅ WEBBEN

Överlevnad i cancer varierar med geografi och socioekonomi 644
Skulle överlevnaden i tolv vanliga cancerformer vara lika bra i hela landet som i de län där den är bäst skulle uppskattningsvis 1 500 förtida dödsfall kunna undvikas, enligt Socialstyrelsen.
Astrid Lindgren-fallet:

Svåra rättsmedicinska spörsmål eller en fråga om juridisk prestige? 704
Det var den 4 mars för två år sedan som vi första gången fick höra talas om fallet, men vad är det egentligen som har hänt? Läkartidningen gör en tillbakablick.