INNEHÅLL NUMMER 21, 2011

REFLEXION

Bypass med olika trender 1163
För att fortsätta på samma tema som förra veckans reflexion sker förändringar i sjukvården snabbt. / Jan Östergren

LEDARE

Utvidgat vårdval – hur långt? 1167
Toivo Heinsoos slutbetänkande »Regler för etablering av vårdgivare« i utredningen om patientens rätt var tänkt att skapa ett sy­stem för mångfald inom den öppna specialiserade vården...

LT DEBATT

Att avbryta en livsuppehållande behandling är ett etiskt beslut 1168
Beslut om livsuppehållande behandling är inte endast en fråga om medicinsk vetenskap. Även den etiska dimensionen i denna fråga bör framgå av Socialstyrelsens riktlinjer, anser Ingemar Engström, Läkaresällskapet.
Klinisk uppföljning eller hårdhänt marknadsföring? 1169
Apropå! Ett brev med begäran om lungskintigrafi
Förhållandet att en part med ekonomiska intressen av utfallet medverkar till en studies finansiering är kanske ofrånkomligt men samtidigt en något besvärande faktor i sammanhanget, skriver Eric Bertholds.

AKTUELLT

Gunnar Sandberg ny ordförande för Sveriges äldre läkare:
Fackligt fokus för SÄL 1170
Intresseorganisationen SÄL svidar om. Vid sidan av trivselfrågorna ställs fokus på facklig verksamhet: förskrivningsrätt och fortbildning. Den nya ordföranden Gunnar Sandberg, 70, arbetar deltid på stressklinik och har tidigare suttit i centralstyrelsen. Där vill han ta plats igen.
Ojämlik hälsa i Västra Götaland kostar miljardbelopp 1173
Omkring 1 600 dödsfall i förtid och en totalkostnad på 16 miljarder kronor är följderna av den ojämlika hälsan i Väst­ra Götalandsregionen.
Cosmic under Socialstyrelsens lupp 1174
Största risken med Cosmic är att systemet inte används som det är tänkt. Det skriver landstingsdirektören i Jönköping, när hon svarar på Socialstyrelsens frågor i myndighetens granskning.
Många kockar problem för IT-strategin 1174
Samarbetet mellan regeringen och kommuner och landsting måste bli bättre, anser Riksrevisionen som granskat insatserna för en sammanhållen journalföring.
Astrid Lindgren-fallet:
Åklagaren begär överprövning av åtalsbeslutet 1174
Försvarsadvokaten har begärt att åklagaren ska lägga ner fallet eftersom han anser att inget av det som görs gällande verkar gå att bevisa med säkerhet. Åtalet måste därför överprövas.
Läkarförbundet överväger
att sälja husen i Frankrike 1175
Läkarförbundets centralstyrelse har beslutat att sälja ett av husen på franska rivieran. Det övriga beståndet av fritidshus ses över. Frågan kommer upp i CS på måndag.
Varslet mot läkaren i Varberg dras tillbaka 1176
Varslet mot den läkare som lämnade en nedsövd patient på operationsbordet för att gå på ett informationsmöte med sjukhusledningen dras tillbaka efter överläggningar mellan fack och arbetsgivare.
Uppdaterad 2011-05-20.
Socialstyrelsen granskar sjukhuset i Varberg 1176
Socialstyrelsen har beslutat om en verksamhetstillsyn med anledning av tre nyligen gjorda lex Maria-anmälningar från sjukhuset.

NOTISER

Tillåtet skicka sms-påminnelse 1175
Att skicka kallelser och påminnelser via sms inom vården ska bli möjligt från september i år efter Socialstyrelsens översyn.
Inget förtalsåtal mot sjukhuschefen 1176
Polisen har beslutat att inte gå vidare med förtalsanmälan mot sjukhuschefen Anders Dybjer vid Hallands sjukhus i Varberg.

MEDICINSK KOMMENTAR

Svårt utvärdera nya kirurgiska metoder 1178
IDEAL ger bättre kontroll av kirurgisk innovation och utveckling
Nya kirurgiska metoder kan inte utvärderas på samma sätt som nya farmaka. Men med den så kallade IDEAL-modellen kan det bli möjligt att få bättre kontroll av kirurgisk innovation och utveckling.

NYA RÖN

Att ersätta mejerifett med rapsolja förbättrar blodfetterna 1180
Autoreferat
Genom att enbart byta matfett kan hyperlipidemi reduceras avsevärt. Det visar en svensk kontrollerad koststudie, där försökspersonerna randomiserats till en kost med ett fettinnehåll baserat på antingen rapsolja eller mejerifett.
Kritisk granskning behövs vid subgruppsanalyser 1180
Industrisponsrade studier rapporterar subgruppsanalyser i större utsträckning än studier med annan finansiering och har fler svagheter, bland annat när signifikant resultat i primärutfallet saknas.
Individualiserad medicin baserad på genetik dröjer – varför? 1181
Den revolution inom medicinen som förutsågs för tio år sedan har kommit av sig. I fyra nummer av Science från i år redogörs för vad som har respektive inte har hänt.
Dabigatran inte bättre än warfarin vid förmaksflimmer 1181
SBU slår i en rapport fast att det inte finns någon kliniskt relevant skillnad mellan dabigatran och warfarin som profylax mot stroke vid förmaksflimmer. Dabigatran har lyfts fram som en möjlig efterföljare till warfarin.
Ingen effekt av vitamin E eller metformin mot fettlever hos barn 1182
Fettlever till följd av andra orsaker än alkohol, nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom hos barn i USA...
Rutinmässig peroperativ kolangiografi vid laparoskopisk kolecystektomi ifrågasatt 1182
Nyttan av rutinmässig peroperativ kol­angiografi har debatterats länge och hett, även innan laparoskopisk kirurgi introducerades. Förespråkare menar att risken för allvarliga gallgångsskador minskar och att asymtomatiska koledokusstenar upptäcks och kan åtgärdas innan de ger...

KLINIK OCH VETENSKAP

Utbildning av akutläkare enligt modern pedagogik 1183
Basen är scenarioövningar och klinisk tjänstgöring under handledning
Den bredd och det djup av kunskap som en akutläkare ska behärska innebär en pedagogisk utmaning. I artikeln förespråkas en utbildningsmodell som bygger på genomtänkta scenarioövningar och klinisk tjänstgöring under handledning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Studie av larynxpapillom i norra Sverige 1187
Två fall av onkogena HPV bland 26 patienter
Humant papillomvirus har en tydlig onkogen potential när det gäller huvud–halsmaligniteter. I en studie som inkluderade 26 patienter i Norrland med larynxpapillom fann man onkogena HPV i två fall.
WITH ENGLISH SUMMARY

Bättre teknik för gas­anestesi
bra för miljö, ekonomi och patient 1190
Systematiskt förbättringsarbete gav resultat
Med dagens teknik och moderna inhalationsmedel kan handläggningen av inhalationsanestesi förenklas tack vare en en strukturerad utbildningsinsats, visar ett systematiskt förbättringsarbete. Detta ger också positiva effekter på miljön, ekonomin och sannolikt patientsäkerheten.
WITH ENGLISH SUMMARY

Arteria poplitea – ett alldeles särskilt kärl med särskilda problem 1193
Arteria poplitea har ett utsatt läge och ogynnsam kollateralutveckling eftersom vävnaden runt knäleden är dåligt vaskulariserad. En ocklusion kan därför snabbt få allvarliga konsekvenser. WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Läkare tar Scandlab i försvar:
»Salivkortisoltest kan påvisa binjureutmattning« 1196
Salivkortisoltestet ger svar på om binjurarna klarar av att svara mot kroppens cykliska behov av kortisol eller på annat sätt uppvisar avvikelser. Det skriver fem läkare som här tar laboratorieföretaget Scandlab i försvar.
Scandlabs vd:
Salivkortisoltest kan inte jämföras med Synacthen-test 1196
Att kartlägga kortisol utifrån saliv är mycket utbrett, inte minst i USA. Metoden används, om än i begränsad omfattning än så länge, av svenska sjukhus och inom stressforskningen i Sverige. Detta till trots anser endokrinologerna att testet är en bluff, som vi lurar mer eller mindre friska människor att köpa, skriver Scandlabs vd.
Replik:
Vi ifrågasätter specifikt Scandlabs metod 1197
Det är beklagligt att fem ­legitimerade läkare väljer att okritiskt vara kurirer åt Per Magnuson, vd på Scandlab. Per Magnuson har valt att svara på sakinnehållet i vår debattartikel via ombud och vill i sitt inlägg inte själv kommentera det.
Läkarkåren delegitimerad 1198
Det är oförenligt med läkar­eden att läkaren lämnar avgörande insatser för patientens tillfrisknande till outbildade, anonyma tjänstemän med politisk instruktion om restriktion, skriver Sven Britton.
Replik:
Samtal om de medicinska underlagen pågår 1198
Professor Sven Britton har rätt i att läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen har påverkats, och att arbetet med sjukskrivningar innebär arbetsmiljöproblem för många läkare, skriver Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.
Människovärdet i vården 1199
Den nutida samhällsordningens myt om ständig tillväxt förväntas vara en drivkraft även i vården, men vårdplanerande politiker och administratörer måste vidga ­sfären mot ett större sammanhang och ett längre perspektiv, skriver Ylva Vladic Stjernholm.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Multisjuka får inte bli svartepetter i vårdekonomiskt spel 1199
Nu utreds hur man ska förbättra vården av de allra äldsta och sjukaste. Distriktsläkare Jacob Risholm anser att det ska vara lönsamt för primärvården att leverera god vård i livets slutskede, och vill se privata och offentliga vårdgivare konkurrera om att lista patienter och terminalt sjuka i hemmen för att kunna ge så god vård som möjligt. / Jacob Risholm
Om Försäkringskassan och arbetsförmågan 1199
Jag har just skrivit ett intyg som en patient begärt för att överklaga ett beslut av Försäkringskassan. Patienten har sökt mig i min egenskap av psykiater för depression och självmordstankar efter det sista besöket på Försäkringskassan, då hon blev utförsäkrad.
Den arabiska vetenskapens guldålder – rättelse och förtydligande 1199
Då en läsare uppmärksammat ett felaktigt årtal i en kulturartikel av Andrus Viidik passar han här på att både rätta och förtydliga.

KULTUR

Makt, utmattning, ohälsa – och ödesdigra beslut 1200
När världens ledare lider av ohälsa får de svårare att fatta kloka, välövervägda beslut. Därmed riskeras miljoner människors väl och ve, varnar i en bok förre brittiske hälsoministern David Owen. Han räknar upp situationer i samtiden då hälsoläget bland världens mäktigaste varit särskilt dåligt. Stressforskaren och professorn Lennart Levi återberättar.

RÄTTELSE

Fel adress 1164
I artikeln »Svår RSV-bronkiolit hos spädbarn associerad med framtida astma«, Läkartidningen 2011;108(20):1103, blev det ett fel i författarpresentationen.
Fel i figuren 1164
I artikeln »Kranskärlssjukdom utreds och behandlas med fördel via kateter«, som publicerades i Läkartidningen 2011;108(20):1108-12, blev det fel i en figur.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1217
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1218
Ladda ner pdf