INNEHÅLL NUMMER 32, 2011

REFLEXION

Stort intresse för att skriva i Läkartidningen 1471
»Under detta år har TV och de stora dagstidningarna ofta uppmärksammat sådant som vi publicerat.« / Jan Östergren

LEDARE

Fem punkter om utvidgat vårdval 1475
I Läkartidningens ledare nr 21/2011 konstaterar Läkarförbundets vd Håkan Wittgren... / Svante Pettersson

LT DEBATT

Bristen på vårdplatser slipar ner vår empatiska förmåga 1476
Vårdplatsbristen får effekter inte bara för patienterna utan också för personalen. Att mot bättre vetande tvingas arbeta med näst bästa eller tredje bästa lösningen leder till en okänslighet hos läkaren och sköterskan, skriver Åke Andrén-Sandberg.
Vad är förbättrad tillgänglighet värd utan ett gott behandlingsresultat? 1477
Apropå! Socialministerns redovisning av en rapport
Det är ett faktum att om den nödvändiga kompetensen saknas så riskerar flera av de »9 patienter av 10 som 2011 fick vård i tid« att inte kunna känna någon som helst glädje över resultatet, skriver Börje Åkerlund med flera.

AKTUELLT

Vilka 7 saker packar du i doktorsväskan? 1478
Läkartidningen bad några läkare från olika specialiteter att packa var sin doktorsväska – med bara sju saker.
Drömläge – om ett sjukvårdsuppdrag … 1480
Vakna! Vakna, Bertil! Du måste ge dig av snarast. Det var någon som ringde och sa att du måste stå klar om en halvtimme. Det gällde något uppdrag som du sagt att du kunde åta dig...
Barn och ungdomar bör inte vaccineras med Pandemrix 1482
Det finns en 6–13-faldigt ökad risk för barn och ungdomar under 20 år att drabbas av narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix mot influensa A/H1N1.
Namngiven läkare JO-anmäler Transportstyrelsen 1482
En läkare har JO-anmält Transportstyrelsen för att den vid ett beslut om körkortsindragning har skrivit ut den anmälande läkarens namn och adress.
Läkare litar på Läkartidningen 1482
Läkartidningen hamnar i topp när läkare rankar vilka medier och samhällsinstitutioner de har mest förtroende för. SKL och Försäkringskassan är de institutioner man litar minst på.

PATIENTSÄKERHET

Påföljd för kirurg mildras 1482
Förvaltningsrätten i Stockholm mildrar påföljden från varning till en erinran för en kirurg som i samband med en navelbråcksoperation perforerade patientens tunntarm.

MEDICINSK KOMMENTAR

Stora, omotiverade skillnader i bruket av antibiotika i Sverige 1483
De geografiska skillnaderna i antibiotikaanvändning är stora och omotiverade. Onödig användning av resistensdrivande antibiotika som kinoloner och cefalosporiner måste minska. Det är viktigt att arbeta brett för att nå det nationella målet om högst 250 antibiotikarecept/1 000 invånare/år.

NYA RÖN

Metabolismen kan ge nyckeln till bättre diagnostik av prostatacancer 1484
Avhandling
I en avhandling från Umeå visas att inositolföreningar skulle kunna användas för att upptäcka cancer och även detektera aggressiv prostatacancer. Inositol, som finns i bland annat spannmål, har också visats kunna skydda mot prostatacancer.
Terutroban skyddar inte bättre än ASA mot ny ischemihändelse 1485
Terutroban skyddar inte bättre än ASA mot ny ischemihändelse I en stor randomiserad och dubbelblindad undersökning på ca 19 000 patienter har trombocythämmaren terutroban jämförts med ASA. Ingen skillnad i behandlingseffekt kunde konstateras.
Urinodling av diskutabelt värde på äldreboenden 1485
Autoreferat
Inget samband mellan nytillkomna symtom – som oro, förvirring, sveda vid vattenkastning, täta urinträngningar osv – och fynd av bakterier i urinen kunde hittas hos patienter på äldreboenden, enligt en svensk studie.
Skadligt med långa väntetider
även vid mindre akuta tillstånd 1486
Att som relativt frisk patient komma till akuten under skift med hög belastning kan kopplas till högre risk för inläggning eller död, enligt en artikel i BMJ.
Neuropsykiatriska sjukdomar ger störst sjukdomsbörda hos unga 1486
Enligt en sammanställning av sjukdomsbördan hos människor i åldern 10 till 24 år orsakar neuropsykiatriska sjukdomar störst sjukdomsbörda, följt av olycksfall och parasitsjukdomar.

KLINIK OCH VETENSKAP

Naturläkemedel ger hög frekvens kontaktallergi 1487
Tea tree oil toppar listan

Naturläkemedel är inga harmlösa läkemedel – bland de vanligaste rapporterade biverkningarna i Sverige är kontaktallergi orsakad av naturläkemedel; tea tree oil toppar listan.
WITH ENGLISH SUMMARY

Användning av biomarkörer ger tidigare och mer precis diagnos 1491
Nya kriterier för Alzheimers sjukdom
Förslag till nya kriterier för olika stadier av Alzheimers sjukdom har publicerats. De nya riktlinjerna inkluderar användning av biomarkörer för att ställa diagnosen preklinisk alzheimer långt innan de kliniska symtomen uppträder.
ECMO kan vara brygga till lungtransplantation 1493
Ny metod räddar liv vid akut lungsvikt, visar retrospektiv studie
Patienter med terminal lungsjukdom har haft möjligheten att genomgå lungtransplantation i Sverige sedan 1990 (Figur 1) [1]. Många patienter har dock avlidit under väntan inför lungtransplantation eller redan från början befunnits för dåliga för att kunna bli aktuell för denna...
WITH ENGLISH SUMMARY

Mindre anti­biotika bland äldreboenden i Västra Götaland 1498
Antibiotikabehandlade urinvägs­infektioner toppar minskningstrend
I en punktprevalensundersökning av runt 16 000 vårdtagare i Västra Götalands särskilda äldreboenden behandlades 4,2 procent med antibiotika 2009 jämfört med 5,3 procent 2004. Antibiotikabehandlade urinvägsinfektioner hade minskat mest. Studien visar att följsamheten till Stramas antibiotikarekommendationer hade förbättrats.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Missbruk av pregabalin förekommer – men osäkert hur vanligt 1501
Ett flertal allmänläkare upplever att patienter missbrukat Lyrica, men frågan är: Hur vanligt är det?

DEBATT OCH BREV

Riskmiljöer för smittspridning och vårdrelaterade infektioner 1502
Kommunala korttidsboenden för äldre:

Enkelrum med egen toalett och väl fungerande hygien­rutiner minskar risken för vårdrelaterade infektioner i samband med korttidsbo­ende i särskilda äldrebo­enden, anser författarna.
WHO:s amningsrekommendation oetisk i utvecklade länder 1503
Vårdpersonal i Sverige bör arbeta aktivt med att se till att WHO:s riktlinjer för amning förtydligas och riktas enbart till utvecklingsländer. På så vis kan vården till nyblivna föräldrar bli mer empatisk, ansvarsfull och etiskt försvarbar, skriver Jessica Nihlén Fahlquist och Sabine Roeser.
Var Semmelweis’ register i själva verket myndigheternas maktinstrument? 1504
Vi går en sämre vårdframtid till mötes om Järhult och ­meningsfränder lyckas i sitt uppsåt att misstänkliggöra de av professionen skapade kvalitetsregistren genom ­anspelningar på FRA, kärnkraftshaverier i Japan, an­giveri, maktinstrument och myndighetskontroll, anser Mikael Landén.
Rabattering av PDE5- hämmare motiverad 1505
Att rabattera PDE5-hämmare vid preciserade diagnoser skulle gynna angelägna patientgrupper och torde inte erbjuda några större svårigheter för läkarna att hantera, skriver Therese Ericsson och Petra Brembeck.
Hyperbar syrgasbehandling kan vara skadlig vid kolmonoxidförgiftning 1506
Det är viktigt att kritiskt granska effekterna av syrgasbehandling på ett stort antal indikationer där man i dag rutinmässigt erbjuder syrgas, hävdar författarna.
Låt cheferna slippa vara med i den lokala läkarföreningen 1507
Chefsföreningen:
Att chefen är medlem i samma lokalförening som övriga läkare skapar oklarhet och en ibland omöjlig förhandlingssituation. För läkare som är chefer ska det räcka med att vara ansluten till Läkarförbundet centralt, föreslår Chefsföreningens styrelse.
Dags för en svensk legevakt? 1508
Kan Norge, kan väl vi …
När blir det dags för en svensk motsvarighet till den norska lege­vakten, och hur utbildar man medborgarna om att det är dit de i första hand ska söka sig när de blir sjuka, undrar Johan Viberg.
Svår konfusion av Scopodermplåster! 1508
Behandling med läkemedel med antikolinerg effekt bör undvikas hos patienter med Parkinsons sjukdom på grund av ­uttalad risk för konfusion som även kan misstolkas som demens, menar Jan Linder...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik:
Missbruket av Semmelweis och kvalitetsregister 1505
I sin iver att skjuta budbäraren vådaskjuter Mikael Landén läkarnas företrädare, skriver Bengt Järhult, som ser flera viktiga skillnader mellan Semmelweis och nuvarande och kommande massiva registrering i svensk sjukvård... / Bengt Järhult
Otillräckligt vetenskapligt stöd för enkelrum 1507
Varför väljer planerare av morgondagens sjukhus att designa enligt enkelrumsmodellen? Den utredning som HTA-centrum gjorde ger knappast stöd för detta. Från patientsynpunkt torde en väl avvägd fördelning av enkelbäddsrum och flerbäddsrum vara önskvärt, även på framtidens sjukhusavdelningar, skriver Ola Samuelsson. / Heidi Stensmyren
Varning för regelboken gällande ögonsjukvård i Stockholm 1507
Listan över besynnerligheter i regelboken gällande ögonsjukvård i Stockholm kan göras lång, skriver Stor-Stockholms privatläkarförening, som nu vill varna för ett antal punkter i listan.
Replik till Rosén, Bergqvist och Swedenborg angående bukaortascreening:
Screening har prioriterats men vetenskaplig grund saknas 1507
Det är anmärkningsvärt att Statens beredning för medicinsk utvärdering inte ser några »som helst skäl« att ändra på sina slutsatser om kunskapsläget för bukaortascreening. Vi anser att det vetenskapliga underlaget för screening av bukaortaaneurysm hos 65-åriga män är otillräckligt, skriver Birgitta Hovelius och John Brodersen i en replik.
Kommentar till Johan Cullberg angående antipsykotiska läkemedel och hjärnatrofi:
Antipsykotiska läkemedel bör endast ges vid pågående psykos 1508
Man bör inte ge antipsykotiska läkemedel på andra indikationer än pågående psykos, skriver Henrik Jonsson, apropå huruvida antipsykotiska läkemedel ger olika aspekter av hjärnatrofi.
Allt mer och allt diffusare etik 1508
Jag skulle önska att man blev mer sparsam med etikbegreppet och att när man är på gång att säga »etik« överväger om det går att använda något annat begrepp, som till exempel yrkesansvar, och konkretisera, skriver Reet Arnman.

KULTUR

Konsulten bleknade av min hög med elektronik 1509
En doktor, två mobiler, tre sökare. Sådan är den mångsidiga tillgängligheten på det svenska sjukhus som veckans personligt skrivna kulturartikel berättar om. Men – frågar sig skribenten – skulle man kanske inte också kunna hävda – om man var negativ – att en sådan tillgänglighet endast är ett kamouflage för teknologisk efterblivenhet?

RECENSIONER

Personlig rapport om bipolär sjukdom 1510
Mitt galna liv
En memoar om psykisk sjukdom
Författare: Arvid Lagercrantz
Påläst patient utan diagnos eller bot 1511
Den skakande kvinnan
(The shaking woman or A history of my nerves; översättning Ulla Roseen)
Författare: Siri Hustvedt

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1533
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1534
Ladda ner pdf