INNEHÅLL NUMMER 18, 2011

REFLEXION

Viktigt med tid för vetenskap 959
Enligt högskoleförordningens mål för läkarexamen »skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att fullgöra … allmäntjänstgöring (AT) …«. Vad som innefattas i »läkaryrket« är dock inte definierat...

LEDARE

Välkomna förslag om missbruksvården 963
Förra veckan överlämnade Gerhard Larsson sin utredning »Bättre insatser vid missbruk och beroende« till regeringen. Särskilt märks förslaget att flytta huvudansvaret för missbruksvården från kommunerna till landstingen, som har bättre förutsättningar att ge en mer kvalificerad...
Sjukförsäkringen måste bli flexibel 963
Det nya sjukförsäkringssystemet har inte hittat sina former. Det finns exempel på patienter som har drabbats på ett oacceptabelt sätt. Bland annat handlar det om att de inte hinner rehabiliteras i den takt systemet med fasta tidsgränser förutsätter för återgång i arbetslivet...

LT DEBATT

Alkoholrelaterade problem i samband med överviktskirurgi 964
Missbruksproblem tycks vara vanligare bland patienter som genomgår fetmakirurgi. Före ingreppet bör patienterna ha varit fria från missbruk i ett à två år och de ska informeras om att de efter operationen inte kommer att kunna dricka alkohol på samma sätt som tidigare, skriver Anders Helander och medförfattare.
Hur ska jag annars orka påskhandla? 965
Apropå! Ett tevereportage från Libyen
Hur kan vi titta på vädret, i våra röda trähus, i våra dyra jeans, laga lammstek i lergryta, sätta potatis i trädgårdslandet, behandla huvudvärk – när små barn slits i stycken av granater? Precis samtidigt, undrar Jonatan Salzer.

AKTUELLT

Tredjelandsläkarna – en outnyttjad resurs 966
Snabbare väg till specialistlegitimation, juridiskt stöd vid anmälningsärenden och bättre löneutveckling vill läkare från tredje land att facket ska arbeta med. Samtidigt väljer många utländska läkare bort fackligt medlemskap.
Kritik från Riksrevisionen:
För lång tid för utländska läkare att få legitimation 968
Riksrevisionen pekar på stora brister i systemet med att få in utländska akademiker på arbetsmarknaden. Dåliga språkkunskaper, få praktikplatser och problem med studiefinansiering medverkar till att det tar lång tid för tredjelandsläkare att komma ut i jobb.
Svårare locka utländska läkare till facket 969
Läkarförbundet noterar att det är svårare att rekrytera utländska läkare. Men inga särskilda insatser utöver rekrytering planeras särskilt för denna grupp.
Sjukhusläkarnas ordförande varslad om avskedande 970
Thomas Zilling, huvudskyddsombud vid Hallands sjukhus Varberg och ordförande för Sjukhusläkarna, har varslats om avskedande och stängdes av från arbetet den 27 april.
– Vi är bestörta, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.
Uppdaterad 2011-04-29 kl 10.00.
Läkarförbundets ordförande:

»Vi är bestörta« 971
– Det är anmärkningsvärt att man behandlar en facklig fö­reträdare på det här sättet och vi som fackförbund är be­störta över att man behand­lar vårt huvudskyddsombud så här, säger Marie Wedin.
Bedömning av sjukskrivning ett stort problem för läkaren 971
Svårigheten att bedöma patientens arbetsförmåga och att hantera lägen där patienten har en annan åsikt än läkaren upplevs som mycket problematiska situationer vid sjukskrivning, visar en ny doktorsavhandling.
Läkare nekades ersättning 972
Tunga lyft och hela dagar vid operationsbordet inte tillräckliga skäl för havandeskapspenning. Det slår förvaltningsrätten fast.

NOTISER

Nya vårdplatser planeras för närsjukhus i Stockholm 972
Närsjukhusen står i fokus i Stockholms läns landstings förslag till satsningar inom hälso- och sjukvården de kommande tio åren – vid sidan av Nya Karolinska i Solna. Investeringarna ska bland annat ge 700 nya vårdplatser vid närsjukhusen 2015, uppger landstingets presstjänst...

PATIENTSÄKERHET

Tänk längre än kollegan gjorde 972
När en patient söker upprepade gånger för samma symtom gäl­ler det att tänka i lite vidare ba­nor. Även om symtomen liknar dem som ofta förekommer vid lindriga tillstånd.

MEDICINSK KOMMENTAR

Internationell katastrofsjukvård måste regleras 974
Expertmöte på Kuba startskott för bättre samarbete och samordning
Antalet naturkatastrofer i världen ökar liksom antalet internationella hjälparbetare. Men internationella katastrofinsatser är helt oreglerade och sker i ett juridiskt vakuum. Vid flera katastrofer har hjälpinsatserna varit massiva men okoordinerade och delvis ineffektiva. Processen för att nå bättre samordning har just börjat.

NYA RÖN

Säkrare diagnostik av Creutzfeldt– Jakobs sjukdom 976
I Nature Medicine presenteras en ny metod för bättre diagnostik av den dödliga neurodegenerativa prionsjukdomen Creutzfeldt–Jakobs sjukdom (CJD). Många metoder för att diagnostisera CJD är behäftade med osäkerhet, inte minst då de innebär en relativt hög risk för falskt...
Starkt samband mellan somatisering och eksem 976
I en norsk enkätbaserad befolkningsstudie med självrapporterade data fann man ett starkare och mer robust samband mellan eksem och somatisering än mellan eksem och ångest/depression.
Barn med okontrollerad astma sällan bättre av ökad dos inhalerade steroider 976
Autoreferat
Att höja dosen av inhalerade steroider är inte till nytta vid undermedicinerad barnastma. Det visar en systematisk genomgång av 14 studier publicerad i Pediatrics. Liknande resultat konstateras i två andra studier.
Oklar effekt av vertebroplastik 977
SBU-rapport:

Enligt en SBU-rapport finns det ingen evidens för att vertebroplastik eller ballongkyfoplastik är effektivare än icke-kirurgisk behandling av kotkompression till följd av osteoporos.
Beteendestudier på råttor med ny PET-metod 977
Att undersöka hjärnans funktion i realtid med positronemissionstomografi (PET) bygger på att patienten eller försöksdjuret är stilla. I Nature Methods presenteras en metod genom vilken man kan göra en PET-undersökning på råttor och samtidigt studera djurens beteende...
Svenskarnas fysiska prestationsförmåga oförändrad senaste tio åren – bukfetman ökar 978
Autoreferat
Det finns inga skillnader i syreupptagningsförmåga relaterad till kroppsvikt mellan män och kvinnor i Sverige, enligt en rapport från en befolkningsbaserad studie som undersökt trenderna under en tioårsperiod. Men förekomsten av bukfetma är alarmerande hög i alla åldersgrupper.
Ingen effekt av ultraljudsbehandling vid svåra bensår 978
Behandling med ultraljud i lågdos förbättrade inte läkningen av venösa bensår efter tolv veckors behandling. Det visar en randomiserad studie publicerad i BMJ.

KLINIK OCH VETENSKAP

Föräldra­utbildning under graviditet måste omprövas 979
Föräldrautbildning under graviditet är en del av den skattefinansierade vården och betraktas i dag som en självklarhet. Men utbildningen når inte de utsatta och effekten tycks begränsad, visar två doktorsavhandlingar. WITH ENGLISH SUMMARY

Psykoanalytisk behandling vid störningar i mor–barnrelationen 984
Randomiserad kontrollerad studie visar signifikanta behandlingseffekter
Psykoanalytisk behandling vid störningar i mor–barnrelationen gav signifikanta effekter på depression hos modern, intervjuarbedömd mor–barnrelation och extern bedömning av mammans känslighet i samspelet med barnet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Trombos i mekanisk hjärtklaff ett livshotande tillstånd 988
Trombocythämning möjlig som behandling och profylax
Trombos i en mekanisk hjärtklaffprotes är en ovanlig men viktig komplikation till klaffbyte. Nyare studier visar på möjligheten med trombocythämning som profylax och behandling, vilket också illustreras av en fallbeskrivning.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Fördel med rektal tillförsel i vissa situationer, men inte alltid snabbare effekt 992
Ger rektal tillförsel av ­läkemedel snabbare effekt än peroral tillförsel?

DEBATT OCH BREV

Saknar storkonsumtion av alkohol samband med ökad sjukfrånvaro? 993
En rapport från regeringens sociala råd an­gående frågan om samband mellan alkohol och sjukfrånvaro har så stora brister att dess slutsatser inte håller, anser författarna.
»De nationella kvalitetsregistren – en oslipad diamant« 995
Nationella samordnaren inbjuder till dialog
Den nationella samordnaren Mona Boström efterlyser en dialog med alla som vill utveckla kvalitetsregistren. Hon håller helt med Bengt Järhult om att användning av kvalitetsregister inte får äventyra förtroendet för sjukvården.
Ensidigt om ångest 996
Författarna finner det anmärkningsvärt att Läkartidningen publicerat en hel temaavdelning om ångestsjukdomar, som ger ett snävt medikaliserat perspektiv på ett av psykiatrins viktiga arbetsområden.
Replik:
Är inte ert inlägg ett exempel på det ni säger er vara emot? 996
Författarna väljer att bortse från är att vi avsiktligt såg till att få både medicinska och psykologiska empiriskt belagda perspektiv belysta, skriver Gerhard Andersson och Nils Lindefors.
Valet vid HP-baserad ulkusbehandling:
Metronidazol eller ­amoxicillin – inget annat! 997
Karin C Söderberg och Ylva Böttiger ger i en Läkemedelsfråga i LT ett värdefullt besked till frågeställaren, som dock har ställt en felaktig fråga, skriver Daniel Schmidt.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik I:
Mäta sjukfrånvaro lika svårt som alkoholmått 994
Vårt uppdrag var att fokusera på sjukfrånvaro, återgång till arbete och arbetsförmåga, skriver Gunnel Hensing och medförfattare. De menar att det behövs mer forskning inom området, som bör vara förutsättningslös och öppen för att fynden inte alltid går i förväntad riktning.
Replik II:
Betydligt mer kunskap behövs om alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro 994
Om sambandet mellan alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro är så tydligt som debattörerna anser, kommer detta att framgå av bra studier, skriver Kristina Alexandersson, ordförande för det tidigare Sociala rådet.
Slutreplik:
Rapporten kan inte användas som policyunderlag 994
Vi vidhåller att rapporten till Sociala rådet har sådana brister att den inte kan användas som policyunderlag för Försäkringskassans arbete, skriver Anders Romelsjö och medförfattare i sin slutreplik i debatten om alkohol och sjukskrivning.
Slutreplik till utredaren Måns Rosén:
Svar om kvalitetsregister utstrålar förmyndarattityd 997
Jag tror inte, till skillnad från dig, Måns, att stora mängder av svårtolkade och ovetenskapliga data kan bidra till en positiv bild av primärvården och därigenom leda till satsningar och resurstillskott. Tvärtom, skriver Kjell Lindström i sin slutreplik till utredaren Månas Rosén, angående översynen av de nationella kvalitetsregistren.
Kvalitetsregister är inte EBM 997
Det är vår uppgift och vårt ansvar som läkare att inte falla för frestelsen att tillskriva kvalitetsregister ett vetenskapligt värde de aldrig kan ha, skriver J Martin Wehlou.

KULTUR

Dansaren som försvann in i psykosen med krigets dans 998
Vaslav Nijinsky var världens främste balettdansör i början av 1900-talet. Beundrad för sina höga hopp och piruetter samt för sin plastiska och mimiska förmåga på scenen, gjorde han skandalartade succéer i flera världsdelar. Hans privatliv var en dans med psykosens demoner som orsakade honom själv och hans närmaste stort lidande.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1021
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1022
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Överläggningarna i Varberg fortsätter på onsdag
Överläggningarna i Varberg återupptogs under måndagseftermiddagen och är nu ajournerade till onsdag. Samtidigt utsågs nya chefer inom verksamhetsområdet för kirurgi, ortopedi och anestesi.
Uppdaterad 2011-05-02 kl 17.40.
Överläggningar inledda
om varslet av Zilling 970
Överläggningar om varför Thomas Zilling varslats om avskedande inleddes på fredagen mellan Hallands läkarförening och Region Halland. Överläggningarna fortsätter på måndag.
Uppdaterad 2011-04-29 kl 17.20.
Sjukhusläkarnas ordförande om sitt nya uppdrag 970
Att stoppa avakademiseringen av läkaryrket och att hitta former för en fungerande akutsjukvård är prioriterade frågor för Thomas Zilling, Sjukhusläkarnas nye ordförande. Det säger han i denna intervju som gjordes den 20 april, en vecka innan han varslades om avskedande.