INNEHÅLL NUMMER 34, 2011

REFLEXION

Gapa och svälj – eller botten upp? 1539
»I stället har vi fått in hybrischefer som kan management, vilket i praktiken tycks innebära att följa direktiv.« / Mikael Hasselgren

LEDARE

Säkerhet går före straff 1543
»Att höra föregående arbets­givares bedömning är mycket viktigare … « / Marie Wedin

LT DEBATT

Tvångsvård med frågetecken 1544
Data från tvångsvården som rapporterats in till Socialstyrelsen 2010 visar på stora regionala skillnader vad gäller tvångsomhänder­tagande och inlåsning på sjukhus samt en kraftig ökning av allvarlig psykisk ohälsa hos unga kvinnor.
»Knattetanter« och amningsfascism 1545
Apropå! Att amma eller inte amma och en onyanserad opinion
Jag kan bara hoppas att amningsdebatten och opinionen i Sverige blir mer nyanserade, skriver Hans De Keyser, apropå debatten om WHO:s amningsrekommendation.

AKTUELLT

Industriavtalet görs om från grunden 1546
Ett helt nytt etiskt regelverk för relationen mellan läkemedelsindustrin och personal i offentlig hälso- och sjukvård ska tas fram i höst. Läkarförbundet ska bjudas in som ny avtalspart.
Industrin försöker återskapa sitt förtroende 1547
De senaste årens många uppmärksammade skandaler inom läkemedelsindustrin har sänkt förtroendet för den till bottennivåer. Något som företagen nu försöker göra något åt genom att förändra bilden av sig själva. Och i den processen är det inte relationen med läkarna som är den viktigaste.
Ingen JO-kritik mot Region Halland 1548
JO-anmälan av Region Halland för uppgörelsen med Thomas Zilling föranledde ingen kritik.
»Det är alldeles för mycket att göra« 1548
Ortopeden Arvin Yarollahi, 29 år, grundare till rörelsen »Nej till nedskärningar i vården«, har sagt upp sig från sin tjänst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Ny modell för att bedöma arbetsförmåga prövas 1549
Försäkringskassan prövar i höst en ny modell för att bedöma arbetsförmåga. – Fokus ligger på dem som varit sjukskrivna i ett halvår, säger Jan Larsson, projektledare på Försäkringskassan.
Yrkeskort och varningssystem kan väntas på EU-nivå 1550
Yrkeskort och varningssystem är två av EU-kommissionens förslag till ändrat yrkeskvalifikationsdirektiv. Läkarförbundet har svarat på förslagen.
Hälso- och sjukvård mål vid väpnade konflikter 1550
Hälso- och sjukvårdspersonal och vårdinrättningar utsätts allt oftare för våld i samband med väpnade konflikter, påtalar internationella Röda Korset. Personalflykt följer i spåren.
Uppdaterad 2011-08-15.

PATIENTSÄKERHET

Högsta förvaltningsdomstolen prövar homeopati 1550
Har en läkare som rutinmässigt ordinerat homeopatisk behandling vid sidan av den skolmedicinska behandlingen utfört sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?

MEDICINSK KOMMENTAR

Funktionell metod förstahandsval vid diagnostik av ärftlig antitrombinbrist 1552
EQUALIS expertgrupp i koagulation

Funktionella metoder baserade på antitrombinets förmåga att inaktivera faktor Xa eller trombin används för screening av antitrombinbrist. Kompletterande analys av mängden antigen och DNA-sekvensering kan användas för att differentiera mellan olika antitrombindefekter.

NYA RÖN

Möss och människor har nytta av fysisk aktivitet 1553
I en studie där möss fick träna på löpband eller vara stillasittande visades att de stillasittande mössen hade högre tidig mortalitet och drabbades av håravfall och förlust av hårpigment.
Ökad risk för ny cancer hos barn som överlevt cancer 1553
Malignitetsrisken är ökad under hela livet för barn som överlever cancer. Det visar en studie där man följt cirka 17 900 individer som drabbades av cancer före 15 års ålder och som överlevt i minst fem år.
Lätt missa hjärtinfarkt efter icke-kardiell kirurgi 1554
Hjärtinfarkt efter icke-kardiell kirurgi är mycket vanlig runt om i världen. Sådana infarkter är i allmänhet mindre väl karakteriserade. En närmare beskrivning av dem har publicerats.
Kraftigt ökad mortalitet för hemlösa 1554
En dansk studie, en av de största i sitt slag, visar att den förväntade livslängden bland hemlösa är 21,6 år kortare än i normalbefolkningen. Vanliga dödsorsaker är självmord och våld.
Antikoagulantia i tre månader oftast tillräckligt 1555
De flesta patienter som haft venös tromboembolism kan avsluta antikoagulationsbehandlingen efter tre månader. Det visar en metaanalys publicerad i BMJ.
Även liten mängd blod i feces ökar risken för koloncancer 1555
Ett negativt resultat vid screening för koloncancer, dvs avföringen har inte visats innehålla tillräckligt med blod för att nå över brytpunkten, kan ändå säga något om risken för cancer i kolon. Det visar en studie i Lancet Oncology.

KLINIK OCH VETENSKAP

40 procent av gymnasieelever riskbrukar alkohol 1556
Starkt samband med utsatthet för fysiskt eller sexuellt våld

Cirka 40 procent av gymnasieungdomar – både pojkar och flickor – bedömdes i en enkätstudie riskbruka alkohol. Det fanns ett samband mellan riskbruk och utsatthet för fysiskt och sexuellt våld – starkast för fysiskt våld hos pojkar och för sexuellt våld hos flickor.
WITH ENGLISH SUMMARY

Specialistteam och primärvård i glesbygd – ett smärtfritt samarbete 1560
Teambaserat arbetssätt prövat för patienter med långvarig smärta

Teambedömning och deltagande i multimodal rehabilitering för patienter med långvarig icke-malign smärta kan leda till minskad inverkan av smärta och snabbare återgång i arbete. Det visar en studie från Västerbotten, där specialistmottagningen utlokaliserades i glesbygden.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ärftlig anti­trombinbrist – ovanlig, men allvarlig 1564
Ger stor risk för venös tromboembolism

Ärftlig antitrombinbrist är en ovanlig förändring, som beror på flera olika mutationer. Tillståndet, som kan vara svårt att diagnostisera, ökar risken för venös tromboembolism. Trombosprofylax bör därför ges liberalt. Ett speciellt problem är behandling av kvinnor under graviditet och förlossning.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Psykiatrin vidgar sitt revir 1569
DSM-5:

Om förslaget till DSM-5 blir den officiella diagnosmanualen kan vi se fram emot en fortsatt medikalisering av själs­livet, befarar Jan Håkansson.
Tvetydiga och svårtolkade resultat om antipsykotikas effekt på hjärnans volym 1570
Replik till Johan Cullberg:
Johan Cullberg går för långt när han utifrån ett svajigt kunskapsunderlag varnar för »hjärnskadande« effekter av antipsykotisk läkemedels­behandling, anser Robert Bodén, Eva Lindström och Leif Lindström.
Replik:
Vi måste veta mer om riskerna 1571
Studier visar att det i proportion till dos och exponering kan finnas en ökad risk för sena hjärnatrofiska förändringar med de prövade antipsykotiska preparaten. Hur välgjord en klinisk studie än är, kan (och bör) man givetvis söka dess svagheter, skriver Johan Cullberg.
Kontraproduktivt att inte behandla streptokockorsakad halsinfektion 1572
Det breder alltmer ut sig en uppfattning att streptokocktonsillit inte alltid behöver behandlas. För detta synsätt finns absolut inget stöd i ­vetenskapen och inte heller ­ i våra konsensusbeslut, enligt Kristian Roos och Anders Strömberg.
Saklig och objektiv information kan aldrig vara oetisk 1573
Socialstyrelsen om amningsrekommendation:
Statens ställningstagande i amningsfrågan är en del i våra internationella åtaganden för en bättre folkhälsa på global nivå, skriver Anders Tegnell och Kerstin Nordstrand, Socialstyrelsen.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Ung läkare hoppas 1571
Socialminister Göran Hägglund och Sveriges Kommuner och landstings (SKL) ordförande Anders Knape har i en debattartikel i Dagens Nyheter presenterat resultat ur en av studie från SKL som jämfört sjukvårdens tillgänglighet i olika länder. Flera frågor väcks av denna artikel.
Replik 2:
»Vår öppet kritiska hållning delas av många« 1571
Mikael Landén radar i sin debattartikel kring kvalitetsregister upp fem argument för att »vi går en sämre vårdframtid till mötes om Järhult och meningsfränder lyckas i sitt uppsåt att misstänkliggöra de av professionen skapade kvalitetsregistren«...
Replik 2:
WHO:s amningsrekommendation är inte oetisk för svenska förhållanden 1573
Den tid då världen kunde delas in i utvecklade respektive outvecklade länder är sedan länge passerad, skriver Monica Ideström och Carl Lindgren.
Är vårdplatsbristen farlig – rent medicinskt sett? 1573
Bristen på vårdplatser kan ha negativa konsekvenser rent medicinskt, menar Leif Ryd. Kan det vara så att »vinsten« av för få vårdplatser äts upp av kostnaderna för de negativa konsekvenserna detta har, uttryckt i rent pekuniära termer?

KULTUR

En handfast biomarkör 1574
Kvoten mellan längderna på pekfinger och långfinger på mannens högerhand, den så kallade 2D:4D-kvoten, är enligt nya rön en biomarkör som avslöjar djupt privata förhållanden, såväl anatomiska som medicinska.
Tintin är klok – men är han riktigt frisk? 1575
Världens mest kända reporter såg dagens ljus 1929. Det året publicerades Tintins första äventyr »Tintin in Sovjet« i tidningen »Le Vingtième siècle« (20:e århundradet). Författare var Georges Remi (1907–1983)...

RECENSIONER

Skräcken för polio – och priset för att bekämpa den 1576
Nemesis 280 sidor Författare: Philip Roth Förlag: Houghton Mifflin Harcourt; 2010 ISBN...

MEDDELANDEN

Nytt om namn mm 1593
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1594
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Inget skadestånd till morddömd student 1540
Universitet har inte möjlighet att tvinga fram praktikplatser, framhåller JK.