INNEHÅLL NUMMER 13, 2011

REFLEXION

Att själv få bestämma över sin kropp 703
Att själv få bestämma över sin egen reproduktion anser vi vara självklart. I vårt land kan kvinnor bestämma om en tidig graviditet ska avbrytas eller fullföljas...

LEDARE

Översyn av specialiteter 707
Socialstyrelsen äger rätten att besluta om benämning samt indelning av specialiteterna. Under 2011 kommer Socialstyrelsen att genomföra en översyn. Det är bra att arbetet kommer i gång eftersom det i dag rådet ovisshet om vilka ändringar som kan komma på tal och hur vi ska...

LT DEBATT

Tiden är mogen för målnivåer inom cancervården 708
Socialstyrelsen hoppas att målnivåerna i Nationella riktlinjer för lungcancervården och som publiceras den 23 mars kommer att studeras och debatteras, skriver Lars Holmberg och medförfattare.
Ta städningen på allvar 709
Apropå! Hygienen i sjukvården
Avdelningsföreståndaren ska som hygienansvarig självklart vara chef för den personalgrupp som städar. Ett företag utanför enheten kan inte ta det ansvaret, skriver Dag Domej, apropå hygienen i sjukvården.

AKTUELLT

14 vårdmyndigheter berörs av Stefan Carlssons utredning:

»Jag räds inte radikala förslag« 710
Han beskrivs som handlingskraftig, kreativ och radikal. Stefan Carlsson, före detta vd för Apoteket AB, har nyligen tagit tag i regeringsuppdraget att effektivisera statens styrning av vård och omsorg. 14 vårdmyndigheter berörs.
Astrid Lindgren-fallet:
Rättegångsdatum begärt 713
Åtalet står fast. Åklagaren har begärt datum för huvudförhandlingarna. Yttrandet från Rättsliga rådets norska expert ändrade inte hans inställning. Men åklagaren har kompletterat det tidigare åtalet för dråp med, i andra hand, försök till dråp...
Tendens till ökad anslutningsgrad 714
Ökningen av medlemmar i Läkarförbundet har inte hållit jämn takt med ökningen av antalet läkare i Sverige. Men nu visar prognosen för anslutningsgrad en uppgång.
KI startar kurs för att få blivande läkare bli chefer 715
Läkarförbundet vill att fler läkare blir chefer. Det hoppas nu Karolinska institutet, KI, kunna bidra till med två kurser i sjukvårds- och näringslivsmana­gement för läkarstudenter.

NOTISER

Thomas Zilling föreslås bli sjukhusläkarnas ordförande 714
Thomas Zilling är sedan i december, då Marie Wedin valdes till förbundsordförande, tillförordnad ordförande för Sjukhusläkarföreningen.
Uppdaterad 2011-03-25
Slutet för sjukhusmat i plastlåda? 714
Inga fler sjukhus i Stockholm ska tvingas att införa sjukhusmat i plastlådor.
Kammarrätten stoppar avtalet om HPV-vaccin 714
Upphandlingen av HPV-vaccin ska göras om. Kammarrätten finner att avtalstiden är otillåten, vilket skulle ge den nuvarande vinnaren av avtalet en otillbörlig konkurrensfördel.

MEDICINSK KOMMENTAR

Ledarskapsprogram bör utvärderas 716
Vi vet för lite om vad som formar till bra ledare
Årligen satsas stora pengar på ledarskapsprogram – trots att man egentligen inte vet vad som är bra ledarskapsutbildning och hur effektiva olika ledarskapsprogram är.

NYA RÖN

Maktlöshet relaterad till ohälsa hos ungdomar 718
Autoreferat
Mellan årskurs 7 och 9 försämras hälsan hos svenska tonåringar, framför allt hos flickorna. I en enkätundersökning bland högstadieelever undersöktes faktorer som kan sättas i samband med denna utveckling. De tyngsta faktorerna för ohälsa var maktlöshet för flickor och vantrivsel i familjen för pojkar.
Goda skäl att avråda från operation vid pleuramesoteliom 718
Sedan 1980-talet har incidensen av malignt pleuramesoteliom varit drygt 100 fall om året i Sverige, men 2008 regi­strerades bara 80 fall – kanske en tillfällig dipp, men eftersom latenstiden är uppåt 40 år kan det vara asbestrestriktionerna från 1970-talet som nu har effekt...
Kandesartan sannolikt bättre än losartan vid hjärtsvikt 719
Autoreferat
Patienter med hjärtsvikt, både de med sänkt ejektionsfraktion, EF, (systolisk svikt) och de med bevarad EF (diastolisk svikt), har 30 procent lägre risk för död om de behandlas med kandesartan än om de behandlas med losartan, båda av typen angiotensinreceptorblockerare (ARB)...
Bilirubin och risken för lungsjukdom 719
Kan bilirubin påverka risken för lungsjukdom? Det hävdas i en omfattande studie presenterad i JAMA. Forskning har indikerat att bilirubin skulle kunna ha antiinflammatorisk effekt och även verka antioxiderande...
Mobiltelefon påverkar hjärnans glukosmetabolism 719
Användning av mobiltelefon ökar glukosomsättningen i de delar av hjärnan som befinner sig närmast telefonen. Det visar en studie på 47 försökspersoner som undersökts med PET-kamera. Om detta har klinisk betydelse vet man ännu inte.
E-journal för primär- och slutenvård – en tillgång i teorin 720
Autoreferat
I en avhandling från Uppsala, där man sedan några år haft en gemensam patientjournal för primär- och slutenvård, konstateras att den stora tillgången till data är en fördel, mängden ett bekymmer och läkemedelslistorna i praktiken en nackdel. De senare uppdateras sällan och går därför inte att lita på.
Sterila handskar halverar antalet kontaminerade blododlingar 720
I en koreansk studie visas att rutinmässig användning av sterila handskar vid provtagningstillfället minskar antalet kontaminerade blododlingar. Falskt positiva blododlingar på grund av kontamination är ett stort kliniskt problem.
Proceduren, inte akupunktur i sig, lindrar strålningsberoende illamående 917
Autoreferat
I en svensk studie lottades patienter som genomgick strålbehandling till antingen genuin akupunktur eller sham-akupunktur. Behandlingarna gav lika bra resultat: minskad förekomst av illamående och kräkning.

KLINIK OCH VETENSKAP

Ledarskaps­program kan bidra till en bättre vård 722
Bra ledare ger bra psykosocial arbetsmiljö – och bättre vårdkvalitet
Intensivkurser i ledarskap och grupphandledning stärker chefer, läkare och läkarstudenter i ledarrollen, visar en avhandling som utvärderar dessa två vanligaste metoder för ledarskapsutveckling inom sjukvården. Bra ledare ger bra psykosocial arbetsmiljö – och bättre vårdkvalitet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Sociala medier förändrar relationen mellan patient och vårdgivare 727
Tydligare etiska riktlinjer behövs i umgänget på Internet
Tydligare regler behövs för umgänget på Internet, visar internationella studier och händelser som uppmärksammats på Karolinska universitetssjukhuset. När den virtuella och den kliniska världen sammanlänkas finns risken att både patienters och vårdgivares integritet äventyras.
WITH ENGLISH SUMMARY

Genitala klamydiainfektioner – rekommenderad handläggning 730
Trots att klamydia är den vanligaste anmälningspliktiga infektionen tycks många vara osäkra på hur sjukdomen ska handläggas. I artikeln ges konkreta råd om vad som gäller. WITH ENGLISH SUMMARY

Felaktigt tillredd bröstmjölks­ersättning gav hyperton dehydrering 734
Bortglömd risk vid flaskuppfödning
För flaskuppfödda barn som utvecklar gastroenterit är det av största betydelse att den bröstmjölksersättning som ges är korrekt tillredd. En fallbeskrivning illustrerar hur hyperton dehydrering uppkom på grund av överdosering av pulver.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Förtydligande angående Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien 736
Föreskriften hindrar inte att personlig skyddsutrustning med lång ärm används i arbetet med en patient, men plagget måste vara för engångsbruk eller patientbundet, skriver företrädare för Socialstyrelsen.
Replik till Kjell Lindström:
En trovärdighetsfråga att primärvården utvecklar kvalitetsregister 736
Här får distriktsläkaren Kjell Lindström svar på de fyra frågor han ställt till utredaren Måns Rosén angående översynen av de nationella kvalitetsregistren.
Kvalitetsregister – en facklig fråga 737
Vad vet Måns Rosén, utredare av de nationella kvalitetsregistren, om en läkares arbetsdag? Det undrar distriktsläkare Catarina Canivet.
Svårt förstå professionens rädsla för valfrihet i vården 737
Birgitta Rydberg svarar psykiatriska föreningen:
Det är slående hur möjligheten för patienter att få en reell valfrihet provocerar. Om vissa psykiatriska vårdgivare är mycket mer populära än andra borde svaret inte bli att angripa valfriheten, skriver sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg.
Nya idéer och mer vård för pengarna 738
Birgitta Rydberg svarar Jan Halldin:
Birgitta Rydberg anser att Jan Halldins tankesätt är fastfruset i en tid då centralt planerad vård ansågs vara det enda rätta – då politiken i allra högsta grad lade sig i hur vården utformades.
Slutreplik:
20 år gammal debatt relevant också i dag 738
Jan Halldin anser att det är missvisande av Birgitta Rydberg att säga att han fixerat sig vid 20 år gamla debatter.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Gemensamt journalsystem – möjligheter och risker? 736
Många landsting har eller överväger att införa ett gemensamt elektroniskt journalsystem, men konsekvensen för primärvården kan bli bristande informationsöverföring, minskad tillgänglighet, försämrad patientsäkerhet och starkt negativ påverkan på arbetsmiljön, resonerar Pär Häggqvist.

KULTUR

Snille och tur har format
svensk regionalanalgesi 739
Den svenska uppfinningen lidokain innebar ett välkommet tillskott i regionalanalgesins arsenal av smärtlindringspreparat. Kemisterna Nils Löfgren och Bengt Lundqvist lyckades efter flera försök framställa en substans med önskvärda egenskaper. År 1943 sökte de patent på syntesen av lidokain – och blev rikligt belönade när läkemedlet började användas över hela världen.
Patient-pietà 741
Det är inte ofta en läkare reser en staty, ens i mindre format, åt sjuksköterskan, den hårt kämpande medarbetaren. Men Tor-Göran Henriksson, plastikkirurg från Uppsala, baserar hela sitt konstnärskap på ögonblicksbilder ur en vårdvardag befolkad med stramt uniformerade...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 757
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 758
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Rättegång först efter sommaren
Astrid Lindgren-fallet:

Exakt datum är ännu inte bestämt.
»I andra hand: försök till dråp« 704
Astrid Lindgren-fallet:

Åklagare Peter Claeson har justerat gärningsbeskrivningen.
Uppdaterad 2011-03-25.
Astrid Lindgren-fallet:
Mørlands yttrande offentliggjort 704
Den norska rättstoxikologen tvivlar på tiopentalspåret.
Chefer på Hallands sjukhus polisanmälda 704
En ST-läkare vid Hallands sjukhus i Varberg har anmält sjukhuschefen för Hallands sjukhus, Anders Dybjer, för förtal. Det berättar läkaren, som vill vara anonym.
»Överpröva åtalsbeslutet!« 704
Astrid Lindgren-fallet:

Försvarsadvokat Björn Hurtig tänker begära en överprövning av åklagarens beslut att gå vidare med åtalet. »Mørland utesluter inte alternativa dödsorsaker«, säger Björn Hurtig.
Första litteraturgenomgången av behandling vid blödarsjuka 704
SBU-rapport:

Behandling vid blödarsjuka fungerar – men det är inte vetenskapligt bevisat. Ytterligare forskning krävs. Så kan SBU:s litteraturgenomgång av behandling vid blödarsjuka sammanfattas.
Astrid Lindgren-fallet:
Åtalet står fast 704
Den norske rättstoxikologens yttrande ändrade inte åklagarens inställning.