INNEHÅLL NUMMER 24, 2011

REFLEXION

En whisky till doktorn 1283
Varje jul stoppar jag en liten flaska single malt-whisky i brevlådan hos en ortoped som bor inte så långt från mig i Bromma. Utan hans insats hade jag inte kunnat passera hans hus, gående i snabb takt, som jag gjorde i morse med Rossinis ouvertyr till »Barberaren i Sevilla«...

LEDARE

Chefer som är läkare lyckas bättre 1287
Hur vi ska ha råd med välfärden i framtiden är en fråga som upptar både politiker och oss som arbetar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Vi har levt med sparbeting i decennier, och om vi blickar framåt ser vi ingen ljusning...

LT DEBATT

Den långa vägen fram
till försäljning av telomerlängder 1288
Kan telomerernas längd förutsäga ålderdom och sårbarhet för kroniska sjukdomar? Frågan är omstridd, men trots det saluförs redan nu sådana test till allmänheten. Högst diskutabelt, anser artikelförfattaren Andrus Viidik.
Enkelrum – dyrt, farligt och tråkigt 1289
Apropå! Nya sjukhus
Sjuk och ensam, nej tack, skriver Sven Britton, apropå att det överallt där nya sjukhus byggs nu ska vara enkelrum.

AKTUELLT

Dåligt uppförande patientsäkerhetsrisk 1290
»För fan, jag sa ju peang! Finns det inga normala människor här!?« Kanske skrattar du lite överseende åt kirurgens dåliga humör och går vidare. Eller kryper du ihop en smula och hoppas att det inte blir du som får en åthutning nästa gång? Eller är det rent av du som är kirurgen?
Minskningen av vårdplatser fortsätter 1294
Ett hundratal vårdplatser försvann i Sverige under 2010 – trots att sjukhusen under året haft Arbetsmiljöverkets ögon på sig när det gäller överbeläggningarna.
CEPN: »Etiklagen omöjliggör viktig forskning« 1294
Centrala etikprövningsnämnden, CEPN , vill ha en snabb ändring av etikprövningslagen för att möjliggöra forskning på akut medvetslösa patienter.
Astrid Lindgren-fallet:
Ingen överprövning av åtalet 1294
Utvecklingscentrum i Göteborg gör ingen överprövning av åklagarens beslut att stå fast vid det väckta åtalet mot narkosläkaren.
Utredningsförslag:
Samma vårdvillkor för papperslösa som för bosatta 1294
Vården för papperslösa och asylsökande föreslås bli densamma som för bosatta. »Utredningen om vård för papperslösa m.fl.« överlämnade sitt betänkande på tisdagen.
– Jag är stolt, säger Thomas Flodin, centralstyrelseledamot i Läkarförbundet och en av experterna i utredningen, om förslagen som ges.
Fortsatt strid för allmänläkarkompetensen 1295
Regeringen tar fortsatt strid mot EU-kommissionen för att få behålla dubbla kompetenser inom allmänmedicin, Europaläkarna respektive specialister i allmänmedicin. Läkarförbundet vill helst se höjda kompetenskrav för alla EU:s allmänläkare.
»Samla all högspecialiserad vård i Skåne på en plats« 1295
Precis som Stockholm kan Skåne få ett helt nytt sjukhus för högspecialiserad vård. I en arbetsrapport föreslår sjukhusledningen för Skånes universitetssjukhus att den högspecialiserade vården i regionen samlas geografiskt på ett ställe.
Läkartidningen får språkpris 1296
Bengt I Lindskogs språkpris, som delas ut vartannat år, går i år till Läkartidningen. Det beslutade Svenska Läkaresällskapets nämnd vid sitt möte den 31 maj.

MEDICINSK KOMMENTAR

Statin efter intracerebral blödning bör ifrågasättas 1297
Subgruppsanalyser visar på ökad risk för ny blödning
Klinisk fingertoppskänsla krävs för att förskriva statin till en patient med tidigare hemorragisk stroke. I två interventionsstudier visar subgruppsanalys nämligen att patienter med tidigare stroke som behandlas med statin drabbas av intracerebral blödning i högre grad än placebobehandlade.

NYA RÖN

Färre kalorier och mindre salt i nya kostråd från USA 1299
Ännu större vikt än tidigare läggs vid energibalans och saltintag i de nyligen reviderade amerikanska kostrekommendationerna. I väntan på en uppdatering av de nordiska kostråden passar budskapet från USA bra för oss svenskar.
Lyckad trans­differentiering till levercell 1299
En forskargrupp har lyckats omprogrammera celler från svansen på möss till att bli leverceller. Principen kallas transdifferentiering och bygger inte på stamceller utan på att man modifierar en celltyp till att fungera som en annan.
Hemsjukvård kortar vårdtiden för måttligt för tidigt födda barn 1300
En ny svensk avhandling visar att införande av hemsjukvård kan begränsa tiden på sjukhus för barn som fötts måttligt för tidigt – utan att deras hälsa riskeras. Det innebär fördelar för barnet och familjen samtidigt som platser frigörs inom neonatalvården.
SBU-rapport om behandling av blödande magsår 1300
Det finns starkt vetenskapligt stöd för att behandling med protonpumpshämmare och antibiotika minskar risken för återfall i blödande magsår. Detsamma gäller även vid pågående ASA-/NSAID behandling eller om andra riskfaktorer föreligger.
Epigenetiska förändringar kan förutsäga barnfetma 1301
En stor del av barnfetman tycks ha prenatal utvecklingsbas. Det visar en studie av epigenetiska förändringar i gener från nyföddas navelsträngsblod där man tagit reda på vilken kost mödrarna intog under graviditeten och sedan relaterat dessa faktorer till barnens fettmassa i 9-årsåldern.
Operation bättre vid appendicit 1301
Operation eller antibiotikabehandling vid appendicit är en omdebatterad fråga. En fransk studie visar nu att operation är ett bättre alternativ. Primärt effektmått i studien var förekomst av peritonit, som var vanligare bland de antibiotikabehandlade.
Tarmfloran delar oss i tre grupper 1301
Genom sekvensering av fecesprov från ett antal individer har en forskargrupp funnit att enterotyper, på liknande sätt som blodgrupper, delar in människor i tre tarmflorapopulationer oberoende av ålder, kön eller nationalitet. Studien är publicerad i Nature.

KLINIK OCH VETENSKAP

Intoxikation på akuten 1302
ABC om
Att bedöma en patient med misstänkt intoxikation kan vara svårt – anamnesen är ofta bristfällig eller opålitlig. I artikeln presenteras en modell i fyra steg för det initiala omhändertagandet, med syftet att stabilisera patienten.
Ventrikelv­olvulus hos barn
– ovanlig men allvarlig diagnos 1308
Snar handläggning krävs för att undvika allvarliga komplikationer
Ventrikelvolvulus hos barn är ett ovanligt och akut tillstånd, som kräver snar handläggning för att undvika potentiellt allvarliga komplikationer. Ventrikelvolvulus är en viktig differentialdiagnos hos barn som söker med icke-gallfärgade kräkningar, buksmärtor och distenderad abdomen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtestning 1311
Riktlinjer för beslutsgräns och tolkning behövs – inte minst för rättssäkerheten
I dag saknas nationella rekommendationer vad gäller beslutsgräns för kreatininkoncentrationen i urin i samband med drogtestning. Eftersom resultaten kan få allvarliga rättsliga konsekvenser bör gemensamma riktlinjer införas. Här föreslås att 2 mmol/l blir nedre gränsvärde för att indikera ett utspätt urinprov i samband med drogtestning.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Sluta bestråla yra hjärnor i onödan! 1315
När det gäller akut yrsel ­har det visats att kliniken kan överträffa tekniken, ­och därmed kan onödiga datortomografiska undersökningar av hjärnan undvikas, skriver Mikael Karlberg och Måns Magnusson.
Genmäle om begäran om lungskintigrafi:
En akademisk studie som vi tror kan förändra vården av kronisk lungemboli 1316
»Vi tror att vi i Sverige har en unik möjlighet att rita om kartan för omhändertagande av patienter med akut lungemboli och att vår studie är en möjlighet att skapa ny, viktig klinisk kunskap«, skriver Stefan Söderberg och medförfattare.
Replik:
Hur forskning finansieras har betydelse 1318
Söderberg och övriga företrädare för landets PAH-centra skriver att det hade varit optimalt att kontakta re­spektive vårdcentral eller annan patientansvarig läkare...
Dags att ange graviditetslängd enbart i dagar? 1318
Efter en lördagsjour på förlossningen, med återigen ­osäkerhet om den väntande mamman är i vecka 42 eller är 42 fulla veckor, känns det som att det är dags att gå över till att ange graviditetslängd enbart i dagar. Skönt att det inte är sensommar...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Jämlik vård gäller inte för barnlösa 1318
Att vara gravid klassas som ett naturligt tillstånd. Att inte kunna bli gravid är en avvikelse från detta. Ändå prioriteras det olika högt av landstingen, konstaterar Zandra Felten. / Zandra Felten
Angående »Människovärdet i vården«:
Sjukhus som drivs i stiftelseform levererar den bästa vården 1318
Amerikansk sjukvård är världens största skattefinansierade sjukvård. Av de amerikanska sjukhusen är 60 procent »non-profit-sjukhus«, drivna av icke vinstdrivna stiftelser. Alla vinster återinvesteras i sjukvården. De hamnar inte som i Sverige i skatteparadis, skriver Ulf Ljungblad. / Ulf Ljungblad
Vi tar för lätt på bilkörningens faror och på förlusterna 1318
Jag har läst i tidningar om sju unga människor och hur de alla dödats i bilkrascher i år. Trafikdöden väcker stora rubriker i medierna samtidigt som ansvariga för trafiksäkerhet och transportsektorn deklarerar vägen till nollvisionen... / Jörgen Lundälv

KULTUR

Nordisk frikår och ambulans kämpade i andra boerkriget 1319
Boerkriget i Sydafrika för väl mer än hundra år sedan var en av världens uppmärksammade konflikter. Men hur många känner till att en skandinavisk ambulans, en hög vagn med kapell dragen av tolv oxar, tjänstgjorde på boernas sida i krigets slutskede? WITH ENGLISH SUMMARY

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1337
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1338
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Hege Gjessing ny ordförande i Legeforeningen 1284
Hege Gjessing, ordförande för Yngre legers forening i Norge, valdes i går till ny ordförande i Legeforeningen efter Torunn Janbu vid föreningens landsstyremöte.
Uppmaning om vaksamhet efter stort EHEC-utbrott i Tyskland 1284
Tyskland upplever just nu ett stort utbrott av EHEC, med troligtvis flera tusen drabbade. Efter att fall av EHEC som misstänks ha smittats i Tyskland upptäckts i Sverige uppmanar Smittskyddsinstitutet till extra vaksamhet.
Svensk kvinna dog i EHEC 1284
En svensk kvinna dog i EHEC på tisdagen på Södra Älvsborgs sjukhus. Efter att ha fått en enterohemorragisk E coli-infektion i Tyskland drabbades hon av njursjukdomen hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS.
»Möjlig cancerrisk vid mobiltelefoni« 1284
Efter en genomgång av forskningsläget har en arbetsgrupp vid IARC, WHO:s cancerforskningsorgan, kommit fram till att det finns visst stöd, om än begränsat, för ett samband mellan mobiltelefoni och hjärncancer.
Färre vårdrelaterade infektioner 1284
Drygt 9 procent av alla inneliggande patienter, inom såväl somatisk som psykiatrisk vård, hade en vårdrelaterad infektion (VRI) vid mättillfället under ett par veckor i våras. Det är en liten minskning sedan förra mättillfället.
Jävssituation stoppade svensk expert 1284
Anders Ahlbom, epidemiolog och expert på hälsorisker och mobiltelefoni, skulle ha medverkat i IARC:s arbetsgrupp men petades. Orsaken är potentiell intressekonflikt.