INNEHÅLL NUMMER 20, 2011

REFLEXION

Förändringar inom en läkarkarriär 1087
Som ung kirurg på Serafimerlasarettet i början av 1970-talet fick jag varje journatt ta hand om åtminstone en och ibland flera patienter med blödande magsår. Vi hade en regel att de skulle gastroskoperas snabbt för att få en exakt diagnos, och om de inte slutade blöda skulle de... / Jon Ahlberg

LEDARE

Rapport från WMA-möte 1091
Keep your dreams alive, keep the profession alive, keep the patients alive!« Så inledde Mukesh Haikerwal, nyvald ordförande för World Medical Association, vårmötet i Sydney den 7–9 april... / Marie Wedin
Tidpunkter för livshotande sjukdom 1091
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling, likaså handboken i samma ämne, saknar Läkarförbundet bland annat definitioner om tidsperspektivet...

LT DEBATT

Paradigmskifte inom onkologi:
Melanombehandlingen individualiseras 1092
Melanomsjukvården står inför ett paradigmskifte. Patienter med regionala lymfkörtelmetastaser kan nu behandlas redan vid diagnos, och nya behandlingar har visat avsevärt förbättrade effekter, skriver Johan Hansson och ett stort antal medförfattare.

AKTUELLT

Erfarna läkares råd till sina kommande kolleger:
Våga be om hjälp! 1094
Hur går det till att lära ut patientsäkerhet? Läkartidningen besökte Linköping och Lund där studenterna fick undervisning i patientsäkerhet från den mjuka sidan.
»Patientsäkerhet är ingen överkurs« 1097
Salen rymmer fler än hundra studenter. Och precis samtidigt pågår en likadan föreläsning i Malmö. I Lund håller Tomas Kirkhorn, universitetslektor i medicinsk teknik, i trådarna.
Läkare känner sig hotade och utsatta 1098
Varbergs sjukhusläkares förtroende för sjukhusledningen är i botten. Läkarna känner sig hotade och utsatta efter det att deras huvudskyddsombud Thomas Zilling köpts ut. Det framkom vid läkarföreningens medlemsmöte på onsdagen.
Förbundets inriktning var att göra upp 1098
Det var Läkarförbundets inriktning från allra första stund att hitta en uppgörelse med arbetsgivaren, enligt Thomas Zilling.
Frustration över bristen på information 1098
Framför allt frustration över bristen på information, men även en viss oro för hur rekryteringen av nya skyddsombud kan påverkas. Det är några reaktioner från de lokala sjukhusläkarföreningarna apropå konflikten i Varberg.
Läkarförbundet om patientens delaktighet i sin vård:
Knapptryck ska göra journalinfo synlig för patient 1099
Information från journaler bör med ett knapptryck kunna lämnas ut elektroniskt till patienten via ett hälsokonto med läkemedelslista. Men först efter »menprövning« och 14 dagars »rådrum«. Det anser Läkarförbundet i en ny policy.
Livsuppehållande behandling:
Nya regler som betonar självbestämmandet välkomnas 1100
Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om livsuppehållande behandling. Läkaresällskapet är mer avvaktande.
ST-läkare bakom upprop mot nedskärningar i vården 1100
Med Facebook-uppropet »Nej till nedskärningar inom vården«, har läkaren Arvin Yarollahi på kort tid samlat drygt 2 700 personer på nätet.
Staffan Henriksson ny ordförande för privatläkarna 1100
Staffan Henriksson, Eskilstuna, valdes i helgen till ny ordförande i Privatläkarföreningen. Han är öron-, näs- och halsläkare och har tidigare suttit i styrelsen.
Uppdaterad 2011-05-16 kl 16.30.

MEDICINSK KOMMENTAR

Läkemedelsregistret – bra resurs för kvalitetsarbete i vården 1101
Men regeringsbeslut krävs om registret ska användas kliniskt
Det är dags att jämställa Läkemedelsregistret med andra hälsodataregister så att det kan användas för kvalitetsarbete i vården och inte som i dag bara för forskning och sammanställning av statistik. För detta krävs dock ett regeringsbeslut.
Enkelt sätt registrera post­operativa infektioner 1102
Läkemedelsregistret bör öppnas för professionellt kvalitetsarbete
Att följa förändringsmönster i antibiotikaförskrivning är ett bra sätt att få en uppfattning om postoperativa infektioner. Läkemedelsregistret bör därför öppnas för professionellt kvalitetsarbete.

NYA RÖN

Samband mellan långa arbetsdagar och ökad risk för kranskärlssjukdom 1103
Tanken att riskvärdering i fråga om kranskärlssjukdom kan inbegripa arbetstider får stöd av en studie publicerad i Annals of Internal Medicine. I studien kompletterades Framinghammodellens riskfaktorer med uppgifter om arbetsdagens längd.
Svår RSV-bronkiolit hos spädbarn associerad med framtida astma 1103
Autoreferat
Ökad förekomst av allergi och astma konstateras bland individer som sjukhusvårdats för svår RSV-bronkiolit i en svensk studie publicerad i Thorax. Om sambandet är kausalt eller genetiskt ger studien inget svar på.
LifeGene – kohort av global betydelse 1104
LifeGene syftar till att kartlägga sambandet mellan hälsa, vårt sätt att leva, vår omgivning och våra gener. Genom att systematiskt följa en halv miljon svenskar under en lång följd av år är målet att skapa en resurs som ger forskare och på sikt övriga aktörer inom hälso- och...
Övervikt hos äldre behandlas bäst med både kost och motion 1104
En kombination av kost och motion ger bäst effekt hos personer från 65 års ålder och uppåt med övervikt. Det visar resultaten i en studie publicerad i New England Journal of Medicine, där bland annat fysisk förmåga och livskvalitet undersökts.
Bensjukdom kopplad till mutation i NOTCH 1104
Hajdu–Cheneys syndrom kallas en mycket ovanlig autosomal sjukdom som innebär kraftig förlust av benmassa genom omfattande osteoporos, vilket i sin tur leder till bl a tidig tandlossning och missbildning av fingrar, ansikte och skalle...
Trippelterapi minskar överföring av HIV från mor till barn 1105
Antiviral terapi med tre preparat till gravida och ammande HIV-positiva kvinnor minskar på ett säkert sätt risken för att barnet ska smittas med HIV, enligt en studie från fem centra i Afrika.
Datortomografisk utredning av misstänkt kranskärlssjukdom 1105
SBU har sammanställt evidensen kring utredning av kranskärlssjukdom med datortomografi och konstaterar att metoden har hög sensitivitet, medan specificiteten är sämre. Det finns risk för falskt positiva fynd.

TEMA PERKUTANA HJÄRTINTERVENTIONER

Moderna tekniker ger livskvalitet 1107
Kärlkramp, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke sänker patientens livskvalitet rejält. Nya perkutana behandlingsmetoder – skonsamma och effektiva – kan ge hjärtsjuka nytt liv...
Kranskärlssjukdom utreds och behandlas med fördel via kateter 1108
Kateterburen undersökning med koronarangiografi och behandling med perkutan koronarintervention (PCI) är numera standardmetoder vid sjukdomar i hjärtas kranskärl...
Kateterburen implantation av aortaklaff nytt alternativ till kirurgi 1113
Aortaklaffimplantation via kateter är en ny teknik som kan ge fler patienter med tät aortastenos en ny klaff. Tekniken ger likartat resultat som kirurgi. Enbart medicinsk behandling har dålig prognos... WITH ENGLISH SUMMARY

Mitralisklaff­sjukdom:
»Nu kan vi både öppna och stänga« 1117
Tack vare nya perkutana tekniker kan långt fler patienter med mitralisklaffsjukdom behandlas än vad som hittills varit möjligt. Detta gäller framför allt högriskpatienter med mitralisinsufficiens. WITH ENGLISH SUMMARY

Persisterande foramen ovale:
ofarligt fosterminne kan bli hot i vuxna år 1123
Persisterande foramen ovale, som oftast inte ger symtom, kan ge förutsättningar för paradoxal embolisering. Hos unga med kryptogen stroke bör man överväga slutning av detta hål.
Kateterablation av förmaks­flimmer
bra då läkemedel inte hjälper 1126
Kateterburen ablationsbehandling kan vara ett bra alternativ då läkemedel inte lyckas kuva ett besvärligt förmaksflimmer. Hur effekterna står sig på längre sikt är dock inte klarlagt; metodens kostnadseffektivitet är därför ännu inte fastställd. WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Hur ska primärvården möta missbruksutredningens förslag? 1131
Alkoholproblematik bör enligt missbruksutredningen betraktas som alla andra sjukdomar. Förändringen måste ske i nära samarbete med ­primärvårdens professioner, skriver Sven Wåhlin och Sven Andréasson.
De svårast sjuka barnen har rätt till akut slutenvård med barnpsykiatrisk kompetens 1132
Författarna anser att det ­omhändertagande med korta vårdtider, hög involvering av familj/föräldrar och nära samverkan med vårdgrannar som ges vid den regionala akut­avdelningen i Malmö är ett ­patientnära och framgångsrikt koncept.
Sveriges yngre läkares förening:
Hälso- och sjukvården underhåller läkarbristen 1133
Bristen på specialistläkare i Sverige är akut. Trots detta förlängs tiden fram till specialistkompetens av kortsiktig planering och strukturella och organisatoriska brister. Hälso- och sjukvården underhåller specialistläkarbristen och nekar därmed patienter optimal vård...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Barnmorskor ser bristerna i föräldrautbildningen och är beredda att förnya sig 1133
Barnmorskor som intervjuades om föräldrautbildning under graviditet visade öppenhet för förnyelse i fråga om både utformningen av och innehållet i det som ska erbjudas blivande föräldrar.
Slutreplik om ångestsjukdomar:
Vänligt överslätande svar saknar sakargument 1133
Sju samstämmiga artiklar i Läkartidningens temanummer om ångest exkluderar viktiga aspekter och empiriska kunskaper genom att vara ensidigt medikaliserande och beteendeinriktade, hävdar Tomas Böhm och Magnus Kihlbom.
Viktigt med noggrann remisshantering om kvalitetsregister 1133
Med kunskap grundad i en stor mängd historiska exempel från många diagnosområden anser vi ryggkirurger att det är möjligt att använda data från nationella kvalitetsregister på ett sätt som kommer den enskilda patienten till godo, skriver företrädare för Svensk ryggkirurgisk förening.

KULTUR

Strutsen på akuten 1134
Såret i den 63-årige mannens huvud var djupt men skallbenet intakt. Hur skulle man då förklara stenen som enligt röntgenbilderna fanns på insidan? ST-läkaren Jakob Endler berättar om en säregen upplevelse i samband med arbete på en sydafrikansk akutmottagning nyligen.

RÄTTELSE

Fel i rubriken 1088
Artikeln »Livsmedelsverket om D-vitaminbrist: Matvaneundesökningar kan ge underlag för nya rekommendationer«, Läkartidningen 2011;108(19):1028 fick felaktig rubrik. Detta är den riktiga. (Felet är rättat i den elektroniska varianten av artikeln.)

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1157
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1158
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tema Perkutana hjärtinterventioner
...
Marie Wedin åker till Varberg
Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och en jurist från förbundskansliet kommer att vara med på Hallands läkarförenings möte för föreningens medlemmar vid sjukhuset i Varberg onsdag 11 maj klockan 12.
Förhandlingar om Varbergsläkare ajournerade 1088
Förhandlingarna mellan Hallands läkarförening och sjukhusledningen angående den läkare som varslades om varning fortsatte på torsdagen.