INNEHÅLL NUMMER 35, 2011

REFLEXION

Tack för kreativa år i »Röda huset« 1599
Det har blivit dags för mig att avrunda mitt uppdrag som medicinsk redaktionschef på Läkartidningen. Om tre veckor återgår jag till kliniskt arbete och forskning i neonatologins fascinerande värld...

LEDARE

Vårdgarantin behöver utvecklas 1603
Sedan juli förra året ingår en nationell vårdgaranti i hälso- och sjukvårdslagen. Av lagen framgår inte hur långa väntetiderna maximalt får vara. Väntetiderna regleras i stället i en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting... / Marie Wedin

LT DEBATT

Så blir KOL-vården bättre 1604
Nationella rekommendationer för KOL-vården, utarbetade av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, finns men följs inte. Möjligheten att upprätta lokala rekommendationer och Kloka listor gör KOL-vården geografiskt ojämlik.

AKTUELLT

Okontrollerad industri öppnar för resistenta infektioner 1606
Allt fler reser för att få vård utomlands, men riskerar att på köpet få med sig resistenta bakterier hem.
Svensk läkare föreslår betyg på sjukhus 1608
15 procent av MRSA-smittade i Sverige förra året smittades på sjukhus i andra länder. And­reas Heddini efterlyser betygsättning av sjukhus, där till exempel resistensutbrott och vårdhygieniska åtgärder värderas.
»Jag är nöjd med utfallet« 1609
Mikael Rolfs, anestesiläkare och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, har suttit med i styrgruppen för den nationella läkemedelsstrategin. Från ett läkarperspektiv är han nöjd:
Förskrivning av generika i sikte 1609
Läkemedelsstrategin klar:

Rätt läkemedel till rätt patient vid varje enskilt tillfälle. Det är den höga ambitionen i den nationella läkemedelsstrategi som regeringen och Sveriges Kommuner och landsting kommit överens om.
Socialstyrelsen utesluter inte att läkemedelsansvar regleras 1610
Regler om ansvar för äldres läkemedel kan trots allt komma att ställas i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta efter synpunkter från bland andra Läkarförbundet.
Fuskanklagad professor begärs avskedad 1610
Göteborgs universitet vill avskeda en av sina mest framgångsrika professorer, Suchitra Holgersson. Skälet är att hon enligt universitetet manipulerat vetenskapliga data och försökt sopa igen spåren när fusket uppdagades.
Barnläkare efterlyser forskning om hormonstörande ämnen 1611
Det behövs mer forskning om hur hormonstörande ämnen i miljön påverkar barn och foster. Det menar sex barnläkare som i en artikel i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism uppmanar sina kollegor att vara mer aktiva inom området.

PATIENTSÄKERHET

Att »störa« bak­jouren – god patient­säkerhetskultur 1611
Ett barn som fick hjärnskador i samband med ett akut kejsarsnitt borde, enligt Socialstyrelsen, ha förlösts med ett omedelbart kejsarsnitt. En »stör-inte-bakjouren-i-onödan«-kultur kan ha bidragit till händelsen, tror vårdgivaren.

MEDICINSK KOMMENTAR

En »misslyckad« bäckenreservoar behöver inte exstirperas 1612
Den kan i stället göras om till Kocks blåsa – ett bra behandlingsalternativ

Att omvandla en bäckenreservoar till en Kocks blåsa i stället för en ileostomi är ett bra behandlingsalternativ som kan ge patienten avsevärt mycket bättre livskvalitet.

NYA RÖN

Färre psykiatriska vårdplatser, fler tvångsinläggningar 1614
En årlig minskning av antalet psykiatriska vårdplatser i England kan kopplas till en ökning i antalet tvångsinläggningar påföljande år. Det visar en studie i BMJ, där man följt utvecklingen under tio år.
Nya modeller för att beräkna kardiovaskulär risk vid diabetes typ 1 och typ 2 1614
Med patientdata i Nationella diabetesregistret (NDR) och länkade data från Slutenvårds- och Dödsorsaksregistren har två nya modeller för typ 1- och typ 2-diabetes skapats för beräkning av femårsrisken för icke-letal eller letal hjärt–kärlsjukdom.
ASA plus protonpumpshämmare tycks öka kardiovaskulära risken 1615
Potentiella interaktioner mellan protonpumpshämmare (PPI) och antitrombotiska läkemedel uppmärksammas allt mer. Nu ifrågasätts också kombinationen ASA och PPI. I en dansk studie konstateras att kombinationen tycks öka risken för hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död.
Risk för benartärsjukdom kvarstår efter rökstopp 1615
I en studie som använt data från den stora Women’s health study har sambandet mellan rökning och benartärsjukdom undersökts. Den högsta risken för sjukdomen hade kvinnor som rökt mer än 10 år. Att ha slutat röka minskade risken – men en förhöjd risk kvarstod.
Rökning ökar dödligheten i prostata­cancer 1616
En studie i JAMA visar att rökning försämrar prognosen vid prostatacancer. Även risken för återfall var ökad för rökare. Sambandet var också dosberoende: storrökare hade drygt 80 procent högre dödlighet.
Stamceller i hjärtat skapar kardiomyocyter 1616
I tidskriften Nature presenteras en studie i vilken forskare från Storbritannien lyckats inducera stamceller i hjärtat till att bli kardiomyocyter. Att det finns stamceller i hjärtats epikardium hos fullvuxna (EPDC, epicardium-derived progenitor cells) är känt sedan tidigare...

KLINIK OCH VETENSKAP

Stora skillnader i svensk barn­hälsovård 1618
Barnhälsovårdsenheter avgör själva – oroande att nationellt program saknas

Den svenska barnhälsovården beskrivs ofta som generell och likartad. Men det stämmer inte. Ett nationellt program för barnhälsovården saknas, och det finns stora skillnader vad gäller såväl utbud och metoder som uppföljning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Spontan intrakraniell hypotension sannolikt underdiagnostiserat 1622
Nytillkommen ortostatisk huvudvärk varnar om tillståndet

Spontan intrakraniell hyptension bör misstänkas hos patienter med nytillkommen daglig huvudvärk, särskilt om den förvärras i stående. Orsaken är läckage av likvor. Lågt likvortryck och MRT-undersökning med kontrast ger diagnosen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ett så normalt liv som möjligt – målet i nya nationella riktlinjer 1627
Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Socialstyrelsens riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd syftar till att införa evidensbaserade metoder inom kommuner och landsting. Det finns skäl att tro att många av de insatser som ges i dag inte har stöd i forskningen.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Bedömning av narkotikas farlighet kräver bättre sakkunnigförsörjning 1632
Vid narkotikabrott ska hänsyn även tas till den aktuella narkotikans farlighet. En aktuell dom i Högsta domstolen har skapat en oklar situation i fråga om hur sakkunniga ska tillkallas i sådana mål.
»Om detta bör vi också tala, med så många röster som möjligt« 1633
Kommentar till Åke Andrén-Sandberg:
Förhoppningsvis bryts en ­barriär nu när Åke Andrén-­Sandberg tagit upp frågan om vad som sker inom vårdarbetare i den verklighet som konsekvent tvingar oss välja den näst bästa, eller tredje bästa, vårdlösningen för våra patienter, skriver Anders Mansten...
Viktigt diskutera amning 1634
Replik från Jessica Nihlén Fahlquist och Sabine Roeser:
Hur bör rekommendationer och praktik angående amning ta hänsyn till olika situationer på ett empatiskt och etiskt försvarbart sätt? Frågan bör diskuteras och vi välkomnar den debatt som tagit fart, skriver Jessica Nihlén Fahlquist och Sabine Roeser...
Vilka 7 läkare packar Läkartidningen i väskan? 1635
Vilket kön har en läkare, tro? Det undrar Mia Fahlén, ordförande i Kvinnliga läkares förening, sedan hon läst reportaget »Vilka 7 saker packar du i doktorsväskan?« i Läkartidningen.
Redaktionen svarar 1635
Att de läkare som medverkar i Läkartidningen återspeglar den mångfald som finns inom läkarkåren är en viktig fråga för tidningens redaktion. Vi för exempelvis statistik för att få en jämn fördelning mellan män och kvinnor när vi gör längre intervjuer...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik till Mats Johansson och Nils-Eric Sahlin:
Sverige bör genomföra planerad livmodertransplantation 1633
Jag är stolt över att det är Sverige som ligger i framkant vad gäller forskningen om livmodertransplantation och att andra länder sneglar på oss för att lära sig tekniken, skriver Eva Jagendal.
Replik till Birgitta Hovelius och John Brodersen angående screening av bukaortaaneurysm:
Fortsatta undersökningar av livskvalitet gör att oklarheter kan klarna 1634
Vi har svårt att förstå varför experter inom området, med lång erfarenhet av behandling av bukaortaaneurysm, möte med patienter med aneurysm samt kunskap om prevalens och patogenes ska misstänkliggöras avseende utredning och bedömning av screening för bukaortaaneurysm.
Antibiotika med begränsad ekologisk biverkan måste bli mer tillgängliga 1634
Tre ideala, eller nästan ideala, antibiotika med begränsad ekologisk biverkan finns för behandling av okomplicerad urinvägsinfektion, men de är inte tillgängliga globalt. Detta bör åtgärdas, anser Björn Wullt. / Björn Wullt

KULTUR

Sjukdom och bot på Karl XII:s tid 1636
Medicinens språk

Biskopen och språkmannen Jesper Swedberg (1653–1735) sammanställde »Swensk ordabok«, ett verk som ger den första omfattande bilden av svenskans ordskatt. Manuskriptet från 1725, som gavs ut i bokform först 2009, innehåller många medicinska termer till glädje och professionell förkovran även för dagens läkare.

MEDDELANDEN

Nytt om namn mm 1653
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1654
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Nya jourlinjer och fler vårdplatser ska lösa problemen på Skånes sjukhus 1600
Nya jourlinjer i Malmö och Lund, fler vårdplatser i regionen och snabbare omhändertagande är förslag på lösningar på arbetsmiljö- och patientsäkerhetsproblemen vid akutsjukhusen i Skåne.
Uppdaterad 2011-08-26.
Infektion kan öka risken för narkolepsi 1600
H1N1-infektion runt tidpunkten för vaccination kan vara en sådan faktor som bidrar till att barn som vaccinerats med Pandemrix får en ökad risk för att insjukna i narkolepsi, enligt Läkemedelsverket.