INNEHÅLL NUMMER 14, 2011

REFLEXION

Skillnad på läkekonster och läkekonst 763
»Själva omhändertagandet i vården spelar roll, antagligen mycket större än vi oftast tänker på.« / Stefan Johansson

LEDARE

Läkare behövs i IT-utvecklingen 767
Den här veckan pågår Vitalis i Göteborg. Det är en mötesplats för att utveckla vården och omsorgen genom IT. Ett av årets teman är patientsäkerhet. Kopplingen mellan väl fungerande IT och en god patientsäkerhet är uppenbar, men fortfarande otillräckligt genomlyst...

LT DEBATT

En stjärnas fall 768
En av världens högst ansedda forskare inom vätske­terapi, tysken Joachim Boldt, har nyligen avslöjats som fuskare.
Bäst På Offentliga Upphandlingar AB 769
Apropå! Debatten om kvalitetsregister
Apropå den högaktuella debatten kring primärvårdens kvalitetsregister skriver Lasse Wilhelmsson om hur det kan gå när man köper in konsulttjänster från firma Bäst På Offentliga Upphandlingar AB.

AKTUELLT

Sega system – och ingen som lyssnar 770
Läkarkåren minst nöjd med IT-systemen

Bara var femte läkare är nöjd med hur deras synpunkter i IT-frågor tas till vara, visar statistik från Vård IT-rapporten. För gynekologen Gunnel Lindell på Karolinska finns inget forum där hon kan framföra synpunkter. Hon tycker också att det satsas för lite på utbildning i systemen.
Läkarförbundet vill se ökad IT-debatt 771
Läkarna tycker inte att deras synpunkter i IT-frågor tas tillvara, visar statistik från Vård IT-rapporten. Läkarförbundet, som är ett av fyra vårdförbund som står bakom rapporten, vill nu se en ökad debatt i frågan.
EU-läkare riskerar sämre villkor 774
Göteborgs läkarförening ser allt fler fall av specialanställningar

Utländska läkare med legitimation från övriga EU/EES får i många fall sämre villkor med tidsbegränsad anställning och lägre lön än svenskutbildade läkare. Något som Läkarförbundet vill ändra på.
Läkare som tittat i chefens journal säger upp sig 775
Den läkare i Stockholmsområdet som obehörigen tittat i sin chefs journal slipper avsked. Arbetsgivaren, Stockholms läns landsting, har accepterat att läkaren säger upp sig själv i stället.
Interaktionssystem ska analyseras 776
Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att titta närmare på och jämföra interaktionssystemen EES och Sfinx. Redan till sommaren ska rapporten vara klar.
Egen arbetsyta för alla underläkare 777
Sylf-krav:

Omval av Lena Ekelius som ordförande, med två nya på vice-posterna, blev det när 90-årsfirande Sylf höll sitt fullmäktigemöte i Stockholm i helgen.
Han ska ta fram ny patientlag 777
Johan Assarsson, regiondirektör i Västra Götaland, har fått regeringens uppdrag att utreda hur patientens ställning i sjukvården kan stärkas. Han ska också ge förslag till en samlad patientlag.

NOTISER

Narkolepsimisstankar stärkta 776
En svensk registerstudie från Läkemedelsverket visar en fyrfaldigad risk för att insjukna i narkolepsi bland barn och ungdomar vaccinerade med Pandemrix.
Specialitetsin­delningen ses över 776
Socialstyrelsen startar ett projekt för att se över den nya specialitetsstrukturen som infördes 2008
Medicinska lärosäten i Europa på efterkälken 776
Endast Storbritannien, Sverige och Spanien är med bland de 50 bästa.

PATIENTSÄKERHET

Lungemboli bör misstänkas hos unga kvinnor som tar p-piller och röker 776
Läkaren trodde att kvinnans bröstsmärta och andningsbesvär berodde på att hon nyligen opererat brösten. I själva verket hade hon drabbats av lungemboli.

MEDICINSK KOMMENTAR

Åldrande med »komprimerad sjuklighet« ännu en hägring 778
Sjukligheten under ålderdomen har snarare expanderat
Hypotesen om »komprimerad sjuklighet« – med tiden skulle alla kunna bli i genomsnitt 85 år, med kortare tid av sjuklighet – introducerades för 30 år sedan. Men nyare forskning visar att chansen till ett friskt åldrande utan sjukdom och funktionsnedsättning snarare har minskat.

NYA RÖN

Luftföroreningar, trafik och kokain utlöser hjärtinfarkt 781
Vilka faktorer utlöser hjärtinfarkt? Den frågan har en grupp forskare ställt sig i en studie publicerad i Lancet. Sammanställningen är en metaanalys av ett trettiotal epidemiologiska studier.
Shuntkirurgi ger förbättring vid hydrocefalus och småkärlssjuka 781
Autoreferat
I denna randomiserade, placebokontrollerade studie undersöktes om patienter med hydrocefalus förbättrades av ventrikuloperitoneal shuntkirurgi trots uttalade vitsubstansförändringar i hjärnan...
PCR – diagnostiskt komplement vid neonatal sepsis 782
Avhandling
Neonatal sepsis är en vanlig och fruktad komplikation som drabbar både prematura och fullgångna barn. Diagnosen är svår att ställa eftersom symtomen är diffusa och den enda konklusiva laboratoriemetod som finns är blododling, som dock är tids­ödande och kan leda till både över-...
Zinktillskott ger färre och kortare förkylningar men … 782
En Cochraneöversikt (15 metaanalyser av randomiserade, kontrollerade studier) konstaterar att med zinktillskott blev förkylningarna i snitt en dag kortare och något (i snitt 0,4 enheter) lägre i allvarlighetsgrad. Betydligt fler biverkningar noterades dock.
Brister i läkemedelshantering vanligaste orsak till avvikelser på kirurgiska vårdavdelningar 783
Den mänskliga faktorn var den dominerande orsaken till avvikelser, och cirka en tredjedel berörde läkemedelshantering, enligt en studie av avvikelserapportering gjord på tio kirurgiska kliniker i Holland under 8–14 veckor.
Neurologisk grund för musikalisk njutning 783
Nucleus caudatus och nucleus accumbens är centrala områden i hjärnan när vi njuter av musik. Det förra spelar en roll när vi inväntar eller tänker på musik, det senare tycks vara viktigare när vi lyssnar på den.

TEMA ÅNGESTSJUKDOMAR

Ångest är vår arvedel som vi bör förvalta väl 785
Tema ångestsjukdomar

Ett syfte med detta tema är att sprida ljus över och intresse för dessa tillstånd, som vi under generationer omgetts av men som vi först på senare år lärt oss urskilja någotsånär.
Psykiatrin och primärvården har ett gemensamt ansvar 786
Tema ångestsjukdomar/Medicinsk kommentar
Temat för den här veckans nummer av Läkartidningen är ångestsjukdomar. Här presenteras artiklar som har relevans för hela läkarkåren. I texterna kan man hitta gemensamma nämnare: Ångest­till­stånd är vanligt förekomman­de, de är ofta kroniska, man finner inte sällan en...
Vanliga folksjukdomar som debuterar tidigt i livet 787
Tema ångestsjukdomar/Klinisk översikt
Cirka var fjärde person drabbas av ångestsyndrom under sin livstid. Median­åldern för insjuknande är 11 år. Utan behandling kan sjukdomarna medföra livslångt lidande, funktionsnedsättning och för tidig död...
Generaliserad ångest kan behandlas effektivt 792
Tema ångestsjukdomar/Klinisk översikt
Ständig oro, en känsla av hot mot en själv och de närmaste, präglar generaliserat ­ångestsyndrom – ett vanligt och kostsamt men behandlingsbart tillstånd. Kognitiv beteendeterapi och/eller läkemedel är nyckelord för framgångsrik terapi...
Paniksyndrom – ond cirkel av feltolkade kroppsliga signaler 795
Tema ångestsjukdomar/Klinisk översikt
Attacker av intensiv rädsla utan tydlig yttre orsak som leder till rädsla för nya attacker – det kännetecknar paniksyndrom. Evidensbaserade behandlingsalternativ finns, och det finns inget skäl att avvakta med behandling...
Om och om igen … tvångs­cirkeln kan brytas 798
Tema ångestsjukdomar/Klinisk översikt
»Om och om igen« – en negativ spiral av upprepade tvångstankar och tvångs­handlingar – karakteriserar tvångssyndrom, som räknas bland de tio mest handikappande diagnoserna (somatiska diagnoser inkluderade)...
Social fobi – ingen vanlig blyghet 802
Tema ångestsjukdomar/Klinisk översikt
Social fobi innebär att plågas av ångest i umgänget med andra eller vid framträdanden. Problemet kan vara mycket handikappande, och många drabbade får inte effektiv behandling...
Nya forskningsspår banar väg för bättre terapi 806
Tema ångestsjukdomar/Klinisk översikt
Nya forskningsspår kan bana väg för bättre möjligheter att erbjuda alla patienter med ångestsyndrom en effektiv terapi. Men mycket kan vara vunnet bara genom att bättre utnyttja redan befintliga behandlingsalternativ...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Kliande noduli efter Havrix-vaccination 809
Kan kvarstående kliande noduli vara en biverkan till Havrix-vaccination?

DEBATT OCH BREV

Trötthet och pseudodiagnostik 810
I företaget Scandlabs ­aggressiva marknadsföring hävdas att konventionella läkare inte förstår ­eller kan diagnostisera olika bristtillstånd som kan ­förklara trötthet, skriver Jan Calissendorff och medförfattare.
D-vitaminbrist – vems ansvar? 812
Brist på D-vitamin skapar allvarlig ohälsa – men ingenting görs. Myndig­heter, sakkunniga och politiker bör redogöra för åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med detta allvarliga hot mot folkhälsan, anser Susanne Bejerot och medförfattare.
Att förlora en förälder är dödligt: Vården måste ta större ansvar även för anhöriga 813
Få personer i livet påverkar oss så mycket som våra föräldrar. Något som därför ofta sätter djupa känslomässiga spår är när någon av våra föräldrar går bort. En ny studie visar att dessa spår går djupare än vad vi tidigare trott...
Ett tragiskt fall 813
Att läkaren inte kallade in patienten med malignt melanom för kompletterande behandling kan endast bero på slarv eller okunnighet, skriver Pawel Mikulowski, i en kommentar till ett patient­säkerhetsärende.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Kommentar till »Trötthet och pseudodiagnostik«:
Sköldkörtelföreningen är djupt oroad över hypotyreosvården 811
»Att attackera Scandlab löser inte den större och viktigare frågan: Hur förbättrar patienter och läkare tillsammans dagens hypotyreosvård?«, skriver Nina Oksa från Sköldkörtelföreningen.
Replik till Sköldkörtelföreningen:
»Vi diskuterar Scandlabs kortisolanalys, inte hypotyreosvården« 811
Vi förstår inte varför sköldkörtelföreningen kritiserar oss avseende hypotyreosvården. Vi har i vårt debattinlägg kommenterat Scandlabs kortisolanalys och risker för feldiagnostik, skriver Jan Calissendorff och medförfattare.
Replik, Sköldkörtelföreningen:
Svart eller vitt – saliv eller blod? 811
Vissa av Sköldkörtelföreningens medlemmar, och även andra hypotyreospatienter, har använt sig av Scandlabs analyser av urinprov på T4 och T3 samt salivkortisol. Föreningen har följt artikelförfattarnas olika debattinlägg i medierna...
Slutreplik:
Läkarkåren ska reagera mot företag som profiterar genom skrämselpropaganda 811
Ska inte läkarkåren reagera när vi ser att företag profiterar på hjälpsökande människor genom att på sin webbplats skrämma med en okänd sjuklighet som drabbar 100 000-tals – som inte verifieras i noga utvärderade metoder?
Kommentar till debattartikel om Norspans plats i terapin:
Nytt sätt att tänka kring smärtbehandling 813
Det torde vara genom samarbete mellan patienter, sjukvården och industrin som vi bäst når fram till optimala lösningar för patientens bästa, skriver representanter för Mundipharma AB angående Norspan depåplåster och dess plats i terapin.
Replik:
Viktigt att båda parter är pålästa 813
Mundipharma skriver att det är viktigt att nya data som produceras får presenteras. Ett bra sätt att göra det är genom publicerad litteratur, skriver författarna.
Vi har ingen folkhälsominister 813
Hur kan förslaget att släppa snuset fritt för försäljning i EU bidra till bättre folkhälsa? Och varför uttalar sig Göran Hägglund i denna fråga, som inte ligger på hans bord? Det undrar fyra folkhälsovetare i detta inlägg.
Göran Hägglund går tobaksindustrins ärenden 813
Vem vill ha en »välfungerande tobaksmarknad« förutom tobaksindustrin och deras snusexportvurmande marionetter på Socialdepartementet? Borde inte omsorgen om ungdomars hälsa vara viktigare? frågar Theo Bodin i detta inlägg.

KULTUR

Tyst accept av »perfekt sorti« – men bara i det enskilda fallet 814
Bland valmöjligheterna att beivra, legalisera eller blunda för det sjukvårdsassisterade självmordet i livets slutskede tycks Wijkmark välja den sistnämnda, skriver Nils Lynøe.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 833
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 834
Ladda ner pdf