INNEHÅLL NUMMER 38, 2011

REFLEXION

Bortskämda patienter eller anpassad vård? 1795
Ett nytt uttryck lanserades nyligen i medierna, McDonaldseffekten, som beskriver när unga människor, som anses ha för vana att omgående få sina behov tillfredsställda, uppsöker akutmottagningar i onödan...

LEDARE

Åtalet som rör upp känslor 1799
Rättegången mot vår kollega på Astrid Lindgrens barnsjukhus inleddes i förra veckan i Solna tingsrätt, tre år efter den dagen då hon åkte in till sjukhuset för att avsluta livsuppehållande behandling av en liten sjuk patient. Jag känner starkt för den lilla flickans familj...

LT DEBATT

Företagshälsovården felande länken i rehabiliteringsgarantin 1800
Svenska företagsläkar­föreningen anser att även företagshälsovården bör få använda resurserna inom rehabiliterings­garantin.
Splittrade system kostar liv och resurser 1801
Apropå! Journalsystem och patientsekretess
Bristen på integration mellan olika journalhanteringssystem utgör såväl en medicinsk risk som ett enormt resursslöseri, anser Jakob Endler.
Ingen har ännu dragit några slutsatser 1801
Apropå! Tvångsvård och förhastade slutsatser
Inga slutsatser är ännu dragna, snarare är frågan ställd: Hur kommer detta sig? Det skriver Herman Holm et al i en replik apropå de stora regionala skillnaderna i tvångsvården...

AKTUELLT

»Man är mer produktionsläkare än utbildningsläkare« 1802
Nästan sex av tio AT-läkare i Jämtland har funderat på att hoppa av läkarbanan på grund av den kliniska arbetsbelastningen, enligt årets AT-enkät från Sylf.
Tuff arbetsmiljö för många AT-läkare 1803
AT
Den psykosociala stressen är hög för många AT-läkare. Tre av tio har funderat på att byta yrke på grund av den kliniska arbetsbelastningen, visar Sylf:s AT-rankning.
Rättegången inledd 1804
Astrid Lindgren-fallet
Nedan följer en sammanfattning av de första 3 dagarna av rättegången mot den dråp­åtalade narkosläkaren vid Astrid Lindgrens sjukhus. (Denna artikel är samma som publiceras i pappersversionen av Läkartidningen...
Åklagare utreder hyrläkarföretag för misstänkt arbetstidsbrott 1805
Enligt Arbetsmiljöverket bröt företaget mot bestämmelserna om dygns- och veckovila vad gäller två läkare uthyrda till akutvårdsenheten vid Gällivare sjukhus sommaren 2010.
I Västerås går ST-läkare parallellt med sköterskor 1808
ST-läkare på infektionskliniken i Västerås får börja med att gå parallellt med sjuksköterskor och undersköterskor. Modellen infördes för ungefär ett år sedan och hittills har tre läkare deltagit.
Manifestationer mot nedskärningar 1810
Lördagen den 17 september genomfördes manifestationer på sju orter runtom i landet under parollen »Nej till nedskärningar inom vården«. Initiativtagare är rörelsen Sjukvårdsreform, som grundats av Arvin Yarollahi, ST-läkare i ortopedi...
Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen 1810
Regeringen aviserar 50 nya platser från 2012 och ytterligare ökning framöver. Medicine studerandes förbund varnar för försämrad handledning.
Rätt AT-lista 1810
Förra veckans AT-lista i Läkartidningen blev felaktig. Här är den rätta listan.

PATIENTSÄKERHET

»Patienten ska utgöra en skyddsbarriär« 1806
»Patienten måste aktivt bjudas in att medverka i sin egen behandling och utgöra en skyddsbarriär för att förhindra misstag i vården«, säger Ulf Segerberg, projektledare i en satsning för ökad patientsäkerhet.
Checklistan leder till säkrare vård – och trevligt lunchsällskap 1806
Vid St Michael’s Hospital i Toronto har antalet fall av ventilatorassocierad pneumoni gått ner till noll efter ett målinriktat patientsäkerhetsarbete som framför allt främjar fungerande kommunikation.

MEDICINSK KOMMENTAR

Systoliskt blodtryck på 130–135 idealiskt vid typ 2-diabetes 1812
Två nya metaanalyser ger vägledning för behandling
Ökade vinster för prevention av stroke med intensifierad blodtryckssänkning vid typ 2-diabetes motsvaras inte av liknande vinster för prevention av koronara händelser, dessutom ökar kostnader och biverkningsrisk. Systoliskt blodtryck 130–135 mm Hg har föreslagits som målvärde.

NYA RÖN

P-piller ger ingen viktuppgång 1814
Avhandling
Det är en vanlig föreställning bland kvinnor och förskrivande personal att p-piller orsakar viktuppgång. Men p-pilleranvändning under kort eller lång tid ger ingen påverkan på vikten, enligt en svensk avhandling.
350 miljoner individer världen över har typ 2-diabetes 1814
Antalet typ 2-diabetiker har ökat med nästan 150 procent på 30 år, enligt en studie i Lancet. Ökad ålder beräknas stå för 70 procent av ökningen, fetma/övervikt för resten.
Hög chokladkonsumtion – lägre kardiovaskulär risk 1815
Hög konsumtion av choklad kan kopplas till lägre risk för hjärt–kärlsjukdomar och stroke, enligt en studie publicerad i BMJ.
Sömnapné kan ge störd kognition hos äldre kvinnor 1815
Andningsproblem under sömnen ökar risken för lindrig kognitiv störning eller demens hos äldre kvinnor. Det framgår av en studie i JAMA.
Plasmabyte gav effekt vid EHEC-infektion 1815
I Lancet presenteras en dansk studie där plasmabyte använts som en behandlingsstrategi vid infektion med enterohemorragisk E coli (EHEC). EHEC kan överföras från djur till människa och smittar inte sällan via mat eller dricksvatten...
Korttidsterapi effektiv vid posttraumatiskt stressyndrom 1816
I JAMA presenteras en studie där man låtit före detta barnsoldater med posttraumatiskt stressyndrom genomgå ett kortare terapiprogram kallat »narrative exposure therapy« med gott resultat.
Vitamin D och kalcium utan verkan mot hudcancer 1816
Dagligt tillskott av vitamin D och kalcium i relativt låg dos reducerar inte incidensen av hudcancer. Det rönet publiceras i Journal of Clinical Oncology. Vitamin D har väckt mycket intresse, inte minst vad gäller dess möjliga cancerpreventiva effekt...

KLINIK OCH VETENSKAP

Ovanliga ärftliga former av blödarsjuka 1819
Blödningssymtom, familjehistoria och laboratorieanalyser ger diagnosen
Ärftlig brist på enstaka koagulationsfaktorer är mycket ovanlig. I allvarlig form upptäcks dessa rubbningar i barnaåren. Också flickor drabbas, till skillnad från klassisk blödarsjuka. Hos kvinnor kan stora menstruationsblödningar vara enda symtomet. Hörnstenar i diagnostiken är blödningssymtom, familjehistoria och laboratorieanalyser.
Cykling på elitnivå kan ge arteriell insufficiens 1825
Iliaca-ocklusion hos elitcyklist feltolkades länge
Cykling kan sannolikt ge hypertrofi av psoasmuskeln och förlängning av arteria iliaca externa med kvarvarande fixationer vid dess sidogrenar. Vid kraftig flexion i höftleden bidrar dessa faktorer till knickbildning av kärlet; efter långvarig, hård träning kan fibrotisk stenosering uppstå – och i slutändan ocklusion.
Apné hos nyfödd 1828
När är risken över om modern fått opioid under förlossningen?
Två fall där spädbarn hittats nästan livlösa cirka 1 timme efter födseln sedan mödrarna fått opioid under förlossningen gör att författaren undrar om det finns något säkert tidsintervall.
WITH ENGLISH SUMMARY

Handläggning vid hotande förtidsbörd 1831
ABC om
Artikeln redogör för evidensen kring handläggning av förtidsbörd och för hur praxis ser ut i Sverige.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Säker tidsmarginal mellan opioidintag och partus går inte att fastställa 1836
Vad finns dokumenterat om säker tidsmarginal mellan systemisk opioidadministration till mor och partus, med avseende på andningsdepression hos barnet?

DEBATT OCH BREV

Varför fara med osanningar om ­depressioners orsaker? 1839
»Gör om, gör rätt«, skriver Shai Mulinari, som tycker att sjukvården och läkemedelsbolagen fortsätter att sprida bilden av att depres­sion beror på en serotonerg obalans.
Psykospatient bör få boll- eller kedjetäcke 1840
Möjligheten att förskriva sinnesstimulerande tunga täcken som hjälpmedel skiljer sig åt, eftersom kommuner och landsting fattar egna beslut. Täckena bör vara förskrivningsbara hjälpmedel för alla, anser Ann Klockars.
Oetiskt med generellt krav på rökstopp inför kirurgi 1841
Ett generellt krav på rökstopp inför kirurgi är oetiskt, anser Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, som analyserat frågan ur etiskt perspektiv. / Heidi Stensmyren
Svenskarna nobbar sexundersökningar – nya metodologiska grepp krävs 1842
Allmänhetens intresse av att delta i brett upplagda sexualvaneundersökningar minskar. Det försvårar generaliseringar av resultaten och kan leda till snedvriden rapportering i medierna, skriver Claes Herlitz.
Barnsjukhuset i Hanoi 30 år:
Ett imponerande resultat av svensk-­vietnamesiskt samarbete 1844
Åren 1973–2007 bistod Sverige med medel och expertis till ett omfattande hälsoprojekt i Vietnam. Barnsjukhuset i Hanoi invigdes 1981 av dåvarande utrikesministern Karin Söder.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Låt oss undvika osaklig polarisering i debatten om amning 1841
Det är viktigt att vi barnläkare befrämjar amning och samtidigt stödjer de kvinnor som av olika anledningar inte kan eller vill amma med lämpliga råd om alternativ uppfödning, skriver Gösta Alfvén. / Gösta Alfvén
Glöm inte hyperventilationen vid kultursjukdomar 1841
Varför lyfter jag nu fram hyperventilationen som en viktig del i patogenesen? Jo, dels för att den de facto föreligger i många fall av kultursjukdomar, dels för att den kan förklara flertalet symtom vid utmattningstillstånd, skriver Johannes Lindh. / Johannes Lindh

KULTUR

Hjärnan kan styra handen – men handen kan forma hjärnan 1846
Handen och hjärnan är ett organpar som i ömsesidigt beroende av varandra har gjort människan till vad hon är i dag: en kulturvarelse och byggare av civilisationer. Professorn i handkirurgi, Göran Lundborg, skildrar i sin nya bok handens och hjärnans fruktbara partnerskap genom tiderna.

RECENSIONER

Helhetssyn på vården av äldre med höftfraktur 1848
Höftfraktur hos äldre. Att bevara patientens förmåga
Författare: Lars-Eric Olsson, Jòn Karlsson och Ewa Waern

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1873
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1874
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Astrid Lindgren-fallet:
Rättegången dag 3
Narkosläkaren: »Jag är helt säker på att hon fått tiopental, så här små barn ger vi tiopental vid intubering. De måste ha glömt att notera det bara.«
Flickans farmor, farfar och två farbröder har hörts under eftermiddagen.

Uppdaterad kl 16.40
Rättegången dag 2
Astrid Lindgren-fallet:

Narkosläkaren berättar. »Men jag sprutade ju aldrig tiopental för hon behövde inte det.«

Uppdaterad kl 20.45
Rättegången dag 1
Astrid Lindgren-fallet:


»Det räcker med att jag hänvisar till de yttranden som åklagaren lagt fram«, sa advokat Björn Hurtig bland annat.
Uppdaterad 2011-09-13 kl 17.00
HPV-vaccinet Gardasil vann ny upphandling 1796
Vaccinationerna kan komma igång i oktober, enligt Sveriges Kommuner och landsting.