INNEHÅLL NUMMER 37, 2011

REFLEXION

Evidens och enskilda patienter 1735
Vi lever i den evidensbaserade medicinens (EBM) tidevarv. Studenter och yngre kollegor uppfostras med all rätt till att förlita sig på randomiserade studier, meta-analyser och Cochranerapporter. Vi lär ut hur vi ska handla baserat på konfidensintervall, medelvärden och P-värden...

LEDARE

God vårdkedja, hellre än lots 1739
I somras talade jag mycket om min sjuka och sköra mor. Jag har pratat med allmänläkare, kardiologer, distriktssköterskor och medicinskt ansvariga sköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, sekreterare och telefonister för att nämna några...

LT DEBATT

Utvidgad läkarutbildning – till varje pris? 1740
Regeringen bör tillsammans med landsting och­ ­universitet ta ansvar för nationell samordning av ­läkarutbildningarnas utvidgning. Det krävs för att bibehålla en hög utbildningskvalitetet, skriver ­representanter för Sveriges läkarstuderande.
Skrota AT till förmån för pre-ST 1741
Apropå! EU:s ifrågasättande av Sveriges AT, som nu är under utredning
AT är uppskattad av både blivande läkare och deras arbetsgivare. Men med tiden har dock förutsättningarna för läkarutbildningen och yrket förändrats. Har AT längre någon plats? undrar Svenska Läkaresällskapets kandidatförening.
Behandlingsåtgärder inte detsamma som resultat 1741
Apropå! Genus och hjärtinfarkt
När detta skrivs har medierna rapporterat att kvinnor får »sämre« behandling vid hjärtinfarkt än män. Behandlingsåtgärder är emellertid inte detsamma som resultat av åtgärderna. Vi bör hålla basfakta i minnet...

AKTUELLT

Sjukhusen i Lidköping och Västervik i topp 1742
AT-rankningen

Lidköpings och Västerviks sjukhus delar första­platsen i Sylf:s AT-rankning 2011. Där framgår också att bara 35 procent hade förhandlat sin lön före AT. Med dagens takt kommer alla AT-läkare att ha löneförhandlat först 2042, har Sylf räknat ut.
Fler arbetar ensamjour 1743
AT-rankningen

En av tio sökande till AT-tjänst valde aktivt bort sjukhus/jourcentral där ensamjourer förekommer. Var femte valde aktivt ett sjukhus för att få möjlighet att jourtjänstgöra ensam.
Utredning om forskningsfusk dras tillbaka 1744
För ett par veckor sedan begärde Göteborgs universitet att en professor skulle avskedas för grovt forskningsfusk. Nu tar universitetet tillbaka begäran. Detta sedan Vetenskapsrådet dragit tillbaka den oredlighetsutredning som avskedet till stor del vilar på.
Vetenskapligt råd ändrar sig 1746
Astrid Lindgren-fallet

Det vetenskapliga rådet i farmakologi, professor emeritus Rune Dahlqvist, modifierar sin ståndpunkt. Tiopental kan ha tillförts även efter döden, menar han nu.
I dag börjar rättegången – dom om några veckor 1746
Astrid Lindgren-fallet

I dag tisdag 13 september inleds rättegången mot narkosläkaren i Solna tingsrätt. Läkartidningen kommer att följa målet på plats och rapportera fortlöpande på webbplatsen och sammanfattningsvis i papperstidningen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Alkohol under tidig graviditet skadar mänskliga stamceller 1748
Viktigt att gravida får information om ny kunskap från experimentell studie
En studie av embryonala stamceller från aborterade människofoster har mätt alkoholens effekter på neuronöverlevnad, genuttryck och neurala progenitorers differentiering till mogna astrocyter i odlade cellpopulationer. Studieresultaten ger en viktig pusselbit för att lyfta fram riskerna med alkohol under tidig graviditet.

NYA RÖN

Begynnande demens kan döljas under ytan hos dagens 70-åringar 1750
Autoreferat
Test med olika svårighetsgrad anpassade till nya generationer behövs eftersom äldre presterar allt bättre i standardiserade intelligenstest.
Medicinska skribenter eller stöd från industrin förekommer sällan i återkallade artiklar 1750
Professionella medicinska skribenter (»medical writers«, dvs inte spökskrivare) och läkemedelsindustrin är sällan med på artiklar som återkallas på grund av uppsåtliga fel...
Viktigt att utesluta diabetes även bland de yngsta barnen 1751
Studieresultat tyder på att det går att minska incidensen av dia­betesketoacidos hos barn genom att öka uppmärksamheten på diabetes. Särskilt alert kan läkare behöva vara för diabetes även hos mycket små barn.
Risperidon hjälper inte vid PTSD 1751
I JAMA presenteras en studie av det atypiska antipsykotiska preparatet risperidons effekt mot posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos krigsveteraner. Studien har bedrivits under perioden 2007 till 2010 och omfattar 247 amerikanska krigsveteraner som inte fått tillräcklig...
Ökad cancerrisk för långa kvinnor 1752
Långa kvinnor löper ökad risk att drabbas av cancer. Det visar en studie som presenteras i Lancet Oncology.
Bonusutdelning i brittisk primärvård gav blandad effekt 1752
Införandet av bonusar för att uppnå vissa kvalitetsmål i den brittiska primärvården verkar ha gett positiva effekter, men detta kan ha skett på bekostnad av andra aktiviteter visar en analys i BMJ.

KLINIK OCH VETENSKAP

Preoperativ utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen 1754
Evidensbaserad rekommendation
I takt med allt bredare användning av nya, potenta antitrombotiska preparat, ökar också behovet av en evidensbaserad vägledning för hanteringen i samband med planerad operation. Här presenteras en evidensbaserad rekommendation.
WITH ENGLISH SUMMARY

Riskerna med IVF är små och minskar för både barn och mödrar 1760
Så kan man sammanfatta utfallet av in vitro-fertiliseringar (IVF) i Sverige under cirka 30 år.
Svårt behandla litiumassocierad hyperpara­tyreoidism med kirurgi 1764
Ännu saknas evidens för optimal terapi
Kronisk litiumbehandling innebär en avsevärd risk att utveckla hyperparatyreoidism. Ännu saknas dock evidens för optimal terapi. Mycket talar för att de flesta patienter utvecklar en multiglandulär hyperparatyreoidism. Exstirpation av enbart förstorade paratyreoideakörtlar vid litiuminducerad hyperparatyreoidism ger dåliga resultat.
WITH ENGLISH SUMMARY

En ­pediatrisk ­kunskapslucka 1767
FPIES – en icke-IgE-medierad födoämnesallergi med dramatiska symtom
FPIES är en svår, akut, gastrointestinal överkänslighetsreaktion mot födoämnen som mjölk, soja, fisk, kyckling med flera, men test för IgE-antikroppar är negativa. I det akuta skedet består ­behandlingen av intravenös rehydrering och kortikosteroider.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Klinisk nutrition bör återinföras som medicinsk specialitet! 1770
Socialstyrelsen genomför i år en översyn av indelning av de medicinska specialiteterna. Svensk förening för klinisk nutrition föreslår att ämnesområdet klinisk nutrition etableras som en tilläggsspecialitet analogt med akutsjukvård och smärtlindring.
Mobiltelefoni och hjärntumörer en vetenskaplig kontrovers 1771
Nyligen har ett möjligt samband mellan hjärntumörer och bruk av mobiltelefon presenterats, och snabbt ifrågasatts. Om det finns ett sådant samband kommer detta att ge tydliga utslag i tumörincidensen före år 2020, skriver Lars-Gunnar Gunnarsson.
Försäkringskassan och allmänmedicinen står allt längre från varandra 1772
Det tycks som om Försäkringskassan och allmänmedicinen glider allt längre ifrån varandra i synen på patienter, sjukdomar och dia­gnoser, skriver Peter Rosenberg. Här ger han några exempel.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Hur hittar en vårdcoach rätt i Stockholms sjukvård? 1772
Filippa Reinfeldts intresse för de svårast sjuka patienterna är tacknämligt, skriver Börje Åkerlund och medförfattare, efter att ha läst om landstingsrådets projekt om vårdcoacher, men efterlyser vägledning för hur coacherna ska kunna hitta till den bästa kvaliteten i vården.
Solidarisk amningsrekommendation strider inte mot individens rätt att välja 1772
I Läkartidningen 32–33/2011 (sidan 1503) ger sig Jessica Nihlén Fahlquist och Sabine Roeser in i den svenska amningsdebatten. Författarna anser att WHO:s rekommendation om amning bör begränsas till utvecklingsländer, där riktlinjerna kan skydda spädbarn från svält och... / Steven Lucas

KULTUR

Bortom läkarens kunskapskarta 1773
Viktigt att se patienten som människa – inte tvärtom
Många allmänläkare säger upp sina fasta anställningar och blir handelsresande (»stafetter«). Varför? Vad vägleder oss i våra möten med patienter? Vi har kanske svårt att orientera oss i en terräng där blickkontakt och mänsklig närhet inte går att komma förbi? Vår kunskapskarta...

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1789
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1790
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Ingen operation för patient som vägrade rökstopp 1736
Den patient som nekades operation vid Piteå älvdals sjukhus efter att ha vägrat sluta röka har gjort en anmälan till patientnämnden i Norrbottens läns landsting.