INNEHÅLL NUMMER 22, 2011

REFLEXION

Är sms-språket :-) eller :-( ? 1123
Ungdomar använder sig av det skrivna språket i betydligt större utsträckning i dag än för 15–20 år sedan. Men det är inga långa välformulerade texter som produceras på traditionellt vis... / Margaretha Bågedahl-Strindlund

LEDARE

Lång tid för legitimation 1227
En nyanländ läkares väg till legitimation kan liknas vid en operation: ju längre man väntar, desto svårare blir det. I Sverige har vi fortfarande brist på läkare. Samtidigt kämpar läkare med utbildning utanför EU/EES i åratal för att få svensk legitimation...

LT DEBATT

Måste man emigrera för att få verka som riktig akutläkare? 1228
Frågan ställs av Pia Malmquist, som ser en möjlighet till ett framtida Sverige med ett specialistbaserat akutvårdssjuksystem – om bara strukturella förändringar sker. »Det är hög tid«, skriver hon.
Det öppna kontorslandskapet – ett växande arbetsmiljöproblem 1229
Apropå! Bristen på tystnad
En vanlig patient på en hörselmottagning är i dag en person som arbetar i ett kontorslandskap. Man söker för förmodad hörselnedsättning fast hörseln kan vara normal – men hjärnan är stressad.

AKTUELLT

Nödvändigt stänga av? 1230
Mobiltelefon
Reglerna för användning av mobiltelefoner varierar väldigt mellan olika sjukhus och landsting. Socialstyrelsen hänvisar till gamla rekommendationer från 2003 och har inga planer på att förnya dem. Läkartidningen har undersökt läget på olika sjukhus.
Delar av cancervården ska samordnas nationellt 1232
Den högspecialiserade cancervården ska samordnas på nationell nivå. Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting har nyligen kommit överens om hur man ska gå till väga.
SLF nysatsar på fritidshusen 1232
Läkarförbundet ska sälja fritidshusen i Haut de Cagnes och leta efter andra hus i närheten av Nice. Det beslutade förbundets centralstyrelse i måndags. Nytt boende i Alperna och på Manhattan diskuterades också.
Klinisk forskning:
Björklund vill öka trycket på landstingen 1232
Låt landsting som prioriterar klinisk forskning få mer ALF-pengar och låt begreppet universitetssjukhus vara vikt åt sjukhus som lever upp till kvalitetskrav gällande klinisk forskning. Det föreslår utbildningsminister Jan Björklund.

PATIENTSÄKERHET

Hög arbets­belastning ursäktar inte kontrollmiss 1233
En anhörig berättar om makens warfarinbehandling för en sköterska inför en lumbalpunktion. Sköterskan glömmer vidarebefordra detta till ansvarig läkare. Lumbalpunktionen genomförs. Läkaren borde själv gjort en kontroll, enligt Socialstyrelsen.
Handläggning av skalltrauma hos warfarinbehandlade patienter kräver tydliga rutiner 1233
Det måste finnas tydliga rutiner för reversering av blodförtunnande behandling efter skalltrauma. Det konstaterar Socialstyrelsen efter att en ­patient dött, kanske just på grund av att inte reversering sattes in.

MEDICINSK KOMMENTAR

Stärkt stöd för statinbehandling
som sekundärprevention 1234
Tveksam evidens för behandling mot allt lägre kolesterolvärden
Nyttan av statiner vid sekundärprevention är övertygande visad, medan nyttan vid primärprevention är kontroversiell. Vid sekundärprevention ger högre statindos ytterligare effekt, men medför också risk för biverkningar. Vid primärprevention bör personens utgångsrisk vara avgörande för om behandling ska rekommenderas.

NYA RÖN

Alkohol bakom många cancerfall 1236
Upp till 10 procent av cancerfallen bland män och 3 procent av cancerfallen bland kvinnor kan kopplas till alkohol, enligt en studie publicerad i BMJ.
2,6 miljoner barn föds döda varje år 1236
Antalet dödfödda barn minskar något per år men inte i samma takt som exempelvis mödradödligheten, enligt en studie i Lancet, där man också förvånas över att dessa höga siffror får så lite uppmärksamhet.
Negativ syn på patienter med fetma i primärvården 1237
Autoreferat
Strategier som förbättrar vården och bemötandet av patienter med fetma behöver utvecklas, och medvetenheten om personalens negativa attityder behöver öka. Det visar en intervjustudie bland allmänmedicinare och distriktssköterskor.
Försök på möss ger hopp om regenerativ dermatologisk terapi 1237
Även om huden normalt har en enastående förmåga att återbildas finns situationer när så inte sker. Kroniska bensår är typexemplet, men betydligt allvarligare fast ovanligare är utbredda brännskador och ärftliga hudsjukdomar där epidermis lossnar på grund av defekta...
Samverkan tandvård–primärvård ger effektiv blodtrycksscreening 1238
Autoreferat
Tandvården är särskilt lämpad för systematisk opportunistisk screening av blodtryck eftersom en stor del av befolkningen kommer för kontroll utan att ha besvär. Det visar ett samarbetsprojekt mellan tandvård och primärvård i Hälsingland.
Fördelar med tidig trakeotomi efter kirurgi 1238
Tidig trakeotomi påverkar inte mortalitet, längd på ventilatorbehandling eller sjukhusvistelse hos patienter efter hjärtkirurgi, men det finns flera andra potentiella fördelar. Det rönet publiceras i Annals of Internal Medicine...
Delar av hjärnan kan somna vid trötthet 1238
I en studie på råttor som hållits vakna under längre tid observerade man att det fanns grupper av neuron med neuronal aktivitet som normalt förknippas med sömn – trots att djuren var vakna. Perioderna av denna lokala sömn blev fler, ju längre djuren hölls vakna.

KLINIK OCH VETENSKAP

Målvärden för LDL-kolesterol har satts ur spel 1240
Kolesterolet bör sänkas maximalt vid hög kardiovaskulär risk
Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration visar att statinbehandling i sekundärprevention minskar risken för kärlsjukdom även om initialt LDL-kolesterol är <2,0 mmol/l. Detta gäller även svenska patienter, enligt IDEAL-studien. Målvärden för LDL-kolesterol i sekundärprevention bör därför sänkas – även patienter med låga LDL-kolesterolvärden bör statinbehandlas.
WITH ENGLISH SUMMARY

Prediktion av postoperativ
smärta ger nya möjligheter 1244
Skräddarsydd smärtlindring kan hindra att långvarig, svår smärta utvecklas
Om graden av postoperativ smärta kan förutsägas, kan patienter som inte får bra smärtlindring av gängse postoperativ behandling identifieras och i stället få skräddarsydd smärtbehandling. Denna kan befrämja postoperativ mobilisering, minska risken för smärtrelaterade komplikationer och hindra att långvarig svår smärta utvecklas.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kidney care – webbaserat registerverktyg och beslutsstöd 1248
Bra för att följa och utvärdera terapi vid metastaserande njurcancer
Under de senaste åren har behandlingen vid metastaserande njurcancer utvecklats radikalt. Prognosen vid sjukdomen har förändrats; med målriktade läkemedel lever fler patienter längre med sin sjukdom...
Ansvaret för samlad läke­­medelslista ska vara tydligt 1250
Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) har gett ut riktlinjer
Det är viktigt att riktlinjer och ansvar i handhavandet av en samlad läkemedelslista förtydligas. LOK (nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer) har tagit fram riktlinjer för hanteringen av den samlade läkemedelslistan.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Angående melanomdiagnostik och andra laboratorieundersökningar:
Använd de redskap vi har för att visa att resultaten är riktiga! 1253
När beställare frågar efter kortare svars­tider i stället för kvalitet finns det risk att rutindiagnostiskt arbete prioriteras framför deltagande i extern kvalitetssäkring, skriver Gunnar Nordin utifrån diskussionen om bedömningen av melanom.
Mer pengar kan göra ont värre 1254
Replik om klinisk forskning:
På basen av bland annat en svagt underbyggd hotbild, önsketänkande och tendentiösa tolkningar av studier föreslås stora resurstill­skott och en organisatorisk förändring som försämrar offentlig insyn i och demo­kratisk styrning av den kliniska forskningen, anser Åke Thörn i detta svar till Olle Stendahl...
Replik:
Pengar löser inte allt – men klinisk behandlingsforskning kräver ett tydligt ekonomiskt stöd 1255
Dagens framgångsrika sjukvård bygger i första hand på gårdagens forskning. Om vi vill påverka och förbättra morgondagens sjukvård, krävs att vi förbättrar och stödjer dagens medicinska forskning...
Hiprex till heders igen? 1255
En klok användning av vätska och Hiprex skulle kunna minska användningen av antibiotika hos kateterbärare, skriver Bo Norberg.
Skolhälsovården – en garant för barns hälsa 1256
Många kommuner har i tysthet slopat skolhälsovårdens läkarundersökningar, vilket försämrar möjligheterna att upptäcka neuropsykiatriska tillstånd och andra medi­cins­ka problem. Det är också oklart vem inom skolans värld som har ansvaret för skolbarns fysiska och psykiska hälsa...
Psykiatrisk tvångsvård kontra nollvision om suicid 1257
En tvångslagstiftning bör inte sakna en suicidpreventiv effekt, anser författaren, och menar att begreppet »fara för eget liv« uttryckligen bör skrivas in i lagen om psyki­atrisk tvångsvård...
Replik till Nils Lynøe om döendet:
Min roman – en fiktiv historia 1258
Niels Lynøe har från medicinetisk synpunkt granskat två av Carl Henning Wijkmarks böcker på ett sätt som författaren anser bör kommenteras.
Replik:
Wijkmarks tolkning av naturrätt låter mer som rättighetsetik 1258
Wijkmark förtydligar nu att naturrätt ska förstås som »en i människans natur inneboende insikt om alla människors lika värde och rättigheter«. Detta låter mer som rättighetsetik, skriver Nils Lynøe.

RECENSIONER

Löpningens glädje – och smärta 1259
Born to run
Författare: Christopher McDougall
Koncis och lättläst handbok i barnkirurgi 1260
Handbook of pediatric surgery
Författare: Chandrasen K. Sinha, Mark Davenport (redaktörer)

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1277
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1278
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Omdiskuterat målvärde för LDL-kolesterol
Nyttan av statiner vid sekundärprevention är övertygande visad, medan nyttan vid primärprevention är kontroversiell. Vid sekundärprevention ger högre statindos ytterligare effekt.