INNEHÅLL NUMMER 36, 2011

REFLEXION

Fler förtjänar saklig medicinjournalistik 1659
Rubriken i den ena kvällstidningen löd »Bli piggare i plugget av naturläkemedel«. »Hopp om att psykopater kan botas«, skrev nyhetsbyrån TT och hänvisade till en studie där hjärnavbildningar hos nio patienter studerats... / Anne Brynolf

LEDARE

Sjukförsäkring under rehabilitering 1663
Under senare år har det förts en intensiv diskussion om förändringarna i sjukförsäkringen. Flera personer som drabbats av orimliga och oönskade konsekvenser har uppmärksammats i media...

LT DEBATT

Säg nej till extremerna i lipidsänkardebatten 1664
Debatten om lipidsänkande behandling har blossat upp igen, men rekommendationen av simvastatin som effektiv, säker och kostnadseffektiv prevention för högriskpatienter står fast, skriver företrädare för Expertrådet för hjärt–kärlsjukdomar inom Stockholms läns läkemedelskommitté.

AKTUELLT

Nytt hopp för gamla specialiteter 1666
Fem år efter att den nya specialitetsindelningen infördes har Socialstyrelsen beslutat om en översyn för att se om enskilda specialiteter kan behöva klassas om eller kompletteringar kan behövas. Flera specialitetsföreningar hoppas få sin specialitet omklassad som basspecialitet.
»Jag tror på akut­läkar- konceptet« 1667
Helena Ideberg, ST-läkare på akutkliniken på universitetssjukhuset i Linköping, hoppas att akutsjukvård nu blir basspecialitet.
– Jag tror på akutläkarkonceptet. Att bli handlagd av en läkare som har ett helhetsperspektiv tror jag är det bästa för patienten...
Rekrytering argument för ändrad indelning 1668
Akutmedicinare och kliniska fysiologer hoppas övertyga Socialstyrelsen om att deras område bör bli basspecialitet, bland annat av rekryteringsskäl. Vårdhygien och palliativ medicin är nya områden som aspirerar på en plats på listan över erkända specialiteter...
Oacceptabla skillnader i cancervården 1670
Väntetiderna inom cancersjukvården är för långa och de medicinska resultaten varierar mer än vad som är acceptabelt. Det anser Socialstyrelsen, som tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting för första gången jämfört cancervården i landet.
Marie Wedin styrelseledamot i Saco 1670
Göran Arrius, Jusek, valdes till ny ordförande i Saco vid en extra kongress måndagen den 29 augusti. Samtidigt valdes Läkarförbundets ordförande Marie Wedin in i Sacos styrelse.
Läkare föreslås bli vice ordförande i C 1671
Centerpartiets valberedning föreslår barnläkaren och riksdagsledamoten Anders W Jonsson till förste vice ordförande i partiet.
Uppdaterad 2011-08-31 kl 14.45

PATIENTSÄKERHET

Vem är ansvarig för dåliga röntgen-tolkningar? 1670
Vem har ansvaret för att svaret på en röntgenundersökning är korrekt, om man använder teleradiologi, det vill säga utför undersökning på den egna kliniken men skickar bilderna till en extern enhet för tolkning och svar? Det undrar verksamhetschefen vid en radiologisk klinik i...
Operation i blodtomt fält riskabelt för kärlsjuka patienter 1670
Ortopeder bör uppmärksammas på riskerna med att operera kärlsjuka patienter med blodtomt fält, i synnerhet patienter med kärlrekonstruktioner. Det anser Socialstyrelsens vetenskapliga råd.

MEDICINSK KOMMENTAR

Praktikbaserad forskning kan ge forskningsbaserad praktik 1672
Klyftan mellan forskningresultat och vårdnytta måste överbryggas
Forskningens resultat måste nå vården och göra nytta. Lättare sagt än gjort, har det visat sig. Den så kallade implementeringsvetenskapen har därför expanderat snabbt under 2000-talet.

NYA RÖN

Håll balansen med magen – för ryggens skull 1674
Avhandling
Det finns aktivitetsmönster i den tvära bukmuskeln som hittills varit okända, visar en ny doktorsavhandling. Genom att utnyttja dessa mönster rätt kan träningen av muskeln bli effektivare och i förlängningen förhindra/minska ryggbesvär.
Mekanismen bakom snabb antidepressiv effekt klarläggs 1674
Vid farmakologisk behandling av depression tar det normalt flera veckor innan effekten syns till fullo. Det är en period då risken för suicid är ökad och behovet av behandlingsmetoder med snabbt insättande antidepressiv effekt är stort...
Stadsbors hjärnor reagerar annorlunda på stress 1675
I ett stresstest med samtidig MR-undersökning av hjärnan visades att stadsbor jämfört med landsortsbor hade högre aktivitet i amygdala och ett område i hjärnan som kopplats till schizofreni.
Lågt långtidsintag av kalcium ökar risken för benskörhet/benbrott 1675
Autoreferat
I en studie av den svenska mammografikohorten visar en uppföljning över 19 år att kvinnor med ett lägre intag än 700 mg kalcium per dag hade ökad risk för både benskörhet och benbrott.
Spironolakton effektivt vid svårbehandlad hypertoni 1676
Spironolakton i låg dos är en effektiv tilläggsbehandling vid refraktär hypertoni, visar en ny tjeckisk studie. Refraktär hypertoni brukar definieras som viloblodtryck ≥140/90 mm Hg trots kombinationsbehandling med adekvat doserade hypertoniläkemedel från minst tre...
Högriskförskrivning inte ovanlig i brittisk primärvård 1676
Nästan 14 procent av patienter som definierats som särskilt sårbara för läkemedelsbiverkningar förskrivs ändå ett eller flera högriskläkemedel. Det visar en registerstudie som granskat 315 brittiska vårdcentraler.
Motiverande sms underlättade rökstopp 1676
Uppmuntrande och motiverande sms-meddelanden flera gånger per dag till rökare som försöker sluta är en effektiv metod – och billig. Det rönet presenteras i Lancet.

TEMA LIVSSTIL OCH PSYKISK OHÄLSA

Utmattningstillstånd – i stressens spår 1679
Nu varnas för en ny våg av stressrelaterad psykisk ohälsa – denna gång hos unga människor. Det finns därför all anledning att rekapitulera vad som är känt om stress och dess konsekvenser för människors psykiska hälsa.
Psykiskt sjuk av stress … dia­­gnostik, pato­­fysiologi och rehabilitering 1680
Posttraumatiskt stressyndrom, anpassningsstörning, utmattningssyndrom och utbrändhet är alla exempel på psykisk ohälsa orsakad av stress – akut, kanske livshotande, eller långvarig, nötande... WITH ENGLISH SUMMARY

Återhämtning självklart för elitidrottare … men inte för yrkesarbetare 1684
Elitidrottare lär sig konsten att vila och komma i balans efter hårda träningspass och tävlingar. Yrkesarbetande med hög arbetsbelastning negligerar i stället ofta behovet av sömn och vila – med risk att hamna i en negativ stresspiral. WITH ENGLISH SUMMARY

Ny struktur på vardagen – en hjälp vid stress­relaterad ohälsa 1688
En intervention kallad »vardagsrevidering« har prövats på kvinnor med längre tids sjukskrivning. Grundtanken är att vardagens totala aktivitetsmönster behöver ses över och tydliggöras... WITH ENGLISH SUMMARY

Fysisk aktivitet bra mot stress­relaterad psykisk sjuklighet 1692
En lagom dos fysisk aktivitet dämpar depression, ångest och upplevd stressnivå, enligt tung vetenskaplig evidens. Fysisk aktivitet/träning bör därför ingå i behandlingsarsenalen vid stressrelaterad psykisk ohälsa. WITH ENGLISH SUMMARY

Arbetsplatsen – fokus för interventioner vid utbrändhet 1696
För att främja återgång i arbete efter sjukskrivning behöver de faktorer som orsakade stressen förändras. I det har chefer och arbetsledning en viktig roll. Att hjälpa dem att utveckla ett gott ledarskap kan vara en preventiv åtgärd.
Gruppsamtal på arbetsplatsen kan motverka utbrändhet 1700
Att hitta effektiva strategier för att förebygga stress/utbrändhet/utmattning är angeläget. En förehållandevis billig intervention är att på arbetet ha reflekterande samtalsgrupper under handledning.
Rehabiliteringsrådet föreslår kvalitetsregister och kunskaps­center 1703
Rehabilitering av långtidssjuka bygger i dagens Sverige inte på någon stabil evidensgrund. Det av regeringen tillsatta Rehabiliteringsrådet ska råda bot på det, bland annat vad gäller rehabilitering av människor med lättare psykisk ohälsa... WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

EQ-5D – ett svårtolkat instrument för kliniskt förbättringsarbete 1707
EQ-5D är ett av de vanligaste indexen vid kvalitetsuppföljningar i hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Det används redan i många olika sammanhang och planeras för ytterligare. Det finns emellertid bristande kännedom om stora metodologiska svagheter i detta mått...
På bröstfronten intet nytt 1709
En sant feministisk attityd måste vara att hjälpa varje kvinna att komma fram till sitt personliga beslut – det som hon också tror är bäst för barnet. Endast så kan vi få något nytt på bröstfronten, skriver Björn Salomonsson, apropå debatten om amning.
Beroende en »normalvariant«? 1710
Replik om DSM-5:
Om förslaget till DSM-5 förverkligas kan vi enligt min mening se fram emot en fortsatt utveckling av psykiatrisk diagnostik och behandling. Jag skulle i debatten önska mindre av misstänkliggörande, skriver Fredrik Leijerstam.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik om tvångsvård:
Dra inga förhastade slutsatser
Ingen vet i dag vad som är den optimala förekomsten av tvångsvård och vem som ligger statistiskt »rätt«, replikerar Rosmarie Cizinsky Sjödahl på en tidigare artikel i Läkartidnngen.
Ökad kunskap behövs om bemötande av personer med funktionshinder 1708
Attityder, värderingar och bemötande är viktiga riktmärken i en WHO-rapporten »World report on disability«, som är en total genomgång av funktionshindrades levnadsvillkor i världen. / Jörgen Lundälv

RECENSIONER

Manual för vård av traumaoffer 1711
Coping with trauma-­related dissociation
Författare: Suzette Boon, Kathy Steele, Onno van der Hart
Läkemedelsbibel med tentakler mot webben 1712
Läkemedelsboken 2011–2012
Utgivare: Läkemedelsverket
Läkarens guide i cyberrymden 1712
Medicin på webben
En internetguide för svensk sjukvård
Författare: Fredrik Settergren
Virtuell gynekologi med uterusattrapp 1713
Gynekologisk undersökning
Utbildningsmaterial, inklusive DVD, broschyr och uterusmodell
Produktion: Media Center TVB AB. Linköpings universitet samt Landstinget i Östergötland
Manus och demonstration: Karin Siwe, överläkare, med dr, Kvinnokliniken, universitetssjukhuset, Linköping

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1729
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1730
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tema livsstil och psykisk ohälsa
Posttraumatiskt stressyndrom, anpassningsstörning, utmattningssyndrom och utbrändhet är alla exempel på psykisk ohälsa orsakad av stress – akut, kanske livshotande, eller långvarig, nötande. Läkartidningen uppmärksammar ämnet i detta temanummer.
Så många fick ersättning enligt nationella taxan 1660
Drygt tusen privatläkare fick 2010 ersättning enligt den nationella taxan, enligt Sveriges Kommuner och landsting.