INNEHÅLL NUMMER 15, 2011

REFLEXION

Behåll kylan när det blir varmt ute 839
Återigen kan jag notera att de svåra olycksfallen alltid minskar under vintermånaderna. Ibland kan det vara riktigt lugnt då den riktiga kylan tycks påverka sättet att köra bil eller viljan att slåss... / Louis Riddez

LEDARE

Papperslösa har rätt till vård 843
Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet tecknat en ramöverenskommelse om migrationspolitiken. Uppgörelsen syftar bland annat till att göra asylprocessen mer human och rättssäker...

LT DEBATT

Arkeologiska laboratoriesvar eller mikrobiologi i tiden? 844
Svensk sjukvård behöver en snabbare och mer kliniskt förankrad mikrobiologi. ­Värdet av snabb återkoppling måste ställas mot analytisk säkerhet, skriver Martin Sundqvist och medskribenter.
Generisk förskrivning – nu! 845
Apropå! Förväxlingar, felmedicineringar och felaktiga förskrivningar
Generisk förskrivning skulle förenkla för både patient och läkare. Ta patientsäkerheten på allvar – inför generisk förskrivning redan i dag, skriver David Svaninger.

AKTUELLT

Multiresistensgen i New Delhis vatten 846
Antibiotikaresistensgenen NDM-1 finns i avlopps- och dricksvatten i New Delhi, enligt forskning som publiceras i Lancet Infectious Diseases. I avloppsproven hittades också 14 olika bakteriestammar som bar på NDM-1-genen. I 11 av dem har man aldrig tidigare sett genen.
»Resistenta sjukdomar finns överallt« 849
I slumområdet Inderpuri i centrala New Delhi kämpar läkare mot resistenta infektioner. Läkarna måste övervinna smittspridning, orent vatten, okontrollerad läkemedelsförsäljning, kvacksalvare och okunskap bland patienter.
Indisk sjukvård tycks blunda för hoten 850
Den växande indiska hälsoindustrin beräknas vara värd 1 700 miljarder kronor om tio år. En industri som i höstas fick frossa när de första rapporterna kom om spridningen av NDM-1. Än märks inga strukturella aktioner från vare sig myndigheter eller sjukvård. På Sir Ganga Ram-sjukhuset i New Delhi fortsätter operationerna som om inget hade hänt.
EU kräver att Europaläkare
jämställs med allmänläkare 852
EU-kommissionen kräver att Sverige jämställer Europaläkare med specialister i allmänmedicin. Det är innebörden i ett beslut som EU-kommissionen fattade i går men som ännu inte inkommit som skrivelse och därmed blivit offentligt. Regeringskansliet överväger om man vill ta frågan till EU-domstolen.
Uppdaterad 2011-04-08.
Nytt pris ska synliggöra allmänmedicinen 852
Allmänläkaren Magnus Eriksson, Stockholm, från dokumentärserien »Kvartersdoktorn« fick Distriktsläkarföreningens nya hederspriset Årets allmänläkarvän vid föreningens fullmäktigemöte.
Förhöjd narkolepsirisk även i Frankrike 852
Nu rapporterar även den franska läkemedelsmyndigheten Afssaps en förhöjd incidens av narkolepsi bland barn som vaccinerats med Pandemrix.
Astrid Lindgren-fallet:
Rättegång i mitten av september 852
Solna tingsrätt har nu preliminärt beslutat att huvudförhandlingarna i rättegången mot narkosläkaren ska börja den 13 september.
Fler sjukintyg fylls i rätt 852
Antalet läkarintyg som är rätt ifyllda har fördubblats. Men fortfarande blir knappt hälften rätt.
Fler kvinnor i alla större specialiteter 852
Andelen kvinnor ökar i alla större läkarspecialiteter, visar en sammanställning från Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

PATIENTSÄKERHET

Nationellt stöd ska minska vårdrelaterade vårdinfektioner 853
I höst planeras driftstart av ett IT-baserat infektionsverktyg, som man hoppas ska minska de vårdrelaterade infektionerna. - 300 dödsfall skulle kunna undvikas årligen, sa Rikard Lövström, som presenterade verktyget på Vitalis förra veckan.
Oklart om tillämpning av patientdatalagen 853
Utvecklingen av vård och omsorg genom IT belystes ur olika synvinklar på Vitalismässan i Göteborg nyligen. Patientdatalagen var ett av alla ämnen som togs upp på seminarierna under den tre dagar långa mässan.

MEDICINSK KOMMENTAR


Uppföljning av svenska patienter med malignt melanom är ojämlik 854
Boendeorten avgörande för hur patienten följs upp
Nationella vårdprogrammet för hudmelanom ger rekommendationer för prevention, diagnostik och behandling men hänvisar till regionala vårdprogram för uppföljning. Detta innebär stora skillnader över landet, till exempel vad gäller antalet återbesök. Nationella uppföljningsrutiner skulle ge en mer jämlik och evidensbaserad vård.

NYA RÖN

Inhalationssteroider bara vid behov till barn med lindrig astma 856
Barn med astma tar ofta inhalationssteroider regelbundet. Nu visar en studie i Lancet att det kan räcka att ge sådana vid behov och i kombination med ett bronkvidgande preparat. Då undviker man också risken för påverkad längdtillväxt.
Solljus kan påverka kroppens förmåga
att bryta ner läkemedel 856
Fyndet att läkemedelsnivåerna i blod varierar med årstiderna på liknande sätt som vitamin D-nivåerna kan förklara hur miljön påverkar kroppens avgiftningsförmåga. Det framgår av en svensk studie som mätt koncentrationen av immunsuppressiva läkemedel hos transplanterade patienter.
PSA-screening kan vara lämplig för män med god hälsa 857
PSA-screening bland män utan andra sjukdomar kan kopplas till minskad risk för död i prostatacancer, samtidigt som risken för överbehandling tycks vara liten. Det visar en sekundäranalys av den stora PLCO-studien.
Nitroglycerin förbättrade bentätheten 857
Nitroglycerinsalva skyddade mot osteoporos, enligt en studie på drygt 200 postmenopausala kvinnor som randomiserats till behandling med salvan eller med placebo. Skyddet var måttligt, å andra sidan är behandlingen billig och enkel.
Högt diastoliskt tryck farligare än systoliskt hos yngre 858
Relationen mellan diastoliskt tryck och total dödlighet blir tydligt starkare vid högre tryck än 90 mm Hg. Det visar en svensk studie som följt blodtrycket hos 1,2 miljoner unga män i samband med mönstring till värnplikt och 24 år framåt.
Cancerceller i portvaktskörteln motiverar inte axillutryming 858
Förekomst av tumörceller i portvaktskörteln leder normalt till axillutrymning. Men enligt en studie publicerad i JAMA ger ingreppet ingen överlevnadsfördel vid bröstcancer i stadium T1–T2.
Svarta amerikaner återinläggs oftare på sjukhus 858
Det är vanligare att svarta amerikaner återinläggs på sjukhus än vita. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Författarna har tittat på antalet patienter som återinläggs på sjukhus inom 30 dagar efter att de skrivits ut från sjukhusvård för diagnoserna pneumoni,...
Över- och undervikt kopplade till mortalitet i Asien 859
Ett antal olika studier har presenterats som visat en korrelation mellan högt BMI och ökad mortalitet. Även lågt BMI har kopplats till ökad mortalitet. Flertalet studier har endast omfattat individer av europeiskt ursprung...
Tyreoideahormonbrist hos modern påverkar fostret 859
En avhandling ger stöd åt behovet av utökade kontroller av tyreoideahormon under graviditet. Hormonet behövs för hjärnans utveckling, och även lätt brist ökar risken för bl a motoriska funktionshinder och lägre IQ hos fostret. Avhandlingen bidrar med ny kunskap om vad som händer på cellnivå vid tyreoideahormonbrist.

KLINIK OCH VETENSKAP

Metotrexat ett alternativ för unga med Crohns sjukdom 860
Barn och ungdomar med Crohns sjukdom får förutom gastrointestinala symtom ofta hämmad tillväxt och försenad pubertet. Långtidsbehandling med steroider bör därför undvikas. Nu visas att metotrexat kan vara ett fungerande alternativ för såväl induktions- som underhållsbehandling för unga med Crohns sjukdom. WITH ENGLISH SUMMARY

Takotsubo­syndrom möjligt även vid obstruktiv kranskärlssjukdom 864
Tillstånden utesluter inte varandra, visar två patientfall
Obstruktiv kranskärlssjukdom är ett av exklusionskriterierna för takotsubosyndrom. I artikeln beskrivs två fall med typisk bild och klinisk utveckling som talar för takotsubosyndrom men med samtidig obstruktiv koronarsjukdom.
Kvarkateter – stort problem hos en mindre grupp på äldreboenden 868
Observationsstudie av kateterrelaterade händelser

En observationsstudie på 78 äldreboenden visar att för flertalet är en inneliggande kateter en acceptabel lösning. Hos en mindre grupp är katetern ett problem, och denna grupp bör identifieras.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Hög tid införa »eCall«-system för snabbare hjälp till trafikskadade 871
Det är hög tid att vi får ett system som automatiskt sänder ett larm med positionsangivelse till en larmcentral vid en krasch. Det kan rädda liv i trafiken, skriver sju trafikskadeforskare och samhällsdebattörer.
Begreppen »sjuka äldre« och »mest sjuka äldre« är att föredra 872
Sveriges Kommuner och landsting:
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har träffat en överenskommelse med staten om prestationsbaserade statsbidrag till vård och omsorg om de mest sjuka äldre, skriver Maj Rom, projektansvarig för »Bättre liv för sjuka äldre«, SKL.
Vårdval för riskkapitalbolag eller långsiktiga vårdgivare? 873
De små vårdgivarna har ingen möjlighet att uppfylla Stockholms Läns Landstings:s krav för deltagande i vårdvalet. Det leder till att stora vårdbolag tar över verksamheten med kortsiktiga ägare i form av risk­kapitalbolag med intresse av snabba vinster, skriver företrädare för Stor-Stockholms privatläkarförening.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Vart tog kvaliteten i Stockholms sjukvård vägen? 840
Det är bra men räcker inte med att erbjuda Stockholms invånare en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård – sjukvården måste också vara kvalitetssäkrad. Det framhåller fyra läkare verksamma vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge med adress till landstingets politiska ledning.
Låt arbetslinjen gälla även för patienter med depression och utmattningssyndrom! 872
Det är dags att inse att det finns människor som aldrig kan arbeta mer än halvtid, det är dags att inse att vissa människor kan behöva tre–fyra år för sin rehabilitering, skriver Pia Andersson och medförfattare.
Uppdaterad/rättad 2011-04-06.
Replik till Måns Eriksson och Monica Westerlund:
Medicinsk kommentar om tidig screening för autism förvånar 872
Den som bara läser den medicinska kommentaren skulle kunna få uppfattningen att vi gjort ett stort nummer av våra egna fynd. Det har vi nogsamt undvikit att göra, skriver författarna.
Slutreplik:
Göteborgsscreeningens uppläggning gör att sensitivitet och specificitet inte kan beräknas 872
Vi anser att sensitivitet och specificitet är centrala mått för att bedöma huruvida en screening är framgångsrik eller inte. Göteborgsscreeningen är emellertid upplagd på ett sådant sätt att dessa mått inte kan beräknas, skriver Mårten Eriksson och Monica Westerlund.
Replik till Roos, Holm och Ekedahl:
Penicillin V: Tre doser eller inte alls! 873
Tre doser eller inte alls är svaret från författarna till en tidigare kunskapsöversikt apropå att Roos, Holm och Ekedahl frågat om dosering av penicillin V tre gånger per dygn är nödvändig.
Slutreplik:
Vi ifrågasätter inte data 873
En ändring av rutinen för 1,1 miljoner recept årligen för behandling av bakteriella övre luftvägsinfektioner bör vägledas av både in vitro-test och kliniska studier, skriver Roos, Holm och Ekedahl.
Kommentar till Inge Axelsson:
Inget stöd för att 2- eller 3-komponentsvaccin ger mindre gott skydd än 5-komponentsvaccin 873
Det finns inget som visar att ett regelrätt 2- eller 3-komponentsvaccin skulle ge mindre gott skydd än ett 5-komponentsvaccin som ger mer biverkningar, skriver Marta Granström i en kommentar till Inge Axelsson.
Slutreplik:
Studie till grund för diskussion om spädbarnsvaccin 873
Professor Marta Granström anser att vi inte bör byta ut det spädbarnsvaccin vi använder i Sverige. Jag har respekt för hennes åsikt, samtidigt som jag vet att man i andra länder kommit fram till andra slutsatser, skriver Inge Axelsson.

KULTUR

Jussi Björlings hjärta slog 200 slag per minut 874
Kartläggning av tenoren och hovsångaren Jussi Björlings hjärthälsa under sista tiden i livet visar att sångaren vid flera tillfällen hade attacker av hjärtrusning, takykardier. De påverkade blodcirkulationen och bidrog möjligen till hans förtida död i september 1960. Om exakta dödsorsaken kan man bara spekulera eftersom protokollet från obduktionen mystiskt försvunnit.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 893
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 894
Ladda ner pdf