INNEHÅLL NUMMER 16, 2011

REFLEXION

Att vara eller arbeta som läkare 899
»Man förväntas och har en moralisk skyldighet att ställa upp vid sjukdomsfall eller skador i omgivningen och är således egentligen aldrig 100 procent ledig.«

LEDARE

Sjukskrivning påverkar arbetsmiljön 903
Läkarkårens sätt att sjukskriva har ofta hamnat i fokus då sjukfrånvaron ökat i samhället. Det har antytts att läkare sjukskrivit för många, för länge eller inte tagit sitt uppdrag på allvar...
Positivt med flexiblare sjukförsäkring 903
Regeringen föreslår en uppmjukad bortre gräns i sjukförsäkringen. Efter 2,5 års sjukskrivning föreslås Försäkringskassan göra mer individuella bedömningar inför utförsäkring och utslussning till Arbetsförmedlingen...

LT DEBATT

Är den kliniska forskningens kris ett mätfel? 904
Svensk klinisk forskning har varit avgörande för enorma framsteg inom klinisk medicin men behöver nu förnyas till både innehåll och inriktning. Dessvärre kan jag inte se att en allvarligt menad, öppen och allsidig diskussion ens påbörjats, skriver Åke Thörn.
Vi ändrar inte våra protokoll – ännu 905
Apropå! Ledande anestesiolog anklagad för forskningsfusk
Skandalen kring den ledande anestesiolog som anklagats för forskningsfusk är djupt allvarlig och tragisk, skriver Christer Svensén. Han anser vidare att den kan få konsekvenser för forskning i allmänhet.

AKTUELLT

Ska läkare och patient dela journalen? 906
Projektet »Din journal på nätet«, har kritiserats för att läkare inte får säga sitt. Frågan tas upp i regeringens patientlagsutredning och Läkarförbundet arbetar på en policy om saken.
»Tekniska lösningar finns för att patienten ska kunna delta« 908
Det finns tekniska lösningar så att patienten kan medverka i vården. Det menar Rikard Lövström, som förra veckan höll i seminariet »Patientens medverkan i den framtida journalen« på Vitalis...
Två pilotprojekt, men ingen forskning 908
Redan 2002 installerades »Sustains, Support users to access information and services«, på Ture Ålanders läkarpraktik, en husläkarmottagning i centrala Uppsala...
Oanmäld inspektion avslöjade överbeläggning 909
Det brukar finnas 50–70 lediga vårdplatser vid Skånes universitetssjukhus, fick Socialstyrelsen veta vid en anmäld inspektion. Vid en senare oanmäld inspektion var det minst elva överbeläggningar.
Lars Jerdén: Nya regler omöjliggör sjukpension 909
Förra veckan presenterade regeringen departements­promemorian »Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar«...
Ledarskap viktigt för ny MSF-ordförande 909
Anders Lundberg är ny ordförande i MSF, Medicine studerandes förbund. En stor uppgift för förbundet tycker han är att tänka mer långsiktigt.
Regionala skydds­ombud ska stärka arbetsmiljön i den privata sektorn 910
Läkarförbundet har fått pengar för att bygga upp ett nätverk av regionala skyddsombud. Syftet är att stärka arbetsmiljöarbetet i den privata sektorn.
Forskning uppe på Sjukhusläkarnas årsmöte 910
»Vi måste utplåna den skillnad som finns mellan könen i tilldelning.« Så inledde Thomas Zilling Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte med att bl a ta upp ALF-avtalen.

NOTISER

Förbjudna sms ses över 910
Att skicka påminnelser om läkar- och tandläkartider som sms är inte tillåtet enligt vare sig patientdatalagen eller en föreskrift från Socialstyrelsen. Men nu tänker Socialstyrelsen se över frågan...

PATIENTSÄKERHET

Undersök hals­kotpelaren om patienten slagit huvudet vid dykning 910
Socialstyrelsen är kritisk till att en bruten halskota helt missades på vårdcentralen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Svenska palliativregistret har vetenskapliga brister 912
Men för eget kvalitetsarbete lämpar det sig bra
Svenska palliativregistret har begränsningar; till exempel saknas en enhetlig terminologi, vilket gör det svårt att entydigt tolka data i registret. Det lämpar sig därför bättre för utvecklingsarbete och självreflexion än för vetenskapligt arbete och rankning.

NYA RÖN

Kemisk exponering i hemmet kopplad
till kronisk sjukdom hos förskolebarn 914
Avhandling
Syntetiska inredningsmaterial, impregneringsmedel, mjukgörare i PVC-golv osv i kombination med energisnålare hus, minskad ventilation och ökad fukt ger hälsoproblem. En avhandling har undersökt kopplingen till astma, allergier och eksem hos barn och även till autismspektrumsjukdom.
Visst stöd för primärpreventiv effekt av statiner vid hjärt–kärlsjukdom 914
En skyddande effekt verkar finnas. Ändå bör man vara försiktig i förskrivningen av statiner till personer med låg risk för hjärt–kärlsjukdom, enligt en Cochraneanalys.
FN underskattar koleraepidemin i Haiti 915
En studie i Lancet varnar för att FN:s uppskattning är rejält i underkant. För att få kontroll över koleraepidemin behövs insatser i form av rent vatten, vaccination och antibiotika.
Dödlighet vid diabetes 915
Diabetiker löper ökad risk att dö även av andra sjukdomar än kardiovaskulära, t ex cancer. Det visar en metaanalys publicerad i New England Journal of Medicine, men vilka mekanismerna är, är oklart.
Uretrarekonstruktion via vävnadsodling 915
Pojkar som drabbats av skador på uretra kan hjälpas genom vävnadsodling. I en studie har man lyckats odla celler från urinblåsan och sedan med gott resultat opererat in dem i den skadade uretra.
Allmänläkares infektionsbehandling varierar 916
Autoreferat
Allmänläkare har olika uppfattningar om behandling av infektioner i öppen vård, enligt en studie genomförd våren 2008. I studien användes en kvalitativ metod, fenomenografi, som identifierar och beskriver variationen av uppfattningar om ett bestämt fenomen...
Allt färre storrökare i Kalifornien och USA 916
Kalifornien har länge utmärkt sig som en delstat med långtgående tobaksrestriktioner. Man var t ex tidigt ute med tobaksskatt och förbud mot rökning på offentliga platser som skolor och restauranger...
Samband mellan livsstil och luftvägsinfektioner 917
Avhandling
I en svensk doktorsavhandling visas att hög nivå av fysisk aktivitet minskar risken för luftvägsinfektioner. Hos kvinnor, men inte hos män, fanns ett samband mellan C-vitaminintag och infektion.

KLINIK OCH VETENSKAP

Stora luckor i journaler vid vård i livets slutskede 918
Journaluppgifter saknas för data inrapporterade till Palliativregistret
Dokumentation av vårdåtgärder och bedömningar är väsentlig för optimal palliativ vård. En jämförelse mellan åtgärder inrapporterade till Svenska palliativregistret och den befintliga journaldokumentationen visade dock bristfällig journaldokumentation i stor utsträckning (8–76 procent).
WITH ENGLISH SUMMARY

Misstag med koncentrerade kalium- och natrium­lösningar 923
Analys och lärdomar av anmälda ärenden
Förpackningar som liknar varandra var en vanlig orsak till misstag med koncentrerade lösningar. Det visar en analys av 32 lex Maria- och HSAN-ärenden. Konsekvenserna för patienterna var i flera fall allvarliga. Nästan en tredjedel av misstagen skedde i hemsjukvården.
WITH ENGLISH SUMMARY

Larver av nässtyngfluga i ögat – ovanligt men allvarligt problem 928
Fall av human oftalmomyiasis från Dalarna och sydöstra Finland redovisas
Älgens nässtyngflugehona sprutar vanligtvis sina larver i älgens näsborrar. I sällsynta fall kan hon av misstag spruta larver i en människas öga. Ett fall från Dalarna och några fall från Finland beskrivs.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Bakvänd implementering av »Guldgruvan« 931
Vi hoppas att kvalitetsregisterhållarna i praktiken ansluter sig till den ståndpunkt som Läkaresällskapet och Läkarförbundet intagit. Det skriver åtta läkare som anser att integritetsfrågorna inte utretts tillräckligt i översynen av kvalitetsregistren.
Biverkan av Sifrol eller inte? 932
Patienten hade nyligen börjat ta en medicin för »myrkrypningar i benen« och sökte vård för en massa olika besvär. En parad av möjliga »biverkningar« gav skribenten något att fundera på.
Försäkringskassans generaldirektör:
Sjukskrivning – möjligen en konstart men inte ny! 933
Försäkringskassan ser fram mot fortsatt gott samarbete med vårdens olika företrädare. Det skriver Adriana Lender, Försäkringskassans generaldirektör, apropå Anders Westerlunds inlägg om orimliga krav på intygsskrivning.
Replik:
Om samarbetet fungerat hade jag inte behövt skriva min artikel 933
Anders Westerlund anser sig ha starkt stöd i kåren för sin uppfattning att samarbetet mellan behandlande läkare och Försäkringskassan försämrats sedan början av 2000-talet.
Otitstudier visar att svenska rekommendationer står sig 934
Två stora, välgjorda, randomiserade studier av effekten av antibiotika vid akut mediaotit hos barn 6–24 månader respektive 6–35 månader visar de nya svenska rekommendationerna står sig, skriver författarna.
Kurs om säker operation och vård bortprioriterad 935
Kursen »Säker operation och vård 2010 respektive 2011« borde vara attraktivt för de opererande specialiteterna, anser Folke Hammarqvist, Jon Ahlberg, som nu är bekymrade över att kursen prioriterats bort.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik I:
Socialstyrelsen bör underlätta att bli specialist i en grenspecialitet om man har fel basspecialitet 932
I det nya utbildningssystemet är det svårare att byta specialitet om man valt fel bas. Detta bör Socialstyrelsen se över, skriver Peter Gjertsson, verksamhetschef, klinisk fysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Däremot håller han inte med om att det skulle vara svårt att rekrytera framtida specialister i fysiologisk diagnostik...
Replik II:
Medicinsk radiologi och klinisk fysiologi har mycket gemensamt 932
Min uppfattning är att medicinsk radiologi och klinisk fysiologi har mera gemensamt än vad artikelförfattarna ger uttryck för. Budskapet att kompetensen inom fysiologisk diagnostik skulle behöva förfalla med den nya specialitetsindelningen är olyckligt. Hotet bör avdramatiseras...
Slutreplik:
De diagnostiska specialiteterna innebär ett mervärde för hälso- och sjukvården 932
Att rekrytering och utbildningsmöjligheter minskar i och med bild- och funktionsmedicin är ett kvitto på att den nya konstruktionen inte är optimal för att förvalta och vidareutveckla fysiologisk diagnostik...
Sorgligt att Sverige inte profilerat sig på humanitärt arbete i Afghanistan 932
Om vi som läkare anser att vårt yrke handlar om läkande och ett etiskt förhållningssätt till alla skadade människor, oberoende av ursprung eller sida i en konflikt, är vi hänvisade till enbart personliga etiska ställningstaganden. Det skriver Henrik Hedelin om läkares medverkan i den svenska militära insatsen i Afghanistan...

RECENSIONER

Vetenskap i förvirringens tjänst 936
Merchants of doubt. How a handful of scientists obstructed the truth on issues from tobacco smoke to global warming
Författare: Naomi Oreskes, Erik M Conway
I vit rock mot kortsiktig vinst 937
White coat, black hat. Adventures on the dark side of medicine
Författare: Carl Elliott
Den arabiska vetenskapens guldålder 938
Pathfinders. The golden age of Arabic Science
Författare: Jim Al-Khalili J

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 953
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 954
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkartidningen ett dubbelnummer
Förra pappersutgåvan av Läkartidningen (nr 16–17/2011) som kom ut 20 april, var ett s k dubbelnummer. Nästa nummer i pappersform utkommer onsdag 4 maj 2011.
Regeringen backar om sjukförsäkringen 900
Fler sjuka föreslås få stanna i sjukförsäkringen och individuella bedömningar ska göras vid sjukskrivning. En särskild ersättning föreslås till patienter utan sjukpenninggrundande inkomst.
Klimatkänsliga sjukdomar utmanar fem myndigheter 900
Påverkan på klimatet kan leda till en ökning av klimatkänsliga smittsamma sjukdomar. En ny rapport från Smittskyddsinstitutet pekar ut samverkan som det viktigaste sättet att möta hotet.
Vårproposition utan satsning på sjukvård 900
Läkare får i snitt 369 kronor extra i plånboken med ett utökat jobbskatteavdrag som regeringen föreslår. Men trots mycket starka statsfinanser ges inga löften om satsningar på hälso- och sjukvård i vårpropositionen.
Thomas Zilling ny ordförande för Sjukhusläkarna 900
Ny ordförande för Sjukhusläkarna är kirurgen Thomas Zilling, Varberg, vid föreningens fullmäktigemöte på fredagen. Styrelsen fick tre nya ledamöter.