INNEHÅLL NUMMER 26, 2011

REFLEXION

Många kockar i sjukvårds-soppan 1343
Något har hänt med diskussionen om ojämlik sjukvård i Sverige. Från att mest ha handlat om demografi lyfts nu det geografiska perspektivet fram. Vilket är på tiden! Vi som pratar med varandra över landstingsgränserna har ju sett detta tydligt ett bra tag... / Stefan Johansson

LEDARE

Stärk patienternas ställning 1347
På tyska Bundesärztekammers årsmöte under Kristi himmelsfärdshelgen diskuterades vilken rättslig och etisk ställning ett obefruktat ägg, en ännu inte avlad patient, ska ha...

LT DEBATT

När tekniken går vilse 1348
Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset planeras nu för transplantation av livmoder. Det finns etiska argument för denna typ av behandling – men det finns också starka skäl som talar emot, argumenterar artikelförfattarna.
Mitt hjärta kan bli ditt 1349
Apropå! Bristen på organdonatorer
Om vården inte ställer frågan om donation, då kan inte mitt hjärta bli ditt – även om jag vill, skriver Karin Söderlund Leifler, apropå bristen på organdonatorer.
Ett fall ur min praktik 1349
Apropå! Äldre läkares receptförskrivning
Min genomsnittliga förskrivning av smärtlindring och sömntabletter är relativt större än för en yngre kollega, men i allra högsta grad motiverad och ordentligt journalförd, skriver Tore Södermark.

AKTUELLT

Förhandlingar pågår om utökat vårdval 1350
Sedan januari 2010 har patienter enligt ­hälso- och ­sjukvårdslagen rätt att själva välja vårdcentral/lista sig hos ­allmänläkare. Något obligatorium om specialistval är inte aktuellt. Men regeringen avser att med ekonomiska ­incitament locka landsting/regioner att införa vårdval för specialistvård.
Hälften av landstingen på gång 1352
Hälften av landstingen har ­infört, eller utreder möjlig­heten att införa, vårdval för specialistvård. I Stockholm baseras valet på diagnoser. I Halland är primärvården lots, men det är oklart om den ska medverka som finansiär. Vad som händer med forskning och ­utbildning återstår att se.
Kollektivavtal om meddelarfrihet ingen »big deal« för Capio 1353
Anställda i Capios svenska företag lovas meddelarfrihet enligt ett nytt kollektivavtal mellan Capio och Läkarförbundet, Vårdförbundet och SKTF.
Lokalordförande kräver respekt för det fackliga arbetet 1353
Efter händelserna vid Hallands sjukhus Varberg varnar ordförandena för lokalföreningarna för en hårdare attityd från arbetsgivarna och kräver respekt för fackens roll.
Krav på Anders Dybjers avgång 1353
Drygt hälften av läkarna vid Hallands sjukhus Varberg, 78 personer, står bakom en skrivelse med krav på att sjukhuschefen, Anders Dybjer, avgår.
Uppdaterad 2011-06-28.
Personalägda vårdcentraler i Stockholm organiserar sig 1353
Syftet är att öka inflytandet, inte minst över villkoren för vårdvalet.
SFINX får Läkemedelsverkets stöd 1354
I valet av IT-stöd för att upptäcka potentiella läkemedelsinteraktioner förordar Läkemedelsverket efter en utvärdering SFINX framför EES.
»Situationen vid akuten i Malmö ännu värre« 1354
Trots att vårdplatserna blivit fler har den dåliga arbetsmiljön på akuten i Malmö inte blivit bättre, anser huvudskyddsombudet. Sjukhuset har trots löfte inte ökat läkarbemanningen på akuten, och nu vilar ett tungt sparkrav på hela sjukhuset.
Föreskrifter för livsuppehållande behandling klara 1354
I de nya, bindande föreskrifterna för livsuppehållande behandling som Socialstyrelsen nu antagit betonas patientens rätt att avstå från livsuppehållande behandling även när döden inte är omedelbart förestående, exempelvis vid respiratorvård.
Specialistläkarna blir fler men sned åldersfördelning spökar 1354
Antalet specialistläkare beräknas öka, tvärtemot vad en tidigare prognos visade. Då antog man att antalet skulle sjunka under den kommande femårsperioden. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och landsting. Trots ökningen behövs en rekrytering till specialiteterna allmänmedicin och psykiatri.
Dansk forskning citeras mest 1354
Danska forskare i medicin citeras mest bland nordiska kollegor. Det framgår av en ny rapport från Nordforsk.
Läkemedelsverket ska skapa nationellt substansregister 1354
Läkemedelsverket ska upprätta ett nationellt substansregister, enligt ett regeringsbeslut nyligen.
Läkare och sjuksköterskor inför rätta i Bahrain 1354
Minst 47 läkare och sjuksköterskor i Bahrain anklagas för illegala upplopp i försök att störta monarkin i Bahrain. Deras »aktivitet« består i att vårda personer som skadats i de politiska oroligheterna i landet.
Krav på snar lösning av ställföreträdarfrågan 1354
Vården av icke beslutsföra patienter kan inte fortsätta att ske i ett rättsligt tomrum. Det anser tunga företrädare för myndigheter och organisationer på vårdområdet, som kräver en snar lösning på frågan.
Lättlyssnat för er på badstranden, i hängmattan och på vägarna:
Sommar med Claes Hultling 1354
Läkaren, docenten, företagaren och författaren Claes Hultling debuterar 28 juli i nationalangelägenheten »Sommar« i Sveriges Radio. Redan nu är ämnet klart och tonen angiven: egna erfarenheter och betydelsefull musik.
Ett fåtal läkare bakom narkotikan på »plattan« 1354
Mycket av den narkotika som beslagtas på »plattan« i Stockholm är narkotikaklassad medicin uppger polisen, som anser att läkarna som skriver ut medicinerna måste vara medvetna om att de handlar fel. Omkring fem läkare anges vara återkommande i sammanhanget.
Anders Ahlbom lämnar expertuppdrag efter jävsdiskussion 1354
Strålsäkerhetsmyndigheten lägger ned den pågående utredningen om potentiell intressekonflikt gällande Anders Ahlbom, expert på hälsorisker och mobiltelefoni. Ahlbom har självmant hoppat av myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.

MEDICINSK KOMMENTAR

Vattenpiprökning – ny, farlig trend 1355
I pappersutgåvan av denna artikel, Läkartidningen 2011;108(26–28):1355, angavs felaktigt pH-värde. Det riktiga ska vara >7,20. Felet är rättat här och i de elektroniska varianterna av artikeln och i Läkartidningens digitala arkiv...

NYA RÖN

KBT nästan halverade risken för ny hjärtinfarkt 1356
Autoreferat
För första gången visas i en randomiserad, kontrollerad klinisk prövning att beteendemodifierande behandling minskar återinsjuknandet i hjärtinfarkt. Studien är från Uppsala och rör patienter som vårdats för hjärtinfarkt eller genomgått koronarkärlsintervention.
Hyperton koksaltlösning inte av värde i prehospital traumavård 1356
Det gick inte att påvisa att hyperton koksaltlösning kan rädda liv eller minska de neurologiska skadorna vid trauma. Det framgår av tre kliniska prövningar som organiserats för att slutligen klarlägga värdet av hyperton koksaltlösning prehospitalt.
Lovande resultat för genterapi mot Parkinsons sjukdom 1357
Tillförsel av en gen som inducerar produktion av transmittorn GABA till patienter med avancerad parkinson visar uppmuntrande resultat. Studien är en fas 2-undersökning och publicerad i Lancet Neurology.
Rehabilitering hellre än diskproteskirurgi vid ländryggssmärta 1357
Diskproteskirurgi har fördelar men risken för komplikationer är stor. Det är slutsatsen i en norsk studie där man jämfört rehabilitering med diskproteskirurgi för patienter med kronisk ryggsmärta.
Övervikt i ungdomen kopplad till framtida hjärt–kärlsjukdom 1358
Vad som är normalt BMI för tonåringar måste kanske omvärderas. Det är resultatet av en studie på 17-åriga israeliska värnpliktiga, där man undersökt kopplingen mellan övervikt/fetma i ungdomen och hjärt–kärlsjukdom senare i livet.
Receptförskrivet läkemedel hämtas ut av varannan kvinna under graviditet och amning 1358
Autoreferat
Antibiotika är det vanligaste läkemedel som hämtas ut under graviditet och amning. Det framgår av en studie som samkört Läkemedelsregistret med Medicinska födelseregistret.

KLINIK OCH VETENSKAP

Vattenpip­rökning kan ge allvarlig kolmonoxid­förgiftning 1359
Risk för bestående neurologiska skador
Bruket att röka vattenpipa sprider sig snabbt i västvärlden, främst bland unga och välutbildade. En farlig trend! Vattenpiprökning kan ge upp till 50 gånger högre halter av toxiska substanser än vanlig cigarettrökning – med risk för allvarlig kolmonoxidförgiftning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Barn upp till 12 års ålder lever farligt i trafiken 1361
Analys av trafikskadefall vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Cyklande barn drabbades av flest skador i trafiken, enligt en studie från Norrlands universitetssjukhus om skademekanismer och konsekvenser för barnen. Singelkrascher var vanligast, och oftast fanns ingen yttre orsak.
WITH ENGLISH SUMMARY

Carath – ett verksamhets­initierat kvalitetsregister och processtöd 1365
Ger toraxkirurgin bra möjlighet att följa vårdprocessen
Carath är ett IT-processtöd för specialiserad vård (toraxkirurgi) som byggts upp och implementerats under många år. Kombinerade kvalitets- och processdata ur Carath har givit en unik möjlighet att följa för vårdprocessen relevanta nyckeltal.
WITH ENGLISH SUMMARY

Utvärdering som instrument för kvalitetsutveckling i nya ST 1370
Pilotprojekt med två vetenskapliga kurser vid Karolinska universitetssjukhuset
Fokus för utvärdering bör flyttas från »kundnöjdhet« till att höja kvalitetsnivån hos de utbildade. Det har gjorts i ett pilotprojekt med två vetenskapliga kurser vid Karolinska universitetssjukhuset.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Acetylsalicylsyra i låg dos plus naproxen – liten interaktionsrisk i praktiken 1374
Kan naproxen minska den trombocythämmande effekten av acetylsalicylsyra (ASA)?

DEBATT OCH BREV

Tillsätt en skuggutredning! 1375
Läkaresällskapet och Läkarförbundet bör tillsätta en skuggutredning om kvalitetsregistren med uppgift att ­lyfta fram den etiska dimensionen och vad utvecklingen riskerar att göra med för­troendet för vården...
Semesterlogi går utmärkt att boka på nätet 1376
Rivieran och/eller Manhattan …
Författaren vill att förbundet koncentrerar sina krafter och resur­ser där de behövs, och avstår från att tvinga läkarna att via med­lemsavgiften sponsra andra medlemmars behov av re­kreation på fashionabla ­adresser.
Replik:
Medlemsförmåner extra bonus – kärnverksamheten främsta målet 1376
I medlemskapet i Läkarförbundet ingår ett antal medlemsförmåner, men det är viktigt att vara tydlig med att medlemsförmånerna inte är förbundets kärnverksamhet, skriver Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin.
»Screening av bukaorta hos 65-åriga män saknar vetenskaplig grund« 1377
Bukaortascreening av 65-­åriga män bör upphöra, och SBU bör revidera sin rapport från 2008 där man sammanfattar att screening är ekonomiskt och etiskt försvarbar om etiska principer tillgodoses och objektiv och begriplig information ges, anser författarna...
Replik:
SBU:s slutsatser står fast! 1378
Vi ser inga som helst skäl att revidera SBU-rapportens centrala budskap. Våra tre slutsatser står fast, skriver tre företrädare för SBU.
De mest utsatta missbrukarna glöms bort 1379
I Missbruksutredningens slutbetänkande föreslås genom en ny lag om beroendevård att ansvaret för behandling samlas hos landstinget medan kommunen ansvarar för stöd...
Rätt eller fel att inte förskriva antibiotika profylaktiskt? 1380
Håkan Salander efterlyser för synpunkter på om han gör rätt eller fel genom att inte förskriva anti­biotika profylaktiskt vid bröstcancerkirurgi.
Kommentar från SBU:s projektgrupp:
Uppföljning av infektioner efter bröstcancerkirurgi behövs 1380
Vi tackar för påpekandet av Håkan Salander och säger att det inte finns någon anledning att ändra existerande rutiner, skriver företrädare för SBU:s projektgrupp.

KULTUR

ST-läkaren som manar till motstånd mot resistens 1381
Antibiotikaresistens är ett växande globalt problem som det finns all anledning att varna för i såväl vetenskapliga som populära publikationer. Till de senare hör ST-läkaren Björn Ramels reportagebok om multiresistenta mikrober, ansvarslös förskrivning och svårbekämpade vårdrelaterade infektioner.

RECENSIONER

Fängslande reportage i väntan på en lösning 1382
Läkare utan vapen
Ett reportage om antiresistens
Författare: Björn Ramel

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1404
Ladda ner pdf

KRYSS

Sommarkrysset 1405
Ladda ner krysset som pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1406
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarförbundet:
För tidigt att döma ut rehabiliteringsgarantin 1344
En puckel av långa sjukfall vid garantins införande kan ha påverkat utfallet, menar förbundet som vill att frågan utreds på nytt.